HOTĂRÂRE nr. 546 din 23 mai 2012pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 28 mai 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Conducerea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se exercită de către ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, ordonator terţiar de credite, denumit în continuare ministrul. (2) Ministrul reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (4) În activitatea de conducere a instituţiei, ministrul este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (5) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului. (2) Structura organizatorică detaliată, atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a departamentului, aprobat prin ordin al ministrului. (3) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea ori încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului, în condiţiile legii. (4) Personalul necesar desfăşurării activităţii Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, care sunt numiţi, respectiv angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,Mircea DuşaBucureşti, 23 mai 2012.Nr. 546.----