DECIZIE nr. 320 din 29 martie 2012referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 30 mai 2012    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorBenke Karoly - magistrat-asistent-şefCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Mioara Iolanda Grecu în Dosarul nr. 361/42/2011 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 828D/2011.La apelul nominal se prezintă, pentru partea Parlamentul României, doamna consilier Ana Cătănea, cu împuternicire depusă la dosar, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent-şef referă asupra faptului că autorul excepţiei a depus o cerere prin care solicită conexarea tuturor dosarelor în care a ridicat această excepţie de neconstituţionalitate, respectiv dosarele nr. 828D/2011, nr. 1.075D/2011 şi nr. 1.429D/2011, precum şi admiterea excepţiei de neconstituţionalitate formulate în toate aceste dosare.Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.075D/2011, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identică, ridicată de Mioara Iolanda Grecu în Dosarul nr. 6.982/105/2010 al Tribunalului Prahova - Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 828D/2011 şi nr. 1.075D/2011, precum şi faptul că Dosarul nr. 1.429D/2011 nu este pe ordinea de zi a şedinţei publice de judecată, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 1.075D/2011 la Dosarul nr. 828D/2011.Reprezentantul părţii prezente, precum şi cel al Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării dosarelor.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea Dosarului nr. 1.075D/2011 la Dosarul nr. 828D/2011, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Parlamentului, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul excepţiei solicită de fapt reintroducerea sporului aferent titlului ştiinţific de doctor în drept, respectiv a unui spor care nu se mai află în plată, ceea ce ar reprezenta o modificare a soluţiei legislative existente.Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, în principal, ca inadmisibilă, întrucât autorul excepţiei doreşte modificarea textului supus controlului de constituţionalitate, iar, în subsidiar, ca neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia nr. 1.655 din 28 decembrie 2010.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 16 şi 22 iunie 2011, pronunţate în dosarele nr. 361/42/2011 şi nr. 6.982/105/2010, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalul Prahova - Secţia civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Mioara Iolanda Grecu în cauze având ca obiect acordarea unui spor la indemnizaţia de încadrare brută lunară ca urmare a finalizării studiilor de doctorat.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă principiul constituţional al egalităţii în drepturi, întrucât un anumit spor, cel prevăzut de art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 , se acordă numai persoanelor care aveau în plată acest spor la data de 31 decembrie 2009. Or, cei ce nu aveau în plată acest spor, deşi şi-au finalizat studiile doctorale înainte de 31 decembrie 2009, nu beneficiază de acest spor, ceea ce este discriminatoriu.Curtea de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât este atributul legiuitorului de a interveni asupra actelor normative şi de a reglementa situaţii care să corespundă nevoilor sociale existente la un moment dat.Tribunalul Prahova - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate formulată este întemeiată, întrucât sunt discriminate persoanele care nu aveau încă în plată sporul respectiv la data de 31 decembrie 2010, deşi îşi finalizaseră la acea dată studiile doctorale.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul, în Dosarul nr. 1.075D/2011, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând, în acest sens, deciziile Curţii Constituţionale nr. 872 şi 874 din 25 iunie 2010, nr. 1.655 din 28 decembrie 2010 şi nr. 1.155 din 13 septembrie 2011.Avocatul Poporului, în Dosarul nr. 1.075D/2011, consideră că textul legal criticat este constituţional.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei , precum şi Legea nr. 47/1992 , reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, care au următorul cuprins: "(5) În salariul de bază, indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, în indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariale, altele decât cele prevăzute de prezenta lege."Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 4 alin. (2) privind criteriile de nediscriminare, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 41 privind munca şi protecţia socială a muncii, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei şi art. 125 privind statutul judecătorilor.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, a fost abrogată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, cu excepţia art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (4), art. 12-14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22-29, art. 30-31, art. 31 1 alin. (2), art. 32-34 şi art. 37-41. Or, sporul la care face referire autorul excepţiei, respectiv sporul de 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară acordat judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora şi magistraţilor-asistenţi, precum şi personalul de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Criminologie, care posedă titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent, drept salarial suplimentar, fără relevanţă constituţională, era cuprins în art. 5 din ordonanţa de urgenţă menţionată, în prezent abrogat. Potrivit art. 7 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009, realizarea trecerii la noul sistem de salarizare reglementat se efectuează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a legii nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit reglementărilor anterioare. De aceea, art. 30 alin. (6) din lege a prevăzut că, pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la aceeaşi lege şi nu au fost incluse în indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a acestora. Or, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 , criticată în prezenta cauză, nu face altceva decât să integreze aceste sporuri, care în cursul anului 2010 au fost acordate sub formă de sume compensatorii cu caracter tranzitoriu, în indemnizaţia lunară de încadrare, fără ca acordarea lor să conducă la creşteri salariale, altele decât cele prevăzute de lege. Astfel, calculul celorlalte sporuri la indemnizaţia lunară de încadrare se va face fără a lua în considerare suma compensatorie cu caracter tranzitoriu menţionată mai sus.Din cele expuse, Curtea constată că textul legal criticat nu vizează situaţia autorului excepţiei, ci situaţia acelor persoane care aveau în plată la 31 decembrie 2009 sporul reglementat de art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 . A accepta susţinerea autorului excepţiei ar echivala cu subrogarea Curţii Constituţionale în sfera de competenţă a legiuitorului şi cu acordarea sporului în cauză, încălcându-se astfel art. 2 alin. (3)din Legea nr. 47/1992 . Nu este o situaţie similară cu cea constatată în Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012, întrucât autorul excepţiei nu solicită constatarea neconstituţionalităţi vreunei sintagme din textul criticat, ci aduce în discuţie o pretinsă soluţie legislativă necuprinsă normativ în textul criticat; or, Curtea nu este competentă să complinească un atare text legislativ, întrucât, astfel cum s-a arătat mai sus, ar încălca sfera de competenţă a Parlamentului, unica autoritate legiuitoare a ţării.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie , al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , cu majoritate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Mioara Iolanda Grecu în Dosarul nr. 361/42/2011 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal şi în Dosarul nr. 6.982/105/2010 al Tribunalului Prahova - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 martie 2012.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent-şef,Benke Karoly--------