HOTĂRÂRE nr. 578 din 6 iunie 2012privind modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IContractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 15, literele l) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea medicală electronică; să asigure numai utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la data la care prescrierea se face numai electronic; să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;....................................................................... x) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prescripţie medicală, precum şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond;"2. La articolul 31 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) o sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de acesta, decontate prin tarif pentru anumite servicii, denumit în continuare tarif pe serviciu exprimat în lei, numai pentru semestrul II al anului 2012."3. La articolul 36 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, stabilit în funcţie de numărul de servicii medicale şi de valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu. Numărul de puncte aferent serviciului medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct per serviciu şi nivelul valorii minime garantate pentru un punct per serviciu se stabilesc prin norme. Valoarea definitivă a unui punct per serviciu este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. Această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct, prevăzută în norme şi asigurată pe durata valabilităţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat;"4. La articolul 36 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) plata prin tarif pe serviciu exprimat în lei, numai pentru semestrul II al anului 2012."5. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), numai pentru semestrul II al anului 2012, pentru stabilirea valorii unui punct per capita şi a valorii minime garantate pentru un punct per serviciu, fondul aferent asistenţei medicale primare are următoarea structură: a) sumele necesare pentru plata medicilor nou-veniţi într-o localitate care desfăşoară activitate în cabinete medicale în condiţiile stabilite prin norme; b) sume necesare pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei prevăzut la alin. (1) lit. c); c) 50% pentru plata per capita şi 50% pentru plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, după reţinerea sumelor prevăzute la lit. a) şi b)."6. La articolul 36, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Valoarea definitivă a unui punct per serviciu medical se stabileşte trimestrial până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent pentru trimestrul respectiv pentru plata pe serviciu prin tarif exprimat în puncte a medicilor de familie şi numărul de puncte per serviciu medical efectiv realizate, şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical unică pe ţară pentru trimestrul respectiv."7. La articolul 36, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), numai pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012, fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: din fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv se scade suma pentru plata per capita, suma pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei, precum şi venitul cabinetelor medicale, prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a) şi b), în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate."8. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate, la valoarea pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct per serviciu, iar pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012 şi la nivelul tarifelor/servicii exprimate în lei. Regularizarea trimestrială se face la valoarea definitivă pentru un punct per serviciu, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, conform normelor."9. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Raportarea eronată a unor servicii medicale se regularizează conform normelor, la regularizare avându-se în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate sau raportate eronat în plus. La regularizarea trimestrului IV al anului 2012 se au în vedere şi serviciile pentru care plata se face prin tarif exprimat în lei, omise la raportare în perioada în care au fost realizate sau raportate eronat în plus."10. La articolul 39 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) la a doua constatare se diminuează valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilită conform art. 31 alin. (1) lit. a) şi b) în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate, cu 10%;"11. La articolul 39 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) la a doua constatare se diminuează valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilită conform art. 31 alin. (1) lit. a) şi b) în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii, cu 10%;"12. La articolul 39, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care în derularea contractului se constată în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilită conform art. 31 alin. (1) lit. a) şi b) în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii."13. La articolul 49 alineatul (1), litera e) se abrogă.14. La articolul 50, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate;"15. La articolul 53 alineatul (1) litera b), după subpunctul b2) se introduce un nou subpunct, subpunctul b3), cu următorul cuprins:"b3) serviciile medicale acordate în specialităţile clinice, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu exprimat în lei, conform normelor, numai pentru semestrul II al anului 2012;"16. La articolul 53 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) plata prin tarif pe serviciu exprimat în lei, stabilit prin norme, pentru specialitatea de recuperare-reabilitare, numai pentru semestrul II al anului 2012. Contravaloarea acestor servicii se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare."17. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu, fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalchează trimestrial. Pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012, fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: din fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice aferent trimestrului respectiv se scade suma pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei corespunzătoare trimestrului respectiv. (2) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale ambulatorii şi casele de asigurări de sănătate, pe baza documentelor prezentate de furnizori până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunară se face la valoarea minimă garantată pentru un punct, unică pe ţară şi prevăzută în norme, iar pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012, şi la nivelul tarifului pe serviciu exprimat în lei prevăzut în norme. Regularizarea trimestrială se face la valoarea definitivă pentru un punct per serviciu, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori în luna următoare trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale. Valoarea definitivă a unui punct nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct, prevăzută în norme şi asigurată pe durata valabilităţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat."18. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Raportarea eronată a unor servicii medicale clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se regularizează conform normelor. La regularizare se au în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate sau raportate eronat în plus. La regularizarea trimestrului IV al anului 2012 se au în vedere şi serviciile clinice pentru care plata se face prin tarif exprimat în lei, omise la raportare în perioada în care au fost realizate sau raportate eronat în plus."19. La articolul 57, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 56 alin. (1) şi (2), precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 56 alin. (3); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate, pentru care au încheiat contract cu aceasta, odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. 56 alin. (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială, respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 56 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul;"20. La articolul 67 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) să raporteze consumul de medicamente conform prevederilor legale în vigoare."21. La articolul 76, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Nerespectarea obligaţiei de către unităţile sanitare cu paturi prevăzută la art. 67 alin. (1) lit. h) atrage aplicarea unor sancţiuni, după cum urmează: a) reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, a 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective; b) reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru prin aplicarea, pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, a 7% la valoarea de contract aferentă lunii respective suplimentar faţă de procentul prevăzut la lit. a);"22. La articolul 76, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Reţinerea sumei potrivit alin. (1) şi (1^1) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (3) Recuperarea sumei potrivit alin. (1) şi (1^1) se face prin plata directă sau prin executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate......................................................................... (5) Casele de asigurări de sănătate, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, anunţă Ministerul Sănătăţii, respectiv ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, odată cu prima constatare, despre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (1^1)."23. La articolul 76, alineatul (4) se abrogă.24. La articolul 99, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) să întocmească şi să prezinte caselor de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite prin norme, documentele necesare în vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu - factura şi alte documente justificative prevăzute în norme. Sumele prevăzute în factură şi medicamentele şi materialele sanitare din documentele justificative însoţitoare, prezentate caselor de asigurări de sănătate de furnizorii de medicamente în vederea decontării acestora, trebuie să corespundă cu datele raportate conform prevederilor lit. v);"25. La articolul 99, literele y) şi z) se abrogă.26. După articolul 142 se introduce un nou articol, articolul 143, cu următorul cuprins:"Art. 143. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2012 toţi furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sunt obligaţi să utilizeze prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Prin excepţie, până la data prevăzută în norme, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special - off-line. (2) Un medic nu poate prescrie unui asigurat medicamente în tratamentul ambulatoriu utilizând în acelaşi timp prescripţia medicală electronică şi prescripţia medicală cu regim special. (3) Prescripţia medicală electronică este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. (4) Modalităţile de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor utilizând prescrierea electronică se stabilesc prin norme. Prescrierea electronică de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face on-line şi numai în situaţii justificate prescrierea se face off-line. Prescrierea electronică off-line se face de la data prevăzută în norme. (5) Asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. În situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor în condiţiile prevăzute în norme. (6) Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line; în situaţia în care nu a putut fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută anterior, aceştia au obligaţia să raporteze la casa de asigurări de sănătate, în format electronic, la data prevăzută în contract/convenţie, prescripţiile off-line prescrise în luna pentru care se face raportarea. (7) În situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (6), furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line sau au obligaţia să raporteze la casa de asigurări de sănătate, la data prevăzută în contract/convenţie, în format electronic, prescripţiile off-line prescrise în trimestrul anterior. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul III al anului 2012. (8) În cazul în care în derularea contractului/convenţiei se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (6), se aplică următoarele sancţiuni: a) avertisment - pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru; b) diminuarea cu 10% a tarifului pe serviciu exprimat în lei în asistenţa medicală primară şi asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice - pentru a doua lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru. (9) În cazul în care în derularea contractului/convenţiei se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (7), sereţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate, prescrise în cadrul unui trimestru. (10) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (8) lit. b) şi alin. (9) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (8) lit. b) şi alin. (9) depăşeşte prima plată, recuperarea sumelor se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii. (11) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. (8) lit. b) şi alin. (9) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi pentru furnizorii care au încheiate convenţii pentru prescriere medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. (12) Pentru cazurile prevăzute la alin. (8) şi (9) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic prescriptor."  +  Articolul IIModelul prescripţiei medicale electronice prevăzute la art. 143 alin. (3) şi normele metodologice privind utilizarea şi modul de completare a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, sintagma "cod numeric personal" se înlocuieşte cu sintagma "cod numeric personal/cod unic de asigurare, după caz".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 6 iunie 2012.Nr. 578.-------