ORDIN nr. 664 din 14 mai 2012privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012  În baza prevederilor art. 16^1 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă criteriile referitoare la autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă documentele necesare pentru verificarea condiţiilor de funcţionalitate al spaţiului propus pentru înregistrarea punctului de schimb valutar, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Modelul autorizaţiei pentru entităţile care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Modelul notei de constatare privind dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 14 mai 2012.Nr. 664.  +  Anexa 1REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei de autorizarea activităţii de schimb valutarI. Prevederi generale  +  Articolul 1Autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, denumite în continuare entităţi şi prevăzute la art. 2 din anexa nr. 2 la ordin, se realizează prin intermediul Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, structură interministerială care îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 2Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţie de specialitate.  +  Articolul 3 (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea şi poate lua hotărâri în prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii săi. (2) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toate entităţile care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României.II. Organizarea şedinţelor de lucru ale Comisiei  +  Articolul 4 (1) Comisia se întruneşte, de regulă, de două ori pe lună pentru analiza situaţiilor care impun luarea unei decizii. (2) Comisia va fi convocată de preşedintele sau vicepreşedintele acesteia, inclusiv la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 5 (1) Direcţia de specialitate va pune la dispoziţia membrilor Comisiei, cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea şedinţei, ordinea de zi, documentaţiile aferente şi nota de prezentare. (2) Documentaţia constă, în principal, în: a) solicitări în vederea autorizării şi/sau înregistrării, susţinute de actele necesare; b) sesizările primite de la organele cu atribuţii de control; c) sesizări din partea entităţilor sau de la alţi operatori economici etc.  +  Articolul 6 (1) Întreaga documentaţie va fi prezentată în plenul Comisiei. (2) Fiecare documentaţie va fi prezentată printr-o notă care va cuprinde propunerea de soluţionare formulată de direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei şi va fi semnată de către directorul acesteia sau de înlocuitorul său, după caz.  +  Articolul 7 (1) Comisia va analiza fiecare documentaţie în baza notei menţionate la art. 6 alin. (2), cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare. (2) Direcţia de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii atât de la entităţi, cât şi de la alţi operatori economici sau instituţii ale statului. (3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare şi/sau înregistrare în situaţia în care nu sunt întrunite elementele de admitere a acesteia.  +  Articolul 8 (1) Deciziile vor fi luate de către Comisie cu votul majorităţii simple din numărul de membri prezenţi şi vor fi validate prin semnarea de către toţi membrii prezenţi a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. (2) Deciziile se semnează de către preşedintele sau de către vicepreşedintele Comisiei. (3) Membrii Comisiei nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceştia cu bună-credinţă şi fără neglijenţă a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin Comisiei.  +  Articolul 9 (1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin direcţia de specialitate, care va consemna într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţei. (2) La lucrările Comisiei poate fi invitat, după caz, şi câte un reprezentant din partea Gărzii Financiare, a direcţiilor/direcţiilor generale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Ministerului Administraţiei şi Internelor, altor autorităţi ale statului, punctele de vedere exprimate de aceşti reprezentanţi în cadrul lucrărilor Comisiei având caracter consultativ. (3) Reprezentanţii asociaţiilor profesionale sau patronatelor în domeniu pot fi invitaţi să participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, dar nu vor participa la luarea deciziei de către membrii Comisiei.III. Deciziile Comisiei  +  Articolul 10 (1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă. (2) Deciziile cuprind următoarele elemente: a) denumirea Comisiei; b) data la care a fost emisă decizia; c) datele de identificare ale entităţii care face obiectul prezentului ordin; d) obiectul actului administrativ; e) motivele de fapt; f) temeiul de drept; g) numele şi semnătura preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei, după caz; h) ştampila Comisiei; i) posibilitatea de a fi contestată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată; j) data de la care produce efecte. (3) Deciziile Comisiei pot fi sub formă de: autorizaţie, scrisoare de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar, decizie de anulare/revocare/respingere/suspendare, decizie de soluţionare a plângerii prealabile şi altele.  +  Articolul 11 (1) Decizia trebuie comunicată entităţii căreia îi este destinată. (2) Comunicarea deciziei se realizează prin una dintre următoarele modalităţi: a) prin prezentarea reprezentantului legal al entităţii sau al persoanei împuternicite de către acesta, după caz, la sediul direcţiei de specialitate şi primirea actului administrativ de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului; b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ prin unităţile subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după caz, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului; c) prin poştă, la domiciliul fiscal al entităţii sau al persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ şi confirmarea primirii acestuia şi dacă entitatea a solicitat expres acest lucru, data comunicării fiind data confirmării primirii actului administrativ; d) în cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilă potrivit dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a-c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afişarea la sediul autorităţii fiscale aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a entităţii sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acesteia. Decizia se consideră comunicată în termen de 15 de zile de la data afişării. (3) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) lit. a) şi b) se face de către structurile centrale sau teritoriale ale Gărzii Financiare, acestea privesc deciziile de anulare, revocare sau suspendare ale Comisiei.  +  Articolul 12Deciziile de anulare/revocare/respingere/suspendare produc efecte din momentul în care sunt comunicate entităţii sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, sau de la o dată ulterioară expres menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.  +  Articolul 13Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele şi prenumele ori denumirea entităţii, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constată de instanţa judecătorească de contencios administrativ în condiţiile legii.  +  Articolul 14Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie, din oficiu sau la cererea entităţii sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz. Decizia corectată se comunică entităţii sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) Împotriva deciziei Comisiei se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei Comisiei, în condiţiile prezentului ordin, este calea administrativă de atac prin care se solicită autorităţii publice emitente anularea/revocarea deciziei.  +  Articolul 16 (1) Deciziile Comisiei sunt definitive şi produc efecte juridice de la datele prevăzute la art. 12 din prezentul regulament sau art. 4 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, după caz. (2) În situaţia în care entitatea căreia îi este adresată sau persoana împuternicită de către aceasta, după caz, contestă decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizaţiei sau orice altă decizie emisă de Comisie, efectul deciziei nu se suspendă de drept până la soluţionarea contestaţiei de către Comisie în cadrul procedurii prealabile prevăzute în legislaţia în domeniu.  +  Articolul 17 (1) Plângerea prealabilă se formulează în scris şi va cuprinde: a) datele de identificare ale contestatorului; b) obiectul plângerii prealabile; c) motivele de fapt şi de drept; d) dovezile pe care se întemeiază; e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii. (2) Plângerea prealabilă se depune la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestator până la soluţionarea acesteia. Comisia îi va comunică contestatorului decizia prin care se ia act de renunţarea la plângerea prealabilă.  +  Articolul 19 (1) În soluţionarea plângerii prealabile, Comisia se pronunţă prin decizie. (2) Decizia emisă în soluţionarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.  +  Articolul 20 (1) Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul. (2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele şi prenumele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a plângerii prealabile la direcţia de specialitate şi obiectul cauzei. (3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea Comisiei în emiterea deciziei. (4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată. (5) Decizia se semnează de către preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei, după caz.  +  Articolul 21 (1) În soluţionarea plângerii prealabile, Comisia va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plângerii prealabile se face în raport cu susţinerile formulate de contestator, cu dispoziţiile legale invocate de acesta şi cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării. (2) Comisia, pentru lămurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice sau al altor instituţii şi autorităţi. (3) Prin soluţionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situaţie mai grea contestatorului în propria cale de atac. (4) Contestatorul sau împuterniciţii acestuia pot să depună probe noi în susţinerea cauzei. (5) Comisia se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar, când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.  +  Articolul 22 (1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. (2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat. (3) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale la învestirea Comisiei cu soluţionarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei. (4) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greşită.  +  Articolul 23 (1) Decizia privind soluţionarea plângerii prealabile se comunică contestatorului în formă scrisă în condiţiile prevăzute la art. 11. (2) Deciziile emise în soluţionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, conform art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 2CRITERIILEreferitoare la autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilorcare desfăşoară activităţi de schimb valutarpe teritoriul României  +  Partea I Dispoziţii generale  +  Capitolul I Definiţii  +  Articolul 1În înţelesul prezentului ordin, se folosesc următoarele definiţii:1. prin procesul de autorizare şi atribuire a codurilor statistice de către Ministerul Finanţelor Publice se înţelege: a) emiterea autorizaţiei pentru activităţi de schimb valutar desfăşurate de entităţile prevăzute la art. 2; b) atribuirea codului statistic în baza căruia entităţile prevăzute la art. 2 pot efectua activităţi de schimb valutar pe teritoriul României;2. prin înregistrare se înţelege atribuirea unui cod statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar. Scrisoarea de atribuire a codului statistic reprezintă autorizaţie pentru punctele de schimb valutar;3. prin autorizaţie se înţelege documentul nominal în baza căruia entităţile prevăzute la art. 2 au dreptul să desfăşoare în mod direct activităţi de schimb valutar;4. prin punct de schimb valutar se înţelege locaţia unde se desfăşoară efectiv activităţi de schimb valutar.  +  Capitolul II Entităţi care pot fi autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi de schimb valutar  +  Articolul 2 (1) Activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate cu îndeplinirea condiţiilor legale aplicabile numai de următoarele categorii de entităţi: a) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca principal obiect de activitate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare - activităţi ale birourilor de schimb valutar. Activităţile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi coduri de pensii - remiterea de bani. b) persoane juridice şi alte entităţi care beneficiază de prevederi legale exprese şi au stipulate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice în actele constitutive care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea; c) entităţi care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valute (cotate şi necotate) sub formă de numerar şi substitute de numerar; (2) Entităţile prevăzute la lit. b) pot efectua operaţiuni de schimb valutar, altele decât cele pentru persoane fizice. (3) Entităţile care intenţionează să desfăşoare activităţi de schimb valutar după intrarea în vigoare a prezentului ordin trebuie să obţină autorizaţie anterior începerii activităţii de schimb valutar în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se interzice efectuarea activităţii de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar de către entităţile prevăzute la art. 2.  +  Articolul 4 (1) Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, poate acorda dreptul de organizare şi desfăşurare a activităţii de schimb valutar în condiţiile prezentului ordin, pe bază de autorizaţie. (2) Autorizaţia şi scrisoarea de atribuire a codului statistic sunt valabile de la data acordării şi se emit pentru entităţile prevăzute la art. 2. Prin data acordării se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a analizat şi s-a avizat favorabil documentaţia depusă de entitatea care solicită autorizarea/înregistrarea. (3) Pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), Comisia va acorda un singur cod statistic pentru întreaga activitate de schimb valutar desfăşurată de entitatea în cauză.  +  Capitolul III Condiţii privind autorizarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar  +  Articolul 5 (1) Pentru a solicita autorizarea, în înţelesul prezentului ordin, entităţile prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) în cazul entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a):a.1. existenţa ca obiect principal de activitate a schimbului valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare - activităţi ale birourilor de schimb valutar. Activităţile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi coduri de pensii - remiterea de bani;a.2. existenţa de disponibilităţi băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în echivalent de minimum 75.000 euro atât la înfiinţare, cât şi pe parcursul desfăşurării activităţii de schimb valutar. Dovada se face printr-un extras de cont eliberat la data depunerii solicitării de autorizare. La stabilirea nivelului disponibilităţilor băneşti în echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în ziua anterioară datei la care se face solicitarea. b) în cazul entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b):b.1. existenţa activităţii de schimb valutar ca obiect de activitate în actul constitutiv care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea sau în cel care le reglementează funcţionarea, după caz, în vigoare la data depunerii cererii. Apartenenţa la această categorie se face prin menţionarea actelor normative prin care beneficiază de prevederi legale exprese, precum şi prin depunerea de documente care dovedesc acest fapt, eliberate de autorităţile competente;b.2. existenţa unui regulament care să prevadă următoarele:b.2.1. categoriile de activităţi de schimb valutar, mecanismul de desfăşurare al acestora, precum şi documentele care stau la baza efectuării unor astfel de activităţi;b.2.2. relaţiile cu clienţii, în special cele cu privire la modalităţile de comunicare, confirmare şi decontare a operaţiunilor;b.2.3. criteriile şi procedurile interne privind măsurile de identificare a clienţilor, păstrarea evidenţelor secundare şi a referinţelor de identificare ale clienţilor, precum şi raportarea operaţiunilor potrivit dispoziţiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;b.2.4. elementele de identificare a operaţiunii de schimb valutar, potrivit necesităţilor de control şi raportare;b.2.5. scopul cumpărării/vânzării de valută (inclusiv documentele justificative anexate, dacă este cazul) - numai în legătură cu activităţile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea, precum şi prin actele constitutive;b.2.6. sistemul de evidenţă contabilă a operaţiunilor;b.2.7. desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de voinţă al părţilor; c) în cazul entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) - existenţa activităţilor de cumpărare de valute cotate şi necotate ca obiect de activitate. Apartenenţa la această categorie se face prin depunerea, în copie, a certificatului de clasificare şi a brevetului de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locaţia în care solicitantul intenţionează să desfăşoare activitatea de schimb valutar; d) să facă dovada avizului organelor de poliţie acordat tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi ori asociaţii sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct ori indirect. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către o persoană juridică se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanţilor legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entităţii este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române; e) administratorul/administratorii entităţii să depună o/câte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că:e.1. entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;e.2. personalul nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare, dispune de cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate de entitate;e.3. cunoaşte prevederile legale aplicabile în materie;e.4. sunt respectate toate prevederile legale aplicabile activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar la momentul depunerii cererii şi propuse în vederea înregistrării; f) declaraţia pe propria răspundere a tuturor reprezentanţilor legali, care să identifice punctual administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii sunt persoane juridice, este necesară identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect; g) dovada prin care se atestă faptul că entitatea poate derula şi operaţiuni cu cecuri de călătorie (după caz). (2) Nu se acordă autorizaţie de schimb valutar în următoarele situaţii: a) entităţile înregistrează la data depunerii cererii obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat; b) împotriva reprezentanţilor legali, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, la care a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea şi pentru care nu a intervenit reabilitarea în România ori într-un stat străin; c) administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entităţii au fost condamnaţi pentru spălare de bani, terorism ori finanţarea terorismului, atât pe plan intern, cât şi internaţional. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii sunt persoane juridice, se va lua în considerare inclusiv situaţia în care persoanele fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infracţiunile menţionate anterior; d) acţionarii/asociaţii, precum şi de administratorii sau reprezentanţii legali ai entităţii au deţinut/deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori reprezentanţi legali ai unei entităţi a cărei autorizaţie de schimb valutar a fost anulată sau revocată de Comisie în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au rămas definitivă/e în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. (3) Nu se consideră obligaţii de plată restante în sensul alin. (2) lit. a): a) obligaţiile restante pentru care operatorii economici au obţinut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data depunerii documentaţiei; b) obligaţiile datorate şi neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanţa judecătorească a dispus suspendarea executării silite sau în cazul în care suspendarea executării silite a avut loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciară; c) obligaţiile de plată pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal. (4) Cererea de acordare a avizului organelor de poliţie pentru administratorii sau reprezentanţii legali ai entităţii se adresează structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române în a căror zonă de competenţă este situat sediul social al entităţii care solicită acordarea autorizaţiei.  +  Capitolul IV Condiţii privind înregistrarea punctelor de schimb valutar pentru entităţile care desfăşoară activităţi de schimb valutar  +  Articolul 6 (1) Pentru a solicita înregistrarea punctului de schimb valutar, în înţelesul prezentului ordin, entităţile trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului printr-o notă de constatare, încheiată de către o echipă formată din reprezentanţi ai structurilor teritoriale aparţinând Gărzii Financiare şi Inspectoratului General al Poliţiei Române în a căror zonă de competenţă este situat punctul de schimb valutar propus, în urma verificării faptice la punctul de lucru al entităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. (2) În nota de constatare se vor menţiona dotările existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, existenţa sistemului de alarmare împotriva efracţiei, existenţa planului de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), existenţa planului P.S.I. (3) Cererea de înregistrare a codului statistic, însoţită de documentaţia aferentă, astfel cum se prevede în anexa nr. 3 la ordin, se depune la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice. (4) Cererea de efectuare a controlului privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului, însoţită de documentaţia aferentă, astfel cum se prevede în anexa nr. 4 la ordin, se depune la secţia judeţeană sau a municipiului Bucureşti a Gărzii Financiare în a cărei zonă de competenţă este situat punctul de schimb valutar propus. (5) Termenul de soluţionare a cererii de efectuare a controlului privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului este de maximum 30 de zile calendaristice. (6) O copie a notei de constatare încheiate la punctul de lucru al entităţii va fi transmisă Comisiei de către secţia judeţeană sau a municipiului Bucureşti a Gărzii Financiare, în termen de maximum 3 zile de la data încheierii acesteia.  +  Capitolul V Locul unde se pot desfăşura activităţi de schimb valutar  +  Articolul 7Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot desfăşura activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice numai prin intermediul punctelor de schimb valutar.  +  Articolul 8Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pot desfăşura activităţi de schimb valutar prin intermediul punctelor de schimb valutar înfiinţate în incinta tuturor sediilor proprii (centrale, sucursale şi/sau agenţii), cu respectarea prezentului ordin şi a celorlalte prevederi legale aplicabile.  +  Articolul 9Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) pot desfăşura activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice la recepţia structurii de primire turistică, considerată în accepţiunea prezentului ordin punct de schimb valutar.  +  Articolul 10Nu pot fi înfiinţate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioşcuri, alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinaţie de locuinţă şi nici în spaţii fără acces public direct. În situaţia în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă, spaţiul propus trebuie să fie situat la parterul acestora şi să îndeplinească cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă.  +  Articolul 11 (1) În situaţia în care entităţile înfiinţează mai multe puncte de schimb valutar la aceeaşi adresă, cererea de înregistrare a codului statistic se va face pentru fiecare punct de schimb valutar în parte, cu specificarea amplasării în spaţiul respectiv (faţă de anumite repere fixe). (2) În situaţia în care entităţile înfiinţează mai multe puncte de schimb valutar la aceeaşi adresă, acestea nu pot fi înregistrate în aceeaşi locaţie.  +  Capitolul VI Condiţii de funcţionare a entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar  +  Articolul 12Entităţile prevăzute la art. 2 pot începe activităţile de schimb valutar dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au primit autorizaţia emisă de Ministerul Finanţelor Publice; b) li s-a atribuit codul statistic de către Ministerul Finanţelor Publice pentru fiecare punct de schimb valutar; c) au înscris codul statistic pe ştampila punctului de schimb valutar.  +  Articolul 13Operaţiunile de vânzare/cumpărare de valută pentru persoane fizice se realizează în mod exclusiv pe bază de document de identitate legal valabil. Se interzice înscrierea în documentul de identitate a unor menţiuni privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar.  +  Articolul 14Entităţile stabilesc în mod liber cursurile de schimb valutar, atât cele de cumpărare, cât şi cele de vânzare.  +  Articolul 15Listele cursurilor de schimb valutar de vânzare/cumpărare pentru valutele (cotate şi necotate), semnate de persoanele împuternicite de conducerea entităţilor, purtând ştampila acestora, vor fi afişate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmând ca la sfârşitul zilei de lucru să fie anexate la registrul tranzacţiilor.  +  Articolul 16 (1) Entităţile prevăzute la art. 2 emit bonuri fiscale (pentru schimb valutar), potrivit prevederilor legale aplicabile. (2) Pe perioada când aparatele de marcat electronice fiscale nu funcţionează din cauze obiective, entităţile prevăzute la art. 2 vor emite buletine de schimb valutar, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin, prin oricare alte mijloace de editare. La remedierea defecţiunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate în memoria aparatelor de marcat electronice fiscale, cu efectuarea menţiunii "preluat în baza de date" pe buletinele de schimb valutar respective. (3) Buletinele de schimb valutar, documente cu regim intern de tipărire şi numerotare, se întocmesc în două exemplare, un exemplar fiind înmânat clientului, al doilea exemplar fiind ataşat la registrul tranzacţiilor. (4) Entităţile prevăzute la art. 2 vor aplica proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere aferente buletinelor de schimb valutar emise, prin care se va menţiona, pentru fiecare exerciţiu financiar, numărul de la care se emite primul buletin de schimb valutar. (5) Buletinele de schimb valutar nu sunt formulare tipizate, fiecare entitate prevăzută la art. 2 poate să îşi stabilească regimul de tipărire sau editare, după caz, precum şi modelul acestora, cu respectarea conţinutului minim de informaţii prevăzut la alin. (2), (4) şi (6), după caz. (6) Pentru fiecare tranzacţie se vor întocmi bonuri fiscale specifice activităţii de schimb valutar sau buletine de schimb valutar, după caz, care trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal/buletinului de schimb valutar, numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru; denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, ţara, actul de identitate: tipul, seria, numărul; rezident/nerezident; suma încasată de la client; cursul de schimb valutar; comisionul practicat şi nivelul cotei de taxă pe valoarea adăugată; suma plătită clientului; valoarea taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia; semnătura casierului; ştampila punctului de schimb valutar. (7) La solicitarea clientului, entităţile prevăzute la art. 2 vor înscrie pe versoul bonului fiscal specific activităţii de schimb valutar sau al buletinului de schimb valutar, după caz, seriile şi numerele bancnotelor vândute acestuia.  +  Articolul 17Entităţile, în funcţie de specificul activităţii, au următoarele obligaţii: a) să ţină un registru zilnic al tranzacţiilor, în care vor fi evidenţiate cumpărările şi vânzările de valute (cotate şi necotate), pe feluri de valute (cotate şi necotate), şi sumele plătite/încasate sau, după caz, transferate; b) să deţină, să întreţină şi să utilizeze aparatele de marcat electronice fiscale specifice activităţii de schimb valutar şi aparatele de verificare a autenticităţii bancnotelor în condiţii legale şi tehnice corespunzătoare, în scopul menţinerii normelor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi în verificările tehnice; c) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare, verificările tehnice ale aparatelor de marcat electronice fiscale specifice activităţii de schimb valutar şi ale aparatelor de verificare a autenticităţii bancnotelor sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege; d) să ia măsurile care se impun pentru organizarea activităţii, inclusiv prin pregătirea personalului care desfăşoară activităţile de schimb valutar; e) să ţină un registru unic de control, numerotat, şnuruit şi ştampilat conform prevederilor legale în vigoare; f) să ia măsurile care se impun în vederea respectării programului de funcţionare, care va fi afişat vizibil; g) să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat din punctul de schimb valutar să fie dotat cu un ecuson pe care să fie înscrise numele şi prenumele persoanei respective, precum şi funcţia deţinută; h) să respecte şi să îşi desfăşoare activitatea privind schimbul valutar în conformitate cu prevederile şi obligaţiile cuprinse în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare; i) să asigure la nivelul fiecărui punct de schimb valutar existenţa unui registru în care se înregistrează zilnic, pe bază de semnătură, banii personali pe care fiecare angajat care are acces în cadrul punctului de schimb valutar îi deţine asupra sa la intrarea în incintă, conform regulamentului de ordine interioară; j) să asigure supravegherea şi înregistrarea activităţii în fiecare punct de schimb valutar în sistem digital, permanent, în regim non-stop. Înregistrările video respective se realizează pe zile şi vor fi păstrate, în condiţii de securitate, cel puţin 20 de zile calendaristice. Înregistrările trebuie să cuprindă data şi ora fiecărei operaţiuni de schimb valutar, astfel încât să nu obstrucţioneze vizibilitatea înregistrării. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna într-un registru special ţinut de personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul punctului de schimb valutar, iar pentru cazurile întemeiate vor fi înştiinţate imediat organele de poliţie. Înregistrările video făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situaţii, prin exceptare de la termenul prevăzut anterior. Înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor sale subordonate, precum şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea efectuării unor verificări. Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile privind fizionomia clientului, bancnotele şi monedele utilizate etc.; k) să anunţe Comisia cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii autorizate. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii sunt persoane juridice, este obligatorie anunţarea Comisiei inclusiv în legătură cu modificările legate de persoanele fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Termenul de comunicare este de 5 zile calendaristice, urmând a se solicita în termen de 10 zile calendaristice de la comunicare avizele organelor de poliţie, conform art. 5 alin. (1) lit. d).  +  Articolul 18 (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot întrerupe temporar, în mod voluntar, activitatea de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb valutar organizate de către acestea pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni consecutive, cu condiţia de a comunică acest fapt secţiei judeţene a Gărzii Financiare în a cărei zonă de competenţă este situat punctul de schimb valutar respectiv cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data întreruperii activităţii. (2) În cazul în care entitatea doreşte să reia activitatea înainte de data comunicată în acest sens secţiei judeţene a Gărzii Financiare, trebuie să notifice cu 5 zile calendaristice înainte de începerea activităţii.  +  Articolul 19Entităţile pot decide încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar la unul, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar organizate de către acestea. Cererea de renunţare, însoţită de motivarea acestei decizii, cu identificarea expresă a punctelor de schimb valutar care fac obiectul cererii de renunţare, şi autorizaţiile emise în favoarea acestora în original vor fi depuse la registratura Ministerului Finanţelor Publice în atenţia direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţie de specialitate, care asigură secretariatul Comisiei. Odată cu decizia Comisiei în acest sens, direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei va transmite entităţilor în cauză originalul autorizaţiilor care fac obiectul deciziei. Acestea vor purta menţiunea "Revocat la cerere începând cu data comunicării". La aceeaşi dată devin invalide şi codurile statistice aferente punctelor de schimb valutar în cauză.  +  Articolul 20Prin desfăşurarea activităţii de schimb valutar în mod direct de către o entitate, se înţelege că derularea activităţii (cumpărarea sau vânzarea de valute cotate şi necotate, după caz, evidenţierea încasărilor şi plăţilor şi completarea documentelor aferente activităţii curente, precum şi altele asemenea) se realizează numai de personalul propriu angajat al entităţii, în condiţiile legii. Pentru realizarea activităţilor conexe, respectiv organizarea activităţii financiar-contabile, de pază, de transport valori şi altele asemenea, precum şi pentru obţinerea dreptului de folosinţă a spaţiului în care se organizează schimbul valutar, entităţile pot încheia contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, în condiţiile legii.  +  Articolul 21Entităţile sunt obligate să afişeze scrisoarea de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar, în original, într-un loc vizibil, în cadrul fiecărei locaţii organizate ca punct de schimb valutar. O copie a fiecărei scrisori de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar în parte se păstrează prin grija entităţii, la domiciliul fiscal declarat, şi vor fi prezentate organelor de control abilitate conform legii, la solicitarea acestora.  +  Articolul 22Dispoziţiile prezentului ordin privind afişarea cursurilor de schimb valutar, programului de funcţionare, condiţiile de siguranţă şi altele asemenea se completează cu orice alte dispoziţii legale în materie.  +  Capitolul VII Operaţiuni de schimb valutar care pot fi efectuate de entităţile prevăzute la art. 2  +  Articolul 23 (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) pot efectua: a) cumpărare de valute (cotate şi necotate) de la persoane fizice; b) vânzare de valute (cotate şi necotate) persoanelor fizice. (2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) pot efectua cumpărare de valute (cotate şi necotate) de la persoane fizice, clienţi ai structurii de primire turistică. (3) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pot efectua şi acele operaţiuni de schimb valutar prevăzute în regulamentul definit la art. 5 alin. (1) lit. b.2 cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 5.  +  Capitolul VIII Condiţii de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei  +  Articolul 24 (1) Comisia poate dispune anularea autorizaţiei de schimb valutar emise în favoarea unei entităţi şi a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia atunci când se constată că la data acordării acestora solicitanţii au oferit informaţii incorecte sau inexacte care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea autorizaţiei sau codurilor statistice, după caz. (2) Comisia poate dispune măsura revocării autorizaţiei emise în favoarea unei entităţi ori a unuia sau mai multor coduri statistice atribuite acesteia, în una dintre următoarele situaţii: a) neîndeplinirea de către entitatea în cauză a obligaţiilor de plată faţă de bugetul general consolidat, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligaţiile respective sunt scadente în condiţiile legii sau de la termenul de plată prevăzut de lege; b) entitatea prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) nu mai are ca obiect principal de activitate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare - activităţi ale birourilor de schimb valutar, iar activităţile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi coduri de pensii - remiterea de bani; c) după retragerea avizului organelor de poliţie acordat conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d); d) împotriva entităţii s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea sau împotriva acesteia s-a declanşat procedura falimentului; e) administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entităţii se află într-o stare de incompatibilitate faţă de condiţiile iniţiale de la momentul autorizării, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit această situaţie. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii sunt persoane juridice, starea de incompatibilitate şi termenul menţionat anterior sunt opozabile inclusiv persoanelor fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect; f) nerespectarea oricăreia dintre condiţiile avute în vedere la autorizare; g) la cererea entităţii care desfăşoară activităţi de schimb valutar în cadrul punctului de schimb valutar respectiv; h) neutilizarea ştampilei punctului de schimb valutar care are înscris codul statistic al punctului de schimb valutar pe oricare dintre documentele care reflectă o operaţie de schimb valutar în cadrul respectivului punct de schimb valutar; i) efectuarea de operaţiuni de schimb valutar în cadrul punctului de schimb valutar de către alte persoane decât cele angajate în condiţiile legii de către entitatea în cauză pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi în cadrul punctului de schimb valutar; j) aplicarea măsurii de suspendare a activităţii din punctul de schimb valutar pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare de cel puţin două ori într-un interval de 12 luni consecutive; k) neanunţarea în cel mult 10 zile lucrătoare a modificării datelor avute în vedere iniţial la autorizare şi/sau nedepunerea documentelor aferente modificărilor intervenite, corespunzător prevederilor prezentului ordin, la direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei; l) entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) nu dispun de disponibilităţile băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în echivalent de minimum 75.000 EUR la cursurile de schimb ale pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în ziua anterioară datei la care se face evaluarea; m) neafişarea şi/sau nerespectarea programului de funcţionare a punctului de schimb valutar sau a perioadelor de întrerupere temporară anunţate; n) efectuarea de operaţiuni de schimb valutar în intervalul anunţat de entitatea în cauză conform prevederilor art. 18 ca fiind un interval de întrerupere voluntară a activităţii în cadrul punctului de schimb valutar respectiv. (3) Comisia poate dispune măsura suspendării codurilor statistice atribuite punctelor de schimb valutar, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, la propunerea Gărzii Financiare sau a Inspectoratului General al Poliţiei Române. Pe perioada suspendării nu se poate desfăşura activitate de schimb valutar în punctul de schimb valutar al cărui cod statistic a fost suspendat. Măsura suspendării poate fi dispusă în următoarele situaţii: a) nerespectarea regulamentului stabilit de către entitatea în cauză pentru schimburile valutare; b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13, 15-17 şi 20; c) neanunţarea întreruperii temporare a activităţii, conform prevederilor art. 18. (4) Comisia poate dispune măsura revocării sau anulării, după caz, la solicitarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei privind spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism. (5) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (1)-(3), Comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate de către organele cu atribuţii de control aparţinând Gărzii Financiare, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. (6) În situaţia în care se constată că, după expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (3), se menţin motivele care au stat la baza deciziei de suspendare, perioada de suspendare se prelungeşte până la remedierea neregulilor care au atras dispunerea măsurii de suspendare. (7) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. a), organele fiscale competente în administrarea obligaţiilor fiscale ale entităţilor prevăzute la art. 2 vor informa Comisia despre neîndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut la alin. (2) lit. a).  +  Articolul 25 (1) Anularea sau revocarea autorizaţiei de schimb valutar/codurilor statistice emise în favoarea unei entităţi atrage încetarea activităţii de schimb valutar. (2) O entitate ale cărei autorizaţii/coduri statistice au fost anulate, respectiv revocate în totalitate poate formula o nouă solicitare în vederea acordării autorizaţiei/codului statistic pentru cel puţin un punct de schimb valutar în termen de 5 ani în cazul anulării acestora şi de 6 luni în cazul revocării, de la data de la care decizia/deciziile Comisiei a/au rămas definitivă/definitive în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. (3) Pentru acordarea autorizaţiei şi codului statistic pentru cel puţin un punct de schimb valutar, entitatea în cauză este obligată să facă dovada îndeplinirii condiţiilor şi să depună cererea şi documentele aferente astfel cum se prevede în prezenta anexă. (4) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), care au fost sancţionate prin dispunerea măsurii de revocare a codurilor statistice aferente activităţii pentru cel puţin două puncte de schimb valutar, îşi pierd dreptul de a înfiinţa şi, implicit, de a solicita înregistrarea unor noi puncte de schimb valutar pe perioada următoarelor 6 luni de la data deciziei de revocare. În înţelesul prezentului alineat, prin data deciziei de revocare se înţelege data comunicării deciziei care priveşte revocarea a cel puţin două coduri statistice sau data la care se comunică decizia prin care s-a dispus revocarea codului statistic al unui punct de schimb valutar, în condiţiile în care entitatea care organizează respectivele puncte de schimb valutar a făcut anterior obiectul unei decizii similare pentru un alt punct de schimb valutar. Perioada de interdicţie se prelungeşte în mod automat cu încă 3 luni calendaristice în situaţia în care în perioada menţionată anterior entitatea în cauză a făcut obiectul unei noi decizii de revocare. Nu intră sub incidenţa prezentului alineat măsurile dispuse în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. g). (5) Entităţile deţinătoare ale autorizaţiei/codurilor statistice nu mai pot desfăşura activităţi de schimb valutar în cadrul punctelor de schimb valutar ale căror autorizaţii/coduri statistice au făcut obiectul unor decizii de anulare sau revocare, de la data comunicării respectivelor decizii, după caz.  +  Partea a II-a Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 26 (1) Entităţile prevăzute la art. 2 sunt obligate să se conformeze prevederilor prezentului ordin şi să depună documentele necesare pentru obţinerea autorizaţie de schimb valutar la direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia. (2) Entităţile care fac obiectul prezentului ordin, autorizate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin de către Banca Naţională a României şi care respectă prevederile alin. (1) pot efectua operaţiuni de schimb valutar până la data soluţionării cererii. Autorizaţia şi codurile statistice emise de Banca Naţională a României care îşi pierd valabilitatea trebuie depuse în original la direcţia de specialitate. (3) Autorizaţiile acordate şi codurile statistice atribuite de către Banca Naţională a României, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, îşi pierd valabilitatea dacă în termenul prevăzut la alin. (1) entităţile prevăzute la art. 2 nu au depus documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimb valutar potrivit prezentului ordin la direcţia de specialitate. (4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) referitoare la depunerea documentaţiei în vederea obţinerii unei noi autorizaţii de către entităţile care desfăşoară activităţi de schimb valutar în temeiul autorizaţiei emise de Banca Naţională a României va duce la încetarea activităţii de schimb valutar de către entităţile în cauză. Controlul încetării activităţii de schimb valutar de către aceste entităţi se realizează de către personalul Gărzii Financiare. (5) În situaţia în care entitatea a obţinut o nouă autorizaţie înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), autorizaţia şi codurile statistice emise de Banca Naţională a României îşi pierd valabilitatea la data autorizării, iar originalul acestora trebuie depus la Ministerul Finanţelor Publice. (6) După intrarea în vigoare a prezentului ordin, înregistrarea de noi puncte de schimb valutar este condiţionată de obţinerea autorizaţiei de schimb valutar emise de Ministerul Finanţelor Publice. (7) Până la atribuirea de către Comisie a noului cod statistic, entităţile care fac obiectul prezentului ordin vor continua să raporteze lunar Băncii Naţionale a României operaţiunile de schimb valutar, potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. După atribuirea de către Comisie a noului cod statistic, entităţile care fac obiectul prezentului ordin vor utiliza noul cod statistic pentru raportarea lunară a operaţiunilor de schimb valutar la Banca Naţională a României, în baza Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 31/2011.  +  Anexa 3Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimbvalutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutarI. Pentru obţinerea autorizaţiei şi codului statistic pentru cel puţin un punct de schimb valutar al unei entităţi care nu deţine la data depunerii cererii autorizaţie şi cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entităţii care intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activităţii următoarele:1. documente necesare, în funcţie de specificul entităţii: a) cererea entităţii prin care se solicită Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, acordarea autorizaţiei şi a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar în care intenţionează să organizeze şi să desfăşoare schimb valutar, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către administratorul/reprezentantul legal al entităţii şi va conţine adresa completă - judeţ, localitate, stradă, număr, cod poştal - a sediului social al entităţii şi a domiciliului fiscal al entităţii - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc; b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de depunerea cererii, din care să rezulte următoarele:b.1. elementele de identificare ale entităţii (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul de identificare fiscală);b.2. capitalul social subscris şi vărsat;b.3. structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;b.4. numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;b.5. obiectul de activitate. În obiectul de activitate trebuie să fie cuprinse obligatoriu activităţile prevăzute în prezentul ordin, în funcţie de specificul entităţii;b.6. sediile secundare înregistrate şi adresa acestora; c) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie; d) dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, fiind necesară totodată dovedirea provenienţei licite a acestei sume; e) declaraţia administratorului/reprezentantului legal al entităţii care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin, însoţită de documentele care dovedesc acest fapt. Din acestea trebuie să rezulte că entitatea are cuprinsă activitatea de schimb valutar în actul constitutiv care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea sau în cel care le reglementează funcţionarea, după caz, în vigoare la data depunerii cererii; f) certificatul de clasificare şi brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locaţia în care entitatea intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitatea de schimb valutar, în copie, pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin; g) autorizaţie de funcţionare eliberată de autoritatea de reglementare şi supraveghere, pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 2 la ordin; h) regulamentul care să reglementeze activitatea de schimb valutar pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin. Acesta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:h.1. categoriile de operaţiuni de schimb valutar, mecanismul de desfăşurare a acestora, precum şi documentele care stau la baza efectuării unor astfel de operaţiuni;h.2. relaţiile cu clienţii, în special cele cu privire la modalităţile de comunicare, confirmare şi decontare a operaţiunilor;h.3. criteriile şi procedurile interne privind măsurile de identificare a clienţilor, păstrarea evidenţelor secundare şi a referinţelor de identificare ale clienţilor, precum şi raportarea operaţiunilor potrivit dispoziţiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;h.4. elementele de identificare a operaţiunii de schimb valutar, potrivit necesităţilor de control şi raportare;h.5. scopul cumpărării/vânzării de valută (inclusiv documentele justificative anexate, dacă este cazul) - numai în legătură cu activităţile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea, precum şi prin actele constitutive;h.6. sistemul de evidenţă contabilă a operaţiunilor;h.7. desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de voinţă al părţilor; i) avizul organelor de poliţie acordat tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către o persoană juridică, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanţilor legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entităţii este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române; j) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu - sediu social cunoscut al reprezentantului legal - reprezentanţilor legali (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestuia/acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie; k) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/administratorilor entităţii - fiecare dintre aceştia va depune câte o declaraţie - din care să reiasă că:k.1. entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;k.2. personal nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare;k.3. cunoaşte prevederile legale aplicabile în materie;k.4. sunt îndeplinite toate prevederile legale aplicabile activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar organizate la momentul depunerii cererii şi propuse în vederea autorizării; l) solicitarea de autorizare pentru a derula şi operaţiuni cu cecuri de călătorie. În acest caz, solicitarea trebuie însoţită obligatoriu de următoarele:l.1. contractul încheiat de entitate cu o instituţie de credit autorizată să funcţioneze în România, care este agent al unei entităţi emitente de cecuri de călătorie sau este ea însăşi emitentă de cecuri de călătorie;l.2. normele şi procedurile interne de lucru privind derularea operaţiunilor de depozitare, vânzare-cumpărare şi decontare a cecurilor de călătorie;l.3. declaraţia pe propria răspundere a administratorilor/reprezentanţilor legali ai entităţii, din care să rezulte faptul că entitatea dispune de mijloacele şi tehnicile necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă a operaţiunilor cu cecuri de călătorie; m) certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic; n) cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru toţi asociaţii, administratorii entităţii care solicită autorizarea; o) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanţilor legali din care să rezulte că operatorul economic nu înregistrează obligaţii de plată restante către bugetele locale; p) lista tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Lista va fi transmisă sub formă de declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al entităţii.2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară copia notei de constatare prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al entităţii din care să rezulte că locaţia corespunde prevederilor legale în vigoare.3. În funcţie de modificările care intervin în desfăşurarea activităţii entităţii şi care aduc atingere datelor şi documentelor avute în vedere la autorizare (modificarea adresei sediului social sau a domiciliului fiscal, schimbarea administratorilor, majorarea capitalului social etc.) se depune o înştiinţare la registratura Ministerului Finanţelor Publice în atenţia direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţia de specialitate, care asigură secretariatul Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării modificării ce va fi însoţită obligatoriu de documentele aferente.II. Pentru obţinerea codului statistic pentru cel puţin un punct de schimb valutar al unei entităţi autorizate care deţine la data depunerii cererii autorizaţiei cel puţin un cod statistic pentru un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entităţii care intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activităţii următoarele:1. documente necesare: a) cererea entităţii prin care se solicită Comisiei acordarea codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar în care intenţionează să desfăşoare activităţi de schimb valutar, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi va fi ştampilată de către administratorul/reprezentantul legal al entităţii şi va conţine adresa completă - judeţ, localitate, stradă, număr, cod poştal - a sediului social al entităţii şi a domiciliului fiscal al entităţii - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc; b) dovada înregistrării spaţiului în care urmează a se desfăşura activitatea ca punct de lucru al entităţii de la oficiul registrului comerţului; c) dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, fiind necesară totodată dovedirea provenienţei licite a acestei sume; d) certificatul de clasificare şi brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locaţia în care entitatea intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitatea de schimb valutar, în copie, pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin; e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al entităţii din care să rezulte că locaţia corespunde prevederilor legale în vigoare.2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară copia notei de constatare prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului.  +  Anexa 4Documentele necesare pentru verificarea condiţiilor defuncţionalitate a spaţiului propus pentruînregistrarea punctului de schimb valutarÎn vederea încheierii notei de constatare prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului, administratorul/reprezentantul legal al entităţii va depune următoarele documente la sediul secţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti a Gărzii Financiare în a cărei zonă de competenţă este situată locaţia respectivă: a) cererea entităţii prin care se solicită efectuarea controlului în vederea încheierii notei de constatare, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către administratorul/reprezentantul legal al entităţii şi va conţine adresa completă - judeţ, localitate, stradă, număr, cod poştal - a sediului social al entităţii şi a domiciliului fiscal al entităţii - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail, precum şi adresa completă a punctului de schimb valutar pentru care se solicită obţinerea avizului. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc; b) dovada deţinerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă pentru spaţiul respectiv, cu acces public direct şi adresă identificabilă, conform prevederilor legale în vigoare. În situaţia în care entitatea deţine doar dreptul de folosinţă a spaţiului, se va prezenta acordul persoanei care deţine dreptul de proprietate, din care să reiasă că este de acord cu desfăşurarea de activităţi de schimb valutar în locaţia respectivă, precum şi faptul că permite accesul în locaţie organelor de control în orice moment. În situaţia în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă, spaţiul propus trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă; c) declaraţia administratorului/reprezentantului legal al entităţii din care să rezulte că:c.1. locaţia propusă îndeplineşte prevederile legale în vigoare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de schimb valutar;c.2. personalul angajat la punctele de schimb valutar propuse pentru autorizare nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare şi a fost instruit cu privire la prevederile legale aplicabile în materie;c.3. sunt îndeplinite toate prevederile legale aplicabile activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar propuse în vederea autorizării; d) documentele din care să rezulte că punctul de schimb valutar propus deţine dotarea necesară derulării activităţii de schimb valutar. Prin dotare se înţelege următoarele:d.1. tehnică de calcul - aparat de marcat electronic fiscal de tipul celor prevăzute de legislaţia în domeniu - dotate cu programe de aplicaţie destinate activităţii de schimb valutar;d.2. aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor; e) lista personalului angajat sau care urmează a fi angajat şi care îşi va desfăşura activitatea în cadrul locaţiei respective; f) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmează a fi angajat în punctul de schimb valutar pentru care se solicită înregistrarea, emis de autorităţile competente, în vigoare la data depunerii cererii, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre aceştia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; g) documente care atestă dotările de siguranţă existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare împotriva efracţiei, planul de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), planul P.S.I., cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză.  +  Anexa 5
  [SIGLA] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar AUTORIZAŢIE*1) Codul statistic xxx*2) În baza prevederilor art. 16^1 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar autorizează, în şedinţa din data de ..........., Societatea comercială _________________________________________________, cu sediul social în _______________________________________________, Cod de Identificare Fiscală __________________________________________, să desfăşoare următoarele activităţi de schimb valutar, potrivit art. 23 din Anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activi- tăţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României: 1. 2. 3. Activitatea de schimb valutar se va desfăşura numai prin puncte de schimb valutar cărora li s-a atribuit cod statistic în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Entitatea este obligată să respecte prevederile legale în vigoare care au incidenţă asupra activităţii pentru care este autorizat, inclusiv reglemen- tările emise de Banca Naţională a României. Entitatea autorizată să desfăşoare activităţi de schimb valutar potrivit Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 va notifica Ministerului Finanţelor Publice - Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar modificările intervenite cu privire la datele, condiţiile şi/sau documentele care au stat la baza acordării autorizaţiei, în maximum 10 zile lucrătoare de la data modificării/încetării activităţii, în vederea luării în evidenţă. PREŞEDINTE Data acordării*3): ____________________
  ----------*1) Autorizaţia se va emite pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar de către entitatea în cauză.*2) Se va înscrie Codul statistic atribuit unic - format din 3 caractere pentru o entitate autorizată să efectueze activităţi de schimb valutar.*3) Se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a analizat şi avizat favorabil documentaţia depusă de entitatea care solicită autorizarea.
   +  Anexa 6- Model -SCRISOAREde atribuire a codului statistic unic pentru fiecarepunct de schimb valutar al entităţilor care desfăşoarăactivităţi de schimb valutar pe teritoriul României[SIGLA] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEComisia de autorizare a activităţii de schimb valutarNr. ........../..........DenumireAdresa, CUICa urmare a cererii Societăţii Comerciale ................ privind înfiinţarea unui punct de schimb valutar situat în localitatea ...................(adresa completă)....................., în conformitate cu prevederile art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, şi art. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012, vă comunicăm că, în şedinţa din data de .................., Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar a atribuit următorul cod statistic pentru punctul de schimb valutar al Societăţii Comerciale .................., din .............(adresa completă a punctului de schimb valutar)...........:COD STATISTICXXXX.XX.XXX.XXEntitatea căreia îi aparţine punctul de schimb valutar va notifica Ministerului Finanţelor Publice - Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar modificările intervenite cu privire la datele, condiţiile şi/sau documentele care au stat la baza acordării codului statistic sau încetarea definitivă a activităţii punctului de schimb valutar, în maximum 10 zile lucrătoare de la data modificării/încetării activităţii, în vederea luării în evidenţă.Entitatea căreia îi aparţine punctul de schimb valutar este obligată să respecte prevederile legale în vigoare care au incidenţă asupra activităţii pentru care este autorizat, inclusiv reglementările emise de Banca Naţională a României.PREŞEDINTE,Data înregistrării:  +  Anexa 7- Model -NOTĂ DE CONSTATAREprivind dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitatea spaţiului situat în ....................Încheiat astăzi: ........Cu Adresa înregistrată la ............................ cu nr. ................, din data de ...................., se solicită efectuarea controlului privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului de către:Denumirea societăţii comerciale: ............................Sediul social: ................................Certificatul de înregistrare: ................................Codul unic de înregistrare:................................Administrator(i): ......................................Asociat(i): .............................................Împuternicitul legal: ..................................................Deţinătoare a autorizaţiei/codului statistic/cererii de autorizare la Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar: ..................Echipa de control, constituită în baza dispoziţiilor ........................ având următoarea componenţă: ........................ a procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activităţi de schimb valutar potrivit prevederilor .......................................... .Constatări:Condiţiile de bază constatate cu privire la spaţiul propus pentru activităţi de schimb valutar:
  Condiţii Da Nu
  Amplasament:
  Înregistrat la oficiul registrului comerţului
  În garaje, chioşcuri, alte construcţii similare
  În locuri izolate
  La etajele sau subsolurile clădirilor cu destinaţia de locuinţă
  Spaţiul cu acces public direct
  Punct de schimb valutar existent în locaţie
  În situaţia în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă, spaţiul propus îndeplineşte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă
  Dotări:
  Aparat de marcat electronic fiscal specific activităţii de schimb valutar
  Aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor
  Sistem de înregistrare video, în sistem digital, permanent, în regim non-stop care să îndeplinească dispoziţiile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României
  Întreaga aparatură din dotare funcţionează corespunzător
  Amenajarea spaţiului:
  Iluminat electric suficient de puternic
  Sistem de alarmare împotriva efracţiei
  Planul de securitate şi pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză
  Planul P.S.I. cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză
  Program de funcţionare:Având în vedere constatările cuprinse în prezenta notă de constatare, echipa de verificare constată îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului situat în ................... pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar.Observaţii:Echipa de control Societatea Comercială ........Numele şi prenumele/funcţia/instituţiaReprezentant legal,(numele şi prenumele, semnăturaşi ştampila societăţii)-------