HOTĂRÂRE nr. 1 din 19 mai 2012pentru modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012    Având în vedere desfăşurarea lucrărilor Congresului al XI-lea al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din 18-19 mai 2012, care este legal constituit,în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, ale art. 95 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 18 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările ulterioare, în vederea corelării Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc cu prevederile Legii nr. 188/2000, republicată, şi ale Regulamentului de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IStatutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 24 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) convoacă, prin intermediul Camerelor, şedinţele Consiliului Uniunii şi ale Biroului executiv, comunicând în acest sens ordinea de zi, şi conduce aceste şedinţe;"2. La articolul 35, după litera b) se introduc trei noi litere, literele b^1)-b^3), cu următorul cuprins:"b^1) verifică dacă sediul biroului executorului judecătoresc dispune de spaţiu corespunzător şi dotări necesare desfăşurării activităţii şi conservării arhivei în bune condiţii;b^2) stabileşte cuantumul taxei pentru primirea avizului de înscriere a biroului executorului judecătoresc la curtea de apel, taxă ce se face venit la bugetul Camerei;b^3) eliberează avizul pentru înscrierea biroului executorului judecătoresc la curtea de apel, după îndeplinirea condiţiilor legale şi statutare;"3. La articolul 36 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) participă de drept la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Uniunii;"4. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Bugetul Camerelor este format din contribuţii băneşti ale executorilor judecătoreşti, cota de 20% din taxa de înscriere la concurs, taxa pentru primirea avizului de înscriere a biroului executorului judecătoresc la curtea de apel, donaţii şi sponsorizări, precum şi din orice alte sume de bani dobândite licit."5. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Biroul executorului judecătoresc va avea un sediu corespunzător pentru desfăşurarea activităţii cu publicul şi pentru depozitarea, păstrarea şi conservarea în bune condiţii a arhivei şi a valorilor, în circumscripţia în care a fost numit. (2) Executorul judecătoresc asigură securitatea sediului şi ia măsuri de protecţie împotriva incendiilor, efracţiilor sau altor evenimente previzibile."6. La articolul 54, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) să achite cu regularitate cotele de contribuţie şi cotizaţiile stabilite de Uniune, de Camere şi de Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, pentru formarea bugetelor acestora;"7. La articolul 54, după litera i) se introduc patru noi litere, literele j)-m), cu următorul cuprins:"j) să nu încheie contracte, convenţii, protocoale sau orice alte înscrisuri cu privire la executarea silită şi în legătură cu aceasta, cu excepţia celor prevăzute de lege; k) să nu emită acte de publicitate cu privire la oferta serviciilor pe care le prestează; l) să aibă evidenţiat şi încasat cel puţin onorariul minim, prevăzut de legislaţia în vigoare, în fiecare dosar execuţional, la data declanşării procedurii execuţionale; m) să se asigure pentru malpraxis, urmând a face dovada în acest sens Camerei din cadrul căreia face parte."8. Articolul 66 se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.  +  Articolul IIICompartimentele secretariat, juridic şi informatic ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi secretariatele camerelor executorilor judecătoreşti vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Preşedintele Uniunii Naţionale aExecutorilor Judecătoreşti,Marius CrafcencoBucureşti, 19 mai 2012.Nr. 1.-------