ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 16 mai 2012privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2012    Având în vedere:- deciziile Curţii Constituţionale nr. 223/2012 şi 224/2012, care au stabilit că dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au fost preluate în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2011, "(...) sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei";- faptul că un număr mare de pensionari s-au adresat instanţelor de judecată solicitând restituirea sumelor reprezentând contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, blocând activitatea acestora;- necesitatea protejării veniturilor din pensii pentru categoria pensionarilor recunoscută a fi defavorizată,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Sumele reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei, se restituie astfel: a) pentru sumele reţinute în perioada ianuarie-martie 2011, restituirea se realizează în tranşe lunare egale în perioada iunie-august 2012; b) pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea se realizează până la data de 31 decembrie 2013. (2) Până la data de 25 august 2012, Guvernul aprobă prin hotărâre graficul şi modalitatea de restituire a sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b).  +  Articolul 2 (1) Restituirea sumelor prevăzute la art. 1 se face, din oficiu, de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum şi de către casele de pensii sectoriale şi cele aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii. (2) Restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre contribuţiile de asigurări sociale de sănătate reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, rezultate prin aplicarea procentului de 5,5% asupra întregului cuantum al pensiei, şi celei rezultate prin aplicarea procentului de 5,5% asupra părţii din pensie care depăşeşte 740 lei se face prin diminuarea veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se evidenţiază la o poziţie distinctă de venituri bugetare. (3) Sumele prevăzute la alin. (2) se transferă de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în primele două zile lucrătoare ale lunii pentru care se efectuează plata, în contul de sume de mandat şi în depozit al Casei Naţionale de Pensii Publice, al caselor de pensii sectoriale şi al celor aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, după caz, la solicitarea acestora. (4) Plata către titularii drepturilor de pensii a sumelor care se restituie în condiţiile art. 1 se efectuează împreună cu drepturile de pensii aferente fiecărei luni. (5) Eventualele sume solicitate eronat de casele de pensii se restituie la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul de venituri din care acestea au fost transferate.  +  Articolul 3În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se emit norme metodologice care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul sănătăţii,Vasile CepoiBucureşti, 16 mai 2012.Nr. 17.-----