ORDIN nr. 2.353 din 14 iunie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2012    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185.637 din 5 iunie 2012 al Direcției păduri și dezvoltare forestieră,în conformitate cu prevederile art. 88, art. 92 alin. (4) și art. 93 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (1) lit. a), art. 42 alin. (1) lit. a), art. 47 alin. (2), art. 91 și art. 101 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 31 alin. (1) lit. a) și art. 32 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată, precum și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 938/2010 privind preluarea unei activități finanțate integral din venituri proprii de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Ministerul Mediului și Pădurilor, precum și ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor,ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor nr. 499/521/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 5 septembrie 2003.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului și pădurilor,
    Rovana Plumb
    București, 14 iunie 2012.Nr. 2.353.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinațiesilvică