ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 iunie 2012pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 7 iunie 2012    Având în vedere prevederile art. 49 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene care interzice restricţiile privind libertatea de stabilire a resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru,ţinând seama de prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 376, seria L, din 27 decembrie 2006, transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi de faptul că prin prezenta ordonanţă de urgenţă se creează premisele pentru eliminarea barierelor existente pe piaţa internă a serviciilor, care afectează atât prestatorii de servicii ce doresc să se stabilească în România, cât şi pe cei care au în vedere prestarea transfrontalieră a serviciilor, astfel încât prestatorii de servicii să poată opta între exercitarea uneia dintre cele două libertăţi în funcţie de strategia de dezvoltare,având în vedere prevederile cu privire la eliminarea restricţiilor privind înfiinţarea de magazine de vânzare cu amănuntul prevăzute în Memorandumul de înţelegere din 28 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană şi România, prin care Guvernul României şi-a asumat să elimine prevederile legislative care impun efectuarea unui test privind necesităţile economice şi implicarea concurenţilor în procedura de autorizare pentru deschiderea unor magazine de vânzare cu amănuntul cu o suprafaţă mare, înainte de luna septembrie 2011, aducând legislaţia corespunzătoare în conformitate cu prevederile Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne), în general, şi cu prevederile art. 14 al acesteia, în particular,ţinând cont de faptul că neadoptarea de către Guvern până la începutul lunii iunie 2012 a prezentului proiect ar încălca angajamentele asumate de România în acest sens prin ultima Scrisoare de intenţie către Fondul Monetar Internaţional,în considerarea faptului că elementele menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după litera p) se introduc trei noi litere, literele q)-s), cu următorul cuprins:"q) parc comercial - perimetru ce grupează două sau mai multe clădiri cu destinaţia de structuri de vânzare cu suprafeţe medii ori mari, în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună, inclusiv spaţii de parcare şi circulaţie comune, precum şi utilităţi adecvate. Suprafaţa unui parc comercial este rezultată din suma suprafeţelor construite a clădirilor cu destinaţia de structuri de vânzare cu suprafeţe medii sau mari care fac parte din acesta, la care se adaugă suprafeţele spaţiilor de parcare şi circulaţie comune, precum şi suprafeţele celorlalte elemente de infrastructură comune; r) supermagazin - structură de vânzare cu suprafaţă medie sau mare de până la 2.500 mý, utilizată pentru comerţ specializat ori nespecializat, care comercializează mărfuri alimentare şi/sau nealimentare, având drept caracteristici: autoservirea şi plata mărfurilor la casele de marcat amplasate la ieşire; s) hipermagazin - structură de vânzare cu amănuntul, cu suprafaţa de peste 2.500 mý, utilizată pentru comerţ specializat şi/sau nespecializat, care comercializează mărfuri alimentare şi/sau nealimentare, având drept caracteristici: prezenţa tuturor raioanelor, inclusiv a celor cu vânzători, case de marcat amplasate la ieşirea din fluxul de autoservire, sector de alimentaţie publică reprezentat prin una sau mai multe săli de consumaţie, amplasarea în zonele periferice ale oraşului, în centrele comerciale ori în parcurile comerciale."2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - În vederea avizării amplasării structurilor de vânzare cu suprafaţă mare, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, va fundamenta din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, ţinând seama de reglementările în vigoare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi de următoarele criterii cu privire la impactul urbanistic al amplasării în raport cu dezvoltarea urbană durabilă şi integrată a localităţii: a) încadrarea în planurile de urbanism general şi zonal; b) suprafaţa adecvată a terenului de amplasament, condiţiile de ocupare şi utilizare; c) încadrarea plastic-volumetrică în caracterul zonei; d) accesibilitatea şi impactul traficului generat şi atras asupra circulaţiei generale şi asupra transportului public: căi de acces public şi de deservire, categorii de vehicule, parcaje, circulaţie pietonală; e) racordurile şi solicitările de capacităţi şi servicii pentru reţele tehnico-edilitare; f) suprafeţele şi utilităţile suplimentare, necesare unei eventuale extinderi; g) accesul consumatorilor, direct şi prin intermediul reţelelor de transport; h) compatibilitatea funcţională cu structura urbană existentă."  +  Articolul IIProcedurile de avizare a amplasării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, aflate în curs de desfăşurare la Comisia socioeconomică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor soluţiona în condiţiile actului normativ în vigoare la data la care au început.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 17 septembrie 2004.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Eduard HellvigMinistrul delegat pentru mediul de afaceri,Lucian IsarMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 6 iunie 2012.Nr. 22.----