ORDIN nr. 591 din 30 iunie 2012privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României
EMITENT
  • SECRETARIATUL GUVERNULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 30 iunie 2012    În temeiul prevederilor art. 12-17 şi ale art. 22 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările ulterioare,în baza art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin stabileşte procedura publicării în părţile I-VII ale Monitorului Oficial al României, procedura republicării şi a rectificării, precum şi procedurile publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a unor acte care au un volum extins şi/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care conţin informaţii clasificate. (2) Procedurile publicării, republicării şi rectificării actelor normative se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentului ordin, prin emitent se înţelege autorităţile publice şi celelalte persoane juridice prevăzute la cap. II din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Emitenţii au obligaţia de a comunică neîntârziat, în scris, Secretariatului General al Guvernului, regiei autonome sau Consiliului Legislativ, după caz, date, informaţii şi precizări necesare îndeplinirii cerinţelor legale privind procedurile prevăzute la art. 1 alin. (1). (3) În cazul în care solicitarea de date, informaţii şi precizări se face pe cale electronică, răspunsul emitenţilor se va face tot pe cale electronică, prin semnătură electronică calificată.  +  Capitolul II Procedura publicării actelor  +  Secţiunea 1 Publicarea actelor în Partea I a Monitorului Oficial al României  +  Articolul 3 (1) Emitenţii transmit Secretariatului General al Guvernului actele supuse publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat. (2) Certificarea se realizează prin aplicarea ştampilei emitentului pe fiecare filă, inclusiv pe anexe, fără a se suprapune pe text. (3) Certificarea formei electronice se realizează prin semnătură electronică calificată, de o persoană anume desemnată de către emitent. (4) Emitenţii comunică Secretariatului General al Guvernului numele şi funcţia persoanelor împuternicite să certifice actele transmise spre publicare ori de câte ori apar modificări cu privire la desemnarea acestora. (5) Actele supuse publicării se transmit Secretariatului General al Guvernului însoţite de o adresă de înaintare, care va cuprinde: a) categoria şi datele de identificare ale actului supus publicării; b) numărul de pagini ale documentului supus publicării; c) numărul anexelor şi numărul de pagini ale acestora; d) semnătura conducătorului emitentului sau a locţiitorului său, iar în cazul actelor Parlamentului României, ale Preşedintelui României şi ale Guvernului României, semnătura persoanei împuternicite să transmită actele spre publicare. (6) Actele transmise în vederea publicării care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2)-(5) pot fi restituite emitentului. (7) Evidenţa actelor primite spre publicare se ţine într-un registru special, pe categorii de acte, potrivit art. 5 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările ulterioare, la Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 4Secretarul general al Guvernului dispune publicarea şi transmiterea actelor către regia autonomă, pe bază de semnătură în condica de predare-primire, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii acestora.  +  Articolul 5 (1) Publicarea legilor, a celorlalte acte ale Parlamentului şi ale fiecăreia dintre cele două Camere, a deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate cu ocazia controlului constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, a decretelor, a mesajelor şi a altor acte ale Preşedintelui României adresate Parlamentului, a ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor Guvernului se realizează prin grija regiei autonome, cu prioritate, înaintea oricăror altor acte. (2) Celelalte acte prevăzute la cap. II din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările ulterioare, se publică în ordinea înregistrării lor potrivit art. 3, după publicarea actelor menţionate la alin. (1). (3) În situaţii motivate, secretarul general al Guvernului poate stabili o altă ordine de prioritate în publicarea actelor.  +  Articolul 6Conţinutul actului introdus în procesul de publicare nu poate fi modificat, sub sancţiunea nulităţii.  +  Articolul 7 (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. d) pot solicita, în scris, secretarului general al Guvernului retragerea actelor de la publicare. (2) Secretarul general al Guvernului dispune, de îndată, regiei autonome nepublicarea actului în cauză, în măsura în care, la momentul sesizării sale, publicarea nu fusese realizată. (3) Emitentul care a solicitat retragerea actului de la publicare suportă cheltuielile aferente operaţiunilor materiale efectuate de regia autonomă în procesul de publicare, până la data dispoziţiei emise în condiţiile alin. (2). (4) Obligaţia de plată a cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se notifică emitentului de către regia autonomă, în termen de cel mult 3 zile de la data dispoziţiei emise în condiţiile alin. (2). Notificarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin poştă electronică, certificată cu semnătură electronică calificată.  +  Secţiunea a 2-a Republicarea actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României  +  Articolul 8Actul normativ modificat şi/sau completat în mod substanţial se republică având la bază dispoziţia cuprinsă în ultimul act de modificare, respectiv de completare.  +  Articolul 9 (1) Elaborarea formei republicabile a actelor normative, precum şi trimiterea acestora Secretariatului General al Guvernului se efectuează de către emitenţi. (2) Republicarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului se face în cel mult 45 de zile de la data publicării actului care a dispus această măsură, cu respectarea dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 24/2000, republicată. (3) Emitenţii actelor de modificare şi/sau de completare sunt obligaţi să elaboreze şi să transmită Secretariatului General al Guvernului forma republicabilă a actului originar, pentru obţinerea avizului Consiliului Legislativ, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării actului de modificare şi/sau de completare. În cazul codurilor, acest termen se prelungeşte cu 15 zile. Prin act originar, în sensul prezentului ordin, se înţelege actul normativ asupra căruia s-au produs modificări şi/sau completări şi care urmează să fie republicat. (4) Republicarea legilor modificate sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se face după aprobarea acestora din urmă prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepanţe cu legea de aprobare, în cazul în care aceasta aduce alte modificări ordonanţei supuse aprobării. (5) Evidenţa cererilor de republicare se ţine într-un registru special, la Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 10 (1) Cererea, împreună cu forma republicabilă a actului normativ primită de Secretariatul General al Guvernului, se transmite, de îndată, Consiliului Legislativ spre avizare. (2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către Secretariatul General al Guvernului în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de republicare a actului normativ. În cazul codurilor, acest termen se prelungeşte cu 15 zile. După primirea avizului Consiliului Legislativ, Secretariatul General al Guvernului îl transmite de îndată emitentului. (3) După primirea avizului Consiliului Legislativ, emitentul întocmeşte forma finală a actului normativ supus republicării.  +  Articolul 11 (1) Secretarul general al Guvernului dispune republicarea şi transmiterea, de îndată, către regia autonomă a formei finale a actului normativ supus republicării, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica de predare-primire. (2) Regia autonomă procedează la republicarea actului normativ în forma transmisă de Secretariatul General al Guvernului, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acesteia.  +  Secţiunea a 3-a Rectificarea actelor publicate în Partea I a Monitorului Oficial al României  +  Articolul 12 (1) În cazul în care după publicare se descoperă erori materiale, se procedează la publicarea unei rectificări, pe baza cererii emitentului. (2) Cererea emitentului, semnată de conducătorul sau de locţiitorul acestuia, iar în cazul actelor Parlamentului, ale Preşedintelui României şi ale Guvernului României, de persoanele anume desemnate din cadrul acestor autorităţi publice, se adresează Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 24/2000, republicată. (3) Cererea trebuie să indice, în mod clar, actul supus rectificării, numărul şi data Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a fost publicat, eroarea materială, cu explicaţiile necesare, precum şi conţinutul rectificării. (4) Evidenţa cererilor de rectificare se ţine în registrul special prevăzut la art. 9 alin. (5).  +  Articolul 13 (1) Secretariatul General al Guvernului transmite cererea de rectificare Consiliului Legislativ, spre avizare. (2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către Secretariatul General al Guvernului în termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii de rectificare a actului normativ. (3) Secretarul general al Guvernului dispune publicarea rectificării şi transmiterea, de îndată, către regia autonomă a cererii de rectificare, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica de predare-primire. (4) În cazul în care Consiliul Legislativ avizează negativ cererea de rectificare, aceasta, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, se restituie emitentului de către Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 14 (1) Regia autonomă procedează la publicarea rectificării, pe baza avizului Consiliului Legislativ, în termen de cel mult 5 zile de la primire. (2) Dacă ulterior se constată că rectificarea solicitată nu priveşte o eroare materială, răspunderea revine organului emitent care a solicitat rectificarea actului respectiv.  +  Articolul 15 (1) În cazul în care, după publicarea unor acte administrative individuale, care nu sunt supuse avizării Consiliului Legislativ, se descoperă erori materiale, emitentul înaintează Secretariatului General al Guvernului o cerere de rectificare, întocmită în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) şi (3). (2) Cererile de rectificare a hotărârilor Guvernului care nu au caracter normativ şi care nu au fost avizate în stadiul de proiect de către Consiliul Legislativ se adresează Secretariatul General al Guvernului de către autoritatea publică iniţiatoare. (3) Atestarea neavizării de către Consiliul Legislativ se face la cererea Secretariatului General al Guvernului. (4) Rectificările actelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, din dispoziţia secretarului general al Guvernului, în temeiul cererii înaintate de emitent.  +  Secţiunea a 4-a Publicarea unor acte normative care au volum extins şi/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care conţin informaţii clasificate  +  Articolul 16 (1) În cazul în care actul supus publicării are un volum extins şi/sau interesează, prin obiectul său de reglementare, doar un număr restrâns de persoane, emitentul sau, după caz, regia autonomă solicită Secretariatului General al Guvernului aprobarea publicării actului într-un număr special al Monitorului Oficial al României, Partea I, cu un tiraj limitat, precum şi numărul de exemplare, care se difuzează numai persoanelor interesate. (2) Lista persoanelor interesate cărora li se difuzează numărul special prevăzut la alin. (1) se stabileşte de emitent şi se transmite regiei autonome, cu avizul secretarului general al Guvernului. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul actelor supuse publicării care conţin informaţii clasificate.  +  Articolul 17 (1) Cererile prevăzute la art. 16 trebuie să fie temeinic motivate, ele neputând fi formulate în scopul eludării sau al înfrângerii obligaţiei constituţionale de publicare. (2) Cererea privind publicarea în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor normative care au volum extins şi/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane trebuie să cuprindă numărul de exemplare, referiri cu privire la destinatarii acestora, precum şi date de ordin financiar privind publicarea acestora. (3) Cererea privind publicarea în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor care conţin informaţii clasificate trebuie să cuprindă tipul documentului, numărul total de file al acestuia, numărul de anexe şi numărul de file al fiecărei anexe, numărul total de exemplare care vor fi publicate, lista destinatarilor acestora, numărul de exemplare care va fi distribuit fiecărui destinatar, forma prin care sunt transmise spre publicare - suport hârtie, suport electronic cu menţionarea numărului şi mărimii fişierelor de pe acesta, cu obligativitatea restituirii suportului electronic. (4) Răspunderea pentru datele cererii prevăzute la alin. (1)-(3) revine emitentului. (5) În cazul solicitării prevăzute la art. 16, precum şi în alte situaţii în care tipărirea şi difuzarea anexelor la diverse acte sunt limitate ca tiraj, se va face menţiune în numărul respectiv al Monitorului Oficial al României, Partea I, despre regimul acestora.  +  Articolul 18Secretarul general al Guvernului se pronunţă printr-o rezoluţie asupra cererii prevăzute la art. 17, în termen de 48 de ore de la primirea acesteia.  +  Articolul 19Respingerea motivată a cererii prevăzute la art. 17 de către secretarul general al Guvernului se comunică, de îndată, emitentului.  +  Articolul 20Regia autonomă distribuie exemplarele din Monitorul Oficial al României, Partea I, cu tiraj limitat, care conţin informaţii clasificate.  +  Articolul 21Prevederile legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate se aplică în mod corespunzător în toate situaţiile gestionării actelor normative şi individuale cu conţinut clasificat.  +  Secţiunea a 5-a Publicarea actelor în Partea a II-a a Monitorului Oficial al României  +  Articolul 22Actele care, potrivit art. 6 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările ulterioare, se publică în Partea a IIa a Monitorului Oficial al României urmează procedura prevăzută la art. 3 şi 4, atribuţiile Secretariatului General al Guvernului exercitându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 23 (1) Regia autonomă procedează la publicarea actelor în Partea a II-a în termenele prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. (2) Dacă regulamentele nu stabilesc un termen, publicarea trebuie efectuată în cel mult 15 zile de la data primirii actelor de către regia autonomă.  +  Secţiunea a 6-a Publicarea actelor în părţile III-VII ale Monitorului Oficial al României  +  Articolul 24 (1) Publicarea actelor în părţile III-VII ale Monitorului Oficial al României se realizează în condiţiile stabilite de regia autonomă, cu respectarea dispoziţiilor art. 7-11 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legilor care reglementează regimul juridic al actelor respective. (2) Emitenţii transmit regiei autonome actele supuse publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, precum şi pe email, în fişier electronic certificat. (3) Certificarea se realizează prin aplicarea ştampilei emitentului pe fiecare filă, inclusiv pe anexe, fără a se suprapune pe text. Certificarea formei electronice se realizează prin semnătură electronică calificată, de o persoană anume desemnată de către emitent. (4) Emitenţii comunică regiei autonome numele şi funcţia persoanelor împuternicite să certifice actele transmise spre publicare ori de câte ori apar modificări cu privire la desemnarea acestora. (5) Actele supuse publicării se transmit regiei autonome însoţite de o adresă de înaintare, care va cuprinde: a) categoria şi datele de identificare ale documentului supus publicării; b) numărul de pagini, cuprinzând şi numărul de caractere cu spaţii, ale documentului supus publicării; c) numărul anexelor şi numărul de pagini, cuprinzând şi numărul de caractere cu spaţii, ale acestora; d) semnătura conducătorului emitentului sau a locţiitorului său. (6) Actele transmise în vederea publicării care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3)-(5) pot fi restituite emitentului.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 25 (1) În cadrul procedurii de publicare a actelor în Partea I şi Partea a II-a ale Monitorului Oficial al României, regia autonomă prezintă secretarului general al Guvernului spre avizare, imediat după procesarea şi paginarea actului supus publicării, sumarul numărului publicaţiei. (2) Secretarul general al Guvernului avizează sumarul numărului publicaţiei şi îl transmite, de îndată, regiei autonome, în vederea tipăririi.  +  Articolul 26Întârzierea efectuării unor publicări, republicări sau rectificări, datorată nerespectării de către emitenţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului ordin, atrage exclusiv răspunderea acestora.  +  Articolul 27Cheltuielile de publicare a actelor în Monitorul Oficial al României se suportă potrivit prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 28Prezentul ordin intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 30 iunie 2012.Nr. 591.-----