HOTĂRÂRE nr. 544 din 23 mai 2012privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 31 mai 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Mediului şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Mediului şi Pădurilor îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbări climatice, arii naturale protejate, gestionarea deşeurilor, gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase, conservarea biodiversităţii, biosecurităţii, gestionarea calităţii aerului şi zgomotului ambiental, managementul fondului forestier şi cinegetic. (3) Ministerul Mediului şi Pădurilor realizează politica la nivel naţional în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi silviculturii cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii. (4) Ministerul Mediului şi Pădurilor asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, implementare, monitorizare şi revizuire a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă. (5) Ministerul Mediului şi Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale. (6) Ministerul Mediului şi Pădurilor este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Mediu". (7) Ministerul Mediului şi Pădurilor este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+).  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Pădurilor are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.  +  Articolul 3Ministerul Mediului şi Pădurilor se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile, precum şi în toate litigiile în care fostul Minister al Mediului şi Pădurilor este parte.  +  Articolul 4Ministerul Mediului şi Pădurilor exercită următoarele funcţii: a) de strategie; b) de reglementare şi avizare; c) de reprezentare; d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate; e) de administrare; f) de gestionare a fondurilor structurale alocate sectorului de mediu şi a altor fonduri europene sau naţionale, precum şi a fondurilor provenind din credite externe, destinate finanţării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate; g) de monitorizare, inspecţie şi control.  +  Articolul 5În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Mediului şi Pădurilor îndeplineşte următoarele atribuţii:I. funcţia de strategie:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;3. asigură elaborarea de cercetări, studii şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul protecţiei mediului;4. elaborează, actualizează şi coordonează aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor din domeniul protecţiei mediului, adoptate prin hotărâre a Guvernului, după cum urmează: a) Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului; b) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune privind protecţia atmosferei; c) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune în domeniul schimbărilor climatice (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi adaptarea la schimbările climatice); d) Strategia naţională şi Planul naţional de gestiune a deşeurilor; e) Planul naţional de prevenire a generării deşeurilor; f) strategiile şi planurile naţionale privind gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase; g) Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii; h) Strategia naţională şi Planul naţional privind biosecuritatea; i) Strategia naţională de management al riscului la inundaţii; j) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru gospodărirea resurselor de apă; k) Strategia de management integrat al zonei costiere şi Planul strategic de acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre; l) Programul naţional de reducere progresivă a emisiilor de SO(2), NO(x), COV şi NH(3); m) Programul naţional de reducere a emisiilor de SO(2), NO(x) şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere; n) Programul operaţional sectorial "Mediu"; o) Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul silviculturii; p) Planul naţional de acţiune pentru extinderea suprafeţelor de păduri în România; q) Programul naţional de ameliorare genetică a cabalinelor, conservare a patrimoniului genetic naţional, constituit din totalitatea populaţiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, de creştere, ameliorare, calificare şi perfecţionare a efectivelor de cabaline în rasă pură; r) alte strategii şi planuri ce decurg din angajamentele internaţionale;5. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor privind mediul şi dezvoltarea durabilă;II. funcţia de reglementare şi avizare:1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care privesc sfera sa de competenţă;3. emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;4. aprobă instrucţiuni privind elaborarea planurilor locale şi regionale de acţiune pentru protecţia mediului;5. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile;6. stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia;III. funcţia de reprezentare:1. reprezintă Guvernul în relaţiile cu organisme interne şi internaţionale din domeniile sale de activitate;2. cooperează în domeniul său de activitate cu alte autorităţi la nivel central, cu Academia Română, cu instituţii ştiinţifice specializate, cu instituţii de învăţământ, cultură, educaţie şi turism, cu organizaţii economice, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale;IV. funcţia de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:1. coordonează şi urmăreşte implementarea legislaţiei naţionale armonizate cu prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare din domeniul sau de activitate;2. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;3. propune autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor şi obiectivelor de mediu în celelalte politici sectoriale;4. propune şi recomandă autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare regională şi locală cu Strategia naţională de dezvoltare durabilă şi cu obiectivele stabilite prin strategiile pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor;5. propune şi recomandă autorităţilor competente şi, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea cu legislaţia de mediu a Uniunii Europene;6. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a investiţiilor din domeniile sale de activitate;7. asigură la nivel naţional controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor din domeniile sale de activitate;8. asigură organizarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică şi stabileşte conţinutul şi priorităţile programelor de dezvoltare şi cercetare în domeniile sale de activitate;9. organizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei şi silviculturii;10. iniţiază, direct sau prin unităţile aflate în coordonarea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat, negociază, semnează şi realizează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;11. iniţiază şi dezvoltă programe de educaţie şi de instruire a specialiştilor în domeniul său de activitate, colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură, cu reprezentanţii mijloacelor de informare a publicului;12. coordonează activitatea administratorilor şi custozilor ariilor naturale protejate cărora li s-au/s-a încredinţat administrarea şi/sau custodia;13. reprezintă domeniul ariilor naturale protejate în relaţiile interne şi externe;14. solicită autorităţilor şi instituţiilor din cadrul administraţiei publice centrale informaţii necesare elaborării Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă în acord cu politica europeană în materie şi elaborează strategia, pe care o supune Guvernului spre adoptare;15. solicită autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă pe domeniile de responsabilitate ale acestora şi propune, după caz, revizuirea planurilor de acţiune în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie;16. asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la organismele internaţionale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorităţi responsabile de implementarea strategiilor sectoriale;17. coordonează activităţile în domeniul schimbărilor climatice în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice;18. coordonează actualizarea anuală a Registrului naţional privind inventarul instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor legale privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi elaborează raportările solicitate de instituţiile europene şi internaţionale;19. îndeplineşte funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte;20. asigură secretariatele comisiilor mixte în domeniul mediului şi gospodăririi apelor, înfiinţate pentru implementarea acordurilor şi convenţiilor bilaterale;%0D21. coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;22. coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului;23. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind substanţele şi preparatele periculoase, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;24. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind solul, subsolul şi gestionarea deşeurilor, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;25. organizează şi coordonează activitatea referitoare la protecţia naturii şi conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, în scopul utilizării durabile a acestora, dezvoltarea şi buna administrare a reţelei naţionale de arii protejate, în acord cu politicile şi practicile specifice aplicate la nivel european şi global, prin crearea structurilor de administrare proprii pentru ariile protejate care necesită constituirea acestora, aprobă regimul de administrare a tuturor ariilor naturale protejate şi executarea controlului privind respectarea legislaţiei specifice;26. asigură, prin compartimentele proprii, prin unităţile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităţilor de protecţie a mediului şi gospodărire a apelor şi silviculturii;27. stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;28. coordonează elaborarea şi reactualizarea schemelor directoare de management şi amenajare a bazinelor hidrografice şi desfăşurarea activităţilor de interes public din domeniul meteorologiei şi hidrologiei;29. coordonează aplicarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor;30. asigură baza metodologică şi atestă persoanele juridice şi fizice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a studiilor şi proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice;31. coordonează activitatea de avizare şi de autorizare, din punctul de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor existente şi a proiectelor barajelor noi, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de funcţionare în siguranţă pentru barajele noi;32. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice;33. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;34. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor;35. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor;36. organizează şi certifică corpul de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, precum şi activitatea de avizare a specialiştilor pentru asigurarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D;37. aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţă majoră, precum şi fişele de evidenţă a barajelor administrate de deţinătorii cu orice titlu;38. certifică personalul de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire în timp a barajelor şi controlează activitatea acestuia;39. elaborează lista de specificaţii tehnice şi metode standardizate pentru analiza şi monitorizarea stării apelor;40. coordonează activitatea comitetelor de bazin;41. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi silviculturii;42. asigură administrarea ariilor naturale protejate din reţeaua naţională şi controlul activităţilor desfăşurate în interiorul acestora, prin administraţii aflate în subordinea şi/sau în coordonarea sa metodologică;43. dezvoltă şi actualizează bazele de date privind Reţeaua naţională de arii naturale protejate, delimitează pe hărţile topografice limitele ariilor naturale protejate din cadrul reţelei naţionale, actualizează lista naţională a ariilor protejate;44. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;45. iniţiază, realizează şi sprijină instruirea şi pregătirea personalului aparţinând administraţiilor ariilor naturale protejate, pe baza unui program aprobat anual;46. stabileşte uniforma şi însemnele specifice obligatorii pentru administraţiile din subordinea sa şi eliberează legitimaţiile de control;47. constituie, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (6) din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, un organism specializat care să elaboreze documentele pe baza cărora se gestionează contul din care se vor suporta cheltuielile pentru pretenţiile de contaminare istorică, prevăzut la art. 20 alin. (1) din aceeaşi lege;48. urmăreşte realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, pe baza rapoartelor primite din partea autorităţilor administraţiei publice centrale pentru domeniile de responsabilitate ale acestora, şi propune, după caz, revizuirea planurilor de acţiune în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie;49. asigură baza metodologică şi întocmeşte Registrul naţional al persoanelor fizice şi juridice care elaborează Raportul de mediu, Raportul privind impactul asupra mediului, Bilanţul de mediu, Raportul de amplasament, Raportul de securitate şi Studiul de evaluare adecvată;50. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun;V. funcţia de administrare:1. închiriază, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare. Sumele obţinute din chirii constituie venituri la bugetul de stat;2. poate închiria sau primi în administrare, în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică ori privată;3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;4. asigură documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparţin domeniului public sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator a sarcinilor ce îi revin;5. atribuie administrarea ariilor naturale protejate pe bază de contracte de administrare sau convenţii de custodie, conform legislaţiei în vigoare;VI. funcţia de gestionare a fondurilor structurale alocate sectorului de mediu şi a altor fonduri europene sau naţionale, precum şi a fondurilor provenind din credite externe, destinate finanţării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate:1. iniţiază, finanţează şi gestionează, în condiţiile legii, programe şi proiecte în domeniile sale de activitate;2. elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării şi monitorizării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;3. urmăreşte implementarea Planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului;4. organizează sistemul informaţional specific domeniului gospodăririi apelor şi evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor;5. stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia;6. elaborează şi urmăreşte aplicarea Programului de eliminare treptată a emisiilor şi pierderilor de substanţe periculoase în ape;7. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie şi stabileşte, împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, măsurile operative imediate şi de perspectivă pentru evitarea accidentelor;8. elaborează şi promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcţiile apei privind calitatea apei brute pentru apa potabilă, calitatea apei necesare susţinerii vieţii peştilor şi crustaceelor;9. evaluează anual îndeplinirea obligaţiilor asumate de părţi prin contractele de administrare şi convenţiile de custodie;10. înştiinţează deţinătorii şi administratorii de terenuri cu privire la propunerile de declarare de noi arii naturale protejate şi organizează consultări cu toţi factorii interesaţi;11. coordonează activităţile privind introducerea pe piaţă a substanţelor, amestecurilor şi articolelor periculoase şi cooperează în acest sens cu Agenţia pentru Produse Chimice de la Helsinki;12. urmăreşte aplicarea măsurilor necesare pentru întreţinerea şi asigurarea accesului la baza de date şi informaţii cu caracter confidenţial a Agenţiei pentru Produse Chimice de la Helsinki;13. stabileşte, în condiţiile legii, proceduri prin care Ministerul Mediului şi Pădurilor şi unităţile din subordinea, de sub autoritatea şi din coordonarea acestuia reglementează introducerea pe piaţă a substanţelor, amestecurilor şi articolelor periculoase, precum şi proceduri pentru desfăşurarea activităţilor solicitate de către Agenţia pentru Produse Chimice de la Helsinki, inclusiv activităţi remunerate de către această instituţie;VII. funcţia de monitorizare, inspecţie şi control:1. efectuează controlul şi inspecţia activităţilor şi serviciilor din domeniul său de activitate;2. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de infrastructură din domeniile sale de activitate;3. exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi implicate în gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare alocate pentru programele şi proiectele de dezvoltare durabilă;4. colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi asigură comunicarea cu acestea;5. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;6. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;7. asigură, prin compartimentele proprii sau unităţile subordonate, controlul respectării legislaţiei în domeniile protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi siguranţei în exploatare a barajelor şi constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale;8. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun;9. coordonează şi monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;10. propune şi coordonează programe de cercetare pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale, a diversităţii biologice şi a altor bunuri ale patrimoniului natural existente pe teritoriul ţării, ce urmează a fi finanţate din bugetul de stat sau din alte surse, şi analizează şi promovează rezultatele obţinute.  +  Articolul 6Ministerul Mediului şi Pădurilor exercită următoarele atribuţii cu caracter general: a) organizează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate; b) colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent; c) participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea parteneriatelor; d) participă, cu experţi desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate; e) participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii; f) fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate; g) asigură finanţarea activităţii de reglementare din domeniile sale de activitate; h) finanţează, în condiţiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română a standardelor şi, după caz, a anexelor naţionale din domeniile sale de activitate; i) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate; j) susţine şi mediază constituirea de parteneriate la nivel central şi local în domeniile sale de activitate, în condiţiile legii; k) iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate; l) realizează cercetări de opinie publică, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate; m) contractează, în condiţiile legii, servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică; n) editează, direct sau prin unităţile din subordinea, din coordonarea ori aflate sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate; o) organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi; p) monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate; q) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate; r) asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa; s) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002 ;ş) asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii; t) asigură accesul publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile Ministerului Mediului şi Pădurilor sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi ori instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa, prin alte autorităţi sau societăţi comerciale autorizate. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Mediului şi Pădurilor poate solicita şi obţine, fără plata tarifelor, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat. (3) Ministerul Mediului şi Pădurilor îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.  +  Articolul 8În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Mediului şi Pădurilor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane juridice.  +  Articolul 9În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Mediului şi Pădurilor este autorizat: a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare de documente; c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice şi private, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d) să dea dispoziţii obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale, potrivit legii; e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f) să efectueze acte de control, conform reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare în domeniile sale de activitate, încheind în acest sens procese-verbale de control cu valoare de titluri de creanţă, ce constituie titluri executorii în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 ; în exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii mandataţi solicită documentele şi informaţiile necesare, iar entităţile controlate sau inspectate au obligaţia să le pună la dispoziţie în termenul solicitat; g) să efectueze transport în cont propriu, în condiţiile legii; h) să aplice sancţiuni prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Pădurilor este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului şi Pădurilor este de 758, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (3) În structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Pădurilor se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor. (4) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Mediului şi Pădurilor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor. (5) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (7) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare utilizează un număr de 109 autovehicule, din care 91 de autovehicule pentru acţiuni speciale şi 18 autospeciale.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Mediului şi Pădurilor are în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa unităţile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, statele de funcţii, numărul de posturi şi încadrarea personalului din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, în limita numărului maxim de posturi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie, după caz, direct prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, respectiv prin decizie a primului-ministru sau prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului mediului şi pădurilor, conform legislaţiei aplicabile în cazul fiecărei unităţi.  +  Articolul 12 (1) În structura Ministerului Mediului şi Pădurilor, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat, funcţionează Direcţia generală AM POS Mediu, care îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Mediu", şi 8 organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Mediu", organizate ca direcţii la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Mediu" coordonează organismele intermediare.  +  Articolul 13 (1) În structura Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita numărului maxim de posturi aprobat, funcţionează Direcţia generală Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor, care are în componenţă Direcţia managementul riscului la inundaţii, Direcţia amenajarea bazinelor hidrografice şi Direcţia managementul resurselor de apă. (2) Direcţia generală Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor este condusă de un director general, care este numit prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, conform prevederilor legale în vigoare. (3) Atribuţiile principale ale Direcţiei generale Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor sunt: a) coordonarea elaborării şi implementării Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind managementul riscului la inundaţii; b) întocmirea proiectelor de acte normative în vederea transpunerii directivelor europene în domeniul apei şi coordonarea implementării acestora; c) coordonarea elaborării planurilor bazinale de prevenire, protecţie şi diminuare a efectelor inundaţiilor, incluzând şi acţiunile şi măsurile pentru înlăturarea efectelor distructive apărute în albiile cursurilor de apă în zonele critice - poduri, podeţe, îngustări de albii; d) participarea la implementarea de noi sisteme informaţionale de colectare a datelor şi de avertizare-alarmare pentru cazuri de inundaţii; e) participarea la introducerea unor sisteme de alarmare-avertizare a autorităţilor şi populaţiei pentru cazuri de incidente şi accidente la baraje aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"; f) controlul şi reglementarea utilizării albiilor şi a malurilor cursurilor de apă; g) coordonarea elaborării hărţilor de hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii la nivelul bazinelor sau al grupurilor de bazine hidrografice.  +  Articolul 14 (1) În subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectului, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor. (3) Ministrul mediului şi pădurilor numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1) şi stabileşte competenţele directorului de proiect  +  Articolul 15 (1) Pe lângă Ministerul Mediului şi Pădurilor funcţionează următoarele organisme consultative: a) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional; b) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU); c) Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB); d) Comitetul naţional român pentru Programul hidrologic internaţional; e) Comisia pentru eticheta UE ecologică; f) Comitetul EMAS; g) Comisia tehnico-economică; h) Centrul român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi lacurilor; i) Comisia naţională privind schimbările climatice; j) Consiliul interministerial al apelor; k) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom. (2) Comitetul prevăzut la alin. (1) lit. k) are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte, verifică şi inspectează realizarea obligaţiilor de mediu asumate prin contractul de privatizare şi decide asupra măsurilor pe care le ia Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru asumarea responsabilităţii execuţiei acestora; b) aprobă realizarea expertizelor acolo unde situaţia o impune; c) analizează Referatul privind notificările preliminare şi intermediare, precum şi notificările de plată primite de la Societatea Comercială "Petrom" - S.A., punctele de vedere, observaţiile şi recomandările exprimate asupra acestora şi decide asupra lor; d) decide asupra aprobării sau refuzului plăţilor prevăzute în notificările de plată. (3) Preşedintele Comitetului de avizare pentru probleme de mediu Petrom este desemnat prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor. (4) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom are în componenţa sa reprezentanţi ai direcţiilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Gărzii Naţionale de Mediu, ai agenţiilor regionale şi judeţene pentru protecţia mediului, ai altor ministere cu atribuţii în acest domeniu în baza legii, precum şi experţi externi solicitaţi, după caz. (5) Componenţa comitetului prevăzut la alin. (1) lit. k), atribuţiile specifice şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor. (6) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizaţi de unităţile la care sunt angajaţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului şi Pădurilor sau de unităţile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat. (7) Regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum şi componenţa acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor.  +  Articolul 16 (1) Conducerea Ministerului Mediului şi Pădurilor se asigură de către ministrul mediului şi pădurilor. (2) Ministrul mediului şi pădurilor reprezintă ministerul în justiţie, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. (3) Ministrul mediului şi pădurilor este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul mediului şi pădurilor emite ordine şi instrucţiuni. (5) Prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor pot fi delegate atribuţii şi persoanelor cu funcţii de conducere.  +  Articolul 17 (1) Ministrul mediului şi pădurilor este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii. (2) În cazul în care ministrul mediului şi pădurilor, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta. (3) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor. (4) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Mediului şi Pădurilor ori încredinţate de ministrul mediului şi pădurilor. (5) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor.  +  Articolul 18 (1) Pe lângă ministrul mediului şi pădurilor funcţionează, ca entităţi consultative, Colegiul ministerului şi Consiliul consultativ. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale celor două entităţi consultative prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor.  +  Articolul 19Ministerul Mediului şi Pădurilor poate închiria unor operatori economici sau poate da în administrare altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică ori privată a statului în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri: a) organizarea bufetelor de incintă; b) instalarea de automate pentru alimente, băuturi calde şi reci; c) mijloace de publicitate; d) pentru alte activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului Mediului şi Pădurilor sau sunt necesare în derularea activităţii acestuia.  +  Articolul 20 (1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Pentru activităţi specifice de control la unităţile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, accidente industriale, apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, pentru realizarea atribuţiilor ce revin organismelor intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Mediu", în caz de alte urgenţe de mediu şi de gospodărire a apelor, precum şi pentru inspecţiile silvice se utilizează un număr de 16 autovehicule cu un consum lunar de 500 litri/autovehicul. (3) Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21În Ministerul Mediului şi Pădurilor sunt încadraţi funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu funcţii specifice şi personal angajat cu contract individual de muncă, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 22 (1) Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Mediului şi Pădurilor poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, prin încheiereade convenţii civile sau de contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz, în condiţiile legii. (2) În situaţiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în ţară în interesul instituţiei, Ministerul Mediului şi Pădurilor poate suporta cheltuielile de transport, cazare şi diurnă, în condiţiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care prin convenţiile civile sau prin contractele individuale de muncă cu timp parţial încheiate s-a prevăzut acest lucru.  +  Articolul 23Patrimoniul Ministerului Mediului şi Pădurilor se constituie din bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestuia la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 24Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 23 mai 2012.Nr. 544.  +  Anexa 1 *Font 9*                                                     ┌──────────────────────────────────┐                                                     │Numărul maxim de posturi: 758 │                                                     │(exclusiv demnitarii şi posturile │                                                     │aferente cabinetului ministrului) │                                                     └──────────────────────────────────┘                      ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐                      │STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI MEDIULUI ŞI PĂDURILOR│                      └─────────────────────────────────────────────────────────────┘                                             ┌──────────────────┐                                             │ MINISTRU │                                             └────────┬─────────┘                                                      │            ┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐            │Consiliu consultativ├────────────────────┼───────────┤ Cabinet ministru │            └────────────────────┘ │ └──────────────────┘            ┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐            │Corpul de control al├────────────────────┼───────────┤ Colegiul │            │ ministerului ****) │ │ │ ministerului *) │            └────────────────────┘ │ └──────────────────┘            ┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐            │ SECRETAR DE STAT ├────────────────────┼───────────┤ SECRETAR DE STAT │            └──────────────┬─────┘ │ └─────┬────────────┘            ┌─────────┐ │ │ │ ┌─────────┐            │ Cabinet ├────┤ │ └──┤ Cabinet │            └─────────┘ │ │ └─────────┘                           │ │       ┌───────────────────┴────┐ │       │Direcţia generală păduri│ │       └───────────────────┬────┘ │           ┌───────────────┼────────────────┐ │ ┌─────────┴───────┐┌──────┴────────┐┌──────┴─────┐ │ │Direcţia politici││Direcţia păduri││ Direcţia │ │ │ şi strategii în ││ şi dezvoltare ││ control în │ │ │ silvicultură ││ forestieră ││silvicultură│ │ └─────────────────┘└───────────────┘└────────────┘ │                ┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐                │ SECRETAR GENERAL ├────────────────┼───────┤Direcţia generală juridică│                └──────────┬─────────┘ │ └──────────────────────────┘                           │ │     ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │     │ SECRETAR GENERAL ├──┴──┤ SECRETAR GENERAL │ │     │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │     └──────────────────┘ └──────────────────┘ │            ┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐            │ Direcţia generală mediu şi ├────────────┼──────────┤ Direcţia generală │            │ schimbări climatice │ │ │ AM POS Mediu *****) │            └────────────────┬───────────┘ │ └─────────────────────┘                             │ │ ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │ │Direcţia evaluare impact├──┼──┤ Direcţia │ │ │ şi controlul poluării │ │ │ biodiversitate │ │ └────────────────────────┘ │ └────────────────┘ │                             │ │ ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │ │ Direcţia gestiunea │ │ │ Direcţia │ │ │ deşeurilor şi ├──┴──┤ schimbări │ │ │substanţelor periculoase│ │ climatice │ │ └────────────────────────┘ └────────────────┘ │                                                      │ ┌─────────────────────────┐       ┌─────────────────────────────────┐ │ │Direcţia relaţii externe,│       │Direcţia management resurse umane├────────────┼───────┤ acorduri şi tratate │       └─────────────────────────────────┘ │ │ internaţionale │                                                      │ └─────────────────────────┘             ┌───────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐             │ Direcţia afaceri europene ├────────────┼───────┤ Direcţia generală │             └───────────────────────────┘ │ │ economică financiară │                                                      │ └─────────────────────────┘             ┌───────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐             │Direcţia generală achiziţii├────────────┼───────┤Direcţia generală dezvoltare│             │ publice şi administrativ │ │ │ durabilă şi programe │             └───────────────────────────┘ │ │ investiţionale verzi │                                                      │ └────────────────────────────┘       ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐       │Direcţia generală Autoritatea pentru├─────────┼───────┤ Direcţia comunicare │       │ inundaţii şi managementul apelor │ │ └─────────────────────────┘       └───────────────────┬────────────────┘ │             ┌─────────────┼──────────────┐ │    ┌────────┴───┐ ┌───────┴────┐ ┌───────┴────┐ │    │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │    │managementul│ │managementul│ │ amenajarea │ │    │riscului la │ │ resurselor │ │ bazinelor │ │    │ inundaţii │ │ de apă │ │hidrografice│ │    └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ │              ┌───────────────────────────────────────┼──────────────────┐    ┌─────────┴─────────┐ ┌───────────────────────────┴────┐ ┌───────────┴─────────────────┐    │Audit public intern│ │Unitatea de politici publice şi │ │ Gestiunea şi protecţia │    │ ***) │ │ managementul calităţii **) │ │informaţiilor clasificate **)│    └───────────────────┘ └────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘-------------    *) Se organizează conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului.    **) Se organizează la nivel de compartiment.    ***) Se organizează la nivel de serviciu.    ****) Se organizează la nivel de direcţie.    *****) Se organizează pe direcţii/servicii/birouri/compartimente prin ordin al           ministrului.  +  Anexa 2 1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat
  1. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
  2. Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
  3. Garda Naţională de Mediu
  4. Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
  II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
  Unităţi de management al proiectului (UMP)
  Unităţi de implementare a proiectului (UIP)
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.750, din care:- Garda Naţională de Mediu - 953 de posturi;- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - 2.169 de posturi, din care 1.928 de posturi pentru instituţiile publice din subordine;- Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 171 de posturi;- inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare - 457 de posturi.2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  1. Administraţia Naţională de Meteorologie
  2. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
  3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  I. Unităţi finanţate din venituri proprii
  1. Administraţia Fondului pentru Mediu
  2. Administraţia Naţională "Apele Române"
  II. Unităţi finanţate din venituri proprii şi sume acordate de la bugetul de stat, în condiţiile legii
  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
  --------