ORDIN nr. 176 din 31 mai 2012privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 544 din 7 iunie 2012
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 176 din 31 mai 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 13 iunie 2012  Văzând Referatul de aprobare nr. CV 992/2012 al Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. DMSSM950 din 31 mai 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor:- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 7 aprilie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, tabelele 6.3.1, 6.3.2 şi 6.3.3, precum şi tabelele "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ" se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.2. În anexa nr. 2, tabelele 6.3.1, 6.3.2 şi 6.3.3 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi), precum şi furnizorii privaţi de servicii de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Doru Bădescu  +  Anexa 1 Tabelul 6.3.1. Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  **Font
  Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:
  Boli neurolo- gice degenera- tive/ inflama- torii Boli neurolo- gice degenera- tive/ inflama- torii - puseu acut Miastenie gravis - crize miastenice Osteo- geneză imper- fectă Boala Fabry Boala Pompe Tiro- zinemie Mucopoli- zaharidoză tip II (sindromul Hunter) Mucopoli- zaharidoză tip I (sindromul Hurler) Afibrino- genemie congenitală Sindrom de imuno- deficienţă primară HTPA
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
  Tabelul 6.3.2. Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  *Font 7*
  Cheltuieli pentru medicamente boli rare:
  Boli neurolo- gice degenera- tive/ inflama- torii Boli neurolo- gice degenera- tive/ inflama- torii - puseu acut Miastenie gravis - crize miastenice Osteo- geneză imper- fectă Boala Fabry Boala Pompe Tiro- zinemie Mucopoli- zaharidoză tip II (sindromul Hunter) Mucopoli- zaharidoză tip I (sindromul Hurler) Afibrino- genemie congenitală Sindrom de imuno- deficienţă primară HTPA Total chel- tuieli
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13
  Tabelul 6.3.3. Situaţia stocului de medicamente (lei)
  *Font 9*
  Medicamente pentru: Valoarea medicamen- telor în stoc la începutul perioadei de raportare Valoarea medicamen- telor intrate în cursul perioadei de raportare Valoarea medicamen- telor consumate în cursul perioadei de raportare Valoarea medicamen- telor în stoc la sfârşitul perioadei de raportare
  C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3
  Boli neurologice degenerative/inflamatorii
  Boli neurologice degenerative/inflamatorii - puseu acut
  Miastenie gravis - crize miastenice
  Osteogeneză imperfectă
  Boala Fabry
  Boala Pompe
  Tirozinemie
  Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)
  Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)
  Afibrinogenemie congenitală
  Sindrom de imunodeficienţă primară
  HTPA
  TOTAL:
  C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii = C1 din tabelul 6.3.2.C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii - puseu acut = C2 din tabelul 6.3.2.C3 Miastenie gravis - crize miastenice = C3 din tabelul 6.3.2.C3 Osteogeneză imperfectă = C4 din tabelul 6.3.2.C3 Boala Fabry = C5 din tabelul 6.3.2.C3 Boala Pompe = C6 din tabelul 6.3.2.C3 Tirozinemie = C7 din tabelul 6.3.2.C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C8 din tabelul 6.3.2.C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C9 din tabelul 6.3.2.C3 Afibrinogenemie congenitală = C10 din tabelul 6.3.2.C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C11 din tabelul 6.3.2.C3 HTPA = C12 din tabelul 6.3.2.C3 TOTAL = C13 din tabelul 6.3.2.UNITATEA SANITARĂ: ...................................Raportare pentru .........................(se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 1.591/1.110/2010)SITUAŢIAindicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionalede sănătate cu scop curativ
  *Font 8*
  ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Programul/Subprogramul │ Indicatori fizici Indicatori de eficienţă ││ de sănătate ├──────────────────────────┬────────┬───────────────────────────┬────────┤│ │Denumirea indicatorului │Valoarea│Denumirea indicatorului de │Valoarea││ │ fizic │ (nr.) │ eficienţă │ (lei) │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament a │Numărul de persoane │ │cost mediu/bolnav HIV/SIDA │ ││persoanelor cu infecţie │infectate HIV/SIDA tratate│ │tratat │ ││HIV/SIDA şi tratamentul ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│postexpunere │Numărul de persoane │ │cost mediu/persoană tratată│ ││ │postexpunere tratate │ │postexpunere │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament al │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ ││bolnavilor cu tuberculoză │de tuberculoză trataţi │ │de tuberculoză tratat │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament al │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││bolnavilor cu afecţiuni │afecţiuni oncologice │ │ │ ││oncologice │trataţi │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de monitorizare a│Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/investigaţie │ ││evoluţiei bolii la pacienţii │afecţiuni oncologice │ │PET-CT │ ││cu afecţiuni oncologice prin │monitorizaţi prin PET-CT │ │ │ ││PET-CT │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││de tratament al surdităţii │implant cohlear │ │implant cohlear │ ││prin proteze auditive ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│implantabile (implant │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││cohlear şi proteze auditive) │proteza BAHA │ │proteza BAHA │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │proteza VIBRANT │ │proteza VIBRANT │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de diabet │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││zaharat │diabet zaharat trataţi │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu diabet│ ││ │diabet zaharat evaluaţi │ │zaharat evaluat prin │ ││ │prin dozarea HbA1c │ │dozarea HbA1c │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││diagnostic şi tratament │scleroză multiplă trataţi │ │scleroză multiplă tratat │ ││pentru boli rare ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │hemofilie fără intervenţie│ │hemofilie fără intervenţie │ ││ │chirurgicală majoră │ │chirurgicală majoră │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │hemofilie care necesită │ │hemofilie cu intervenţie │ ││ │intervenţii chirurgicale │ │chirurgicală majoră │ ││ │majore pentru artropatii │ │ │ ││ │invalidante │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │talasemie │ │talasemie │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ ││ │cu boli neurologice │ │cu boli neurologice │ ││ │degenerative/inflamatorii │ │degenerative/inflamatorii │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu boli│ │cost mediu/bolnav │ ││ │neurologice degenerative/ │ │cu boli neurologice │ ││ │inflamatorii-în puseu acut│ │degenerative/inflamatorii -│ ││ │ │ │în puseu acut │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │cu miastenie gravis - │ │miastenie gravis - crize │ ││ │crize miastenice │ │miastenice │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ ││ │cu osteogeneză imperfectă │ │cu osteogeneză imperfectă │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu boala │ ││ │boala Fabry │ │Fabry │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu boala │ ││ │boala Pompe │ │Pompe │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │cu tirozinemie │ │tirozinemie │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ ││ │cu mucopolizaharidoză │ │cu mucopolizaharidoză │ ││ │tip II (sindromul Hunter) │ │btip II (sindromul Hunter) │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ ││ │mucopolizaharidoză tip I │ │cu mucopolizaharidoză │ ││ │(sindromul Hurler) │ │tip I (sindromul Hurler) │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │afibrinogenemie │ │afibrinogenemie congenitală│ ││ │congenitală │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │sindrom de imunodeficienţă│ │sindrom de imunodeficienţă │ ││ │primară │ │primară │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul total de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu HTPA │ ││ │cu HTPA trataţi │ │tratat │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de boli │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu │ ││endocrine │cu osteoporoză │ │osteoporoză │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu guşă│ │cost mediu/bolnav cu guşă │ ││ │prin tireomegalie datorată│ │prin tireomegalie datorată │ ││ │carenţei de iod │ │carenţei de iod │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu guşă│ │cost mediu/bolnav cu guşă │ ││ │prin tireomegalie datorată│ │prin tireomegalie datorată │ ││ │proliferării maligne │ │proliferării maligne │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ ││de ortopedie │cu afecţiuni articulare │ │endoprotezat │ ││ │endoprotezaţi │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │endoprotezare articulară │ │endoprotezare articulară │ ││ │tumorală │ │tumorală │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │implant segmentar de │ │implant segmentar de │ ││ │coloană, din care: │ │coloană │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi copii │ │cost mediu/copil cu implant│ ││ │ │ │segmentar de coloană │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi adulţi │ │cost mediu/adult cu implant│ ││ │ │ │segmentar de coloană │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││transplant de organe, ţesuturi│transplant hepatic trataţi│ │pentru recidiva hepatitei │ ││şi celule de origine umană │pentru recidiva hepatitei │ │cronice cu VHB │ ││ │cronice cu VHB │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de supleere│Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/şedinţă de │ ││a funcţiei renale la bolnavii │prin hemodializă │ │hemodializă convenţională │ ││cu insuficienţă renală cronică│convenţională │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/şedinţă de │ ││ │prin hemodiafiltrare │ │hemodiafiltrare │ ││ │intermitentă on-line │ │intermitentă on-line │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││ │prin dializă peritoneală │ │prin dializă peritoneală │ ││ │continuă │ │continuă │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││ │prin dializă peritoneală │ │prin dializă peritoneală │ ││ │automată │ │automată │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Program naţional │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││de terapie intensivă │prin epurare extrahepatică│ │prin epurare extrahepatică │ ││a insuficienţei hepatice │ │ │ │ │└──────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────┴───────────────────────────┴────────┘CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATERaportare pentru .........................(se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 1.591/1.110/2010)SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICIaferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ
  *Font 8*
  ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Programul/Subprogramul │ Indicatori fizici Indicatori de eficienţă ││ de sănătate ├──────────────────────────┬────────┬───────────────────────────┬────────┤│ │Denumirea indicatorului │Valoarea│Denumirea indicatorului de │Valoarea││ │ fizic │ (nr.) │ eficienţă │ (lei) │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament al │Numărul de persoane │ │cost mediu/bolnav HIV/SIDA │ ││persoanelor cu infecţie HIV/ │infectate HIV/SIDA tratate│ │tratat │ ││SIDA şi tratamentul ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│postexpunere │Numărul de persoane │ │cost mediu/persoană tratată│ ││ │postexpunere tratate │ │postexpunere │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament al │Numărul de bolnavi de │ │cost mediu/bolnav de │ ││bolnavilor cu tuberculoză │tuberculoză trataţi │ │tuberculoză tratat │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament al │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││bolnavilor cu afecţiuni │afecţiuni oncologice │ │ │ ││oncologice │trataţi │ │ │ ││ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de monitorizare a│Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/investigaţie │ ││evoluţiei bolii la pacienţii │afecţiuni oncologice │ │PET-CT la bolnav cu │ ││cu afecţiuni oncologice prin │monitorizaţi prin PET-CT │ │afecţiuni oncologice │ ││PET-CT │ │ │monitorizat │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││tratament al surdităţii prin │implant cohlear │ │implant cohlear │ ││proteze auditive implantabile ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│(implant cohlear şi proteze │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││auditive) │proteza BAHA │ │proteza BAHA │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │proteza VIBRANT │ │proteza VIBRANT │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de diabet │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││zaharat │diabet zaharat trataţi │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu diabet│ ││ │diabet zaharat evaluaţi │ │zaharat evaluat prin │ ││ │prin dozarea HbA1c │ │dozarea HbA1c │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de copii cu diabet│ │cost mediu/copil cu diabet │ ││ │zaharat automonitorizaţi │ │zaharat automonitorizat │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu diabet │ ││ │diabet zaharat │ │zaharat automonitorizat │ ││ │automonitorizaţi │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││diagnostic şi tratament pentru│scleroză multiplă trataţi │ │scleroză multiplă tratat │ ││boli rare ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │hemofilie fără intervenţie│ │hemofilie fără intervenţie │ ││ │chirurgicală majoră │ │chirurgicală majoră │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │hemofilie care necesită │ │hemofilie cu intervenţie │ ││ │intervenţii chirurgicale │ │chirurgicală majoră │ ││ │majore pentru artropatii │ │ │ ││ │invalidante │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │talasemie │ │talasemie │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu boli│ │cost mediu/bolnav cu boli │ ││ │neurologice degenerative/ │ │neurologice degenerative/ │ ││ │inflamatorii │ │inflamatorii │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu boli│ │cost mediu/bolnav cu boli │ ││ │neurologice degenerative/ │ │neurologice degenerative/ │ ││ │inflamatorii - în puseu │ │inflamatorii-în puseu acut │ ││ │acut │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │miastenie gravis - crize │ │miastenie gravis - crize │ ││ │miastenice │ │miastenice │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │osteogeneză imperfectă │ │osteogeneză imperfectă │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu boala │ ││ │boala Fabry │ │Fabry │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu boala │ ││ │boala Pompe │ │Pompe │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │tirozinemie │ │tirozinemie │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │mucopolizaharidoză tip II │ │mucopolizaharidoză tip II │ ││ │(sindromul Hunter) │ │(sindromul Hunter) │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │mucopolizaharidoză tip I │ │mucopolizaharidoză tip I │ ││ │(sindromul Hurler) │ │(sindromul Hurler) │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │afibrinogenemie │ │afibrinogenemie congenitală│ ││ │congenitală │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │sindrom de imunodeficienţă│ │sindrom de imunodeficienţă │ ││ │primară │ │primară │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul total de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu HTPA │ ││ │cu HTPA trataţi │ │tratat │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de copii cu │ │cost mediu/copil cu │ ││ │mucoviscidoză │ │mucoviscidoză │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu │ ││ │mucoviscidoză │ │mucoviscidoză │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │scleroză laterală │ │scleroză laterală │ ││ │amiotrofică │ │amiotrofică │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │epidermoliza buloasă │ │epidermoliză buloasă │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │sindrom Prader Willi │ │sindrom Prader Willi │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de boli │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││endocrine │osteoporoză │ │osteoporoză │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu guşă│ │cost mediu/bolnav cu guşă │ ││ │prin tireomegalie datorată│ │prin tireomegalie datorată │ ││ │carenţei de iod │ │carenţei de iod │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu guşă│ │cost mediu/bolnav cu guşă │ ││ │prin tireomegalie datorată│ │prin tireomegalie datorată │ ││ │proliferării maligne │ │proliferării maligne │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ ││ortopedie │afecţiuni articulare │ │endoprotezat │ ││ │endoprotezaţi │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │endoprotezare articulară │ │endoprotezare articulară │ ││ │tumorală │ │tumorală │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de persoane │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │bolnavi cu implant │ │implant segmentar de │ ││ │segmentar de coloană, │ │coloană │ ││ │din care: │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi copii │ │cost mediu/copil cu implant│ ││ │ │ │segmentar de coloană │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi adulţi │ │cost mediu/adult cu implant│ ││ │ │ │segmentar de coloană │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││transplant de organe, ţesuturi│pentru stare │ │pentru stare posttransplant│ ││şi celule de origine umană │posttransplant │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││ │transplant hepatic trataţi│ │pentru recidiva hepatitei │ ││ │pentru recidiva hepatitei │ │cronice cu VHB │ ││ │cronice cu VHB │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de supleere│Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/şedinţă de │ ││a funcţiei renale la bolnavii │prin hemodializă │ │ hemodializă convenţională │ ││cu insuficienţă renală cronică│convenţională │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/şedinţă de │ ││ │prin hemodiafiltrare │ │hemodiafiltrare │ ││ │intermitentă on-line │ │intermitentă on-line │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││ │prin dializă peritoneală │ │prin dializă peritoneală │ ││ │continuă │ │continuă │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││ │prin dializă peritoneală │ │prin dializă peritoneală │ ││ │automată │ │automată │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Program naţional de terapie │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav trataţi │ ││intensivă a insuficienţei │prin epurare │ │prin epurare extrahepatică │ ││hepatice │extrahepatică │ │ │ │└──────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────┴───────────────────────────┴────────┘
   +  Anexa 2 Tabelul 6.3.1. Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  *Font 7*
  Numărul de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:
  Boli neurolo- gice degenera- tive/ inflama- torii Boli neurolo- gice degenera- tive/ inflama- torii - puseu acut Miastenie gravis - crize miastenice Osteo- geneză imper- fectă Boala Fabry Boala Pompe Tiro- zinemie Mucopoli- zaharidoză tip II (sindromul Hunter) Mucopoli- zaharidoză tip I (sindromul Hurler) Afibrino- genemie congenitală Sindrom de imuno- deficienţă primară HTPA
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
  Tabelul 6.3.2. Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  *Font 7*
  Cheltuieli pentru medicamente boli rare:
  Boli neurolo- gice degenera- tive/ inflama- torii Boli neurolo- gice degenera- tive/ inflama- torii - puseu acut Miastenie gravis - crize miastenice Osteo- geneză imper- fectă Boala Fabry Boala Pompe Tiro- zinemie Mucopoli- zaharidoză tip II (sindromul Hunter) Mucopoli- zaharidoză tip I (sindromul Hurler) Afibrino- genemie congenitală Sindrom de imuno- deficienţă primară HTPA Total chel- tuieli
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13
  Tabelul 6.3.3. Situaţia stocului de medicamente (lei)
  *Font 9*
  Medicamente pentru: Valoarea medicamen- telor în stoc la începutul perioadei de raportare Valoarea medicamen- telor intrate în cursul perioadei de raportare Valoarea medicamen- telor consumate în cursul perioadei de raportare Valoarea medicamen- telor în stoc la sfârşitul perioadei de raportare
  C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3
  Boli neurologice degenerative/inflamatorii
  Boli neurologice degenerative/inflamatorii - puseu acut
  Miastenie gravis - crize miastenice
  Osteogeneză imperfectă
  Boala Fabry
  Boala Pompe
  Tirozinemie
  Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)
  Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)
  Afibrinogenemie congenitală
  Sindrom de imunodeficienţă primară
  HTPA
  TOTAL:
  C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii = C1 din tabelul 6.3.2.C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii - puseu acut = C2 din tabelul 6.3.2.C3 Miastenie gravis - crize miastenice = C3 din tabelul 6.3.2.C3 Osteogeneză imperfectă = C4 din tabelul 6.3.2.C3 Boala Fabry = C5 din tabelul 6.3.2.C3 Boala Pompe = C6 din tabelul 6.3.2.C3 Tirozinemie = C7 din tabelul 6.3.2.C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C8 din tabelul 6.3.2.C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C9 din tabelul 6.3.2.C3 Afibrinogenemie congenitală = C10 din tabelul 6.3.2.C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C11 din tabelul 6.3.2.C3 HTPA = C12 din tabelul 6.3.2.C3 TOTAL = C13 din tabelul 6.3.2.__________