HOTĂRÂRE nr. 556 din 30 mai 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului realizează politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, turism."2. La articolul 5 punctul I, litera a) se completează cu patru noi liniuţe, cu următorul cuprins:"- Strategia naţională de dezvoltare regională;- Strategia naţională de dezvoltare turistică;- Strategia naţională de dezvoltare teritorială a Mării Negre şi a Dunării;- Strategia naţională pentru construcţia de locuinţe, reabilitarea clădirilor şi protejarea clădirilor de locuit din zonele cu risc seismic."3. La articolul 5 punctul II, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) avizează planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele cu monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial;".4. La articolul 5 punctul IV, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1 ), cu următorul cuprins:"c^1 ) autorizează cheltuieli şi efectuează plăţi către beneficiarii Programului operaţional regional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;".5. La articolul 5 punctul IV, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:"r) realizează politica de promovare a turismului, pe baza Programului multianual de marketing şi promovare turistică, în cadrul căruia se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-mediei;".6. La articolul 5 punctul VI, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) iniţiază, finanţează şi gestionează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes local şi naţional în domeniile: construcţii de locuinţe, reabilitarea termică a clădirilor, reducerea vulnerabilităţii seismice a construcţiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a serviciului de alimentare cu energie termică a localităţilor, infrastructura rutieră de interes local şi judeţean de la nivelul satelor, comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, precum şi infrastructura rutieră ce asigură legăturile dintre acestea, infrastructura social-culturală şi sportivă, infrastructura turistică şi de acces în staţiunile turistice, infrastructura de afaceri, urbanism, sistem informaţional imobiliar-edilitar şi bănci de date urbane, precum şi alte domenii stabilite prin lege sau prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale;....................................................................... d) elaborează şi implementează proiecte integrate de dezvoltare locală/regională în scopul creşterii potenţialului turistic al zonei;".7. La articolul 5 punctul VIII, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;".8. La articolul 9, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare în domeniile sale de activitate, încheind în acest sens procese-verbale de control cu valoare de titluri de creanţă, ce constituie titluri executorii în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, precum şi procese-verbale de constatare a contravenţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii mandataţi solicită documentele şi informaţiile necesare în vederea efectuării transportului pe cont propriu, în condiţiile legii;".9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este de 747, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."10. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Unităţile prevăzute în anexa nr. 2 funcţionează sub autoritatea sau în coordonarea ministerului."11. La articolul 12 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) Punctul naţional de contact pentru Programul operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013."12. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Ministrul dezvoltării regionale şi turismului este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii."13. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate cuprinde în bugetul său cheltuieli pentru finanţarea unor programe de cercetare derulate prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă «URBAN-INCERC», precum şi prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT."14. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IITeza a doua a alineatului (1) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi pentru Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate este de 3.004."  +  Articolul IIIAplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Eduard HellvigSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 30 mai 2012.Nr. 556.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 )STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului*Font 7*                                                                 ┌────────────────────────────────┐                                                                 │Numărul maxim de posturi - 747, │                                                                 │exclusiv demnitarii şi posturile│                                                                 │aferente cabinetul ministrului │                                                                 └────────────────────────────────┘                                                     ┌──────────┐                                                     │ │ ┌────────────────┐                                                     │ MINISTRU ├────┤Cabinet ministru│                                                     │ │ └────────────────┘                                                     └────┬─────┘                                                          │    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │Corpul de Control al Ministrului***)├────────────────┼───────────┤ Consiliul Consultativ │    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │ Audit Intern***) ├────────────────┼───────────┤ Unitatea de Politici Publice**)│    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │ Direcţia de Comunicare ├────────────────┼───────────┤ Colegiul Ministerului │    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │Gestiunea şi Protecţia Informaţiilor│ │ │Unităţi de Management/Unităţi de│    │ Clasificate**) ├────────────────┼───────────┤ Coordonare a Proiectelor*) │    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │Centrul Operativ pentru Situaţii ├────────────────┼───────────┤ Consilier Diplomatic │    │ de Urgenţă**) │ │ └────────────────────────────────┘    └────────────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────────┐                                                          ├───────────┤Relaţii Externe şi Protocol***) │                                                          │ └────────────────────────────────┘                ┌─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT ├────────────┐ │ SECRETAR DE STAT │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────┤ ┌──────────┴────────────┐ ├──────────────────────────────┤ │CABINETUL SECRETARULUI DE STAT│ │CABINETUL SECRETARULUI DE STAT│ │Relaţia cu Parlamentul,│ │CABINETUL SECRETARULUI DE STAT│ └──────────────┬───────────────┘ └──────────────┬───────────────┘ │ Dialog Social şi │ └──────────────┬───────────────┘                │ │ │ Transparenţă***) │ │                │ │ └───────────────────────┘ │                └─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┘                                                          │ ┌-------------------------------------------┐                                                ┌─────────┴───────┐ | Legenda: |                                                │ ├──────────┐ | *) Se organizează, conform legislaţiei |                                                │SECRETAR GENERAL │ ┌────────┴─────┐ | în vigoare, prin ordin al ministrului|                                                │ │ │ Secretariat │ | **) Se organizează la nivel de |                                                └─────────┬───────┘ │ General***) │ | compartiment |                                                          │ └──────────────┘ | ***) Se organizează la nivel de serviciu/ |                                                          │ | birou |                                                          │ └-------------------------------------------┘                                                          │                 ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────┐                 │ SECRETAR GENERAL │ │ │ SECRETAR GENERAL │                 │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │                 └────────┬─────────┘ │ └────────┬─────────┘                          └───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┘                                                          └───────────────┐      ┌──────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────┬─────┬─────┼─────┬──────────┬─────┬────┬──────────┬──────┬────┐ ┌────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐│ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐│┌───┴─────┐┌───┴─────┐│┌───┴────┐ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │Direcţia│ │Direcţia│ │Direcţia│ │ │Direcţia││ │Direcţia│ │Direcţia│││Direcţia ││Direcţia │││Direcţia│ │ Generală │ │ Generală │ │Generală│ │Generală│ │Generală│ │ │Generală││ │Generală│ │Generală│││Generală ││Generală │││Generală│ │Cooperare │ │ Autori- │ │Autori- │ │Consta- │ │Control │ │ │Lucrări ││ │Dezvol- │ │Juridică│││Economică││Achiziţii│││ Turism │ │Teritorială│ │tatea de │ │zare şi │ │tare şi │ │de Prim │ │ │Publice ││ │tare │ │ │││ ││Publice │││ │ │ Europeană │ │Management-│ │ Plăţi │ │Stabi- │ │ Nivel │ │ │ ││ │Terito- │ │ │││ ││şi │││ │ │ │ │Programul │ │Programe│ │lire │ │ │ │ │ ││ │rială │ │ │││ ││Adminis- │││ │ │ │ │Operaţio- │ │ │ │Nereguli│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │││ ││trativ │││ │ │ │ │nal │ │ │ │Fonduri │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │││ ││ │││ │ │ │ │Regional │ │ │ │Europene│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │││ ││ │││ │ └────┬──────┘ └────┬──────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ │ └───┬────┘│ └────────┘ └────────┘│└─────────┘└─────────┘│└──┬─────┘      │ └─────────────┐ │ │ │ │┌─────────────────────┘ │   ┌──┴───┐ ┌──────┬──────┬─┴────┬──────┐ ┌──────┘┌────┘ ┌──┘ ┌──────────┘│ ┌───────┬──────┬─────┬┴───────┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌──┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌──┴───┐┌──┴──┐ ┌───┴┐ ┌────┤ ┌─┴──┐ ┌──┴──┐┌──┴──┐┌─┴──┐ ┌──┴──┐ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Eva │ │Ve- │ │Di- │ │Con-│ │Di- ││Di- │ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Di- ││Di- ││Ser-│ │Pri- │ │rec-│ │rec-│ │rec- │ │rec-│ │lu- │ │ri- │ │rec-│ │trol│ │rec- ││rec- │ │rec-│ │rec-│ │rec-│ │rec- ││rec- ││vi- │ │va- │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │are │ │fi- │ │ţia │ │Fi- │ │ţia ││ţia │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │ţia ││ţia ││ciul│ │ti- │ │Im- │ │Coo-│ │Stra-│ │Ma- │ │Pro-│ │care│ │Mo- │ │nan-│ │de ││Teh- │ │Re- │ │Ges-│ │Dez-│ │Con- ││Ma- ││Au- │ │zare │ │ple-│ │pe- │ │te- │ │na- │ │gram│ │Pro-│ │ni- │ │ciar│ │Infra-││nică │ │sur-│ │tio-│ │vol-│ │trol,││na- ││to- │ │şi │ │men-│ │rare│ │gii │ │ge- │ │***)│ │gra-│ │to- │ │Pre-│ │struc-││în │ │se │ │nare│ │tare│ │Con- ││ge- ││ri- │ │Post-│ │tare│ │Te- │ │şi │ │ment│ │ │ │me │ │ri- │ │ven-│ │tură ││Cons-│ │U- │ │Fon-│ │Tu- │ │şi- ││ment ││zare│ │pri- │ │Pro-│ │ri- │ │Co- │ │Pro-│ │ │ │şi │ │zare│ │tiv │ │Rurală││truc-│ │ma- │ │duri│ │ris-│ │li- ││Brand││şi │ │va- │ │gra-│ │to- │ │or- │ │gram│ │ │ │Ges-│ │Pro-│ │Pro-│ │şi ││ţii │ │ne │ │Co- │ │tică│ │ere ││ ││Re- │ │ti- │ │me │ │ri- │ │do- │ │ │ │ │ │tio-│ │iec-│ │gra-│ │Pro- ││ │ │ │ │mu- │ │ │ │şi ││ ││gle-│ │zare │ │ │ │ală │ │nare │ │ │ │ │ │nare│ │te │ │me │ │grame ││ │ │ │ │ni- │ │ │ │Mo- ││ ││men-│ │**) │ │ │ │În- │ │Pro- │ │ │ │ │ │Ne- │ │ │ │***)│ │Naţio-││ │ │ │ │tare│ │ │ │ni- ││ ││tare│ │ │ │ │ │ter-│ │gram │ │ │ │ │ │re- │ │ │ │ │ │nale ││ │ │ │ │pen-│ │ │ │to- ││ ││în │ │ │ │ │ │na- │ │ │ │ │ │ │ │guli│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │tru │ │ │ │ri- ││ ││Tu- │ │ │ │ │ │ţio-│ │ │ │ │ │ │ │***)│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Tu- │ │ │ │zare ││ ││rism│ │ │ │ │ │nală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │rism│ │ │ │în ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Tu- ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │rism ││ ││ │ │ │ └────┘ └────┘ └─────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └──────┘└─────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └─────┘└─────┘└────┘ └─────┘  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 )A. UNITĂŢILEcare funcţionează în coordonareaMinisterului Dezvoltării Regionale şi Turismului
  Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
  1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" Bucureşti
  2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucureşti
  B. UNITĂŢILEcare funcţionează sub autoritateaMinisterului Dezvoltării Regionale şi Turismului
  Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
  1. Agenţia Naţională pentru Locuinţe - A.N.L. Bucureşti
  2. Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. Bucureşti
  ------------