ORDIN nr. 1.329 din 14 iulie 1997privind aprobarea modelelor unor formulare tipizate
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997  Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată, şi ale pct. 6 din Normele metodologice de tipărire, de stabilire a preţurilor şi tarifelor, de adaptare şi utilizare a formularelor specifice (anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995), cu modificările ulterioare, având în vedere necesitatea actualizării modelelor şi caracteristicilor formularelor tipizate specifice, utilizate în activitatea de stabilire, evidenta, urmărire, încasare şi raportare a impozitelor şi taxelor, potrivit modificărilor intervenite în legislaţia fiscală,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelele următoarelor formulare tipizate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin:1. Declaraţia pentru impozitul pe profit cod 14.13.01.01/A;2. Instrucţiuni pentru completarea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A - Declaraţia de impunere a profitului impozabil. Aceste instrucţiuni se difuzează fiecărui agent economic o singură dată pe an.Anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 2Direcţia generală impozite directe, Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale, Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, precum şi, după caz, direcţiile interesate din minister vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1             DECLARAŢIA PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT
         
    Pe perioada de la începutul anului până la ......................................... .
    Denumirea contribuabilului ..................., codul fiscal ........................, str. ..................... nr. ....., localitatea ..................................., judeţul (sectorul) .........................., codul poştal ........................ .
        - lei -
    Venituri din exploatare01 ............  
    Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare (inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit)02 ............  
    Profit (pierdere) din exploatare (rd. 01 - rd. 02)   03 ............
    Venituri financiare04 ............  
    Cheltuieli financiare05 ............  
    Profit (pierdere) financiar (rd. 04 - rd. 05)   06 ............
    Venituri excepţionale07 ............  
    Cheltuieli excepţionale08 ............  
    Profit (pierdere) excepţional (rd. 07 - rd. 08)   09 ............
    Profit (pierdere) total (rd. 03 + rd. 06 + rd. 09)   10 ............
    Deduceri:    
    Dividendele primite de la o altă persoană juridică română11 ............  
    Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezervă în limita a 5% din profitul contabil anual, până când acesta va atinge 20% din capitalul social12 ............  
    Veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea13 ............  
    Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervei create de bănci în limita a 2% din soldul creditelor acordate şi a fondului de rezervă în limitele prevăzute de    
    Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară14 ............
    Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare, conform dispoziţiilor legale în materie15 ............  
    Alte sume deductibile în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare16 ............  
    Total deduceri    
    (rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + + rd. 16)   17 ............
    Profit (pierdere) (rd. 10 - rd. 17)   18 ............
    Cheltuieli nedeductibile:    
    Impozitul pe profitul din orice sursă, română şi străină, din care:19 ............  
    Impozitul pe venitul realizat în străinătate20 ............  
    Amenzi şi penalităţi21 ............  
    Cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate, care depăşesc limitele prevăzute de lege22 ............  
    Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, peste limitele prevăzute de lege23 ............  
    Cheltuielile de sponsorizare ce depăşesc limita stabilită de Legea nr. 32/1994   24 ............
         
    M.F. Cod 14.13.01.01/A   Format A3/t2
    Tipărit la Regia Autonomă "Imprimeria Naţională"    
         
    Pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursă de venit25 ............  
    Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal26 ............  
    Total cheltuieli nedeductibile (rd. 19 + rd. 21 până la rd. 26)   27 ............
    Profitul impozabil (pierdere) înainte de reportarea pierderii (rd. 18 + rd. 27)   28 ............
    Pierderea fiscală de recuperat din anii precedenţi   29 ............
    Profitul impozabil (pierderea) (rd. 28 - rd. 29)   30 ............
    Impozitul pe profit    
    *) Contribuabilii ale căror venituri se impun cu cota normală (rd. 30 x 38%)   31 ............
    *) Contribuabilii care obţin venituri din jocuri de noroc, baruri şi cluburi de noapte (rd. 30 x 38%) + (k x 60%)    
    k = ponderea veniturilor realizate din aceste activităţi în volumul total al veniturilor   31 ............
    *) Contribuabilii ale căror venituri se impun cu cota de 25% (rd. 30 x 25%)   31 ............
    *) Contribuabilii care realizează profit impozabil printr-un sediu permanent în România    
    [rd. 30 x 38% + (rd. 30 x 6,2%)]   31 ............
    Creditul fiscal, din care:32 ............  
    - Credit fiscal extern33 ............  
    - Impozit pe profit aferent perioadei de scutire, conform art. 30 din lege34 ............  
    Reducerile de impozit pe profit prevăzute de art. 7 din lege, inclusiv cele calculate potrivit legislaţiei în vigoare35 ............  
    Total credit fiscal (rd. 32 + rd. 35)   36 ............
    Impozitul pe profit datorat (rd. 31 - rd. 36)   37 ............
    Impozitul pe profit pe anul curent, plătit cumulat de la începutul anului fiscal38 ............  
    Impozitul pe profit de plată (rd. 37 - rd. 38)   39 ............
    Impozitul pe profit, plătit în plus (rd. 38 - rd. 37)   40 ............
  *)Dacă rezultatul este zero sau mai puţin, înscrieţi 0.DOCUMENT DE PLATA
           
    Felul documentuluiNumărulDataSuma
           
           
         
      Sub penalităţile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar că amexaminat aceasta declaraţie, inclusiv anexele insotitoare, şi, în conformitatecu informaţiile furnizate, o declar corecta şi completa.
       
    Numele .......... Prenumele ........................Data ...................
    Funcţia ............................................Semnătura .............. şi ştampila
    (directorul general sau altă  persoană autorizată)
   +  Anexa 2 MINISTERUL FINANŢELORINSTRUCŢIUNI pentru completarea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A- Declaraţia de impunere a profitului impozabil -Instrucţiuni generaleScopul formularuluiContribuabilii au obligaţia sa completeze Formularul M.F. cod 14.13.01.01/A şi să raporteze profitul cumulat şi impozitul datorat pe anul fiscal în curs, până la sfârşitul fiecărei perioade de la care se referă raportarea.Plătitorii impozitului pe profitSunt obligaţi la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:- persoanele juridice române, pentru profitul impozabil obţinut din orice sursa, atât din România, cat şi din străînătate;- persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi printr-un sediu permanent în România, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;- persoanele fizice şi juridice străine care desfăşoară activităţi în România ca partener într-o asociere ce nu da naştere unei persoane juridice, pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfăşurata în România;- asocierile dintre persoanele fizice române şi persoanele juridice române care nu dau naştere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate atât în România, cat şi în străînătate.Persoana juridică trebuie să calculeze şi sa plătească impozitul datorat de persoana fizica. O persoana juridică fără scop lucrativ plăteşte impozitul pe profit aferent veniturilor şi cheltuielilor legate de activităţile economice desfăşurate în scopul obţinerii de profit.Scutirile de la plata impozitului, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, la art. 14 din Legea nr. 35/1991 privind investiţiile străine, cu ultimele modificări, rămân în vigoare doar pentru persoanele juridice înregistrate la Registrul comerţului până la data de 31 decembrie 1994 şi pentru cele a căror perioada de scutire nu a expirat încă. Scutirea operează până la expirarea perioadei legale, cu condiţia de a activa şi de a realiza în continuare venituri, încă o perioadă egala cu perioada de scutire. Astfel, impozitul pe profit trebuie recalculat pe perioada scutită, în conformitate cu regulamentele în vigoare la data acordării acesteia.Depunerea declaraţiei de impunereFormularul M.F. cod 14.13.01.01/A se depune la termenele prevăzute de lege, acestea fiind şi termenele de plată a impozitului. Dacă data respectiva este o zi nelucrătoare, contribuabilul poate face depunerea în prima zi lucrătoare următoare acesteia. Nu sunt exceptaţi de la obligaţia depunerii declaraţiei de impunere contribuabilii care beneficiază de prevederile art. 30 din lege, precum şi acei contribuabili care se înregistrează cu pierdere fiscală la finele perioadei de raportare.Depunerea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A se face la unitatea teritorială a administraţiei fiscale unde îşi are sediul contribuabilul.Declaraţia trebuie semnată şi datată de către directorul general sau de orice persoană autorizata prin lege sa-l reprezinte pe contribuabil.Păstrarea evidentelorEvidentele contribuabilului trebuie ţinute atât timp cat este necesar pentru a aplica orice prevedere a legislaţiei române.Contribuabilul trebuie, de asemenea, sa păstreze copiile de pe toate declaraţiile depuse. Acestea sunt necesare pentru întocmirea viitoarelor declaraţii şi efectuarea calculelor la depunerea unor declaraţii rectificate.Plata impozitului pe profitContribuabilul trebuie să plătească impozitul datorat, nu mai târziu de termenul de depunere a Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A. Dacă termenul de depunere nu cade într-o zi lucrătoare, contribuabilul poate să plătească în următoarea zi lucrătoare.Plata impozitului pe profit se face prin completarea unui formular de dispoziţie de plată care se preda la banca la care contribuabilul îşi are contul principal.Majorări de întârzierePentru impozitele neplătite la termen, contribuabilul este obligat sa plătească majorări de întârziere.SancţiuniDepunerea cu întârziere a declaraţieiUn contribuabil care depune declaraţia după termenul prevăzut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la acea data, este sancţionat cu o amenda egala cu 1% din impozitul datorat. Un contribuabil care îşi depune declaraţia în termen de peste 30 de zile de la data prevăzută sau nu furnizează toate informaţiile necesare pentru calcularea impozitului se sancţionează cu o amenda egala cu 2% din impozitul datorat. Nedepunerea în termenul prevăzut de lege a declaraţiei de impunere, în cazul contribuabililor care nu înregistrează profit, se sancţionează cu amendă de 0,1% din cifra de afaceri aferentă perioadei pentru care nu s-a depus declaraţia.Neplata în întregime a impozitului stabilitUn contribuabil care nu plăteşte în întregime impozitul pe profit se sancţionează cu o amenda egala cu 3% din impozitul neplătit.Instrucţiuni specifice de completareRândul 01 până la 09Completaţi sumele respective asa cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabilului. Pierderile se vor trece în paranteze la rândurile 03, 06 şi 09.Rândul 10 - Profit (pierdere) totalPierderea se va face în paranteza.Rândul 11 - Dividendele primite de la o altă persoană juridică românăCompletaţi cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică română.Rândul 12 - Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezervaCompletaţi cu creşterea neta a fondului de rezerva în timpul anului, dacă acesta exista, în limita a 5% din profitul contabil anual, până când acesta va atinge 20% din capitalul social.Rândul 13 - Veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducereaCompletaţi cu veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea, la constituirea lor, potrivit prevederilor legale.Rândul 16 - Alte sume deductibile în limitele prevăzute de legislaţia în vigoareSe va completa de către contribuabilii care, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, beneficiază de deduceri, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, republicată.Contribuabilii care au în componenta unităţi fără personalitate juridică determina limitele cheltuielilor deductibile, la nivelul unităţii cu personalitate juridică.Rândul 19 - Impozitul pe profitul din orice sursa, română şi străînăTreceti suma impozitului pe profit realizat, care este înregistrat ca o cheltuiala în evidenţa contabilă a contribuabilului.Rândul 20 - Impozitul pe venituri realizat în străînătateTreceti suma impozitului pe veniturile din străînătate reflectate drept o cheltuiala în evidenţa contabilă a contribuabilului.Rândul 21 - Amenzi şi penalităţiCompletaţi suma amenzilor şi a penalităţilor plătite sau datorate autorităţilor române sau străine, precum şi confiscarile de bunuri sau de valori efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare şi reflectate drept o cheltuiala în evidenta contribuabilului.Rândul 22 - Cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate, care depăşesc limitele prevăzute de legeCompletaţi suma cheltuielilor de protocol, reclama şi publicitate, reflectate ca o cheltuiala în evidenţa contabilă a contribuabilului, în măsura în care acestea depăşesc limitele prevăzute de legea bugetară anuală.Rândul 23 - Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, peste limitele prevăzute în legeTreceti toate sumele din evidenţa contabilă a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, cu excepţia:- rezervelor create de bănci, în măsura în care acestea nu depăşesc 2% din soldul creditelor acordate şi fondul de rezerva, în conformitate cu Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară;- rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare, constituite conform prevederilor legale în vigoare.Rândul 24 - Cheltuielile de sponsorizare ce depăşesc limita stabilită de Legea nr. 32/1994Treceti valoarea cheltuielilor de sponsorizare, în măsura în care acestea depăşesc limita prevăzută de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.Rândul 25 - pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursa de venitCompletaţi valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din străînătate ce depăşesc veniturile respective. Efectuati acest calcul separat pentru fiecare sursa de venituri externe.Rândul 26 - Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscalInscrieti sumele reprezentând depăşiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispoziţii legale (de exemplu: depăşiri la cheltuieli de delegare-detaşare, la cheltuieli cu acţiuni social-culturale, conform prevederilor legii bugetare anuale, perisabilitati, orice cheltuiala în favoarea acţionarilor sau a asociaţilor etc.).Rândul 28 - Profitul impozabil (pierderea) înainte de raportarea pierderiiInscrieti la rândul 28 pierderea, în paranteze.Rândul 29 - Pierderea fiscală de recuperat din anii precedentiSe înregistrează pierderea fiscală de recuperat, aferentă ultimelor 36 de luni, începând cu 1 ianuarie 1995, care să nu depăşească profitul impozabil înscris la rândul 28. Pierderea aferentă unui an fiscal reprezintă suma negativa înscrisă la rândul 30.Pierderile fiscale înregistrate înainte de 1 ianuarie 1995 se recuperează conform prevederilor legale în vigoare până la 1 ianuarie 1995, respectiv din profiturile aferente următorilor 2 ani.Rândul 30 - Profitul impozabil (pierderea)Pierderea se va înscrie în paranteze.Rândul 32 - Credit fiscalInscrieti sumele plătite în străînătate, cu titlu de impozit pe dobânzi, redevenţe, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit plătit în străînătate, impozitul scutit la plata într-un an fiscal în cazul contribuabililor care intra sub incidenţa art. 30 din lege.Rândul 33 - Credit fiscal externCreditul fiscal extern reprezintă minimul dintre următoarele doua valori:1. suma impozitelor externe plătite sau reţinute pentru venitul din sursa externa, confirmată de documentele ce atesta plata acestora; sau2. suma egala cu suma veniturilor impozabile realizate în străînătate, la care se aplică cota de impozit pe profit din România.Rândul 35 - Reducerile de impozit pe profit, prevăzute la art. 7 din lege, inclusiv cele calculate potrivit legislaţiei în vigoareCompletaţi cu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 7 alin. 1 lit. a), b) şi c) şi alin. 2 din lege. Reducerile menţionate la art. 7 se calculează lunar, cumulat de la începutul anului, cu excepţia celei prevăzute la alin. 1 lit. a), care se calculează lunar.Suma totală a reducerilor menţionate la art. 7 din lege nu poate depăşi 50% din impozitul pe profit determinat înainte de aplicarea reducerilor.La acest rând se înscriu reducerile calculate potrivit legislaţiei în vigoare.Rândul 38 - Impozitul pe profit pe anul curent, plătit cumulat de la începutul anului fiscalSe va înscrie numai suma impozitului pe profit datorat şi plătit pentru anul fiscal în curs.-------