ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 iunie 2012pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012    În contextul dificultăţilor economice în care se regăseşte sectorul agricol din România, în special operatorii economici care au beneficiat de sume alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru a iniţia sau a dezvolta investiţii prin care să contribuie la ocuparea forţei de muncă şi la valorificarea resurselor economice ale spaţiului rural,în contextul recomandărilor Curţii de Conturi Europene cu privire la statutul de împrumuturi al sumelor alocate de la bugetul de stat pentru susţinerea instrumentelor financiare de garantare instituite de statul român în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în condiţiile în care, ca urmare a crizei economico-financiare traversate, foarte mulţi beneficiari de garanţii au dificultăţi în rambursarea creditelor garantate, fapt ce determină executarea acestora, având în vedere necesitatea protejării acestor fonduri în situaţia executării garanţiilor, în vederea restituirii integrale la finalul schemelor de garantare instituite, prin reglementarea de urgenţă, ca surse de plată a garanţiilor executate numai din dobânzile acumulate prin plasarea sumelor alocate,având, de asemenea, în vedere că o bună parte din beneficiarii publici eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală care au încheiate contracte de finanţare cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit nu pot beneficia de garanţiile acordate de Fondurile de garantare care derulează schemele de garantare reglementate prin actele normative în vigoare şi nu pot utiliza astfel avansurile acordate pentru realizarea proiectelor de investiţii aprobate, fapt ce îngreunează absorbţia fondurilor europene alocate României şi compromiterea realizării unor obiective de investiţii de cea mai mare importanţă în dezvoltarea spaţiului rural,date fiind consecinţele negative care pot să apară în cazul în care situaţia expusă nu se reglementează, în sensul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul act normativ ar conduce la rezilierea multor contracte de finanţare din fonduri europene care ar modifica semnificativ în sens negativ gradul de absorbţie şi utilizarea a fondurilor europene alocate României, la intrarea în insolvenţă a multor beneficiari ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, fapt care s-ar reflecta imediat în pierderea locurilor de muncă ale angajaţilor implicaţi şi la neîncasarea sumelor pe care operatorii economici viabili ar putea să le achite către bugetul consolidat,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea şi va fi utilizată exclusiv pentru plata garanţiilor executate şi a comisioanelor de garantare."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Sumele alocate din fond sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori. (2) Sumele alocate din fond, dobânzile aferente acestora şi sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, după caz, în situaţia contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit."3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate din fond pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate din fond se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 15 ale lunii curente."  +  Articolul II (1) Până la data finalizării contractelor de credit, persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale care auîncheiat contracte de garantare până la data de 31 decembrie 2009 în baza Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările ulterioare, rămân scutite de la plata comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare. (2) Acoperirea comisioanelor de garantare prevăzute la alin. (1) se suportă din dobânzile încasate de fondurile de garantare din plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul IIILegea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare şi/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform art. 48, este venit neimpozabil pentru acestea şi va fi utilizată exclusiv pentru plata garanţiilor executate."2. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Fondurile alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori. (2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, după caz, în situaţia contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit. (3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor fi utilizate, pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama fondurilor alocate în condiţiile prezentei legi, precum şi în condiţiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin plata valorii garanţiei în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanţie executate de APDRP pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de finanţare."3. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."4. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu următorul cuprins:"Art. 55^1. - Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 15 a lunii curente."  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În scopul facilitării accesului la sprijinul finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, fondurile de garantare pot acorda scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP, beneficiarilor care prezintă contracte de finanţare încheiate cu APDRP. (2) Valoarea scrisorii de garanţie acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar va fi de 110% din valoarea avansului prevăzut în contractele de finanţare încheiate cu APRDP."2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiari ai scrisorilor de garanţie prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi entităţi care nu desfăşoară activităţi generatoare de venituri din activităţi economice directe, după caz, astfel: a) comunele şi oraşele; b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - definite potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) organismele de drept public - aşezăminte culturale, constituite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi structuri religioase, constituite conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările ulterioare; d) grupurile de acţiune locală (GAL) - parteneriate locale, alcătuite din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; e) organizaţiile şi federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii - persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Sumele alocate din fond pot fi utilizate exclusiv pentru garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prevăzuţi la art. 3, prin contractul de finanţare nerambursabilă, cu o expunere a plafonului anual de garantare de până la 5 ori. (2) Sumele alocate din fond, dobânzile aferente acestora şi sumele alocate din bugetul MADR sunt utilizate de fondurile de garantare pentru: acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului finanţat din FEADR prevăzuţi la art. 3, prin contractul de finanţare nerambursabilă. (3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea sumelor alocate acestora în depozite bancare sau titluri de stat sunt venituri neimpozabile pentru acestea şi vor fi utilizate exclusiv pentru plata obligaţiilor de decurg din executarea garanţiilor acordate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, prin plata valorii garanţiei în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanţie executate de APDRP. (4) Valoarea creanţelor recuperate reprezintă venit neimpozabil pentru fondurile de garantare şi reîntregesc sumele alocate."4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate din fond pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate din fond se va realiza din bugetul MADR".5. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către beneficiarii garanţiilor în scopul realizării de investiţii se stabileşte pentru fiecare an calendaristic prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.................................................................... (3) Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii scrisorilor de garanţie sunt venituri ale fondurilor de garantare şi se vor înregistra ca venituri curente în momentul încasării."6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din scrisorile de garanţie, executate de APDRP, au regim de creanţă fiscală. (2) Executarea de către fondurile de garantare a creanţei rezultate din neonorarea la scadenţă de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare se va face, în cazul beneficiarilor publici şi al organismelor de drept public, cu prioritate asupra sumelor defalcate din bugetul de stat, a conturilor deschise la Trezoreria Statului sau, după caz, a conturilor curente declarate la emiterea scrisorii de garanţie ori deschise şi declarate ulterior. (3) În cazul grupurilor de acţiune locală şi al organizaţiilor şi federaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, biletul la ordin emis de către reprezentantul legal al asociaţiei, respectiv de către directorul organizaţiei sau federaţiei, în favoarea fondurilor de garantare reprezintă titlu executoriu. (4) În vederea executării silite, biletul la ordin menţionat la alin. (3) va fi transmis de către fondurile de garantare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în limita sumei plătite efectiv de către APDRP, în temeiul căruia Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va efectua executarea silită potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Odată cu transmiterea biletului la ordin, fondul de garantare va indica suma de recuperat, precum şi data scadenţei acesteia. (5) Pentru neplata la scadenţa înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, beneficiarul debitor datorează obligaţii fiscale accesorii care vor fi calculate şi comunicate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Sumele încasate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit procedurilor reglementate la alin. (3) şi (5) sunt venituri ale bugetului de stat."7. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite MADR situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 15 a lunii curente."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 13 iunie 2012.Nr. 28.-------