ORDIN nr. 538 din 5 iunie 2012privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 538 din 5 iunie 2012
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 177 din 31 mai 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 13 iunie 2012  Văzând Referatul de aprobare nr. C.V. 921 din 5 iunie 2012 al Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. DMSSM951 din 31 mai 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) şi art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor:- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", capitolul I "Cadrul general de realizare a programelor naţionale de sănătate", articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Natura cheltuielilor aferente serviciilor prevăzute la alin. (3) este parte integrantă din contractul de prestări de servicii încheiat între Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională «Unifarm» - S.A."2. La secţiunea A, capitolul II, tabelul prevăzut la titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 7*
      "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012
                                                                                                         - mii lei -
  Denumirea programului Bugetul de stat Venituri proprii Bugetul total Din care transfer CNAS
  Credite de anga- jament Credite bugetare Credite de anga- jament Credite bugetare Credite de anga- jament Credite bugetare Credite de anga- jament Credite bugetare
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  I. Programele naţionale privind bolile transmisibile 58.500 58.500 51.600 51.600 110.100 110.100
  II. Programul naţional de monitori- zare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 6.100 6.100 6.100 6.100
  III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională 30.872 30.872 53.331 53.331 84.203 84.203
  IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile 347.788 347.788 911.231 911.231 1.259.019 1.259.019 1.061.684 1.061.684
  V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 4.000 4.000 4.000 4.000
  VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 34.053 34.053 9.394 9.394 43.447 43.447
  VII. Programul naţional de tratament în străinătate 24.640 24.640 24.640 24.640
  VIII. Programul naţional pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
  Ministerul Sănătăţii - acţiuni centralizate - programe finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii 24.581 24.581 56.300 56.300 80.881 80.881
  TOTAL programe naţionale de sănătate 520.434 520.434 1.221.956 1.221.956 1.742.390 1.742.390 1.191.684*) 1.191.684*)
  --------- Notă *) Din suma de 1.191.684 mii lei prevăzută ca transfer la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în bugetul Ministerului Sănătăţii - acţiuni centralizate sunt reţinute sumele de 29.095 mii lei pentru sursa «Buget de stat» şi 90.073 mii lei pentru sursa «Venituri proprii», conform prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare."3. La secţiunea A, capitolul III "Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012", subcapitolul I "Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 1 "Programul naţional de imunizare", titlul "Activităţi", litera b) "Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)", după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:"5. asigură managementul, administrarea şi monitorizarea Registrului electronic naţional de vaccinări (RENV)."4. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 2 "Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile", subpunctul 2.2 "Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV", titlul "Activităţi", litera e) "Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti", punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. distribuie testele rapide pentru testarea infecţiei HIV/SIDA la maternităţi şi cabinete de planificare familială;"5. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 2, subpunctul 2.2, titlul "Unităţi care derulează subprogramul", după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:"o) cabinete de planificare familială."6. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 2, subpunctul 2.3 "Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei", titlul "Activităţi", litera a) "Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT şi structurile sale regionale", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. monitorizează şi evaluează tendinţa de evoluţie a tuberculozei la nivel naţional pe baza indicatorilor epidemiometrici trimestriali şi anuali transmişi de către Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» şi transmite Ministerului Sănătăţii propuneri de îmbunătăţire a activităţilor desfăşurate de către DSPCSP şi dispensarele de pneumoftiziologie;"7. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 2, subpunctul 2.3, titlul "Activităţi", litera b) "Activităţi derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucureşti", punctele 1 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. asigură coordonarea tehnică pentru derularea subprogramului la nivel naţional prin Unitatea centrală de coordonare a PNCT, structură tehnică a PNCT, iar la nivel judeţean, prin coordonatorii tehnici judeţeni ai PNCT, care sunt medici pneumologi;...........................................................................6. asigură coordonarea naţională în vederea realizării depistării, evaluării şi administrării tratamentului cazurilor de îmbolnăvire TB-MDR şi TB-XDR;"8. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 2, subpunctul 2.3, titlul "Activităţi", litera c) "Activităţi derulate la nivelul dispensarelor de pneumoftiziologie", punctele 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"2. asigură, în colaborare cu medicul de familie, chimioprofilaxia prin autoadministrare monitorizată pentru contacţii cazurilor contagioase, pentru grupa de vârstă 0-19 ani, precum şi pentru alte categorii de persoane cu risc crescut de îmbolnăvire prin tuberculoză (cu infecţie HIV, imunodeficienţe congenitale, boli sau stări cu deficit imun permanent ori temporar, tratamente imunosupresive, cortizonice, citostatice etc.), precum şi administrarea tratamentului sub directă observare la bolnavii cu tuberculoză, care au domiciliul real în teritoriul care le este arondat epidemiologic;..........................................................................4. participă, în colaborare cu medicul epidemiolog din DSPJ şi cu medicul de familie, la investigaţia epidemiologică şi implementarea măsurilor necesare în focarele de tuberculoză cu minimum 3 cazuri;"9. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 2, subpunctul 2.3, titlul "Activităţi", litera d) "Activităţi derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie şi al cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ", punctele 2, 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"2. înregistrează într-un registru special cazurile suspecte de tuberculoză şi urmăreşte efectuarea de către acestea a controlului de specialitate indicat la dispensarul de pneumoftiziologie;3. participă, în colaborare cu medicul specialist din dispensarul de pneumoftiziologie, la efectuarea investigaţiei epidemiologice şi implementarea măsurilor necesare la depistarea cazurilor de tuberculoză, iar în cazul focarelor cu cel puţin 3 cazuri, împreună şi cu medicul epidemiolog din DSPJ;4. efectuează citirea cicatricii vaccinale BCG la vârsta de 6 luni şi trimite copiii fără cicatrice sau cu cicatrice sub 3 mm pentru o nouă vaccinare în maternitate;"10. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 2, subpunctul 2.3, titlul "Activităţi", litera e) "Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti", punctele 7 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"7. asigură şi distribuie spitalelor/secţiilor de specialitate şi dispensarelor de pneumoftiziologie necesarul de formulare, registre, birotică şi materiale de educaţie pentru sănătate privind tuberculoza, precum şi oricare dintre materialele şi consumabilele prevăzute la cap. «Natura cheltuielilor»;.............................................................................9. asigură, împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, întreţinerea şi funcţionarea sistemului informatic de înregistrare-raportare a datelor despre cazurile de tuberculoză, precum şi efectuarea transporturilor necesare pentru derularea activităţilor din cadrul subprogramului."11. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 2, subpunctul 2.3, titlul "Natura cheltuielilor: capitolul «Bunuri şi servicii» şi capitolul «Transferuri»", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) materiale sanitare: PPD, seringi de unică utilizare cu ac, vată, alcool sanitar, mănuşi, recipiente pentru colectare seringi folosite, consumabile, reactivi şi soluţii pentru laboratorul de bacteriologie (pentru examen microscopic, cultura - medii solide şi lichide pentru diagnostic precoce şi antibiograme pentru medicamente de linia I şi a II-a pentru decelarea cazurilor de chimiorezistenţă), materiale necesare pentru metode de detecţie rapidă a infecţiei cu Mycobacterium tuberculosis (teste de tip IGRA - Quantiferon Gold), consumabile şi materiale necesare pentru metode genetice de diagnostic rapid al tuberculozei şi al formelor cu chimiorezistenţă;"12. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 2, subpunctul 2.4 "Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală", titlul "Coordonare tehnică", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale «Prof. Dr. Victor Babeş»."13. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 2, subpunctul 2.4, titlul "Unităţi care derulează subprogramul", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale «Prof. Dr. Victor Babeş»;"14. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 3 "Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea antibioticorezistenţei", titlul "Activităţi", litera b) "Activităţi derulate la nivelul INSP prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi structurile de specialitate din CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara", după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 12 şi 13, cu următorul cuprins:"12. editează buletine informative, materiale informative, ghiduri, lunar, trimestrial sau anual, după caz;13. transmit către CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara rapoartele medicale trimestriale ale unităţilor sentinelă privind activitatea de supraveghere a infecţiilor nosocomiale în sistem sentinelă."15. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 3, titlul "Activităţi", litera d) "Activităţi derulate la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene şi a municipiului Bucureşti", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. monitorizează, centralizează şi analizează datele de supraveghere a infecţiilor nosocomiale la nivel local din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nos ocomiale în unităţile sanitare, Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.466/2008 şi Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi transmit bazele de date către CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara, conform metodologiei specifice;"16. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 3, titlul "Activităţi", litera d), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:"6. participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice serviciilor spitaliceşti, conform metodologiilor specifice."17. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 3, titlul "Activităţi", litera e) "Activităţi derulate la nivelul unităţilor sanitare sentinelă", după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 3 şi 4, cu următorul cuprins:"3. raportează lunar datele privind supravegherea infecţiilor nosocomiale în sistem de rutină către DSPJ şi a municipiului Bucureşti, conform prezentelor norme tehnice;4. unităţile sanitare sentinelă asigură desfăşurarea programului de supraveghere a infecţiilor în sistem sentinelă şi transmite baza de date către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform metodologiei."18. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 3, titlul "Activităţi", după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) Activităţi derulate în cadrul studiului de prevalenţă a infecţiilor nosocomiale:1. activităţile din cadrul studiului de prevalenţă a infecţiilor nosocomiale se vor derula conform metodologiei în perioada mai-iunie 2012;2. asigură implementarea şi aplicarea activităţilor specifice, precum şi a instruirii profesionale a personalului unităţii sanitare selectate, menţionate în metodologie."19. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul I, punctul 3, titlul "Natura cheltuielilor", punctul 1 "Capitolul «Bunuri şi servicii»", litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) plata costurilor determinate de diagnosticul/confirmarea infecţiilor nosocomiale şi a rezistenţei microbiene; controlul extern al calităţii; cheltuieli de deplasare, transport, cu substanţe dezinfectante etc.;"20. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul II "Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă", subprogramul 1 "Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă", litera b) "Acţiuni derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar şi Centrele Regionale de Sănătate Publică Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara şi Tg. Mureş", obiectivul 1 "Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă", punctul 1, literele f), m) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) programul de evaluare a calităţii apei potabile şi a riscului pentru sănătatea consumatorilor al aprovizionărilor cu apă potabilă care deservesc mai puţin de 5.000 de locuitori;........................................................................... m) supravegherea stării de sănătate a populaţiei în raport cu calitatea aerului interior; n) supravegherea stării de sănătate a populaţiei în raport cu calitatea habitatului uman şi sistemul de gestionare a deşeurilor menajere;"21. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul II, subprogramul 2 "Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie", litera B "Acţiuni derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar şi Centrele Regionale de Sănătate Publică Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Tg. Mureş", obiectivul "Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari", punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. asigurarea calităţii laboratoarelor: acreditare, auditare, autorizare, metrologizare;"22. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul II, subprogramul 2, litera B, obiectivul "Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari", după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:"14. Asigurarea activităţii de audit intern în domeniul siguranţei alimentului."23. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul II, subprogramul 2, litera C "Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti", obiectivul "Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari", literele k) şi l) se abrogă.24. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV "Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 1 "Programul naţional de boli cardiovasculare", subpunctul 1.1 "Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare", titlul "Unităţi care derulează subprogramul", punctul 1) "proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale", după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:"r) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare."25. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 1, subpunctul 1.1, titlul "Unităţi care derulează subprogramul", punctul 2) "proceduri de electrofiziologie a aritmiilor", după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) Spitalul Clinic «Colentina» Bucureşti."26. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 1, subpunctul 1.2 "Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut", titlul "Unităţi care derulează subprogramul", după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) clinicile ICCO Braşov."27. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 3 "Programul naţional de sănătate mintală" se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Programul naţional de sănătate mintală*)Coordonare metodologică: a) Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a Ministerului Sănătăţii; b) Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice de sănătate.Coordonare tehnică la nivel naţional:Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog BucureştiObiective: a) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu probleme severe de sănătate mintală; b) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu tulburări legate de consumul de substanţe psihoactive; c) prevenirea consumului de droguri şi asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependenţă; d) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de psihiatrie.3.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatricăActivităţi: a) redactarea unui curriculum de instruire pentru asistenţii medicali care lucrează în sistemul de îngrijiri de sănătate mintală; b) organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire pentru asistenţii medicali care lucrează în sistemul de îngrijiri de sănătate mintală; c) organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire în domeniul evaluării capacităţii de muncă pentru profesioniştii care lucrează în sistemul de sănătate mintală; d) redactarea unui curriculum de instruire în domeniul psihoeducaţiei pentru aparţinătorii persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice, destinat asistenţilor medicali, psihologilor şi asistenţilor sociali care lucrează în sistemul de sănătate mintală; e) organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire în domeniul psihoeducaţiei pentru aparţinătorii persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice, destinat asistenţilor medicali, psihologilor şi asistenţilor sociali care lucrează în sistemul de sănătate mintală; f) activităţi de terapie cognitiv-comportamentală pentru copiii cu tulburări din spectrul autist în serviciile de sănătate mintală; g) desfăşurarea de activităţi de terapie ocupaţională în serviciile de sănătate mintală; h) organizarea şi desfăşurarea unui program-pilot de depistare activă a copiilor cu tulburări din spectrul autist.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) un curriculum de instruire pentru asistenţii medicali care lucrează în sistemul de îngrijiri de sănătate mintală; b) un program de instruire pentru asistenţii medicali care lucrează în sistemul de îngrijiri de sănătate mintală; c) un program de instruire în domeniul evaluării capacităţii de muncă pentru profesioniştii care lucrează în sistemul de sănătate mintală; d) un curriculum de instruire în domeniul psihoeducaţiei pentru aparţinătorii persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice, destinat asistenţilor medicali, psihologilor şi asistenţilor sociali care lucrează în sistemul de sănătate mintală; e) un program de instruire în domeniul psihoeducaţiei pentru aparţinătorii persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice, destinat asistenţilor medicali, psihologilor şi asistenţilor sociali care lucrează în sistemul de sănătate mintală; f) număr de copii incluşi în terapii cognitiv-comportamentale (autism): 600; g) număr de pacienţi incluşi în programe intraspitaliceşti de reabilitare psihosocială: 4.000; h) număr de copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 36 de luni evaluaţi de către medicul de familie în vederea depistării tulburării din spectrul autist şi trimiterii către medicul specialist: 30.000;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/implementarea unui program de instruire: 100.000 lei; b) cost mediu/elaborarea unui curriculum de instruire: 120.000 lei; c) cost mediu instruire/profesionist de sănătate: 200 lei; d) cost mediu/pacient inclus în programul de terapie cognitiv-comportamentală: 3.000 lei; e) cost mediu/pacient inclus în programele de reabilitare psihosocială: 120 lei; f) cost mediu/pacient evaluat de către medicul de familie în vederea depistării tulburării din spectrul autist: 6 lei.Unităţi care derulează subprogramul: a) Activităţile prevăzute la lit. a)-e) şi h) sunt derulate de către Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi; b) Activităţile prevăzute la lit. f) şi g) sunt derulate de:b.1) Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşib.2) Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei;b.3) Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca;b.4) Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri;b.5) Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel;b.6) Spitalul de Psihiatrie Gătaia;b.7) Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;b.8) Spitalul de Psihiatrie Zam;b.9) Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni;b.10) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;b.11) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;b.12) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;b.13) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;b.14) unităţi sanitare care au în structura organizatorică secţii/compartimente de psihiatrie şi/sau centre de sănătate mintală pentru adulţi, copii sau mixte aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie care au încheiat contracte pentru derularea acestui subprogram cu direcţiile de sănătate publică.3.2. Subprogramul de tratament al toxicodependenţelorActivităţi: a) asigurarea tratamentului de substituţie cu agonişti de opiacee pentru persoane cu toxicodependenţă (metadonă); b) testarea metaboliţilor stupefiantelor în urină; c) redactarea unui curriculum de instruire în domeniul toxicomaniilor pentru profesioniştii din sistemul de sănătate mintală; d) organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire în domeniul toxicomaniilor pentru profesioniştii din sistemul de sănătate mintală.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina pacienţilor achiziţionate: 15.000; b) număr de pacienţi în tratament substitutiv: 500; c) un curriculum de instruire în domeniul toxicomaniilor pentru profesioniştii din sistemul de sănătate mintală; d) un program de instruire în domeniul toxicomaniilor pentru profesioniştii din sistemul de sănătate mintală; e) număr de profesionişti instruiţi în domeniul toxicomaniilor: 200; f) elaborarea şi tipărirea de materiale IEC pentru populaţia cu risc de consum de alcool şi droguri;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină: 20 lei; b) cost tratament de substituţie cu metadonă/pacient/an: 2.664 lei; c) cost de elaborare a unui curriculum: 120.000 lei; d) cost mediu instruire/profesionist de sănătate: 200 lei; e) cost de elaborare şi tipărire a unei broşuri: 33.000 lei.Unităţi care derulează subprogramul: a) Activităţile prevăzute la lit. a) şi b) sunt derulate de:a.1) Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola;a.2) Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel;a.3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Secţia clinică psihiatrie III acuţi - Compartiment toxicomanie;a.4) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca - Secţia toxicomanie copii;a.5) Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti - Secţia ATI II toxicologie;a.6) Spitalul Clinic de Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti - Secţia toxicologie;a.7) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Al. Obregia» Bucureşti;a.8) Centrul de evaluare şi tratament al toxicodependenţilor tineri «Sfântul Stelian» Bucureşti. b) Activităţile prevăzute la lit. c) şi d) sunt derulate de Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola.NOTĂ: Notă *) Implementarea activităţilor din cadrul Programului naţional de sănătate mintală se realizează cu respectarea metodologiei elaborate de către Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, cu avizul Comisiei de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a Ministerului Sănătăţii."28. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 5 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul 5.1 "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, titlul "Indicatori de evaluare," subtitlul 1) "indicatori fizici", după litera f.8) se introduce o nouă literă, litera f.9), cu următorul cuprins:"f.9) transplant de cornee: 15;"29. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 5, subpunctul 5.1, titlul "Indicatori de evaluare", subtitlul 2) "indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/testare donatori: 1.800 lei; b) cost mediu/testare receptori: 1.800 lei; c) cost mediu/testare compatibilitate cross-match: 1.080 lei; d) cost mediu/menţinere în condiţii fiziologice a donatorilor în moarte cerebrală şi testarea acestora: 13.140 lei; e) cost mediu/acţiune coordonare: 1.000 lei; f) cost mediu/transplant hepatic: 232.239 lei; g) cost mediu/transplant renal: 66.278 lei; h) cost mediu/transplant cord: 107.000 lei; i) cost mediu/transplant cord-pulmon: 117.572 lei; j) cost mediu/transplant celule pancreatice: 83.980 lei; k) cost mediu/transplant celule stem hematopoietice - autolog: 88.499 lei; l) cost mediu/transplant celule stem hematopoietice - allogenic: 162.602 lei; m) cost mediu/transplant os-tendon: 4.200 lei; n) cost mediu/transplant piele: 4.200 lei; o) cost mediu/transplant de cornee: 1.000 lei; p) cost mediu/evaluare periodică a pacienţilor transplantaţi:p.1) transplant renal: 400 lei/pacient transplantat;p.2) transplant hepatic: 1.288 lei/pacient consultat;p.3) transplant cord: 1.747/pacient consultat."30. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 5, subpunctul 5.1, titlul "Unităţi care derulează subprogramul*)", litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:"r) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi - Laboratorul de imunologie şi genetică, Clinica ATI, coordonare transplant, secţia clinică de oftalmologie;"31. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă", subpunctul 6.2 "Subprogramul de radiologie intervenţională", titlul "Unităţi care derulează subprogramul", după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:"j) Clinica de Angiografie şi Terapie Endovasculară Hemodinamic Bucureşti [(activităţile: a), d), e), f), g)]; k) Institutul Regional de Oncologie Iaşi [activitatea f)]."32. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 8 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare", titlul "Coordonare metodologică" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Coordonare metodologică:- Comisia de genetică medicală a Ministerului Sănătăţii;- Comisia de hematologie şi transfuzii a Ministerului Sănătăţii pentru realizarea intervenţiei 1) lit. a)."33. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 8, titlul "Intervenţii", subpunctul 2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"2) Intervenţia pentru diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestora*)Coordonare tehnică la nivel naţional:Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti - Secţia clinică de neurologie pediatricăActivităţi:1. Activităţi derulate la nivelul Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti - Secţia clinică de neurologie pediatrică: a) diagnostic precoce genetic al pacienţilor cu suspiciune clinică de amiotrofie spinală sau distrofie musculară tip Duchenne şi Becker, al rudelor acestora, purtătorilor, feţilor mamelor purtătoare, prin testare genetică în laboratoarele de genetică acreditate conform standardelor europene, pentru beneficiarii intervenţiei din toată ţara, indiferent de unitatea sanitară unde sunt spitalizaţi (separare ADN, testare genetică); b) diagnosticarea prenatală precoce la feţii pacientelor cu amiotrofie spinală: amniocenteză, biopsie vilozităţi corionice, testare genetică la feţi; c) diagnosticarea prenatală precoce la feţii mamelor purtătoare ale mutaţiei genetice care determină distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker: echografie fetală, amniocenteză, biopsie vilozităţi corionice, cariotip, testare genetică la feţii băieţi; d) acordarea sfatului genetic cuplurilor cu antecedente cunoscute de amiotrofie spinală sau distrofie musculară Duchenne/Becker; e) optimizarea tehnicilor de diagnostic prenatal pentru amiotrofiile spinale; f) elaborarea, publicarea şi diseminarea de ghiduri metodologice şi de materiale informative tipărite cu privire la amiotrofiile spinale şi distrofinopatii, publicarea şi diseminarea lor (pentru medici, personal medical mediu, pacienţi şi familiile lor); g) formare profesională: organizarea şi desfăşurarea de cursuri de educaţie şi formare, simpozioane, conferinţe şi congrese pe teme de neurologie pediatrică şi boli neuro-musculare, organizate în România, pentru personalul medical care lucrează cu pacienţi cu amiotrofie spinală şi distrofie musculară de tip Duchenne sau Becker; h) continuarea activităţii de îmbunătăţire, întreţinere şi introducere de date în site-urile şi registrele naţionale de amiotrofii spinale şi distrofinopatii.2. Activităţi derulate la nivelul unităţilor sanitare: a) diagnosticarea precoce şi urmărirea bolnavilor cu suspiciune clinică de amiotrofie spinală: examen clinic, biochimic, electrofiziologic (EMG), recoltare de sânge pentru testare genetică în laboratoarele de genetică acreditate contractate de către unitatea coordonatoare; b) diagnosticarea precoce şi urmărirea pacienţilor cu suspiciune clinică de distrofii musculare de tip Duchenne şi Becker: examen clinic, biochimic, electrofiziologic (EMG, EKG), echografie cardiacă, examen cardiologic, IRM muscular, teste ventilatorii, examen bioptic muscular), recoltare de sânge pentru testare genetică în laboratoarele de genetică acreditate contractate de către unitatea coordonatoare; c) diagnosticarea precoce a purtătorilor mutaţiei genetice care determină distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker: examen clinic, biochimic, electrofiziologic (EMG, EKG), echografie cardiacă, examen cardiologic, recoltare de sânge pentru testare genetică în laboratoarele de genetică acreditate contractate de către unitatea coordonatoare; d) diagnosticarea prenatală precoce la feţii pacientelor cu amiotrofie spinală: amniocenteză, biopsie vilozităţi corionice, trimiterea probelor pentru testare genetică la feţi la laboratoarele de genetică acreditate contractate de către unitatea coordonatoare; e) diagnosticarea prenatală precoce la feţii mamelor purtătoare ale mutaţiei genetice care determină distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker: echografie fetală, amniocenteză, biopsie vilozităţi corionice, cariotip, trimiterea probelor pentru testare genetică la feţii băieţi la laboratoarele de genetică acreditate contractate de către unitatea coordonatoare; f) efectuarea testelor biochimice de laborator, EMG, EKG, echografiei cardiace şi recoltarea probelor pentru diagnosticul molecular genetic la pacienţii cu suspiciune clinică de amiotrofie spinală şi distrofie musculară de tip Duchenne şi Becker; g) educaţie şi formare profesională a personalului medical implicat în îngrijirea pacienţilor cu amiotrofii spinale, distrofii musculare Duchenne şi Becker: achiziţie, potrivit legii, de cărţi şi abonamente la reviste de specialitate (neurologie pediatrică şi boli neuromusculare), participarea personalului medical la cursuri, simpozioane, conferinţe, congrese pe teme de neurologie pediatrică şi boli neuromusculare, organizate în România.Criterii de eligibilitate: a) copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani cu diagnostic de amiotrofie spinală şi distrofie musculară de tip Duchenne şi Becker sau tulburări neuromotorii nespecifice; b) membrii familiei bolnavilor diagnosticaţi clinic şi genetic cu SMA sau distrofie musculară de tip Duchenne şi Becker, în special cei de sex feminin, dar şi descendenţii de sex masculin ai acestora (pentru distrofia musculară Duchenne); c) gravidele cu risc (statutul de purtător al mutaţiei în gena SMN, indiferent de sexul copilului, sau distrofinei în cazul purtătoarei unei sarcini cu fetus de sex masculin); d) femeile care provin din familii cu risc şi doresc să aibă copii neafectaţi (test genetic şi sfat genetic preconcepţional).Natura cheltuielilor:1. Cheltuieli pentru activităţile derulate la nivelul Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof.dr. Al. Obregia» Bucureşti, Secţia clinică de neurologie pediatrică: a) cheltuieli pentru serviciile prestate Spitalului Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti de către laboratoare de genetică acreditate conform standardelor europene pentru efectuarea testărilor genetice, optimizarea tehnicilor de diagnostic prenatal şi acordarea sfatului genetic pentru amiotrofie spinală sau distrofie musculară Duchenne/Becker, pentru toţi beneficiarii intervenţiei (pacienţi, rudele pacienţilor şi purtători din toată ţara), indiferent de unitatea sanitară unde sunt spitalizaţi (diagnostic precoce şi diagnostic prenatal); b) cheltuieli privind achiziţionarea, potrivit legii, de consumabile de birotică necesare elaborării ghidurilor metodologice şi materialelor informative tipărite cu privire la amiotrofiile spinale şi distrofinopatii (pentru medici, personal medical mediu, pacienţi şi familiile lor); c) cheltuieli privind tipărirea ghidurilor metodologice şi materialelor informative cu privire la amiotrofiile spinale şi distrofinopatii (pentru medici, personal medical mediu, pacienţi şi familiile lor); d) taxe poştale pentru diseminarea ghidurilor metodologice şi materialelor informative tipărite cu privire la amiotrofiile spinale şi distrofinopatii (pentru medici, personal medical mediu, pacienţi şi familiile lor) în toată ţara; e) cheltuieli rezultate din activitatea de formare profesională: cheltuieli de organizare a cursurilor de educaţie şi formare, simpozioanelor, conferinţelor şi congreselor pe teme de neurologie pediatrică şi boli neuromusculare, organizate în România, pentru specialiştii din toată ţara (transport, cazarea speakerilor, închirierea sălilor, consumabile de birotică pentru materiale de curs pentru participanţii la manifestare); f) cheltuieli legate de activitatea de îmbunătăţire, întreţinere şi introducere de date în site-urile şi registrele naţionale de amiotrofii spinale şi distrofinopatii.2. Cheltuieli pentru activităţile derulate la nivelul unităţilor sanitare: a) cheltuieli derivate din achiziţia de consumabile de birotică (hârtie, cartuşe pentru imprimantă) pentru: efectuarea fişei specifice pentru pacienţii cu amiotrofie spinală sau DMD/DMB, printare EMG, EKG, testare ventilatorie şi alte teste care necesită printare, activitatea de elaborare a ghidurilor metodologice, materialelor educaţionale şi informative tipărite; b) costuri legate de diagnosticarea precoce şi urmărirea pacienţilor, purtătorilor mutaţiei (amiotrofie spinală sau distrofie musculară Duchenne/Becker): achiziţia, potrivit legii, de reactivi şi consumabile de laborator pentru diagnostic pozitiv şi diferenţial (pentru toţi pacienţii cu suspiciune clinică de amiotrofie spinală şi distrofie musculară de tip Duchenne şi Becker), consumabile, materiale sanitare, alte materiale sau instrumentar pentru efectuarea EMG, EKG, echografie cardiacă, examen bioptic muscular, testare ventilatorie, echografie fetală, achiziţionare de teste psihologice adecvate; c) costuri legate de taxele poştale necesare trimiterii probelor biologice (sânge, biopsie vilozităţi corionice) la laboratoarele de genetică acreditate contractate de către unitatea coordonatoare; d) plata IRM muscular pentru pacienţii cu diagnostic DMD/DMB (diagnostic precoce); e) cheltuieli legate de diagnosticarea prenatală precoce la feţii bolnavelor cu amiotrofie spinală şi la feţii mamelor purtătoarele ale mutaţiei genetice care determină distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker (prestări de servicii pentru efectuarea amniocentezei şi prelevării de vilozităţi corionice, contravaloarea efectuării cariotipului, taxe poştale); f) cheltuieli rezultate din activitatea de formare profesională: achiziţionarea, potrivit legii, de materiale informative, cărţi sau publicaţii de specialitate (abonamente la reviste de specialitate); g) cheltuieli de transport, cazare, cu taxa de participare a personalului medical la cursuri de educaţie şi formare, simpozioane, conferinţe, congrese pe teme de neurologie pediatrică şi boli neuromusculare, efectuate în România; h) cheltuieli de transport, cazare a medicilor care participă ca vorbitori la cursurile, simpozioanele, conferinţele, congresele efectuate de centrul coordonator pe teme legate de intervenţie; i) costuri necesare deplasării la întâlnirile pentru elaborarea ghidurilor metodologice, materialelor educaţionale şi informative tipărite (costuri cu transportul, cazarea pentru medicii participanţi).Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de copii diagnosticaţi precoce cu amiotrofie spinală prin test clinic şi genetic/an: 30; b) număr de copii diagnosticaţi precoce cu distrofii musculare de tip Duchenne şi Becker prin test clinic şi genetic/an: 50; c) numărul rudelor pacienţilor la care se diagnostichează genetic statusul de purtător al mutaţiei genetice/an: 150; d) număr de sarcini cu risc de transmitere a amiotrofiei spinale investigate genetic/an: 10; e) număr de sarcini cu risc de transmitere a distrofiei musculare de tip Duchenne şi Becker investigate genetic/an: 10; f) număr de teste genetice efectuate pentru pacienţii şi rudele acestora cu suspiciune de amiotrofie spinală: 40; g) număr de teste genetice efectuate pentru pacienţii şi rudele acestora cu suspiciune de distrofie musculară progresivă Duchnne/Becker: 100;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/copil diagnosticat genetic prin investigaţii moleculare pentru amiotrofiile spinale (screeningul molecular al mutaţiilor comune - aproximativ 95% dintre pacienţii cu SMA): 600 lei; b) cost mediu/copil diagnosticat genetic prin investigaţii moleculare pentru amiotrofiile spinale (screeningul molecular al mutaţiilor rare sau mutaţiilor de novo - aproximativ 5% dintre pacienţii cu SMA): 2.000 lei; c) cost mediu/copil diagnosticat genetic prin investigaţii moleculare pentru distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker (screeningul molecular al mutaţiilor majore şi teste aprofundate): 1.000 lei; d) cost mediu/persoană înrudită cu un bolnav diagnosticată genetic prin teste moleculare pentru distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker: 500 lei; e) cost mediu/diagnostic prenatal pentru amiotrofie spinală (screening molecular al sexului fătului, identificarea statusului mutant la mamă şi fetus): 2.000 lei; f) cost mediu/diagnostic prenatal pentru distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker (screening molecular al sexului fătului, identificarea statusului mutant la mamă şi fetus): 2.000 lei;3) indicatori de rezultat: a) creşterea cu 15% a numărului de copii diagnosticaţi precoce cu amiotrofie spinală; b) creşterea cu 15% a numărului de copii diagnosticaţi precoce cu distrofii musculare de tip Duchenne şi Becker; c) scăderea cu până la 100% a recurenţei bolii în familiile pacienţilor cu amiotrofie spinală prin consiliere preconcepţională şi diagnostic prenatal sistematic al statusului mutant la fetuşi; d) scăderea cu până la 100% a transmiterii ereditare a bolii în familiile bolnavilor cu distrofie musculară de tip Duchenne şi Becker prin consiliere preconcepţională şi diagnostic prenatal sistematic al sexului fătului şi al statusului mutant la fetuşii de sex masculin; e) scăderea cu 10% a morbidităţii la bolnavii diagnosticaţi precoce cu amiotrofie spinală şi distrofie musculară de tip Duchenne şi Becker prin aplicarea tratamentelor de susţinere; f) selectarea, în funcţie de tipul mutaţiei genetice, a celor 10% dintre bolnavi care pot beneficia de terapii moderne în cadrul unor trialuri clinice derulate la nivel european, prin proiectul «Administrarea de modulatori ai transcripţiei şi expresiei genei distrofinei de tipul gentamicinei, PTC124».Unităţi prin care se derulează intervenţia: a) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti, Secţia clinică de neurologie pediatrică; b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti; c) Spitalul Clinic de Copii «Dr. V. Gomoiu» Bucureşti; d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti; e) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Marie Curie» Bucureşti; f) Centrul Naţional de Recuperare Neuropsihomotorie «Nicolae Robanescu» Bucureşti; g) Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Secţia clinică de neuropsihiatrie a copilului şi adolescentului Cluj; h) Spitalul Clinic Judeţean Mureş - Clinica de neuropsihiatrie infantilă; i) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara - Secţia clinică de neuropsihiatrie infantilă; j) Spitalul de Cardiologie «Dr. Benedek Geza» Covasna; k) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Maria» Iaşi - Clinica de neurologie pediatrică.NOTĂ: Notă *) Implementarea activităţilor intervenţiei pentru diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestora se realizează cu respectarea metodologiei aprobate de ministrul sănătăţii, la propunerea Spitalului Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti, Secţia clinică de neurologie pediatrică, cu avizul Comisiei de neurologie a Ministerului Sănătăţii."34. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V "Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate", punctul 1 "Promovarea unui stil de viaţă sănătos", obiectivul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Obiectiv 1: Îmbunătăţirea cunoştinţelor atitudinilor şi practicilor sanogene ale populaţiei prin activităţi de profilaxie primară şi primordială, cu mobilizarea specialiştilor comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii"35. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 1, litera b) "Activităţi derulate la nivelul INSP prin CNEPSS şi structurile de specialitate EPS din CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Tg. Mureş, Sibiu", punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"15. organizarea şi participarea la sesiuni de instruire şi perfecţionare pe teme de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, inclusiv la programele de atestat cu temele «Managementul serviciilor de sănătate» şi «Promovarea sănătăţii şi managementul cabinetului medical»;"36. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 1, titlul "Natura cheltuielilor", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional [servicii de editare-multiplicare, tipărire şi diseminare de materiale IEC (pliante, afişe, broşuri, bannere, sinteze, rapoarte, ghiduri şi buletine informative etc.), materiale promoţionale cu caracter educativ];"37. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 2 "Prevenire şi combatere a consumului de tutun", titlul "Obiective", litera c) se abrogă.38. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 2, titlul "Activităţi", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) încurajarea renunţării la fumat prin activităţi de informare prin intermediul noilor mijloace electronice de comunicare (reţele de socializare, pagină de internet, forum etc.)."39. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 2, titlul "Activităţi", după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) informarea personalului medical despre metodele de renunţare la fumat."40. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 2, titlul "Indicatori" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicatori:1. indicatori fizici: a) număr total de persoane care au beneficiat de asistenţă medicală în vederea renunţării la fumat: 12.000; b) număr total de persoane care au beneficiat de tratament medical în vederea renunţării la fumat: 10.000; c) număr total de persoane care apelează linia telefonică gratuită: 2.000; d) număr de activităţi de informare: 4;2. indicatori de eficienţă:- cost mediu per persoană care a beneficiat de asistenţă medicală în vederea renunţării la fumat: 400 lei/persoană;3. indicatori de rezultat a) creşterea numărului de persoane care apelează Tel Verde faţă de anul 2010: cu 10%; b) creşterea numărului de persoane care accesează mijloacele electronice noi de comunicare: cu 10%."41. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 3 "Supravegherea stării de sănătate a populaţiei", obiectivul 1: "Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor", litera a) "Activităţi derulate la nivelul INSP prin CNEPSS şi structurile de specialitate EPS din CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Tg. Mureş, Sibiu", titlul "Activităţi", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Coordonarea metodologică, elaborarea metodologiilor, monitorizarea, evaluarea şi raportarea implementării metodologiilor de supraveghere şi monitorizare a dezvoltării fizice şi a sănătăţii copiilor şi tinerilor prin: a) evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare; b) evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri; c) triajul epidemiologic după vacanţe; d) evaluarea profilului de risc psihosocial în comunităţile şcolare; e) identificarea, cuantificarea şi monitorizarea comportamentelor cu risc pentru sănătate; f) evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani) conform metodologiei OMS, prin participarea la proiectul «European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)»; g) identificarea factorilor de risc specifici procesului de instruire."42. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 3, obiectivul 1, titlul "Activităţi", litera a), după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:"10. instruirea şi formarea profesională în domeniul igienei şcolare şi medicinei şcolare."43. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 3, obiectivul 1, titlul "Activităţi", litera b) "Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. implementarea metodologiilor, monitorizarea, evaluarea şi raportarea implementării metodologiilor de supraveghere şi monitorizare a dezvoltării fizice şi a sănătăţii copiilor şi tinerilor prin: a) evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare; b) evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri; c) triajul epidemiologic după vacanţe; d) evaluarea profilului de risc psihosocial în comunităţile şcolare; e) identificarea, cuantificarea şi monitorizarea comportamentelor cu risc pentru sănătate; f) evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani) conform metodologiei OMS, prin participarea la proiectul «European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)»; g) identificarea factorilor de risc specifici procesului instructiv-educativ"44. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 3, obiectivul 2 "Analiza stării de sănătate a populaţiei", titlul "Activităţi", litera a) "Activităţi derulate la nivelul INSP prin CNEPSS şi structurile de specialitate EPS din CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Sibiu", după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins:"11. elaborarea raportului naţional anual pentru problematica consumului de alcool;12. evaluarea utilizării serviciilor medicale."45. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 3, titlul obiectivului 2 "Activităţi derulate în cadrul proiectului «Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România» nr. 2008/108643" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Obiectiv 3: Activităţi derulate în cadrul proiectului «Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România» nr. 2008/108643"46. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 3, obiectivul 3 "Activităţi derulate în cadrul proiectului «Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România» nr. 2008/108643", titlul "Activităţi", litera a) "Activităţi derulate la nivelul INSP prin CNEPSS şi structurile de specialitate EPS din CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Sibiu", punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. diseminarea ghidului de intervenţie în comunitate;2. monitorizarea implementării planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescente."47. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 3, obiectivul 3, titlul "Activităţi", litera b) "Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti" se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti1. diseminarea ghidului de intervenţie în comunitate;2. lărgirea parteneriatelor interinstituţionale la nivel judeţean/local pentru susţinerea alimentaţiei sănătoase şi activităţii fizice la copii şi adolescenţi;3. implementarea planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi;4. participarea la implementarea campaniei VIATA, realizată în cadrul proiectului;5. monitorizarea implementării microproiectelor la nivelul şcolilor şi grădiniţelor."48. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, punctul 3, titlul obiectivului 3 "Managementul activităţilor de evaluare şi monitorizare a stării de sănătate" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Obiectiv 4: Managementul activităţilor de evaluare şi monitorizare a stării de sănătate"49. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, titlul "Natura cheltuielilor", literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional (servicii de tipografie pentru editare-multiplicare, tipărire şi diseminare de materiale IEC - pliante, afişe, bannere, sinteze, rapoarte, ghiduri şi buletine informative, materiale promoţionale);.......................................................................... d) echipamente şi dotări cu mică valoare (cântare, antropometre etc.) şi de tehnică informatică (unităţi centrale, monitoare, imprimante, memorie SDR, scannere etc.);"50. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul V, titlul "Natura cheltuielilor", după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins:"k) materiale sanitare; l) cheltuieli rezultate din activităţi de formare a personalului, dezvoltarea resurselor umane (organizarea şi desfăşurarea de cursuri de perfecţionare, simpozioane, mese rotunde)."51. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI "Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", titlul "Intervenţii pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului", punctul 1.4 "Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere", titlul "Activităţi care derulează intervenţia", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) procurarea de: formule de lapte praf - alimente cu destinaţie medicală specială, pompe de muls;"52. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului", subpunctul 1.4 "Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere", titlul "Unităţi care derulează intervenţia" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti; b) spitale care au în structură secţii/compartimente în cadrul cărora se acordă asistenţă medicală spitalicească pentru copiii prematuri sau cu greutate mică la naştere, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică; c) Spitalul de Recuperare Borşa, Maramureş; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; h) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti; i) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; j) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti; k) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti; l) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti; m) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani."53. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului", punctul 1.6 "Profilaxia rahitismului carenţial al copilului", titlul "Unităţi care derulează intervenţia", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) spitale care au în structură secţii/compartimente în cadrul cărora se acordă asistenţă medicală spitalicească pentru nou-născuţi, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii şi cabinete de asistenţă medicală primară, care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică;"54. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.1 "Prevenirea deceselor neonatale prin creşterea accesului la îngrijiri adecvate în unităţi regionale", titlul "Unităţi care derulează intervenţia" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti; b) spitale care au în structură secţii/compartimente de terapie intensivă pentru nou-născuţi de nivel 3 şi, în cazuri bine justificate, spitale care au în structură secţii/compartimente de terapie intensivă pentru nou-născuţi de nivel 2, precum şi spitale sau secţii de pediatrie care oferă servicii de terapie intensivă pentru nou-născuţi, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică; c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; g) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti; h) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; i) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti; j) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti; k) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti; l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani."55. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.2 "Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital, precum şi confirmarea diagnosticului şi tratamentul specific al cazurilor depistate", titlul "Unităţi care derulează intervenţia", litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;"56. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.2, titlul "Unităţi care derulează intervenţia", litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) secţiile, compartimentele de nou-născut din judeţele în care se efectuează screeningul neonatal, arondate la centrele regionale după cum urmează:f.1) Centrul regional Bucureşti din structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti are arondate unităţile sanitare din municipiul Bucureşti şi din judeţele Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Vâlcea, Argeş, Braşov, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Mureş, Teleorman, Vrancea, Gorj, Covasna, Olt, Dolj, Arad, Alba, Galaţi, Giurgiu;f.2) Centrul regional Cluj din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca şi Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca are arondate unităţile sanitare din judeţele Cluj, Maramureş, Bihor, Sibiu, Bistriţa, Satu Mare, Sălaj, Harghita;f.3) Centrul regional Iaşi din structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi are arondate unităţile sanitare din judeţele Iaşi, Neamţ, Suceava, Botoşani, Bacău, Vaslui;f.4) Centrul regional Timişoara din structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara are arondate unităţile sanitare din judeţele Timiş, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi."57. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.3 "Screening pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz la nou-născut", titlul "Unităţi care derulează intervenţia", literele d) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;............................................................................ m) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;"58. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.4 "Screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul şi dispensarizarea bolnavilor", titlul "Unităţi care derulează intervenţia" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti; b) unităţi sanitare din judeţele Bihor, Braşov, Constanţa, Dolj, Iaşi, Mureş, Sibiu, Timiş şi din municipiul Bucureşti, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică; c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; e) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; f) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti."59. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.5 "Diagnosticul precoce, prevenţie primară şi secundară, precum şi de monitorizare a unor afecţiuni cronice la copil", titlul "Unităţi care derulează intervenţia", punctul 2.5.1 "Astmul bronşic la copil" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.5.1. Astmul bronşic la copil: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti - coordonare tehnică; b) spitale din judeţele Alba, Bihor, Botoşani, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Satu Mare, Sibiu, Timiş, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică; c) Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; f) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti; g) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti."60. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.5, titlul "Unităţi care derulează intervenţia", punctul 2.5.2 "Sindromul de malabsorbţie şi diaree cronică" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.5.2. Sindromul de malabsorbţie şi diaree cronică la copil: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti - coordonare tehnică; b) spitale din judeţele Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Sibiu, Timiş, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică; c) Spitalul ClinicJudeţean de Urgenţă Craiova; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; f) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti."61. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.5, titlul "Unităţi care derulează intervenţia", punctul 2.5.3 "Mucoviscidoză la copil" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.5.3. Mucoviscidoză la copil: a) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti; c) spitale din judeţele Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Sibiu, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; g) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti; h) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti."62. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.5, titlul "Unităţi care derulează intervenţia", punctul 2.5.4 "Imunodeficienţele primare umorale la copil" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.5.4. Imunodeficienţele primare umorale la copil: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti; b) spitale din judeţele Cluj, Iaşi, Timiş, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică (dintre acestea Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Prof. Dr. Louis Ţurcanu» Timişoara asigură coordonarea tehnică); c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş."63. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.5, titlul "Unităţi care derulează intervenţia", punctul 2.5.5 "Hepatita cronică la copil" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.5.5. Hepatita cronică la copil: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Alfred Rusescu» Bucureşti; b) spitale din judeţele Bihor, Botoşani, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Timiş aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică (dintre acestea Spitalul de Copii «Sf. Maria» Iaşi - Secţia clinică II pediatrie asigură coordonarea tehnică); c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; e) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti; f) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti."64. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.6 "Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce tratament medicamentos specific şi recuperare neuropsihomotorie a următoarelor afecţiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale", titlul "Activităţi" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Activităţi:1. activităţi derulate la nivelul Spitalului Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti, Secţia clinică de neurologie pediatrică: a) formarea medicală continuă a personalului de specialitate (medici, asistente medicale) în activităţi specifice programului - elaborare şi efectuare de cursuri de educaţie şi formare, simpozioane, conferinţe şi congrese pe teme de neurologie pediatrică şi boli neuromusculare în orice localitate din România, pentru personalul medical din toată ţara care lucrează cu pacienţi cu paralizii cerebrale, epilepsie, întârzieri neuropsihomotorii; b) elaborarea, publicarea şi diseminarea de ghiduri metodologice şi de materiale informative tipărite pentru diagnostic, diagnostic precoce şi tratament în domeniile specifice programului fenomenelor paroxistice cerebrale, paraliziilor cerebrale, întârzierilor neuropsihomotorii şi diferenţierea de alte afecţiuni neuropediatrice (pentru medici, personal medical mediu, pacienţi şi familiile lor); c) activităţi aferente registrelor naţionale unice pentru epilepsie şi paralizii cerebrale: îmbunătăţire, întreţinere, administrare site-uri şi registre, introducere de date;2. activităţi derulate la nivelul unităţilor sanitare: a) terapie specifică decontracturantă cu toxina botulinică în centrele nominalizate; b) tratamentul paraliziilor cerebrale şi al altor afecţiuni neuromotorii prin electrostimulare; c) diagnosticul precoce şi urmărirea pacienţilor cu suspiciune clinică de epilepsie, tulburări motorii sau cognitive (examen clinic, evaluare biochimică, EMG, EEG, video-EEG, EEG somn, EEG de lungă durată, evaluare psihologică şi neuropsihologică), tratamentul şi recuperarea epilepsiilor, paraliziilor cerebrale şi a deficitului neuropsihomotor; d) educaţie şi formare profesională a personalului medical implicat în îngrijirea pacienţilor cu epilepsii, paralizii cerebrale, întârzieri neuropsihomotorii prin: achiziţie de cărţi şi abonamente la reviste de specialitate, participarea (cu delegaţie) a personalului medical din unitatea respectivă la cursuri de educaţie şi formare, simpozioane, conferinţe, congrese pe teme de neurologie pediatrică şi boli neuromusculare, efectuate în România, sau participarea medicilor din unităţile în care se desfăşoară programul (cu delegaţie) ca vorbitori la cursurile, simpozioanele, conferinţele, congresele organizate de centrul coordonator; e) participarea la activitatea de elaborare a ghidurilor metodologice, materialelor educaţionale şi informative tipărite pentru medici, pacienţi şi familiile lor (cu privire la epilepsii, paralizii cerebrale, întârzieri neuropsihomotorii); f) activităţi aferente registrelor naţionale unice pentru epilepsie şi paralizii cerebrale: introducere de date de către toate centrele nominalizate."65. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.6, după titlul "Activităţi" se introduce un nou titlu, titlul "Natura cheltuielilor", cu următorul cuprins:"Natura cheltuielilor:1. cheltuieli eligibile la unitatea de coordonare tehnică: Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti, Secţia clinică de neurologie pediatrică: a) cheltuieli rezultate din activitatea de formare profesională: cheltuieli de organizare de către Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti de cursuri de educaţie şi formare, simpozioane, conferinţe şi congrese pe teme de neurologie pediatrică şi boli neuromusculare în orice localitate din România, pentru personalul medical din toată ţara care lucrează cu pacienţi cu paralizii cerebrale, epilepsie, întârzieri neuropsihomotorii. Se vor deconta: cheltuieli de transport, cu cazarea speakerilor în alte localităţi decât cea de reşedinţă, unde se desfăşoară manifestările de mai sus, cheltuieli de închiriere a sălii/sălilor pentru manifestările de mai sus; b) cheltuieli cu achiziţionarea consumabilelor de birotică necesare printării materialelor de curs pentru participanţii la activitatea de formare profesională, elaborării ghidurilor metodologice şi materialelor informative tipărite cu privire la fenomene paroxistice cerebrale, tulburări motorii şi întârzieri neuropsihomotorii (pentru medici, personal medical mediu, pacienţi şi familiile lor); c) cheltuieli cu publicarea ghidurilor metodologice şi a materialelor informative tipărite (afişe, pliante, broşuri, cărţi) cu privire la fenomene paroxistice cerebrale, tulburări motorii şi întârzieri neuropsihomotorii (pentru medici, personal medical mediu, pacienţi şi familiile lor); d) cheltuieli cu taxele poştale pentru diseminarea ghidurilor metodologice şimaterialelor informative tipărite cu privire la fenomene paroxistice cerebrale, tulburări motorii şi întârzieri neuropsihomotorii (pentru medici, personal medical mediu, pacienţi şi familiile lor) în toată ţara; e) cheltuieli legate de activitatea de îmbunătăţire, întreţinere şi introducere de date în site-urile şi registrele naţionale unice pentru epilepsie şi paralizii cerebrale. Se vor deconta:- cheltuieli legate de contractul de găzduire, întreţinere şi îmbunătăţire a site-urilor şi registrelor naţionale unice pentru epilepsie şi paralizii cerebrale cu firma specializată;- cheltuieli legate de plată personalului care introduce datele codificate ale pacienţilor în registrele naţionale unice pentru epilepsie şi paralizii cerebrale (se pot încheia contracte/convenţii civile, în condiţiile legii, cu medici, asistenţi medicali şi alte categorii de personal, după caz, precum şi cu persoane juridice, pentru contractarea serviciilor de introducere de date);2. cheltuieli eligibile la toate unităţile prin care se derulează intervenţia, inclusiv Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti, Secţia clinică de neurologie pediatrică: a) cheltuieli derivate din achiziţia de toxină botulinică în centrele nominalizate; b) cheltuieli derivate din achiziţia de materiale sanitare necesare investigării pacienţilor şi administrării de toxină botulinică; c) cheltuieli derivate din achiziţia de consumabile pentru aparatele de EEG, EMG, EKG, echografie, aparatele de electrostimulare; d) cheltuieli derivate din achiziţia de consumabile de birotică (hârtie, cartuşe pentru imprimantă) pentru: printare EMG, EEG şi alte teste care necesită printare, activitatea de elaborare a ghidurilor metodologice, a materialelor educaţionale şi informative, efectuarea fişei specifice a programului pentru pacienţii cu epilepsie, paralizii cerebrale, întârzieri mintale, printare de programe, afişe anunţ pentru cursurile desfăşurate prin program; e) cheltuieli pentru procurarea de teste specifice, consumabile, materiale, instrumente, jocuri specifice pentru evaluarea psihologică, evaluarea neuromotorie şi terapia specifică neuropsihică şi neuromotorie; f) cheltuieli derivate din achiziţia de reactivi şi consumabile de laborator pentru diagnosticul pozitiv şi diferenţial al epilepsiei, paraliziei cerebrale, întârzierii neuropsihomotorii, consumabile, materiale sanitare, alte materiale; g) cheltuieli rezultate din activitatea de formare profesională: achiziţionarea de materiale informative, cărţi sau publicaţii de specialitate (abonamente la reviste de specialitate); h) cheltuieli de transport, cazare, taxa de participare a personalului medical din centrele nominalizate la cursuri de educaţie şi formare, simpozioane, conferinţe, congrese pe teme de neurologie pediatrică, efectuate în România; i) cheltuieli legate de deplasările la întâlnirile pentru elaborarea ghidurilor metodologice, materialelor educaţionale şi informative tipărite (transport şi cazare pentru medicii participanţi din centrele nominalizate); j) cheltuieli de transport, cazare a medicilor care participă ca vorbitori la cursurile, simpozioanele, conferinţele, congresele efectuate de centrul coordonator pe teme legate de programul naţional; k) cheltuieli pentru activitatea de introducere de date în registrele naţionale unice pentru epilepsie şi paralizii cerebrale, legate de plată personalului care introduce datele codificate ale pacienţilor în registrele naţionale (se pot încheia contracte/convenţii civile, în condiţiile legii, cu medici, asistenţi medicali şi alte categorii de personal, după caz, precum şi cu persoane juridice, pentru contractarea serviciilor de introducere de date).*)NOTĂ: Notă *) Implementarea activităţilor intervenţiei pentru prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific şi recuperare neuropsihomotorie a următoarelor afecţiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale se realizează cu respectarea metodologiei aprobate de ministrul sănătăţii, la propunerea Spitalului Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti, Secţia clinică de neurologie pediatrică, cu avizul Comisiei de neurologie a Ministerului Sănătăţii."66. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.6, titlul "Unităţi care derulează intervenţia", după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:"q) Spitalul de recuperare cardiovasculară «Dr. Benedek Geza» Covasna;"67. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.7 "Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii cu risc crescut de infecţie", titlul "Unităţi care derulează intervenţia", după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor."68. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.8 "Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii", titlul "Activităţi", după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) confirmarea radiologică a scoliozei la pacienţii depistaţi pozitivi după activitatea de screening, prin radiografie de coloană vertebrală - faţă şi profil; f) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional pentru scolioză, coordonat de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti."69. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.8, titlul "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de copii la care se va efectua screeningul pentru depistarea precoce a scoliozei: 22.000/an; b) număr de persoane instruite: 210/an în 2011 şi 40/an în 2012; c) număr de copii la care se va efectua confirmarea radiologică a scoliozei: 3.500/an; d) număr de copii raportaţi către Registrul naţional pentru scolioză: 3.000/an;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/screening pentru depistarea scoliozei: 30 lei/consultaţie; b) cost mediu/activitate de instruire: 210 lei /persoană în 2011 şi 150 lei/persoană în 2012; c) cost mediu/confirmare radiologică: 50 lei/radiografie de coloană vertebrală - faţă şi profil;3) indicatori de rezultat:- scăderea numărului de copii cu diformităţi grave ale coloanei vertebrale."70. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea copilului", punctul 2.8, titlul "Unităţi care derulează intervenţia", literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"h) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; i) Spitalul de Pediatrie Ploieşti;".71. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea femeii", punctul 3.3 "Profilaxie şi diagnostic pre- şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni genetice", titlul "Unităţi care derulează intervenţia", literele d) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;........................................................................ k) Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;".72. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea femeii", punctul 3.3, titlul "Unităţi care derulează intervenţia", după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) Spitalul de recuperare cardiovasculară «Dr. Benedek Geza» Covasna."73. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul "Intervenţii pentru sănătatea femeii", punctul 3.4 "Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh", titlul "Unităţi care derulează intervenţia" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti; b) spitale care au în structură secţii/compartimente de obstetrică-ginecologie, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică; c) Spitalul de Recuperare Borşa, Maramureş; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; h) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti; i) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; j) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti; k) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani."74. La secţiunea B "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate", capitolul IV "Prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice decontate în cadrul programelor naţionale de sănătate", articolul 33, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) Pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu, medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant şi nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii care are în evidenţă şi monitorizează pacienţii transplantaţi eliberează scrisoare medicală către medicul prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate la care pacientul se află în evidenţă. În situaţia prescrierii tratamentului cu medicamente imunosupresoare, atât pentru bolnavii în status posttransplant aflaţi în tratament cu medicamente de referinţă imunosupresoare, cât şi pentru bolnavii nou-transplantaţi, în scrisoarea medicală se consemnează, în mod obligatoriu, denumirea comună internaţională a medicamentului, denumirea comercială a acestuia, doza de administrare recomandată, forma de prezentare şi perioada de valabilitate a prescrierii medicale. Scrisoarea medicală are valabilitate pe o perioadă maximă de 6 luni calendaristice.În situaţia în care valoarea prescripţiei medicale este mai mare de 3.000 lei pe lună, aceasta se eliberează în farmacie numai dacă are aprobarea şefului centrului acreditat.Pentru următoarele DCI-uri: VORICONAZOLUM, VALGANCICLOVIRUM, EPOETINUM BETA şi DARBOPOETINUM, precum şi în cazul iniţierii sau, după caz, menţinerii tratamentului cu medicamente imunosupresoare de referinţă pentru prevenirea rejetului de grefă, prescrierea şi eliberarea medicamentelor se fac numai cu aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant. Referatul de aprobare se completează de către medicul specialist din centrele acreditate, care îl transmite spre aprobare şefului centrului şi, după caz, Agenţiei Naţionale de Transplant. În termen de două zile aceştia trimit un exemplar al referatului medicului care l-a transmis. Celălalt exemplar se înaintează casei de asigurări de sănătate în vederea analizării şi validării prescripţiei medicale în vederea decontării. Pe baza referatului aprobat de comisie, medicul va întocmi prescripţia medicală, cu obligativitatea menţionării perioadei pentru care a făcut prescrierea, perioadă care poate fi de până la maximum 90 de zile, respectiv 92 de zile, după caz, şi o înmânează, împreună cu referatul, asiguratului. Acesta îl păstrează pe toată perioada de valabilitate a referatului, pe care îl prezintă farmaciei în vederea eliberării medicamentelor.Pentru bolnavii în status posttransplant aflaţi în tratament cu medicamente de referinţă imunosupresoare substituţia cu medicamente generice se realizează numai la recomandarea medicilor specialişti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant şi în condiţiile monitorizării terapeutice a imunosupresiei, în mod similar cazurilor nou-transplantate.În situaţia realizării substituţiei medicamentelor de referinţă imunosupresoare cu medicamente generice imunosupresoare fie din iniţiativa medicilor specialişti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie a farmaciştilor, se menţine tratamentul imunosupresor de substituţie pentru a se evita riscurile de rejet al grefelor transplantate."75. La secţiunea B, capitolul VII, tabelul prevăzut la titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
      "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012
                                                                                       - mii lei -
  Denumirea programelor naţionale de sănătate Credite de angajament aprobate în anul 2012 Total credite bugetare aprobate în anul 2012, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  I. Programul naţional de sănătate cu scop curativ, din care: 2.768.183,00 2.768.183,00 1.191.684,00
  1. Programul naţional de boli transmisibile, din care: 248.994,00 248.994,00
  1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere 235.080,00 235.080,00
  1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză 13.914,00 13.914,00
  2. Programul naţional de oncologie, din care: 857.732,00 857.732,00 361.977,00
  2.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice 847.732,00 847.732,00 351.977,00
  2.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
  3. Program naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 6.900,00 6.900,00 6.900,00
  4. Program naţional de diabet zaharat 479.127,00 479.127,00 361.977,00
  5. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare 191.830,00 191.830,00 191.830,00
  6. Programul naţional de boli endocrine 3.951,00 3.951,00
  7. Programul naţional de ortopedie 32.870,00 32.870,00
  8. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 67.000,00 67.000,00 67.000,00
  9. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 676.431,00 676.431,00
  10. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 1.348,00 1.348,00
  11. Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice*) 72.000,00 72.000,00 72.000,00
  12. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor**) 130.000,00 130.000,00 130.000,00
  --------- Notă *) Suma de 72.000 mii lei aferentă «Programului naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice» se regăseşte la paragraful «Spitale generale» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011. Notă **) Suma de 130.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor» se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011."76. La secţiunea B, capitolul VIII "Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012", subcapitolul I "Programe naţionale de sănătate cu scop curativ", punctul 3 "Programul naţional de oncologie", subpunctul 3.2 "Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT", titlul "Unităţi care derulează programul", după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) S.C. Pozitron Medical Investigation S.R.L. Constanţa."77. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare", titlul "Indicatori de evaluare", punctul 1) "indicatori fizici", litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) număr de bolnavi cu tirozinemie: 2;"78. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, titlul "Unităţi care derulează programul", punctul 9) "tirozinemia" se modifică şi va avea următorul cuprins:"9) tirozinemia: a) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Ioan» - Galaţi; b) Spitalul de Pediatrie Piteşti."
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Doru Bădescu-------