ORDIN nr. 4.607 din 28 iunie 2012pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 29 iunie 2012    Având în vedere prevederile art. 71-73 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 57, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:"(6^1) Elevii care au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, teza la disciplina la care au obţinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă.(6^2) Aprobarea echivalării tezei se face de către directorul unităţii de învăţământ, în urma solicitării scrise şi a prezentării dovezilor privind obţinerea premiului individual la concursuri/olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,Liviu Marian PopBucureşti, 28 iunie 2012.Nr. 4.607.----