ORDIN nr. 156 din 25 iunie 2012privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2012    Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Activitatea structurilor şi unităţilor aflate în aparatul central şi în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor este coordonată de persoanele stabilite de prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministrul administraţiei şi internelor coordonează: a) Direcţia generală audit intern; b) Corpul de control al ministrului; c) Direcţia Generală Anticorupţie; d) Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă; e) Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; f) Direcţia medicală.  +  Articolul 3Ministrul delegat pentru administraţie coordonează: a) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; b) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 23 şi 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Secretarul de stat pentru relaţiile cu instituţiile prefectului coordonează: a) Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului; b) instituţia prefectului (42); c) Direcţia generală de paşapoarte; d) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; e) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. (2) Secretarul de stat pentru relaţiile cu instituţiile prefectului semnează, în numele şi pentru ministrul administraţiei şi internelor sau în numele şi pentru ministrul delegat pentru administraţie, după caz, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.  +  Articolul 5 (1) Secretarul de stat pentru relaţia cu comunităţile locale coordonează: a) Direcţia generală pentru relaţia cu comunităţile locale; b) Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice; c) Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative; d) Direcţia pentru politici fiscale şi bugetare locale; e) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; f) Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie). (2) Secretarul de stat pentru relaţia cu comunităţile locale semnează, în numele şi pentru ministrul administraţiei şi internelor sau în numele şi pentru ministrul delegat pentru administraţie, după caz, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu următoarele excepţii: a) documentele din competenţa de semnare a ministrului, care materializează îndeplinirea atribuţiilor legale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor prevăzute de Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, în domeniul sprijinului acordat fundamentării şi implementării politicii de descentralizare a Guvernului; b) documentele din competenţa de semnare a ministrului în calitateaacestuia de conducător al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare.  +  Articolul 6 (1) Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul coordonează activitatea şefului Departamentului relaţia cu Parlamentul, precum şi: a) Direcţia generală juridică; b) Direcţia informare şi relaţii publice; c) Unitatea de politici publice; d) Arhivele Naţionale; e) Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale. (2) Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul poate susţine în Parlament răspunsurile scrise ale ministrului administraţiei şi internelor şi/sau ministrului delegat pentru administraţie, după caz. (3) Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul semnează, în numele şi pentru ministrul administraţiei şi internelor sau în numele şi pentru ministrul delegat pentru administraţie, după caz, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu următoarele excepţii: a) documente prin care se stabilesc soluţii şi măsuri în domeniul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) documente prin care se aprobă promovarea unor acţiuni în justiţie, cum ar fi: acţiuni în regres, anularea unor acte administrative emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi altele asemenea; c) dovezi de citare, de comunicare a hotărârilor judecătoreşti, în dosare în care este citat personal ministrul administraţiei şi internelor sau ministrul delegat pentru administraţie.  +  Articolul 7 (1) Secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, coordonează: a) Direcţia generală management operaţional; b) Poliţia Română; c) Jandarmeria Română; d) Poliţia de Frontieră Română; e) Oficiul Român pentru Imigrări; f) Agenţia Naţională Antidrog; g) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane; h) Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor; i) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu excepţia acelor activităţi care presupun realizarea atribuţiilor în domeniul administraţiei publice; j) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu excepţia acelor activităţi care presupun realizarea atribuţiilor în domeniul administraţiei publice. (2) Secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, semnează, în numele şi pentru ministrul administraţiei şi internelor, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu excepţia: a) documentelor care se prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi a celor din domeniul organizării, planificării misiunilor/resurselor şi al protecţiei infrastructurilor critice promovate de Direcţia generală management operaţional; b) statelor de organizare ale aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale aparatelor centrale ale unităţilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) numărului de posturi şi indicatorilor aflaţi în finanţare ai tuturor unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general coordonează: a) Direcţia generală management resurse umane; b) Direcţia generală financiară; c) Direcţia generală logistică; d) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei; e) Secretariatul general; f) Institutul de Studii pentru Ordine Publică; g) Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor; h) Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti; i) Societatea Comercială COMICEX - S.A.; j) structura de securitate. (2) Secretarul general semnează, în numele şi pentru ministrul administraţiei şi internelor, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.  +  Articolul 9 (1) Şeful Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale coordonează: a) Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale; b) Centrul Naţional SIS. (2) Şeful Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale semnează, în numele şi pentru ministrul administraţiei şi internelor sau în numele şi pentru ministrul delegat pentru administraţie, după caz, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.  +  Articolul 10Coordonarea activităţii structurilor subordonate unor unităţi centrale se realizează de persoanele desemnate să coordoneze, potrivit dispoziţiilor prezentului ordin, activitatea unităţilor centrale.  +  Articolul 11 (1) Delegarea dreptului de a semna, în numele şi pentru ministrul administraţiei şi internelor sau în numele şi pentru ministrul delegat pentru administraţie, după caz, prevăzută de prezentul ordin, nu aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor*1), cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 119/2012 privind delegarea unor competenţe de coordonare a activităţilor de resurse umane şi financiare în domeniul administraţie publică şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor privind împuternicirea ordonatorilor de credite în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor*2), cu modificările şi completările ulterioare, a căror aplicare are întâietate._________*1) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.*2) Ordinul constituie act normativ clasificat, potrivit legii, nefiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Delegarea dreptului de a semna, în numele şi pentru ministrul administraţiei şi internelor sau în numele şi pentru ministrul delegat pentru administraţie, după caz, prevăzută de prezentul ordin, nu se aplică pentru: a) însuşirea proiectelor de acte normative pentru care ministrul administraţiei şi internelor sau ministrul delegat pentru administraţie are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de emitent sau drept de contrasemnare; b) instrumentele de prezentare şi motivare a proiectelor de legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale Guvernului, pentru care ministrul administraţiei şi internelor are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de iniţiator sau avizator; c) memorandumuri, note, informări şi rapoarte care se prezintă/transmit Guvernului, primului-ministru, Parlamentului sau preşedintelui României/Administraţiei Prezidenţiale; d) răspunsuri la sarcinile stabilite pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, în cadrul şedinţelor Guvernului; e) însuşirea documentelor programatice şi documentelor de politici publice ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau care vizează competenţe ale acestuia; f) convenţii, protocoale, înţelegeri şi alte asemenea documente care se încheie la nivel interinstituţional şi la care Ministerul Administraţiei şi Internelor este parte.  +  Articolul 12În baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor şi de ministrul delegat pentru administraţie, secretarii de stat, şeful Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale şi secretarul general emit dispoziţii în domeniul de competenţă pentru toate instituţiile şi structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, indiferent de subordonarea acestora, cu respectarea prevederilor legale şi avizul secretarilor de stat, şefului de departament sau secretarului general care coordonează structurile implicate.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 255/2011 privind coordonarea de către ministru, secretarii de stat, secretarul general şi şefii de departament a structurilor şi unităţilor aflate în Aparatul central şi în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor*3), cu modificările şi completările ulterioare.__________*3) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 255/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, întrucât avea caracter individual.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial la României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreBucureşti, 25 iunie 2012.Nr. 156.----