ORDIN nr. 137 din 14 iunie 2012privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L.
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 iunie 2012    Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 264/2002,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se acordă cel de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, judeţul Bihor, având număr de ordine în registrul comerţului J05/2814/2008, cod unic de înregistrare 24734055, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.  +  Articolul 2Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici: a) este amplasat în teritoriul administrativ al municipiului Oradea, judeţul Bihor, Şoseaua de centură - Str. Ogorului nr. 4 şi este înscris în Cartea funciară nr. 172045, municipiul Oradea, cu nr. cadastral 172045; b) este în suprafaţă de 23,8426 ha; c)este destinat dezvoltării unor proiecte de interes public local, în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.561/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Mânăstirea "Sfintei Cruci" din Oradea în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor.  +  Articolul 3 (1) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Titlul de parc industrial este valabil pe perioada de existenţă a societăţii-administrator, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4Societatea-administrator transmite Ministerului Administraţiei şi Internelor rapoarte semestriale privind activităţile realizate în parcul industrial.  +  Articolul 5În baza titlului de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, societăţile comerciale localizate în parcul industrial pot beneficia de ajutor de stat regional pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în: a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 9 august 2008; b) Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.  +  Articolul 6Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlurilor de parc industrial potrivit prezentului ordin este municipiul Oradea, judeţul Bihor.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreBucureşti, 14 iunie 2012.Nr. 137.  +  Anexă----