NORMA nr. 18845 din 13 februarie 1997privind situaţia activelor imobilizate, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici, necesar stabilirii valorii amortizarii incluse în cheltuielile de exploatare pe anul 1996
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 18.845/13 februarie 1997
 • COMISIA NAŢIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 1.224/10 februarie 1997
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 19 februarie 1997  În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale şi ale pct. 46 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 746/1994, Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţionala pentru Statistica au elaborat prezentele norme.I. Situaţia activelor imobilizateToţi agenţii economici care au în patrimoniu active necorporale, corporale şi financiare au obligaţia sa întocmească anual "Situaţia activelor imobilizate" conform formularului (cod 29) - anexa la bilanţul contabil pe anul 1996.Completarea acestuia se va face în conformitate cu precizările din Normele metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea bilanţurilor contabile ale agenţilor economici pe anul 1996, elaborate de Ministerul Finanţelor.Începând cu anul 1997, agenţii economici nu vor completa declaraţiile privind programul de amortizare şi, ca atare, pct. 31, 32 şi 47 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 746/1994, nu se mai aplica.II. Stabilirea gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza, deţinute de agenţii economici, necesar determinării valorii amortizarii incluse în cheltuielile de exploatare ale anului 19961. În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 15/1994, agenţii economici vor include în cheltuielile de exploatare ale anului 1996 amortizarea calculată în directa corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul acestora, realizat în această perioadă, conform prevederilor pct. 25 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 746/1994.Gradul de utilizare a mijloacelor fixe se determina în funcţie de mijloacele fixe de baza care definesc activitatea de exploatare a agenţilor economici şi care sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme.2. Gradul de utilizare a mijloacelor fixe se calculează astfel:Em 1996U(%) = --------------------------- x K x Ipr ,Em, an de înfiinţare saude dobândire a mijloacelorfixe de bazaîn care:Em 1996 = indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza realizat deagenţii economici în anul 1996;Em, an de înfiinţare = indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza,sau de dobândire a realizat de agenţii economici în anul de înfiinţaremijloacelor fixe de sau de dobândire a acestora;bazaK = coeficientul de corectie prevăzut în col 2, 4, 6, respectiv 8, din anexanr. 2 (după caz);Ipr = coeficientul mediu de preţ, rezultat în urma reevaluarii mijloacelorfixe în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 =Valoarea de intrare a mijloacelor fixe de baza reevaluateconform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, existente la 31.12.1996= -----------------------------------------------------------------Valoarea de intrare a aceloraşi mijloace fixe de bazanereevaluate conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994La agenţii economici care nu au efectuat reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, Ipr = 1Venituri din exploatare*)Em = -----------------------------------------------------Valoarea medie anuală a mijloacelor fixe de baza**) Notă *) Pentru anii 1990-1993 inclusiv, veniturile din exploatare vor fi evidentiate în creditul contului 600 "Venituri din activitatea de baza", diminuat cu valoarea impozitului pe circulaţia mărfurilor, evidenţiat în debitul aceluiaşi cont.Pentru anii 1994-1996 inclusiv, veniturile din exploatare vor fi cele evidentiate în creditul conturilor din grupa 70 "Venituri din vinzari de produse, mărfuri, servicii prestate şi din alte activităţi" (701-708) şi din grupa 74 "Venituri din subvenţii de exploatare" (741).Agenţii economici care pentru lucrările şi prestările executate unor clienţi încasează produse (sub forma plăţii în natura), pe care le valorifica ulterior la terţi, în vederea determinării gradului de utilizare a mijloacelor fixe, nu vor lua în calcul veniturile facturate din vânzarea produselor respective (cont 707).Veniturile aferente activităţii de lohn vor fi recalculate în lei pe baza preţurilor pieţei interne. Notă **) Vma = V + Vmai - Vmae,în care:Vi(e) x TVmai sau Vmae = ------------- ,12în care:Vma = valoarea medie anuală a mijloacelor fixe de baza în anul deînfiinţare şi în anul 1996;V = valoarea de inventar sau de intrare a mijloacelor fixe de baza existentela începutul anului;Vmai = valoarea medie anuală a mijloacelor fixe de baza intrate în cursulanului;Vmae = valoarea medie anuală a mijloacelor fixe de baza ieşite în cursulanului;Vi(e) = valoarea de inventar sau de intrare a mijloacelor fixe de bazaintrate sau ieşite în cursul anului de înfiinţare şi în cursulanului 1996;T = numărul de luni întregi începând cu luna următoare celei de intrare amijloacelor fixe de baza până la sfârşitul anului de înfiinţare sau alanului 1996, respectiv numărul de luni întregi din luna următoare celeide ieşire a mijloacelor fixe de baza, până la sfârşitul anului deînfiinţare sau al anului 1996.Se precizează ca în Vma nu se include valoarea mijloacelor fixe aflateîn conservare.Pentru agenţii economici infiintati în perioada 1990-1991, rezultatul obţinut prin aplicarea formulei de calcul al gradului de utilizare a mijloacelor fixe se înmulţeşte cu 1.000, iar pentru agenţii economici infiintati în perioada 1992-1995, se înmulţeşte cu 100.3. Agenţii economici care s-au înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, în perioada 1990-1991 inclusiv, vor folosi, pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe, coeficientul (K) din coloana 2 a anexei nr. 2 la prezentele norme.Agenţii economici infiintati, în condiţiile alineatului de mai sus, în perioada 1992-1993 vor folosi, pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe, coeficientul (K) din coloana 4 a anexei nr. 2 la prezentele norme.Agenţii economici infiintati, în condiţiile primului alineat, în anul 1994 vor folosi, pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe, coeficientul (K) din coloana 6 a anexei nr. 2 la prezentele norme.Agenţii economici infiintati, în condiţiile primului alineat, în anul 1995 vor folosi, pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe, coeficientul (K) din coloana 8 a anexei nr. 2 la prezentele norme.Agenţii economici care au funcţionat, în anul de înfiinţare, mai puţin de doua luni vor calcula gradul de utilizare a mijloacelor fixe în funcţie de indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza din anul următor.Agenţii economici care au funcţionat, în anul de înfiinţare, mai mult de doua luni, dar mai puţin de un an, vor determina gradul de utilizare a mijloacelor fixe pe baza veniturilor din exploatare realizate, reintregite la nivel de an, în funcţie de venitul mediu lunar realizat.Pentru agenţii economici infiintati prin divizare, gradul de utilizare a mijloacelor fixe se va determina astfel: a) se determina ponderea mijloacelor fixe preluate de noul agent economic în totalul mijloacelor fixe deţinute de agentul economic supus divizării; b) se determina veniturile din exploatare aferente anului de baza (faţă de care se face raportarea) pentru agentul economic înfiinţat prin divizare, an care corespunde cu anul de înfiinţare al agentului economic supus divizării, prin aplicarea ponderii menţionate la lit. a) asupra veniturilor totale din exploatare realizate de agentul economic supus divizării în anul de înfiinţare; c) se calculează indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza (Em) al anului de înfiinţare prin raportarea veniturilor din exploatare, determinate conform prevederilor de la lit. b), la valoarea medie anuală a mijloacelor fixe de baza preluate.Agenţii economici infiintati prin divizare în anul 1996 vor lua în calculul indicatorului de eficienta a mijloacelor fixe de baza (Em 1996) veniturile din exploatare, astfel:- pentru perioada anterioară divizării, veniturile din exploatare se inmultesc cu cu ponderea mijloacelor fixe determinata conform prevederilor lit. a), la care se adauga veniturile din exploatare realizate de agentul economic înfiinţat prin divizare, în anul 1996.Pentru agenţii economici infiintati în anul 1996, precum şi pentru cei la care din calculul efectuat rezultă un grad de utilizare a mijloacelor fixe mai mare de 100%, se va lua în considerare un grad de utilizare egal cu 100% .În situaţia în care un agent economic desfăşoară mai multe activităţi, gradul mediu de utilizare a mijloacelor fixe se determina utilizînd un coeficient mediu anual de corectie (K) calculat pe total activitate:Suma Ki x ViSuma = ---------------- ,1996/an de înfiinţare 100în care:Ki = coeficientul de corectie pentru activitatea "i";Vi = ponderea activităţii "i" (exprimată în procente) în valoarea totală aveniturilor din exploatare în anul 1996.Agenţii economici care nu regăsesc coeficientul de corectie aferent activităţii desfăşurate în anexa nr. 2 vor calcula coeficientul mediul anual de preţ (Ip), astfel:Suma q1996 x P1996Ip = ------------------------------- ,1996/an de înfiinţare Suma q1996 x P/an de înfiinţare în care:q1996 = cantităţi livrate în anul 1996;P1996 = preţuri de producţie 1996;P/an de înfiinţare = preţuri de producţie, an de înfiinţare.Pentru agenţii economici care, începând cu anul infiintarii până în anul de raportare, nu deţin în patrimoniu mijloace fixe de baza, pentru celelalte mijloace fixe gradul de utilizare se considera 100% . Aceeaşi prevedere se aplică şi în cazul achiziţionării de mijloace fixe de baza, în anul de raportare.4. Agenţii economici care se încadrează în categoria de contribuabili mici, asa cum sunt definiţi în Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, vor regulariza în anul 1996, în funcţie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe calculat pentru anul 1996 în conformitate cu prevederile pct. 3, amortizarea inclusă în cheltuielile de exploatare, cea înregistrată în debitul contului 8045 în afară bilanţului "Amortizarea mijloacelor fixe aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe ", profitul impozabil, impozitul pe profit şi fondul de dezvoltare.Agenţii economici care se încadrează în categoria de contribuabili mari vor regulariza, în funcţie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe realizat în anul 1996, numai amortizarea inclusă în cheltuielile de exploatare şi cea înregistrată în debitul contului 8045, precum şi fondul de dezvoltare.Agenţii economici care au realizat în anul 1996 un grad de utilizare a mijloacelor fixe mai mic decît cel realizat în anul 1995 şi au efectuat investiţii din fondul de dezvoltare constituit din amortizarea inclusă în cheltuielile de exploatare, consumind integral acest fond, nu vor mai efectua regularizarea amortizarii. În situaţia în care fondul de dezvoltare constituit din amortizarea inclusă în cheltuielile de exploatare în anul 1996 a fost consumat parţial, se va efectua regularizarea amortizarii la nivelul fondului de dezvoltare consumat, la care se adauga investiţiile în curs realizate în anul 1996.De asemenea, nu mai efectuează regularizarea amortizarii pentru anul 1996 nici agenţii economici care în anul 1994 au înregistrat în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" imobilizari corporale achiziţionate sau realizate pe cont propriu, fără surse legale acoperitoare, potrivit pct. 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 3/1995 şi nelichidate la data de 31 decembrie 1996.5. Pentru mijloacele fixe date în locatie de gestiune sau închiriate, determinarea gradului de utilizare a acestora, aferent anului 1996, se va determina astfel:5.1. La locatar sau chiriaş a) În cazul în care locatarul sau chiriaşul foloseşte numai mijloace fixe de baza luate în locatie de gestiune sau închiriate, acesta nu calculează amortizare pentru mijloacele fixe luate în locatie de gestiune sau închiriate. b) În cazul în care o parte din mijloacele fixe de baza sunt luate în locatie de gestiune sau închiriate, iar restul sunt proprietatea locatarului sau chiriaşului, se procedează după cum urmează:- locatarul sau chiriaşul calculează gradul de utilizare a mijloacelor fixe în funcţie de ponderea mijloacelor fixe de baza aflate în proprietatea sa, aplicată asupra veniturilor din exploatare realizate în anul 1996, deci numai pentru cele proprii;- gradul de utilizare a mijloacelor fixe astfel rezultat va sta la baza determinării amortizarii pe care locatarul sau chiriaşul o va inregistra în cheltuielile de exploatare, iar restul de amortizare aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, aflate în patrimoniul locatarului sau al chiriaşului, se va reflecta în debitul contului 8045 al locatarului sau chiriaşului;- în situaţiile în care locatarul sau chiriaşul, la data infiintarii sale ca societate comercială, avea în folosinţă numai mijloacele fixe de baza luate în locatie de gestiune sau închiriate, iar în perioada următoare dobîndeşte mijloace fixe de baza proprii, gradul de utilizare a mijloacelor fixe în anul 1996 se va determina în funcţie de anul de raportare în care acestea au fost dobîndite.Em 1996(--------------------------------------------------------)Em, an de dobândire a mijloacelor fixe de baza propriiPentru determinarea veniturilor din exploatare necesare determinării indicatorului de eficienta a mijloacelor fixe de baza se va aplica asupra totalului veniturilor din exploatare ponderea mijloacelor fixe de baza proprii în totalul mijloacelor fixe de baza.În cazul în care mijloacele fixe de baza proprii au fost achiziţionate în anul 1996, gradul de utilizare a acestora este de 100% .5.2. La locatar sau la cel care închiriază a) În cazul în care locatarul sau cel care a dat în locatie de gestiune sau a închiriat o parte din mijloacele fixe de baza, iar restul a rămas în folosinţă proprie, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu se va face astfel:- locatorul sau cel care închiriază calculează amortizarea mijloacelor fixe date în locatie sau închiriate folosind gradul de utilizare de 100%;- pentru mijloacele fixe de baza proprii, nedate în locatie de gestiune sau închiriate, calculează gradul de utilizare a mijloacelor fixe având în vedere veniturile din exploatare, mai puţin veniturile din redevenţe, locatii de gestiuni sau chirii. b) În cazul în care locatorul sau cel care închiriază realizează venituri din exploatare numai ca urmare a locatiei de gestiune sau închirierii, amortizarea mijloacelor fixe date în locatie sau închiriate se calculează folosind gradul de utilizare de 100% .6. Pentru mijloacele fixe aferente asocierilor în participaţiune, care nu creează persoane juridice noi, gradul de utilizare a mijloacelor fixe se va determina astfel: a) pentru asocierile în participaţiune care nu depăşesc durata de un an, gradul de utilizare a mijloacelor fixe este de 100% . Amortizarea se va calcula de către proprietarul mijloacelor fixe şi se va insuma cu amortizarea aferentă mijloacelor fixe rămase în exploatarea proprietarului, corectată cu gradul de utilizare a acestora; b) pentru asocierile în participaţiune care depăşesc durata de un an, gradul de utilizare se va determina cu ajutorul formulei:Em an de raportareU(%) = ------------------------------- x K x Ipr ,Em an de începere a asocieriiîn care:Em an de Venituri din asocieri în participaţiuneîncepere a = ---------------------------------------------------- ;asocierii Valoarea de intrare a mijloacelor fixe de bazaEm an de Venituri din asocieri în participaţiune în anul de raportareraportare = ------------------------------------------------------------------ ;Valoarea de intrare a mijloacelor fixe de baza în anul de raportareK = coeficientul de corectie;Ipr = coeficientul mediu de preţ rezultat în urma reevaluarii mijloacelorfixe în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/1994.În cazul în care asocierea în participaţiune a început după anul 1994, când s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, Ipr = 1. Dacă asocierea s-a constituit înainte de aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, atunci Ipr se calculează conform precizărilor de la pct. 2 din prezentele norme.Amortizarea ce urmează a fi inclusă în cheltuielile de exploatare se va calcula de către proprietarul mijloacelor fixe prin însumarea amortizarii aferente mijloacelor fixe rămase în exploatare proprie, corectată cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe rămase în exploatare directa, cu amortizarea aferentă asocierii, corectată cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza din cadrul asocierii.Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe folosite în asociere se va reflecta la proprietarul mijloacelor fixe în debitul contului de ordine şi evidenta 8045.În cazul utilizării de mijloace fixe, în cadrul asocierii în participaţiune, care aparţin patrimoniului public, pentru aceste mijloace fixe nu se calculează amortizare.7. În anul 1997, determinarea amortizarii ce urmează a se include în cheltuielile de exploatare se face pe baza amortizarii anuale, calculată la valoarea de intrare a mijloacelor fixe, stabilită conform prevederilor legale, corectată cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe realizat în anul 1996, iar la finele anului se va proceda la regularizarea amortizarii în funcţie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe, realizat efectiv.8. Pentru agenţii economici infiintati în anul 1995 şi care au realizat în anul 1996 un indicator de eficienta a mijloacelor fixe de baza mai mare de 10 ori faţă de indicatorul de eficienta realizat în anul 1995, se va proceda la majorarea de 5 ori a veniturilor realizate în anul 1995, după care se va determina noul indicator de eficienta a mijloacelor fixe de baza, aferent anului 1996.9. Diferenţa de amortizare, rezultată ca urmare a neutilizarii mijloacelor fixe, se va evidenţia în debitul contului 8045.La expirarea duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe, determinata în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 266/1994 şi/sau ale Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 106/1995, diferenţele de amortizare rezultate ca urmare a neutilizarii mijloacelor fixe se vor introduce în cheltuielile de exploatare în mod eşalonat, pe o perioadă de maximum 5 ani, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale şi a consiliului de administraţie la regiile autonome.În acelaşi mod se va recupera şi valoarea neamortizata a mijloacelor fixe casate înainte de expirarea duratei normale de utilizare.10. Pentru anul 1996, clasificarea mijloacelor fixe necesară calculării amortizarii fiscale, prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, se va face:- pentru mijloacele fixe aflate în patrimoniu la data de 31 decembrie 1993, în funcţie de duratele normale de utilizare rămase, calculate în conformitate cu prevederile Normelor nr. 180.200/1995, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor nr. 106/1995;- pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu după data de 1 ianuarie 1994, în funcţie de duratele normale de utilizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 266/1994.11. Utilizarea regimului de amortizare accelerata de către agenţii economici se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor - Direcţia generală a regiilor autonome şi participatiilor statului, în conformitate cu prevederile pct. 24 lit. C. din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor nr. 746/1994.Pentru calculul indicatorilor de eficienta în vederea stabilirii punctajului necesar, se vor folosi date de prezentare din bilanţul contabil, raportarile trimestriale sau bugetul de venituri şi cheltuieli.12. Pentru mijloacele fixe de natura obiectelor de inventar, amortizarea ce urmează a se introduce în cheltuielile de exploatare se determina în conformitate cu prevederile pct. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 746/1994, fără a fi corectată cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe.13. Pe data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României îşi încetează aplicabilitatea Normele comune ale Ministerului Finanţelor şi Comisiei Naţionale pentru Statistica nr. 15.776/1.122/1996, iar pct. 1 şi 2 din Normele nr. 180.200/1995, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 106/1995, rămân în vigoare. Ministru de stat, ministrul finanţelor, Mircea CiumaraPreşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica,Pavel Wagner  +  Anexa 1 SITUAŢIAmijloacelor fixe de baza pe ramurile şi activităţile economiei naţionale
             
      Ramurile şi activităţileGrupa de mijloace fixe căreia îi aparţin mijloacele fixe de bazăCodul de clasificare a mijloacelor fixe care intră în componenţa mijloacelor fixe de bază
      1   23
    A.Agricultură      
    1.Agricultură şi servicii auxiliare - cultura vegetală; creşterea animalelor; servicii auxiliare (cu excepţia activităţilor veterinare)a)grupa 11.2.
      b)grupa 22.2.2.; 2.2.3.; 2.2.4.; 2.2.5.; 2.7.1.; 2.7.2.; 2.7.3.; 2.7.4.; 2.7.5.; 2.7.6.; 2.7.7.; 2.7.9.; 2.7.13.; 2.7.19.
        c)grupa 33.21.1.; 3.21.2.; 3.21.3.
        d)grupa 44.9.1.
        e)grupa 55.2.2.;
        f)grupa 66.1.; 6.2.
    B.Silvicultură, exploatarea forestieră şi economia vânatului      
    1.Silvicultură, exploatarea forestieră şi economia vânatuluia)grupa 22.2.2.; 2.2.4.; 2.3.2.; 2.3.3.; 2.3.4.; 2.4.4.3.; 2.4.4.4.; 2.4.2.1.
        b)grupa 33.8.1.; 3.8.2.; 3.8.9.; 3.9.5.
        c)grupa 55.2.2.; 5.3.19; 5.3.20.
        d)grupa 66.2.5.; 6.2.8.
    C.Piscicultura şi pescuitul      
    1.Piscicultura şi pescuitula)grupa 22.2.1.
        b)grupa 33.14.5.; 3.14.14.
        c)grupa 55.3.4.; 5.3.10.; 5.3.12.; 5.3.13.; 5.3.20.; 5.3.21.; 5.3.31.; 5.3.32.
    D.Industria extractivă      
    1.Industria extractivă de produse energetice, din care:      
      1.1. Extractivă şi prepararea cărbunelui:a)grupa 22.1.1.; 2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.; 2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.; 2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18.; 2.4.4.
        b)grupa 33.1.; 3.17.2.
        c)grupa 55.1.4.; 5.1.6.
      1.2. Extracţia petrolului şi gazelora)grupa 22.1.2.; 2.1.3.; 2.8.1.
      naturale (exclusiv prospecţiunile)b)grupa 33.2.2.; 3.2.3.; 3.2.5.; 3.2.6.; 3.6.1.; 3.6.4.; 3.16.1.3.2.; 3.16.2.; 3.17.6.
        c)grupa 44.1.2.; 4.8.
      1.3. Extracţia şi prepararea minereurilor radioactivea)grupa 22.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.; 2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.; 2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18.
        b)grupa 33.1.1.-3.1.12; 3.17.1.; 3.17.2.
    2.Industria extractivă de produse neenergetice      
      2.1. Extracţia şi prepararea minereurilor metaliferea)grupa 22.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.; 2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.; 2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18.; 2.4.4.
        b)grupa 33.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.6.; 3.1.7.; 3.1.8.; 3.1.9.; 3.1.12.; 3.17.2.
      2.2. Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rarea)grupa 22.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.; 2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.; 2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18.; 2.4.4.
        b)grupa 33.1.1. - 3.1.4.; 3.1.7. - 3.1.10; 3.1.12.; 3.17.2.
    3.Alte activităţi extractivea)grupa 22.1.1.; 2.1.2.; 2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.; 2.1.10; 2.1.11.; 2.1.12.; 2.1.13.; 2.1.14.; 2.1.16.; 2.1.18.
        b)grupa 33.1.1.; 3.1.2.; 3.1.4.; 3.1.7.; 3.1.8.; 3.1.9.; 3.1.12.; 3.2.1.; 3.6.1.7.; 3.6.5.; 3.16.4.1.1.; 3.17.2.1.; 3.17.2.2.; 3.17.2.3.; 3.20.1.1.; 3.20.1.2.
        c)grupa 55.1.1.; 5.2.2.6.; 5.6.5.1.; 5.6.6.; 5.6.7.1.
    E.Industria prelucrătoare      
    1.Industria alimentară, a băuturilora)grupa 11.1.1.
      şi tutunuluib)grupa 33.14.
    2.Industria textilă şi a produselor textilea)grupa 11.1.1.
        b)grupa 33.11.
    3.Industria confecţiilor din textile,a)grupa 11.1.1.
      blănuri şi pieleb)grupa 33.12.; 3.13.3.; 3.13.4.
    4.Industria pielăriei şi încălţăminteia)grupa 11.1.1.
        b)grupa 33.13.1.; 3.13.2.; 3.13.3.; 3.13.4.
    5.Industria de prelucrare a lemnuluia)grupa 11.1.1.; 1.1.2.
        b)grupa 33.8.1. - 3.8.8.
    6.Industria celulozei, hârtiei şia)grupa 11.1.1.; 1.1.2.
      cartonuluib)grupa 33.9.1.; 3.9.2.; 3.9.3.; 3.9.4.
    7.Edituri, poligrafie şi reproducereaa)grupa 11.1.1.; 1.1.2.
      înregistrărilor pe suporturib)grupa 33.15.1.; 3.26.1.
    8.Industria de prelucrare a ţiţeiului,a)grupa 11.1.1.; 1.1.2.
      cocsificarea cărbunelui şi tratareab)grupa 22.1.14.; 2.1.15.
      combustibililor nuclearic)grupa 33.3.1.; 3.6.2.; 3.6.3.; 3.6.4.
    9.Industria chimică şi a fibrelora)grupa 11.1.1.; 1.1.2.
      sintetice şi artificialeb)grupa 22.1.14.; 2.1.15.; 2.1.18.
        c)grupa 33.5.; 3.6.1.; 3.6.2.; 3.6.3.; 3.6.5.; 3.11.; 3.17.1.; 3.17.2.2.; 3.17.3.; 3.17.5.; 3.17.6.; 3.17.7.
        d)grupa 44.8.
    10.Industria altor produse din mineralea)grupa 11.1.1.; 1.1.2.
      nemetaliceb)grupa 22.1.14.; 2.4.4.4.2.; 2.5.8.2.
        c)grupa 33.7.1.; 3.7.2.; 3.7.3.; 3.7.4.; 3.7.5.; 3.7.6.; 3.7.7.; 3.7.8.; 3.10.1.; 3.10.2.; 3.10.3.; 3.10.4.
    11.Industria metalurgicăa)grupa 11.1.1.; 1.1.2.
        b)grupa 33.3.1.; 3.3.2.; 3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.5.; 3.3.6.; 3.3.7.; 3.4.1.; 3.4.2.; 3.4.3.; 3.5.10.; 3.5.11.; 3.5.12.; 3.5.13.; 3.5.14.; 3.5.15.; 3.5.16.
    12.Industria construcţiilor metalicea)grupa 11.1.1.; 1.1.2.
      şi a produselor din metalb)grupa 33.5.1. - 3.5.8.; 3.5.17.; 3.5.18.; 3.5.27.; 3.5.28.; 3.5.29.; 3.5.32.; 3.5.34.
    13.Industria de maşini şi echipamentea)grupa 11.1.1.; 1.1.2.
        b)grupa 33.5.1. - 3.5.18.
    14.Industria de echipamente electricea)grupa 11.1.1.; 1.1.2.
      şi opticeb)grupa 33.5.19. - 3.5.25.; 3.5.36.
    15.Industria mijloacelor de transporta)grupa 11.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.a; 1.4.1.2.
        b)grupa 22.1.9.2.a; 2.4.2.1.4.; 2.4.3.1.; 2.4.3.2.; 2.4.3.2.2.; 2.4.3.3.; 2.4.3.4.; 2.4.3.5.; 2.5.1.2.; 2.5.6.2.; 2.5.8.2.; 2.6.2.1.
        c)grupa 33.3.3.; 3.3.4.; 3.3.6.; 3.3.7.; 3.4.3.; 3.5.1. - 3.5.19.; 3.5.27.; 3.5.29.; 3.5.30. - 3.5.35.; 3.6.1.; 3.6.2.1.; 3.6.3.5.; 3.6.3.6.; 3.8.6.; 3.8.7.; 3.16.1.4.; 3.18.; 3.19.; 3.22.3.3.
        d)grupa 55.1.7.; 5.3.5.7.; 5.3.7.; 5.6.2.2.; 5.6.4.5.; 5.22.19.1.
    16.Alte activităţi industrialea)grupa 11.1.1.; 1.1.2.
        b)grupa 33.5.1. - 3.5.8.; 3.5.11.; 3.5.12.; 3.5.13.; 3.5.14.; 3.5.29.; 3.5.32.; 3.5.33.; 3.5.34.; 3.8.6.; 3.8.8.; 3.9.4.; 3.18.; 3.19.
    F.Energia electrică şi termică, gaze şi apă      
    1.Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldăa)grupa 22.1.5.; 2.1.6.; 2.1.14.; 2.1.15.; 2.3.1.; 2.6.1.; 2.6.2.; 2.8.1.; 2.8.2.; 2.8.3.; 2.8.4.; 2.9.7.
        b)grupa 33.16.1. - 3.16.5.; 3.17.1.
    2.Captarea, tratarea şi distribuţia apeia)grupa 22.3.9.; 2.7.1. - 2.7.9.; 2.7.10.; 2.7.11.; 2.7.13.; 2.7.14.; 2.7.16.; 2.7.18.; 2.7.19.
        b)grupa 33.17.1.
    G.Construcţiia)grupa 11.1.1. - 1.1.3.
        b)grupa 33.2.1.; 3.20.1. - 3.20.9.
        c)grupa 55.2.2.; 5.6.1.; 5.6.2.; 5.6.4.1.; 5.6.5.; 5.6.7.
    H.Comerţa)grupa 11.4.
        b)grupa 22.1.10.; 2.5.8.2.; 2.8.1.; 2.9.1.
        c)grupa 33.8.2.; 3.17.1.; 3.17.2.3.; 3.23.
        d)grupa 44.1.2.1.; 4.9.
        e)grupa 77.8.2.; 7.9.2.; 7.9.3.
    I.Hoteluri şi restaurantea)grupa 11.4.; 1.5.
        b)grupa 22.9.1.
        c)grupa 33.23.; 3.24.1.
        d)grupa 77.8.2.; 7.9.3.
    J.Transport şi depozitarea)grupa 11.3.
        b)grupa 22.1.5.; 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.7.; 2.3.9.; 2.4.1.1.; 2.4.1.2.; 2.4.1.3.2.; 2.4.1.8.; 2.4.2.1.; 2.4.3.1. - 2.4.3.5.; 2.4.6.2.; 2.4.6.3.; 2.5.1.; 2.5.3. - 2.5.9.; 2.5.12. - 2.5.14.; 2.6.1.3.; 2.7.9.2.; 2.7.19.; 2.8.1.
        c)grupa 33.17.1.; 3.22.1. - 3.22.4.
        d)grupa 55.1.1. - 5.1.3.; 5.1.5.; 5.1.8.; 5.2.1.; 5.2.2.; 5.3.1.; 5.3.2.; 5.3.3.; 5.3.4.; 5.3.7.; 5.3.8.; 5.3.10.; 5.3.16. - 5.3.20; 5.3.23.; 5.3.24.; 5.3.25.; 5.4.1.; 5.4.3.; 5.5.1.; 5.5.2.; 5.6.1. - 5.6.8.
    K.Poştă şi telecomunicaţiia)grupa 11.3.1.; 1.3.2.
        b)grupa 22.4.6.
        c)grupa 33.22.5.; 3.22.6.
        d)grupa 55.2.2.
    L.Prestări de servicii      
    1.Informatică şi activităţi conexea)grupa 11.4.1. - 1.4.3.
        b)grupa 44.9.
    2.Cercetare-dezvoltare, proiectarea)grupa 11.1.1.; 1.1.3.; 1.5.
        b)grupa 22.9.1.
        c)grupa 33.1.; 3.2.; 3.5.; 3.16.4.1.; 3.17.;
        d)grupa 44.1. - 4.9.
        e)grupa 55.2.2.
        f)grupa 77.9.1.
    3.Alte activităţi de servicii prestate în principal agenţilor economici      
      3.1. Activităţi juridice, contabilitate,a)grupa 11.4.1. - 1.4.3.
      consultingb)grupa 44.9.
        c)grupa 77.9.1.
      3.2. Activităţi de proiectare, urbanism,a)grupa 11.4.1. - 1.4.3.
      inginerie şi alte servicii tehniceb)grupa 44.9.
        c)grupa 77.9.1.
      3.3. Activităţi de testări şi analizea)grupa 11.4.1. - 1.4.3.
      tehniceb)grupa 44.1. - 4.7.; 4.9.
      3.4. Publicitatea)grupa 11.4.1. - 1.4.3.
        b)grupa 33.26.1. - 3.26.3.
        c)grupa 77.9.1.
      3.5. Activităţi financiare, bancarea)grupa 11.4.1. - 1.4.3.
      şi de asigurărib)grupa 44.9.
        c)grupa 77.8.1.1.; 7.9.2.
      3.6. Activităţi de învăţământa)grupa 11.5.
        b)grupa 77.8.1.; 7.9.1.
      3.7. Activităţi de sănătatea)grupa 11.5.
        b)grupa 33.25.
      3.8. Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale      
      3.8.1. Salubritate şi alte activităţi similarea)grupa 11.5.
      b)grupa 33.24.2.; 3.24.5.
      3.8.2. Activităţi recreative, culturale şi sportivea)grupa 11.5.
      b)grupa 22.9.1.
        c)grupa 33.22.; 3.22.7.; 3.26.1. - 3.26.4.
        d)grupa 44.9.
      3.8.3. Alte activităţi de serviciia)grupa 11.1.1. - 1.1.3.; 1.3.1.; 1.4.; 1.5.
      b)grupa 22.3.3.1.; 2.3.3.2.; 2.3.4.2.; 2.3.7.; 2.3.8.1.; 2.3.8.2.; 2.4.2.1.3.; 2.4.3.1.; 2.4.3.5.; 2.4.5.2.3.; 2.4.6.3.; 2.5.1.2.; 2.6.1.3.; 2.7.9.2.; 2.7.10.1.
        c)grupa 33.1.9.; 3.2.; 3.5.1.; 3.5.2.; 3.5.3.; 3.5.5. - 3.5.8.; 3.5.10.; 3.5.11.; 3.5.12.; 3.5.17.; 3.5.18.; 3.6.2.; 3.6.16.; 3.8.5.; 3.8.6.; 3.8.8.; 3.16.3.; 3.16.4.; 3.17.; 3.20.1. - 3.20.9.; 3.22.3.4.; 3.22.3.6.; 3.22.3.7.; 3.24.1.; 3.24.6.; 3.26.6.; 3.51.7.
        d)grupa 44.1.1.; 4.3.; 4.5.; 4.9.
        e)grupa 55.2.2.; 5.3.7.; 5.3.9.; 5.3.12.; 5.3.18.; 5.3.20.; 5.3.25.; 5.3.26.; 5.6.
        f)grupa 77.2.; 7.6.
   +  Anexa 2
                     
    SITUAŢIA coeficientului de corecţie în funcţie de care se determină gradul de utilizare a mijloacelor fixe de bază
    SpecificaţieCoeficientul mediu anual de preţ 96/90 IpCoeficientul de corecţie K = 1/IpCoeficientul mediu anual de preţ 96/92 IpCoeficientul de corecţie K = 1/IpCoeficientul mediu anual de preţ 96/94 IpCoeficientul de corecţie K = 1/IpCoeficientul mediu anual de preţ 96/95 IpCoeficientul de corecţie K = 1/Ip
    012345678
    Industria extractivă Extracţia şi prepararea antracitului şi a huilei162,160,00610,350,0971,800,5561,490,671
    Extracţia şi prepararea cărbunelui brun şi a lignitului143,460,00710,450,0961,770,5651,480,676
    Extracţia petrolului brut148,170,00710,620,0941,950,5131,590,629
    Extracţia gazelor naturale72,290,0148,570,1171,390,7191,300,769
    Extracţia şi prepararea minereurilor feroase151,620,00713,660,0731,800,5561,460,685
    Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurile radioactive)69,520,0148,920,1122,090,4781,530,654
    Extracţia pietrei pentru construcţii189,390,00514,570,0692,500,4001,580,633
    Extracţia pietrei calcaroase, a gipsului şi a cretei183,840,00511,920,0842,460,4071,490,671
    Extracţia pietrişului şi a nisipului244,090,00410,820,0921,850,5411,510,662
    Extracţia argilei şi a caolinului142,470,00710,420,0961,980,5051,430,699
    Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică61,120,0166,510,1541,740,5751,430,699
    Extracţia şi prepararea sării323,080,00314,880,0672,020,4951,290,775
    Extracţia şi prepararea altor minereuri nemetalifere94,230,0118,900,1122,120,4721,500,667
    Industria prelucrătoare alimentară şi băuturi                
    Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii (exclusiv carnea de pasăre)149,050,00717,090,0591,730,5781,340,746
    Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre194,860,00518,480,0541,820,5491,520,658
    Produse pe bază de carne (inclusiv din carne de pasăre)187,100,00517,750,0561,950,5131,380,725
    Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte245,860,00422,050,0452,110,4741,590,629
    Prepararea sucurilor din fructe şi legume106,600,00914,580,0692,080,4811,200,833
    Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor194,660,00519,750,0512,330,4291,290,775
    Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute189,170,00516,950,0592,030,4931,650,606
    Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate176,640,00623,180,0431,850,5411,480,676
    Fabricarea margarinei şi a produselor comestibile similare133,120,00815,290,0652,100,4761,520,658
    Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor214,140,00525,030,0401,950,5131,670,599
    Fabricarea îngheţatei131,290,00817,820,0562,330,4291,800,556
    Fabricarea produselor de morărit218,840,00515,080,0662,140,4671,420,704
    Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon183,620,00515,830,0631,960,5101,690,592
    Fabricarea produselor pentru hrana animalelor194,430,00516,040,0622,070,4831,620,617
    Produse de panificaţie şi patiserie132,910,00828,580,0351,850,5411,410,709
    Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi a altor produse similare141,080,00713,020,0772,030,4931,540,649
    Fabricarea zahărului123,940,00812,840,0781,770,5651,480,676
    Fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase146,550,00715,420,0652,280,4391,580,633
    Fabricarea pastelor făinoase alimentare şi a altor produse făinoase139,510,00712,300,0811,940,5151,520,658
    Prelucrarea ceaiului şi a cafelei105,130,01015,170,0663,250,3081,930,518
    Fabricarea condimentelor119,350,00815,350,0651,760,5681,190,840
    Fabricarea altor produse alimentare134,290,00715,230,0662,000,5001,610,621
    Fabricarea băuturilor alcoolice distilate93,590,01115,010,0671,940,5151,620,617
    Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie191,410,00511,350,0881,930,5181,510,662
    Fabricarea vinului din struguri198,330,00528,680,0352,660,3761,490,671
    Fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare83,760,01217,060,0592,120,4721,460,685
    Fabricarea berei185,340,00527,480,0362,200,4551,610,621
    Fabricarea malţului272,890,00425,250,0402,620,3822,030,493
    Producţia de ape minerale83,000,01212,190,0822,530,3951,710,585
    Fabricarea băuturilor nealcoolice129,120,00818,690,0542,270,4411,490,671
    Industria tutunului149,760,00736,770,0272,630,3801,920,521
    Textile şi produse textile                
    Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip bumbac118,890,00812,460,0802,110,4741,470,680
    Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lână cardată45,150,02213,240,0762,490,4021,480,676
    Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lână pieptănată120,300,00811,560,0871,860,5381,310,763
    Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip in-cânepă-iută136,990,00716,860,0591,790,5591,430,699
    Fabricarea aţei121,340,00811,460,0872,020,4951,450,690
    Ţesături tip bumbac111,350,00913,250,0752,300,4351,450,690
    Ţesături tip lână cardată134,620,00716,450,0612,350,4261,720,581
    Ţesături tip lână pieptănată130,450,00813,960,0722,340,4271,560,641
    Ţesături tip mătase140,610,00712,140,0822,090,4781,510,662
    Ţesături tip in-cânepă-iută84,060,01212,480,0802,440,4101,600,625
    Alte ţesături223,280,00413,530,0741,860,5381,460,685
    Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi a lenjeriei de corp)153,410,00713,520,0742,330,4291,620,617
    Fabricarea de covoare şi mochete86,220,01210,370,0962,270,4411,530,654
    Fabricarea de textile neţesute şi a articolelor din acestea (exclusiv confecţiile pentru îmbrăcăminte)143,890,00712,600,0792,100,4761,430,699
    Fabricarea altor articole textile280,370,00418,340,0552,400,4171,430,699
    Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare81,030,01211,370,0881,880,5321,740,575
    Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi - pantalon83,110,01213,020,0772,330,4291,540,649
    Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate59,110,01710,530,0952,030,4931,300,769
    Fabricarea de îmbrăcăminte tricotată (exclusiv lenjeria de corp tricotată)93,780,01113,320,0752,200,4551,610,621
    Fabricarea lenjeriei de corp tricotată91,560,01112,240,0822,200,4551,680,595
    Confecţii din textile, blănuri şi piele                
    Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori de piele (cu excepţia celor din blană)172,910,00617,240,0582,630,3801,680,595
    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)65,410,01512,300,0812,180,4591,550,645
    Fabricarea de articole de lenjerie de corp81,430,01213,530,0741,830,5461,560,641
    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii110,450,00916,970,0592,070,4831,480,676
    Confecţionarea articolelor din blană93,020,01116,700,0602,320,4311,570,637
    Pielărie şi încălţăminte Tăbăcirea şi finisarea pieilor182,230,00512,000,0831,770,5651,290,775
    Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, a articolelor de harnaşament114,960,00914,730,0682,500,4002,030,493
    Fabricarea încălţămintei din piele şi înlocuitori111,230,00913,790,0732,050,4881,530,654
    Fabricarea încălţămintei din cauciuc şi materiale plastice180,200,00614,640,0682,300,4351,560,641
    Prelucrarea lemnului                
    Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului179,390,00612,270,0821,860,5381,460,685
    Fabricarea de produse stratificate din lemn196,030,00513,570,0741,950,5131,440,694
    Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii248,190,00416,550,0601,810,5521,490,671
    Producţia de ambalaje din lemn159,000,00613,360,0752,040,4901,370,730
    Fabricarea altor produse din lemn186,860,00511,160,0901,980,5051,310,763
    Fabricarea articolelor din plută, împletituri din nuiele şi alte materiale167,090,00610,060,0991,780,5621,770,565
    Celuloză, hârtie şi carton                
    Fabricarea celulozei311,850,00312,250,0821,940,5151,400,714
    Fabricarea hârtiei şi a cartonului206,750,00511,890,0842,100,4761,380,725
    Fabricarea hârtiei şi a cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton187,930,00512,340,0812,350,4261,670,599
    Fabricarea produselor de uz gospodăresc sau sanitar şi a hârtiei de toaletă69,750,0145,780,1731,570,6371,280,781
    Fabricarea articolelor de papetărie210,770,00512,170,0821,980,5051,330,752
    Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporturi                
    Editarea cărţilor, broşurilor şi a altor publicaţii680,990,00152,510,0193,690,2712,120,472
    Editarea revistelor şi a periodicelor176,190,00626,060,0381,850,5411,240,806
    Editarea suporturilor pentru înregistrări audio43,490,02310,920,0922,060,4851,430,699
    Tipărirea ziarelor123,360,00821,570,0462,360,4241,710,585
    Alte activităţi de tipărire201,560,00529,800,0343,190,3131,760,568
    Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari                
    Cocsificarea cărbunelui217,200,00511,320,0881,910,5241,460,685
    Prelucrarea ţiţeiului150,000,0079,010,1111,850,5411,400,714
    Chimie şi fibre sintetice şi artificiale                
    Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor116,780,0097,040,1421,680,5951,580,633
    Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază179,470,00610,240,0981,950,5131,470,680
    Fabricarea altor produse chimice organice de bază (cu excepţia petrochimiei)236,720,00411,840,0842,070,4831,510,662
    Fabricarea îngrăşămintelor şi a produselor azotoase174,100,00612,550,0802,260,4421,530,654
    Fabricarea materialelor plastice primare187,810,00512,110,0831,970,5081,400,714
    Fabricarea cauciucului sintetic162,350,00612,600,0792,160,4631,460,685
    Fabricarea produselor petrochimice de bază172,930,00611,230,0892,230,4481,340,746
    Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice318,960,00328,730,0351,770,5651,750,571
    Fabricarea vopselelor şi a lacurilor276,050,00414,870,0672,410,4151,350,741
    Fabricarea produselor farmaceutice de bază62,520,0165,430,1842,160,4631,320,758
    Fabricarea preparatelor farmaceutice73,760,0149,380,1071,410,7091,330,752
    Fabricarea săpunurilor, a detergenţilor şi a produselor de întreţinere152,110,00718,090,0552,360,4241,890,529
    Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice123,830,00816,310,0612,500,4001,910,524
    Fabricarea explozibililor127,920,00813,080,0761,900,5261,450,690
    Fabricarea cleiurilor şi a gelatinelor1.557,760,00154,150,0183,440,2911,950,513
    Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic117,130,00917,880,0562,090,4781,690,592
    Fabricarea altor produse chimice221,810,00511,080,0902,270,4411,280,781
    Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale189,490,00510,130,0992,050,4881,410,709
    Prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice                
    Fabricarea pneurilor şi a camerelor de aer136,660,00710,070,0992,370,4221,590,629
    Fabricarea altor produse din cauciuc205,100,0059,540,1052,030,4931,450,690
    Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din material plastic178,370,00613,000,0772,330,4291,500,667
    Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic237,870,00415,510,0642,430,4121,670,599
    Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii114,660,00913,940,0722,160,4631,300,769
    Fabricarea altor articole din material plastic165,130,00611,010,0912,070,4831,360,735
    Alte produse din minerale nemetalice Fabricarea sticlei plate214,610,00510,880,0921,940,5151,520,658
    Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate273,490,00430,490,0331,710,5851,150,870
    Fabricarea articolelor din sticlă172,440,00615,130,0661,750,5711,560,641
    Fabricarea fibrelor din sticlă126,960,00815,120,0662,150,4651,410,709
    Fabricarea de sticlărie tehnică172,050,00612,270,0822,270,4411,510,662
    Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental55,750,0189,640,1041,690,5921,310,763
    Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică178,900,00611,600,0862,250,4441,620,617
    Fabricarea produselor ceramice refractare181,610,00611,460,0872,140,4671,510,662
    Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică146,100,00713,180,0762,260,4421,730,578
    Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii132,050,00813,960,0722,240,4461,630,613
    Fabricarea cimentului263,550,00412,460,0801,830,5461,550,645
    Fabricarea varului286,450,00312,830,0781,990,5031,450,690
    Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii204,700,00515,550,0642,380,4201,650,606
    Fabricarea betonului59,240,01712,460,0801,830,5461,550,645
    Fabricarea produselor din azbociment207,420,0059,890,1011,890,5291,560,641
    Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei227,980,00414,900,0671,820,5491,420,704
    Fabricarea de produse abrazive160,230,00613,130,0762,190,4571,620,617
    Fabricarea altor produse din minerale nemetalice157,700,00612,710,0792,090,4781,600,625
    Metalurgie                
    Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate181,860,00511,010,0912,040,4901,560,641
    Tuburi (ţevi) din fontă153,580,0078,660,1151,820,5491,430,699
    Tuburi (ţevi) din oţel255,760,00412,570,0802,060,4851,520,658
    Tragere la rece146,470,0079,520,1051,900,5261,640,610
    Laminare la rece161,390,00610,270,0972,030,4931,610,621
    Alte profiluri obţinute la rece109,520,0097,970,1251,930,5181,520,658
    Trefilare215,930,00512,220,0822,230,4481,610,621
    Alte produse metalurgice262,100,00412,690,0791,860,5381,420,704
    Producţia metalelor preţioase71,900,01411,260,0892,040,4901,520,658
    Producţia aluminiului145,910,00711,680,0862,090,4781,370,730
    Prelucrarea aluminiului203,200,00511,840,084169,140,0061,400,714
    Producţia plumbului, zincului şi cositorului49,220,0206,090,1641,830,5461,520,658
    Producţia cuprului86,940,0128,780,1142,010,4981,500,667
    Prelucrarea cuprului139,730,00711,560,0872,210,4521,410,709
    Producţia altor metale neferoase319,830,00310,420,0961,680,5951,490,671
    Turnarea fontei132,880,0089,950,1011,990,5031,490,671
    Turnarea oţelului306,830,00316,020,0622,530,3951,640,610
    Turnarea metalelor neferoase uşoare279,420,00416,380,0611,900,5261,310,763
    Turnarea altor metale neferoase135,880,00710,930,0912,360,4241,580,633
    Construcţii metalice şi produse din metal                
    Construcţii metalice şi părţi componente134,670,00713,170,0761,840,5431,500,667
    Structuri şi tâmplării metalice300,240,00323,370,0432,480,4031,500,667
    Producţia de rezervoare, cisterne şi conteinere metalice172,170,00611,370,0882,170,4611,750,571
    Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală cu apă caldă)1.171,940,00112,650,0791,390,7191,670,599
    Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor159,830,00612,150,0822,390,4181,640,610
    Fabricarea produselor de tăiat155,920,00613,180,0762,520,3972,060,485
    Fabricarea sculelor de mână141,800,00714,560,0692,860,3501,850,541
    Fabricarea articolelor de feronerie152,650,00716,030,0621,960,5101,480,676
    Fabricarea altor articole de fierărie de uz gospodăresc116,780,0099,870,1011,890,5291,360,735
    Fabricarea ambalajelor din metale uşoare191,200,00512,760,0781,860,5381,400,714
    Fabricarea articolelor din fire metalice127,690,00812,270,0822,320,4311,640,610
    Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri152,080,00712,930,0772,400,4171,560,641
    Fabricarea altor articole din metal199,490,00514,080,0712,270,4411,550,645
    Construcţii                
    Clădiri industriale424,050,00216,250,0622,760,3621,510,662
    Clădiri agricole423,080,00216,370,0612,670,3751,520,658
    Clădiri pentru transport şi telecomunicaţii cu caracter civil392,550,00311,660,0862,750,3641,520,658
    Clădiri pentru transport şi telecomunicaţii cu caracter productiv405,210,00215,550,0642,780,3601,500,667
    Clădiri pentru afaceri, comerţ374,910,00314,970,0672,720,3681,540,649
    Clădiri pentru depozitare402,970,00215,570,0642,720,3681,510,662
    Clădiri de locuit385,380,00314,410,0692,690,3721,540,649
    Clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, artă, cultură369,450,00314,910,0672,700,3701,520,658
    Clădiri pentru ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement386,820,00314,940,0672,700,3701,520,658
    Clădiri administrative371,240,00314,880,0672,690,3721,520,658
    Construcţii speciale industriale397,180,00315,340,0652,800,3571,500,667
    Construcţii speciale agricole424,720,00216,280,0612,780,3601,520,658
    Construcţii hidrotehnice376,030,00315,150,0662,560,3911,440,694
    Construcţii speciale pentru transport şi telecomunicaţii417,890,00216,680,0602,590,3861,470,680
    Construcţii pentru depozitare359,260,00313,980,0722,660,3761,500,667
    Construcţii pentru transportul energiei electrice372,340,00314,720,0682,640,3791,490,671
    Construcţii pentru alimentare cu apă şi canalizare399,950,00316,320,0612,750,3641,480,676
    Construcţii pentru transport şi distribuţia produselor petroliere, gazelor, conducte tehnologice şi pentru termoficare366,540,00313,950,0722,440,4101,500,667
    Alte construcţii speciale381,700,00315,010,0672,760,3621,500,667
    Maşini şi echipamente                
    Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane, vehicule şi motociclete)282,070,00411,520,0873,510,2851,180,847
    Fabricarea de pompe şi compresoare199,570,00514,720,0682,700,3701,870,535
    Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice de transmisie202,600,00515,070,0662,350,4261,830,546
    Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor183,200,00514,180,0712,170,4611,440,694
    Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat64,250,0167,330,1362,060,4851,470,680
    Fabricarea echipamentelor de ventilare şi condiţionare a aerului (cu excepţia celor pentru uz casnic)171,870,00610,150,0991,970,5081,510,662
    Fabricarea altor echipamente de utilizare generală210,840,00514,860,0672,650,3771,720,581
    Fabricarea tractoarelor233,520,00416,910,0592,840,3521,750,571
    Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere117,100,00913,550,0742,190,4571,440,694
    Fabricarea maşinilor - unelte231,160,00423,490,0432,770,3611,860,538
    Fabricarea utilajelor pentru metalurgie97,550,0109,690,1031,750,5711,850,541
    Fabricarea utilajelor pentru mine, cariere şi construcţii198,220,00516,830,0592,550,3921,910,524
    Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului125,480,00815,390,0652,500,4001,440,694
    Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, îmbrăcăminte şi pielărie91,050,01110,120,0992,380,4201,660,602
    Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice81,050,01213,450,0742,360,4241,500,667
    Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice166,110,00611,370,0882,060,4851,500,667
    Fabricarea de aparate neelectrice149,130,00712,020,0832,250,4441,430,699
    Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou                
    Fabricarea calculatoarelor şi altor echipamente electronice7,520,13312,750,0781,440,6941,170,855
    Maşini şi aparate electrice                
    Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice221,010,00512,610,0792,510,3981,590,629
    Producţia de aparate pentru distribuţie şi comandă electrică133,940,00713,930,0722,370,4221,560,641
    Producţia de fire, cabluri electrice şi optice izolate158,820,00611,240,0892,100,4761,440,694
    Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice134,750,00711,540,0872,290,4371,590,629
    Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat125,950,00813,490,0741,990,5031,390,719
    Producţia de componente electrice pentru motoare şi vehicule139,490,0079,410,1061,900,5261,480,676
    Producţia altor componente electrice146,730,00710,110,0991,960,5101,360,735
    Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii                
    Producţia tuburilor electronice şi a altor componente electronice131,370,00817,650,0572,480,4031,430,699
    Producţia de emiţătoare radio - televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice79,020,01327,620,0362,910,3441,660,602
    Producţia de receptoare de radio şi de televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio şi video85,320,01211,330,0881,920,5211,350,741
    Aparatură şi instrumente medicale, de precizie şi optice şi ceasornicărie                
    Producţia de aparatură şi instrumente medicale116,830,00921,130,0471,820,5491,400,714
    Producţia de aparatură şi instrumente de măsură, verificare şi control (excepţie echipamentele de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale)106,670,00915,960,0632,360,4241,580,633
    Execuţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale191,180,00518,980,0533,530,2831,450,690
    Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice224,280,00433,700,0302,630,3801,770,565
    Producţia de ceasuri75,630,01311,460,0871,980,5051,260,794
    Mijloace de transport rutier                
    Producţia de autovehicule224,420,00416,320,0612,520,3971,620,617
    Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci162,450,00613,000,0772,950,3391,540,649
    Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule178,540,00612,320,0812,280,4391,580,633
    Alte mijloace de transport                
    Producţia şi repararea mijloacelor de transport feroviar şi a materialului rulant220,300,00512,410,0812,150,4651,420,704
    Producţia de motociclete61,510,01611,960,0842,180,4591,080,926
    Producţia de biciclete195,810,00517,880,0562,240,4461,580,633
    Mobilier şi alte activităţi neclasificate                
    Producţia de scaune (exclusiv din metal)144,600,00714,820,0672,250,4441,580,633
    Producţia mobilierului pentru birouri şi magazine (exclusiv din metal)105,790,00912,880,0782,250,4441,600,625
    Producţia mobilierului pentru bucătării132,030,00814,370,0702,030,4931,550,645
    Producţia altor tipuri de mobilier106,120,00913,160,0761,950,5131,480,676
    Producţia mobilierului din metal pentru birouri şi magazine181,860,00517,320,0581,540,6491,460,685
    Baterea monedelor şi medaliilor112,190,00912,230,0821,620,6171,150,870
    Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metal şi pietre preţioase35,500,0286,250,1601,160,8621,020,980
    Fabricarea articolelor sportive187,040,00519,390,0524,110,2433,200,313
    Fabricarea jocurilor şi jucăriilor116,110,00917,150,0582,390,4181,580,633
    Alte produse manufacturiere185,270,00515,140,0662,120,4721,480,676
    Energie electrică şi termică, gaze şi apă                
    Transportul şi distribuţia energiei electrice134,430,0079,090,1101,660,6021,390,719
    Transportul şi distribuţia aburului şi apei calde133,270,0089,200,1091,630,6131,370,730
    Tratarea şi distribuţia apei358,720,00318,990,0532,450,4081,490,671
    Mărfuri alimentare                
    Mărfuri alimentare142,770,00714,820,0671,800,5561,360,735
    Mărfuri nealimentare Mărfuri nealimentare122,060,00815,490,0651,800,5561,390,719
    Servicii Servicii118,310,00817,900,0562,100,4761,470,680
    Confecţionat, reparat şi curăţat85,900,01214,620,0681,700,5881,340,746
    Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte80,030,01211,350,0881,290,7751,340,746
    Confecţionat şi reparat încălţăminte70,780,01413,960,0721,870,5351,330,752
    Confecţionat şi reparat mobilă83,450,01217,440,0572,000,5001,280,781
    Curăţătorii şi spălătorii156,140,00619,850,0502,400,4171,540,649
    Apă, canal, salubritate261,090,00431,160,0323,330,3001,610,621
    Cinematografie, teatre, muzee şi cheltuieli cu învăţământul107,810,00918,740,0532,280,4391,340,746
    Reparaţii auto, electrice şi lucrări foto114,370,00915,270,0651,740,5751,250,800
    Îngrijire medicală105,610,00915,990,0632,260,4421,520,658
    Igienă şi cosmetică125,600,00820,120,0502,000,5001,380,725
    Transport urban148,140,00716,960,0592,140,4671,560,641
    Transport interurban125,170,00817,100,0582,750,3641,680,595
    C.F.R.87,450,01113,630,0732,820,3551,840,543
    Rutier81,950,01213,600,0742,220,4501,570,637
    Aerian188,850,00515,330,0652,840,3521,500,667
    Fluvial243,510,00434,660,0296,200,1611,830,546
    Poştă şi telecomunicaţii70,640,01414,580,0692,110,4741,480,676
    Restaurante, cafenele, cantine158,270,00618,030,0551,790,5591,380,725
    Alte servicii cu caracter industrial*)87,990,01115,290,0651,850,5411,250,800
    Alte servicii**)200,770,00522,880,0442,530,3951,610,621
    Plata cazării în unităţi hoteliere422,900,00230,020,0332,950,3391,830,546
                       
    ___________
      *) Alte servicii cu caracter industrial:
      - Dărăcit lână
      - Argăsit, tăbăcit, vopsit piei de oaie
      - Decadrat tablou
      - Aplicat petic pentru vulcanizare
      - Confecţionarea unei chei tip yale
      - Legat volum
      - Vopsit haină din piele
      - Confecţionat şipcă pentru zugrăveli
      - Vopsit fire lână
      - Confecţionat uşă, fereastră
      - Executat acoperiş din tablă
      - Executat zidărie şi tencuieli
      - Înlocuit jgheab
      - Executat placaje, pardoseli
      - Zugrăvit, tencuieli interioare
      - Cumpărări locuinţe.
      **) Alte servicii:
      - Servicii casnice (spălat geamuri, rufe; scuturat covoare; frecat podele)
      - Plata pentru îngrijire copil
      - Cursuri de instruire şoferi
      - Cazare şcolară
      - Anunţ la mica publicitate
      - Închiriat casete video
      - Încărcat brichete
      - Dactilografiat, xeroxat acte
      - Taxă pentru servicii de parcare autoturisme.
    Prestări de servicii                
    Informatică şi activităţi conexe95,230,01115,980,0632,260,4421,520,658
    Cercetare - dezvoltare, proiectare95,230,01115,980,0632,260,4421,520,658
    Activităţi juridice, contabilitate, consulting95,230,01115,980,0632,260,4421,520,658
    Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice95,230,01115,980,0632,260,4421,520,658
    Activităţi de testări şi analize tehnice95,230,01115,980,0632,260,4421,520,658
    Publicitate95,230,01115,980,0632,260,4421,520,658
    Activităţi financiare, bancare şi de asigurări207,110,00522,110,0452,810,3561,690,592
    Activităţi de învăţământ63,560,01615,340,0652,210,4521,350,741
    Activităţi de sănătate105,410,00915,960,0632,250,4441,520,658
    Salubritate şi altele39,010,02610,150,0991,880,5321,390,719
    Activităţi recreative, culturale, sportive269,580,00431,610,0322,860,3501,690,592
    Alte activităţi de servicii221,130,00525,200,0402,690,3721,730,578
    Agricultura                
    Producţia vegetală71,920,0140,120,0801,780,5621,340,746
    Producţia animală91,880,0110,140,0721,990,5031,400,714
    Servicii agricole86,400,01215,700,0641,840,5431,350,741
    Silvicultura                
    Silvicultura206,000,00513,770,0732,070,4831,470,680
    Piscicultura şi pescuitul                
    Piscicultura şi pescuitul272,340,00422,230,0452,210,4521,590,629
  NOTĂ:Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în sfera serviciilor sau a prestărilor de servicii şi la care coeficientul mediu anual de preţ rezultat în urma preţurilor practicate prezintă abateri mari faţă de cel stabilit în anexa nr. 2 vor solicita aprobare, pentru utilizarea coeficientului de corectie (K), de la Direcţia generală a regiilor autonome şi participatiilor statului din cadrul Ministerului Finanţelor, pe baza unei documentaţii întocmite conform metodologiei prezentate la pct. 3 lit. c) penultimul alineat, avizată în prealabil de Comisia Naţionala pentru Statistica.-----------------