HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 iunie 2012privind înfiinţarea Centrului de Sănătate Multifuncţional Băneasa prin reorganizarea Centrului de Sănătate Băneasa şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 20 iunie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004 , cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea Centrului de Sănătate Multifuncţional Băneasa, cu sediul în oraşul Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 89, judeţul Constanţa, unitate fără personalitate juridică în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, prin reorganizarea Centrului de Sănătate Băneasa, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, care se desfiinţează. (2) Managementul asistenţei medicale al unităţii înfiinţate potrivit alin. (1) se preia de către Consiliul Judeţean Constanţa.  +  Articolul 2Personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul Centrului de Sănătate Băneasa îi este aplicabil regimul prevăzut de art. 5^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004 , cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa rezultată în urma reorganizării prin înfiinţarea, în cadrul acestui spital, a Centrului de Sănătate Multifuncţional Băneasa se aprobă prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Patrimoniul unităţii sanitare desfiinţate potrivit art. 1 alin. (1) , stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preiau de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 133 de la rubrica "Judeţul Constanţa" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi numărul curent 30 de la rubrica "Judeţul Constanţa" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreMinistrul sănătăţii,Vasile CepoiViceprim-ministru, ministrulfinanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 13 iunie 2012.Nr. 600.-----