ORDIN nr. 908 din 15 iunie 2012privind modificarea şi completarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 270/2005
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 22 iunie 2012  În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 270/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 3 martie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În cazul în care sunt notificate mai multe organisme ETA, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nominalizează ca purtător de cuvânt al României în cadrul EOTA, prin ordin al ministrului, acel organism ETA care cumulează cel mai mare punctaj în urma evaluării criteriilor prevăzute la alin. (2). (2) Criteriile de evaluare a organismelor ETA în vederea nominalizării purtătorului de cuvânt al României în cadrul EOTA sunt: a) numărul de agremente tehnice noi în construcţii elaborate de către organismul ETA şi avizate, pentru fiecare categorie de produse şi procedee pentru construcţii, în ultimele 36 de luni anterioare lunii în care se emite declaraţia prevăzută la art. 7^1; b) numărul de specialişti angajaţi în activitatea de elaborare de agremente tehnice în construcţii, pentru fiecare categorie de produse şi procedee pentru construcţii, la data întocmirii declaraţiei prevăzute la art. 7^1; c) numărul de laboratoare proprii cu certificate de acreditare emise de către Asociaţia de Acreditare din România şi/sau autorizaţii emise de către Inspectoratul de Stat în Construcţii valabile la data întocmirii declaraţiei prevăzute la art. 7^1; d) totalul veniturilor din activitatea de agrement tehnic în construcţii (elaborare de agremente tehnice noi, prelungiri de agremente tehnice/avize tehnice, modificări şi completări ale agrementelor tehnice) obţinute în ultimele 36 de luni anterioare lunii în care se emite declaraţia prevăzută la art. 7^1. (3) Punctajul pentru fiecare criteriu se stabileşte prin aplicarea următorului algoritm: a) organismul ETA care, prin cuantificarea criteriului, obţine cea mai mare valoare notată în cele ce urmează cu N primeşte un număr de 10 puncte; b) punctajul pentru celelalte organisme se calculează cu formula (Ni x 10)/N, unde Ni este valoarea obţinută prin cuantificarea criteriului aferentă organismul căruia i se calculează punctajul. (4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se realizează de către direcţia cu atribuţii în domeniul liberei circulaţii a produselor pentru construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului."2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Organismele ETA, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru nominalizarea purtătorului de cuvânt al României în cadrul EOTA, transmit acestuia declaraţia întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură."3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Organismele interesate transmit autorităţii competente o cerere de desemnare ETA, conform modeluluiprevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură."4. După articolul 15 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1, cuprinzând modelul declaraţiei pentru nominalizarea purtătorului de cuvânt al României în cadrul EOTA, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.5. Anexa cuprinzând modelul cererii de desemnare ETA devine anexa nr. 2 la procedură.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltăriiregionale şi turismului,Iulian Matache,secretar de statBucureşti, 15 iunie 2012.Nr. 908.  +  Anexă-----(Anexa nr. 1 la procedură)--------------------------Organismul ETADenumirea: ........................................................................Datele de identificare:- Adresa sediului social: .........................................................- Numărul de ordine în registrul comerţului: ......................................- Codul unic de înregistrare: ....................... din data ....................DECLARAŢIE- model -În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 270/2005, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnaţii declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul următor şi în anexele la prezenta declaraţie cu privire la activitatea de agremente tehnic în construcţii a organismului menţionat mai sus sunt reale şi complete:
  Denumirea criteriului Cantitatea Observaţii
  A. Criterii tehnice
  1. Numărul de agremente tehnice noi în construcţii elaborate şi avizate în ultimii 5 ani, pentru categoria de produse şi procedee pentru construcţii
  1.1. Elemente structurale şi fundaţii; elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori; finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli
  1.2. Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor pentru: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice; domotică, produse şi echipamente înglobate în construcţii; produse, procedee şi echipamente pentru irigaţii, drenaje, foraje, alimentări cu apă, recuperări; baraje şi acumulări de apă; lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, staţii de tratare şi de epurare, transport urban şi salubritate
  1.3. Drumuri, poduri rutiere, porturi rutiere, porturi şi aeroporturi; căi ferate, poduri pentru căi ferate, lucrări de artă şi materiale de cale
  2. Numărul de specialişti angajaţi în activitatea de elaborare de agremente tehnice în construcţii, pentru categoria de produse şi procedee pentru construcţii
  2.1. Elemente structurale şi fundaţii; elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori; finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli
  2.2. Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor pentru: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice; domotică, produse şi echipamente înglobate în construcţii; produse, procedee şi echipamente pentru irigaţii, drenaje, foraje, alimentări cu apă, recuperări; baraje şi acumulări de apă; lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, staţii de tratare şi de epurare, transport urban şi salubritate
  2.3. Drumuri, poduri rutiere, porturi rutiere, porturi şi aeroporturi; căi ferate, poduri pentru căi ferate, lucrări de artă şi materiale de cale
  3. Numărul de laboratoare proprii cu certificate de acreditare emise de către Asociaţia de Acreditare din România şi/sau autorizaţii emise de către Inspectoratul de Stat în Construcţii valabile la data întocmirii prezentei declaraţii, după cum este prezentat detaliat în anexa nr. 3 la prezenta declaraţie.
  B. Criterii financiare
  1. Totalul veniturilor (în lei) obţinute în ultimii 5 ani din activitatea de agrement tehnic în construcţii (elaborare de agremente tehnice noi, prelungiri de agremente tehnice/avize tehnice, modificări şi completări de agremente tehnice)
  ANEXE:Anexa nr. 1 - Lista agrementelor tehnice noi în construcţii elaborate şi avizate în ultimii 5 ani, pe categorii de produse şi procedee şi construcţii*)Anexa nr. 2 - Lista specialiştilor angajaţi în activitatea de agremente tehnice în construcţii, la data întocmirii declaraţiei, pentru categoria de produse şi procedee pentru construcţii**)Anexa nr. 3 - Lista laboratoarelor proprii acreditate/autorizate la data întocmirii declaraţiei***)    Preşedinţe/Director general, Director economic/Contabil-şef,    ............................ ...............................    Data: .............----- Notă *) Se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta declaraţie. Notă **) Se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta declaraţie. Notă ***) Se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta declaraţie.  +  Anexa 1-------la declaraţie-------------Organismul ETADenumirea: ......................................................................................Datele de identificare:- Adresa sediului social: ....................................................................- Numărul de ordine în registrul comerţului: ......................................- Codul unic de înregistrare: .......................din data ....................Lista agrementelor tehnice noi în construcţiielaborate şi avizate în ultimii 5 ani, pe categorii de produseşi procedee pentru construcţii
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Codul/Numărul agrementului tehnic Denumirea produsului/procedeului Producător Titularul agrementului tehnic
  Categoria: Elemente structurale şi fundaţii; elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori; finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli:
  Categoria: Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor pentru: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice; domotică, produse şi echipamente înglobate în construcţii; produse, procedee şi echipamente pentru irigaţii, drenaje, foraje, alimentări cu apă, recuperări; baraje şi acumulări de apă; lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, staţii de tratare şi de epurare, transport urban şi salubritate:
  Categoria: Drumuri, poduri rutiere, porturi rutiere, porturi şi aeroporturi; căi ferate, poduri pentru căi ferate, lucrări de artă şi materiale de cale:
   +  Anexa 2-------la declaraţie-------------Organismul ETADenumirea: .......................................................Datele de identificare:- Adresa sediului social: ........................................- Numărul de ordine în registrul comerţului: .....................- Codul unic de înregistrare: ............. din data .............Lista specialiştilor angajaţi în activitatea deelaborare de agremente tehnice în construcţii, la data întocmiriideclaraţiei, pentru categoria de produse şi procedee pentru construcţii
  Nr. crt. Numele şi prenumele Profesia Specializarea
  Categoria: Elemente structurale şi fundaţii; elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori; finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli:
  Categoria: Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor pentru: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice; domotică, produse şi echipamente înglobate în construcţii; produse, procedee şi echipamente pentru irigaţii, drenaje, foraje, alimentări cu apă, recuperări; baraje şi acumulări de apă; lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, staţii de tratare şi de epurare, transport urban şi salubritate:
  Categoria: Drumuri, poduri rutiere, porturi rutiere, porturi şi aeroporturi; căi ferate, poduri pentru căi ferate, lucrări de artă şi materiale de cale:
   +  Anexa 3-------la declaraţie-------------Organismul ETADenumirea: ..........................................................Datele de identificare:- Adresa sediului social: ...........................................- Numărul de ordine în registrul comerţului: ........................- Codul unic de înregistrare: .............. din data ...............Lista laboratoarelor propriiacreditate/autorizate la data întocmirii declaraţiei-----