HOTĂRÂRE nr. 15 din 14 iunie 2012pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012    În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 19, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă, precum şi statele de funcţii şi de personal al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; Colegiul de conducere poate stabili, prin hotărâre, reguli de desfăşurare a şedinţelor sale ordinare şi extraordinare;........................................................................... c) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea şi încetarea din funcţie a magistraţilor-asistenţi; propunerea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii în formă motivată. Colegiul de conducere poate solicita, în acest sens, Consiliului Superior al Magistraturii informaţii privind cariera profesională şi buna reputaţie a persoanelor vizate;"2. La articolul 20, alineatele (2) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întruneşte trimestrial, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare. Convocarea Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se poate face de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau la solicitarea a cel puţin 3 dintre membrii săi. Convocatorul va fi transmis membrilor colegiului de conducere numai însoţit de ordinea de zi. (3) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este legal constituit în prezenţa a cel puţin 7 dintre membrii săi. Hotărârile Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. (4) Secretariatul Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este asigurat de prim-magistratul-asistent. În exercitarea acestei atribuţii, prim-magistratul-asistent conduce personalul desemnat să îşi desfăşoare activitatea în cadrul secretariatului."3. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Prin grija secretariatului Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, convocatorul, însoţit de ordinea de zi pentru şedinţele ordinare, se comunică membrilor colegiului de conducere cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei şedinţei, iar înscrisurile se vor comunică membrilor colegiului de conducere cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei; pentru şedinţele extraordinare convocatorul, însoţit de ordinea de zi, se transmite membrilor Colegiului de conducere cu 24 de ore înainte de ora de desfăşurare a şedinţei. (6) Publicitatea convocatorului, a ordinii de zi a şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a extraselor hotărârilor Colegiului de conducere se va asigura, prin grija secretariatului colegiului, prin postarea acestora în reţeaua intranet a instanţei."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,Livia Doina StanciuBucureşti, 14 iunie 2012.Nr. 15.------