ORDIN nr. 1.169 din 1997pentru modificarea şi completarea normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 30 iunie 1997  Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată,având în vedere propunerile Direcţiei generale a trezoreriei, prezentate cu Nota nr. 73.314 din 10 iunie 1997, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487 din 29 noiembrie 1996, având cuprinsul din anexele la prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487 din 29 noiembrie 1996, completate şi modificate potrivit prezentului ordin, se vor republica*) în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală a trezoreriei împreună cu direcţiile interesate din Ministerul Finanţelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.-------------- Notă *) Normele metodologice, republicate, sunt reproduse în continuare.Ministru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa INORME METODOLOGICE privind finanţarea investiţiilor publice prin trezoreria statuluiPotrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, plăţile pentru investiţiile instituţiilor publice se efectuează prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului, pe baza listei de investiţii, a documentaţiei tehnice prevăzute de lege, a fondurilor aprobate pentru cheltuieli de capital şi cu respectarea dispoziţiilor legale privind investiţiile şi decontarea acestora.În acest scop, începând cu data de 1 ianuarie 1997, finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prevăzute la art. 70 din Legea nr. 72/1996, inclusiv cele care privesc regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat, din fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, se va efectua prin trezoreriile teritoriale ale statului. În judeţul Ilfov şi în municipiul Bucureşti (numai sectoarele 2, 4, 5 şi 6), în care nu funcţionează trezorerii ale statului, finanţarea investiţiilor se asigura de către unităţile Băncii Comerciale Române - S.A., care, pe bază de convenţie, executa operaţiuni în contul trezoreriei statului. Finanţarea investiţiilor prin trezoreriile statului se efectuează de către ordonatorii de credite, potrivit prezentelor norme metodologice, astfel:1. Ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat şi din fondurile speciale, au obligaţia sa repartizeze pentru instituţiile subordonate şi pentru activitatea proprie obiectivele de investiţii aprobate, cuprinse în anexa la legea anuală a bugetului de stat.În acelaşi mod vor proceda şi ordonatorii principali de credite finantati din bugetele locale, inclusiv instituţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, şi din bugetul asigurărilor sociale de stat.Repartizarea investiţiilor se efectuează pe baza Listei obiectivelor de investiţii cu finanţarea integrală sau parţială de la bugetul ...... pe anul 199..., potrivit modelelor cuprinse în anexele nr. 1 şi nr. 1a), pe răspunderea ordonatorilor principali de credite, cu încadrarea în nivelurile aprobate prin lege sau prin hotărâre a consiliului local, judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.Notă: În cazul ordonatorilor principali de credite care finanţează cheltuieli de capital la unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat, aceasta operaţiune se va efectua tot prin trezoreria statului, potrivit prezentelor norme metodologice. Metodologia aplicată instituţiilor publice se aplică şi regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat. Acolo unde se menţionează ordonatori de credite sau instituţii publice, se cuprind, în mod corespunzător, şi regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat.La întocmirea listei, ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat, din bugetele locale şi fondurile speciale vor avea în vedere următoarele precizări:- listele se întocmesc la nivelul cheltuielilor de capital aprobate pe fiecare ordonator de credite, pe capitole de cheltuieli bugetare;- obiectivele vor fi nominalizate cu denumirea completa şi cu încadrarea în limita surselor de finanţare prevăzute în anexa la legea anuală a bugetului de stat şi a fondurilor speciale şi, respectiv, în listele de investiţii-anexa la bugetele locale şi la bugetul asigurărilor sociale de stat;- investiţiile privind "Alte cheltuieli de investiţii" se cuprind în lista la lit. c), într-o poziţie globală;- la poziţia "Surse proprii de finanţare" se înscriu veniturile proprii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat, destinate finanţării investiţiilor, precum şi veniturile proprii ale instituţiilor publice, realizate în baza unor acte normative pentru care s-au întocmit anexe la bugetul ordonatorului principal de credite în cauza.Poziţia "Alte cheltuieli de investiţii" va fi defalcata, la propunerea instituţiilor subordonate, pe feluri de bunuri de achiziţionat (cantitativ şi valoric); cheltuieli cu consolidarea imobilelor; cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi a studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investiţii; alte cheltuieli asimilate investiţiilor, conform legii, şi aprobată de către ordonatorul principal de credite prin liste separate potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, în care scop se întocmeşte anexa nr. 1b).În subsolul listei, ordonatorii de credite vor specifică conturile de disponibilitati în care se afla păstrate sursele de finanţare respective, deschise la trezoreria statului (banca).Listele de investiţii care nu cuprind toate elementele, precum şi semnăturile autorizate se restituie de către organele trezoreriei sau unităţile bancare, după caz, pentru a fi completate, cu respectarea dispoziţiilor prezentelor norme metodologice. Lista obiectivelor de investiţii se aproba de către ordonatorul principal de credite sau de inlocuitorul sau de drept, vizata, în prealabil, de directorul financiar-contabil (contabil-şef).În cazul finanţării investiţiilor din mijloace extrabugetare, donaţii sau sponsorizări, precum şi din ajutoare externe nerambursabile, se întocmesc liste separate, pe aceeaşi structura, care se aproba de către ordonatorii principali de credite. La lista investiţiilor din donaţii sau sponsorizări se anexează şi actul donatorului sau al sponsorului, din care să rezulte caracterul şi destinaţia sumelor alocate.2. Excepţie de la regulile de mai sus fac cheltuielile de capital pentru constituirea rezervei materiale a statului, pentru care nu se întocmeşte lista cu obiectivele de investiţii.De asemenea, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, Ministerul Justiţiei-Direcţia generală a penitenciarelor, Serviciul de Protecţie şi Paza şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale întocmesc lista obiectivelor de investiţii cu următoarele precizări:- investiţiile specifice apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi cele aferente capitolelor 69.01 "Alte acţiuni economice", subcapitolul "Rezerva de stat şi de mobilizare" şi 72.01 "Alte acţiuni" se înscriu în suma globală, iar plăţile se efectuează numai pe bază de ordin de plată, pe răspunderea ordonatorilor de credite;- celelalte obiective de investiţii, care se finanţează de la capitolele de cheltuieli: 51.01 "Autorităţi publice", 57.01 "Învăţământ", 58.01 "Sănătate", 59.01 "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", 63.01 "Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe", se desfăşoară în listele de investiţii conform anexei nr. 1 şi se aplică metodologia stabilită pentru instituţiile publice.Ministerul Afacerilor Externe finanţează investiţiile la reprezentantele din străinătate, astfel:- transmite lista-model cuprinsă în anexa nr. 1 reprezentantelor respective, cu deosebirea ca valoarea se înscrie în lei şi în valută;- executarea şi procurarea bunurilor şi serviciilor se efectuează din sumele în valută puse la dispoziţie, pe răspunderea ordonatorilor de credite, cu încadrarea în sumele în lei aprobate prin lista-anexa la bugetul de stat.3. Ordonatorii de credite au obligaţia de a prezenta, la trezoreria statului la care au deschise conturile, lista obiectivelor de investiţii aprobată de ordonatorul principal de credite [anexele nr. 1, nr. 1a) şi nr. 1b)].În judeţul Ilfov şi în municipiul Bucureşti (cu excepţia sectoarelor în care funcţionează trezorerii ale statului) listele pentru investiţii se depun de către ordonatorii de credite şi regiile autonome, după caz, la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A. la care au deschise conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibil. Pe măsura intrării în funcţiune a trezoreriilor statului, se preia de către acestea şi finanţarea investiţiilor.Plăţile se dispun şi se efectuează în limita creditelor bugetare repartizate cu aceasta destinaţie, la nivel de capitol de cheltuieli, a mijloacelor alocate din bugetul local şi a disponibilităţilor din conturile fondurilor speciale şi ale mijloacelor extrabugetare, după caz. Plăţile pentru investiţii, efectuate din bugetul de stat, se înregistrează de către unităţile Băncii Comerciale Române - S.A. în conturile de cheltuieli ale bugetului de stat, deschise pe capitole de cheltuieli.Pentru investiţiile executate în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov în baza Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 se deschide contul 65.20 "Disponibil pentru finanţarea blocurilor de locuinţe, conform Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994" pe seama Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi al Consiliului Judeţean Ilfov. Contul se alimentează cu surse, conform legii, de la bugetul local şi din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.Pe baza listelor de investiţii aprobate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov, în limita disponibilului din cont, dispune şi efectuează plati de investiţii.O dată cu depunerea listelor obiectivelor de investiţii, ordonatorii de credite au obligaţia să prezinte confirmarea resurselor de finanţare.4. Ordonatorii de credite au obligaţia legală de a angaja şi utiliza sursele de finanţare a investiţiilor numai după îndeplinirea, în prealabil, a condiţiilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, în Hotărârea Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 25 octombrie 1995, în Hotărârea Guvernului nr. 63/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996, cu modificările ulterioare, şi în Ordinul nr. 1.743/69/N/1996 al ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului pentru aprobarea normelor metodologice privind conţinutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare - al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor, precum şi în celelalte reglementări care privesc sectorul finanţării investiţiilor.5. Finanţarea obiectivelor de investiţii aprobate prin lista se efectuează pe răspunderea ordonatorului de credite şi a organelor de control financiar preventiv, astfel: a) Pentru obiectivele de investiţii în continuare şi noi şi pentru cheltuielile cu consolidări de imobile, după îndeplinirea condiţiilor prevăzute în reglementările menţionate la pct. 4 de mai sus, ordonatorii de credite vor transmite trezoreriei statului sau unităţii bancare, după caz, cererea de admitere la finanţare, pentru fiecare obiectiv în parte, care se întocmeşte şi se prezintă în dublu exemplar, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 2.După verificare şi în cazul îndeplinirii tuturor condiţiilor, trezoreria statului sau unitatea Băncii Comerciale Române - S.A., după caz, comunică aprobarea admiterii la finanţare a obiectivului de investiţii respectiv, precum şi contul din care se face finanţarea, şi anume: contul de cheltuieli bugetare, fondul special sau din mijloace extrabugetare, după caz (anexa nr. 2).Aceeaşi specificăţie se va înscrie şi pe formularele din anexele nr. 3 şi 3a) prezentate de către ordonatorii de credite.Pe baza primirii comunicării admiterii la finanţare, ordonatorii de credite pot dispune efectuarea plăţilor pentru fiecare obiectiv în parte. Plăţile se efectuează pe baza ordinului de plată (OPHT), care se prezintă trezoreriei statului sau unităţii bancare, după caz, împreună cu comunicarea-model cuprinsă în anexa nr. 3. b) Finanţarea poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" se va efectua pe baza ordinului de plată (OPHT) şi a notei de fundamentare, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 4. c) Plăţile pentru finanţarea investiţiilor se efectuează în limita surselor prevăzute în lista, a creditelor bugetare deschise cu aceasta destinaţie şi a disponibilităţilor din conturile corespunzătoare privind sursele proprii, creditele externe şi fondurile speciale.6. Ordonatorii de credite, inclusiv instituţiile finanţate cu alocaţii în completare de la buget şi cele finanţate integral din venituri proprii, au obligaţia să-şi organizeze evidenta urmăririi realizării finanţării obiectivelor de investiţii, distinct, pe obiective şi pe surse de finanţare, avându-se în vedere ca sursele prevăzute în liste reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. 7. În cursul executării, poziţia "Alte cheltuieli de investiţii" va putea fi modificată de către ordonatorii principali de credite, în cazul în care au loc redistribuiri de bunuri şi de surse de finanţare între instituţiile subordonate, cu condiţia încadrării în valoarea şi în sursele de finanţare aprobate prin lista-anexa la legea anuală a bugetului de stat şi, respectiv, prin listele-anexa la bugetele locale şi la bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea termenului precizat în legile bugetare anuale, până la care se pot face modificări.8. Finanţarea de către unele ministere sau consilii locale, după caz, a cheltuielilor de capital pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat se efectuează prin trezoreriile statului (banca), asa cum se precizează mai jos: a) Listele de investiţii cuprind obiectivele de investiţii în structura care a fost aprobată prin anexa la legea anuală a bugetului de stat şi sunt transmise de ordonatorii principali de credite fiecărei regii autonome sau societăţi comerciale cu capital de stat.Pentru finanţarea investiţiilor aprobate prin liste, ministerul (ordonatorul principal de credite) repartizează creditele bugetare (cu dispoziţie bugetară) pe seama regiilor autonome sau societăţilor comerciale cu capital de stat, la trezoreriile statului, iar în municipiul Bucureşti (cu excepţia sectoarelor unde funcţionează trezorerii ale statului) şi în judeţul Ilfov, la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A. Pe baza listei primite de la ordonatorul principal de credite, directorii generali ai regiilor autonome defalca şi aproba pe propria răspundere, pe baza acordului consiliului de administraţie, listele pentru investiţii (obiective nominalizate şi poziţii globale) atât pentru activitatea proprie, cat şi pentru unităţile direct subordonate, beneficiare ale investiţiilor. Pe listele astfel întocmite se va specifică: "Obiectivele corespund cu lista aprobată de Ministerul ......... cu nr. .......".Corespunzător listelor aprobate, regia autonomă repartizează (cu dispoziţie bugetară, întocmită în 4 exemplare) creditele bugetare pe seama unităţilor din subordine, care au conturile deschise la trezoreria statului, iar în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A.În acelaşi mod se procedează şi în cazul societăţilor comerciale cu capital de stat pentru investiţiile finanţate din bugetul de stat.În cazul în care unităţile beneficiare au domiciliul fiscal în alte judeţe, dispoziţia bugetară se întocmeşte în 5 exemplare, trezoreria statului procedând astfel:- persoanele autorizate vizează toate exemplarele dispoziţiei bugetare pentru efectuarea operaţiunii;- transmite dispoziţiile bugetare la trezoreriile respective;- direcţia de trezorerie judeteana transmite cu adresa exemplarul nr. 5 Ministerului Finanţelor - Direcţia generală a trezoreriei, pentru înregistrarea creditelor bugetare transmise în alte judeţe.În cazul în care obiectivele de investiţii nu sunt nominalizate pe regii autonome în listele aprobate ca anexa la legea anuală a bugetului de stat, ordonatorii principali de credite întocmesc şi aproba pentru finanţare lista de investiţii pentru fiecare unitate beneficiara.Repartizarea creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite se efectuează potrivit precizărilor stabilite pentru instituţiile publice. b) Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat îşi deschid contul la trezoreria teritorială a statului de care aparţin, potrivit normelor stabilite în acest scop.Deschiderea finanţării şi efectuarea plăţilor se fac potrivit precizărilor de la pct. 5 din prezentele norme metodologice, inclusiv din anexa nr. 3a).Sursele proprii, creditele interne şi externe se păstrează de către regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat la băncile comerciale, având obligaţia folosirii acestora cu prioritate, alocaţiile bugetare fiind în completare. c) Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat au obligaţia ca, lunar, în termen de 10 zile de la expirarea lunii, sa transmită ordonatorului principal de credite, cu viza trezoreriei statului, contul de execuţie privind creditele bugetare repartizate şi primite şi plăţile de casa efectuate pentru finanţarea investiţiilor cumulate de la începutul anului până la finele lunii de raportare. d) Pe baza contului de execuţie, ordonatorul principal de credite îşi înregistrează în contabilitatea proprie plăţile de investiţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat (se crediteaza contul 700 "Finanţare bugetară privind anul curent", analitic, capitol, titlu şi articol, prin debitul contului 410 "Cheltuielile instituţiei", analitic, capitol, titlu şi articol).9. Pentru investiţiile executate în regie proprie, titularii acestora dispun efectuarea de plati pentru plata furnizorilor, salariilor etc., care se înregistrează în conturile de cheltuieli corespunzătoare, precum şi în fişa plăţilor.10. Anexa nr. 5 "Fişa plăţilor privind finanţarea obiectivelor de investiţii noi/în continuare" se întocmeşte şi de către unităţile Băncii Comerciale Române - S.A. din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Aceasta fişa se întocmeşte numai pentru plăţile privind investiţiile finanţate din contul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului local, fondului special, mijloacelor extrabugetare.11. Finanţarea investiţiilor din fondurile speciale se efectuează după aceleaşi reguli aplicate la finanţarea din bugetul de stat, cu următoarele precizări: a) Finanţarea investiţiilor aprobate din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se efectuează de către Ministerul Industriei şi Comerţului, astfel:- întocmeşte liste de investiţii pe regii autonome, conform precizărilor de la pct. 8 lit. a); - corespunzător valorii obiectivelor de investiţii se aloca, cu ordin de plată, şi fondurile necesare în contul unităţilor beneficiare, care se deschid astfel:* la trezoreriile statului se deschide contul 50.28 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru efectuarea cheltuielilor de investiţii" pe seama Regiei Autonome de Electricitate "Renel" şi a unităţilor beneficiare din structura acesteia. Acest cont se crediteaza în contabilitatea trezoreriei statului cu sumele alimentate Regiei Autonome de Electricitate "Renel" de către Ministerul Industriei şi Comerţului şi se debiteaza cu plăţile efectuate pentru investiţii, precum şi cu cele restituite organului tutelar;* la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A. din municipiul Bucureşti (cu excepţia sectoarelor unde nu funcţionează trezorerii ale statului) şi din judeţul Ilfov, se deschide contul 64.81 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru efectuarea cheltuielilor de investiţii" şi are aceeaşi funcţie ca şi contul 50.28. b) Cheltuielile de investiţii din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj pentru municipiul Bucureşti şi, respectiv, pentru sectoarele acestuia (cu excepţia sectoarelor unde funcţionează trezorerii ale statului) se efectuează din contul 64.78 "Disponibil din Fondul de şomaj pentru efectuarea de cheltuieli", deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala municipiului Bucureşti pe seama Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau a Direcţiei de muncă şi protecţie socială - Oficiul de forta de muncă şi şomaj, după caz. c) Finanţarea cheltuielilor de capital din "Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale" se efectuează, potrivit prezentelor norme metodologice, prin trezoreria statului teritorială, precum şi prin unităţile Băncii Comerciale Române - S.A. în municipiul Bucureşti.În acest scop se deschide la trezoreria statului contul 50.29 "Disponibil din Fondul special de dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale pentru efectuarea cheltuielilor de investiţii", iar la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A., contul 64.82.Contul 50.29 se deschide la trezoreria statului pe seama Direcţiei regionale vamale, iar contul 64.82, pe seama Direcţiei generale a vamilor pentru cheltuieli proprii de investiţii (la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala municipiului Bucureşti) şi pe seama Direcţiei regionale vamale Bucureşti (la Banca Comercială Română - S.A., Filiala sectorului 1).Conturile de mai sus funcţionează astfel:- se crediteaza cu alimentarile dispuse de către Direcţia generală a vamilor din contul 64.33.3.22.10, deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala municipiului Bucureşti, pentru efectuarea plăţilor de investiţii;- se debiteaza cu plăţile dispuse de direcţiile regionale vamale şi de Direcţia generală a vamilor, după caz, pentru obiectivele de investiţii aprobate a se efectua din fondul special.Este interzisă încasarea veniturilor fondului special în aceste conturi.La finele anului, disponibilul rămas în contul 50.29, respectiv 64.82, se virează în contul 64.33.3.22.10 al Direcţiei generale a vamilor.12. Garanţiile pentru buna execuţie a investiţiilor se constituie în mod obligatoriu de către contractant şi se păstrează în condiţiile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 592/1993, republicată, precum şi ale normelor metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 1.743/69/N/1996 al ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ţinându-se seama de următoarele precizări: a) În cazul în care contractantul (antreprenor, furnizor) prezintă instituţiei publice scrisoarea de garanţie bancară pentru buna execuţie, instituţia publică retine documentul până la finalizarea şi la recepţia investiţiei şi o înregistrează în contabilitate într-un cont din afară bilanţului contabil, intitulat "Garanţie bancară pentru buna execuţie".Restituirea scrisorii de garanţie către banca comercială va fi efectuată pe răspunderea ordonatorului de credite, după lichidarea tuturor obligaţiilor ce decurg din contract, din partea contractantului, faţă de investitor (instituţia publică). b) Garanţia de buna execuţie ce se constituie din sumele reţinute succesiv, în limita prevederilor din contract, din sumele privind lucrările executate şi decontate, se păstrează într-un cont de disponibil, purtător de dobânda negociata, deschis la o banca comercială agreată, pe seama contractului, în care scop se procedează astfel: - instituţiile publice comunică unităţii băncii comerciale ca deschiderea contului se efectuează pe seama contractantului, însă folosirea sumelor are loc numai pe baza dispoziţiei transmise de instituţia publică respectiva. Pentru nerespectarea acestei precizări răspunde unitatea băncii comerciale;- o dată cu plata lucrărilor executate, instituţia publică calculează suma cuvenită drept garanţie de buna execuţie pe care o virează cu ordin de plată (tip trezorerie) în contul contractantului, deschis la unitatea băncii comerciale;- dobânda calculată de băncile comerciale pentru disponibilul păstrat în contul respectiv se păstrează şi se contabilizeaza în acelaşi cont privind garanţia de buna execuţie. c) Contractantul are obligaţia de a prezenta, la finele fiecărei luni, instituţiei publice investitoare, extrasul de cont privind disponibilul din garanţia de buna execuţie, prin care se dovedeşte constituirea garanţiei, potrivit contractului încheiat. Pe baza extrasului de cont, instituţia publică înregistrează constituirea garanţiei într-un cont din afară bilanţului contabil, intitulat "Disponibil din garanţia constituită pentru buna execuţie". d) Sumele reţinute drept garanţie de buna execuţie şi evidentiate în conturile 50.01 şi, respectiv, 50.02 (64.11 sau 65.11), deschise la trezoreriile statului, respectiv la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A. din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, vor fi virate de titularii conturilor în conturile de disponibil pentru garanţia de buna execuţie, deschise la unităţile băncilor comerciale pe seama contractantului.13. Ordonatorii principali de credite vor dispune măsurile necesare pentru aplicarea în bune condiţii a prezentelor norme metodologice.  +  Anexa 1------- la norme metodologice
                       
      Aprobat, Ordonatorul principal de credite Data ..........
    MINISTERUL ...................  
    LISTA
    obiectivelor de investiţii pe anul 199.... cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul ...........*) ............................................................... repartizate pentru ..................................
        INVmii lei
    C + M
    Nr. crt.Nominalizarea pe obiective de investiţii, dotări şi alte cheltuieli de investiţiiValoarea totală**)Valoarea totală actualizată***)Cheltuieli din total surse de finanţareFinanţate dinCapacităţi Termen P.I.F.
    Surse propriiCredite externeFond specialBuget
    0123456789
      TOTAL,                
      din care:                
    A.Obiective de investiţii în continuare ─ total, din care:                
    1.Obiectivul ........ ...................                
    2.Obiectivul ........ ...................                
    B.Obiective noi de investiţii ─ total, din care:                
    1.Obiectivul ........ ...................                
    2.Obiectivul ........ ...................                
    3.Obiectivul ........ ...................                
    C.Alte cheltuieli de investiţii                
      Director financiar-contabil, (Contabil─şef)
  -------------------- Notă *) Se înscrie: bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale sau bugetul asigurărilor sociale de stat. Notă **) Valoarea investiţiilor la data aprobării studiului de fezabilitate. Notă ***) Valoarea investiţiei în preţuri valabile la data înscrierii în lista obiectivelor, dotărilor sau a altor cheltuieli de investiţii, însuşită de ordonatorul principal de credite.
   +  Anexa 1a)--------- la norme metodologice
                               
      Aprobat, Ordonatorul principal de credite Data ..................
    JUDEŢUL .........................
    CONSILIUL JUDEŢEAN ..............
    CONSILIUL LOCAL AL ..............
    LISTA
    obiectivelor de investiţii pe anul 199..., cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, repartizate pentru ..................................
      INVmii lei
    C + M
    Nr. crt.Denumirea obiectivelor de investiţiiValoarea totală*)Valoarea totală actualizată **)Cheltuieli totale (col. 5 la col. 9)finanţate dinCapacităţiTermen P.I.F.
    Surse propriiCredite bancare interneCredite bancare externeAlte surse constituite potrivit legii***)Total alocaţii bugetare (col. 10 + col. 11)din care:
    de la bugetul localpe seama transferurilor de la bugetul de stat
    012345678910111213
      TOTAL,                        
      din care:                        
    A.Lucrări în continuare                        
    B.Lucrări noi                        
    C.Alte cheltuieli de investiţii                        
      Din TOTAL, desfăşurat, potrivit clasificaţiei, pe capitole bugetare:                        
      Cap. 51.02 ─ Autorităţi publice                        
      TOTAL,                        
      din care:                        
    A.Lucrări în continuare                        
                             
    B.Lucrări noi                        
                             
    C.Alte cheltuieli de investiţii                        
      Cap. .........                        
                             
      Director financiar-contabil,  (Contabil-şef)
  ------------------ Notă *) Valoarea investiţiilor la data aprobării studiului de fezabilitate. Notă **) Valoarea investiţiei, în preţuri valabile, la data înscrierii în lista a obiectivelor, a dotărilor sau a altor cheltuieli de investiţii, însuşită de ordonatorul principal de credite. Notă ***) Se prevăd sumele stabilite de către consiliile judeţene cu Ministerul Transporturilor - Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", potrivit prevederilor art. 4 şi 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, precum şi sumele alocate din fondul de tezaur judeţean.
   +  Anexa 1b)--------- la norme metodologice
                   
    MINISTERUL ..........................
    CONSILIUL JUDEŢEAN ..................
    (CONSILIUL LOCAL)
     
    LISTA poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", defalcată pe categorii de bunuri ....................., repartizate ....................
     
    Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţiiU.M.CantitateaValoareaPlăţi efectuate*)
    Nr. şi data documentuluiSuma
    I.Achiziţii imobile  
      1. ........................  
      2. ........................  
      3. ........................  
    II.Dotări independente  
      1. ........................  
      2. ........................  
      3. ........................  
    III.Consolidări  
      1. ........................  
      2. ........................  
      3. ........................  
    IV.Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului  
      1. ........................  
      2. ........................  
      3. ........................  
     
    *) Se completează de către trezoreria statutului sau sucursala (filiala) B.C.R. ─ S.A.
     
    Ordonator principal de credite,Director financiar─contabil, (Contabil─şef),
   +  Anexa 2------- la norme metodologice
                   
    ................................. Nr. ......... Data ..............
    CERERE de admitere la finanţare a investiţiilor*)
     
    Către Trezoreria statului .............................................. Sucursala (filiala) B.C.R. ─ S.A. .............................
     
    Prin prezenta vă comunicăm că în lista obiectivelor de investiţii ce se finanţează în exerciţiul bugetar pe anul 199....., depusă la dumneavoastră sub nr. ....../..........., s─a aprobat, la poziţia ..............., executarea şi finanţarea obiectivului:
    - mii lei -
    Nominalizarea obiectivului de investiţiiValoarea actualizatăCheltuieli din total surse de finanţaredin care:
    Surse propriiCrediteFond specialBuget
    a)Lucrări în continuare            
      Obiectivul ............ ....................... .......................            
      sau:            
    b)Lucrări noi            
      Obiectivul ............ ....................... .......................            
      sau:            
    c)Alte cheltuieli de investiţii            
    *) Cererea se întocmeşte pentru admiterea la finanţare a unui singur obiectiv, care este cuprins la lit. a) sau b), după caz. La lit. c) se înscrie valoarea totală a altor cheltuieli de investiţii.
    Atenţie!
    Textul care nu corespunde se anulează.
     
    Menţionăm, pe propria răspundere, că, în prealabil, au fost îndeplinite toate condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare şi menţionate la pct. 4 din Normele Ministerului Finanţelor nr. 2.487/29.11.1996 care se referă la existenţa şi aprobarea studiului de fezabilitate, acordul Ministerului Finanţelor şi, după caz, avizul Consiliului interministerial de avizare de lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale, contractul de realizare a obiectivului stabilit pe bază de licitaţie, s─a obţinut autorizaţia de construcţie, iar documentaţia tehnică a fost aprobată conform dispoziţiilor legale.
    Având în vedere că sunt întrunite condiţiile legale pentru începerea execuţiei, vă rugăm a ne comunica acordul dumneavoastră privind admiterea la finanţare a obiectivului .......................... .
    Ordonator de credite,Contabil─şef,
           
      Trezoreria statului ..........................  
      Sucursala (filiala) B.C.R. ─ S.A. ..............................................  
      Se admite finanţarea obiectivului ......................... ............................................................................. începând cu data de ..................................., pentru valoarea de .......................................... lei, din contul ................................... ..............................................  
         
      Director,Şef serviciu (birou),  
         
      Nr. ...... şi data ..............
   +  Anexa 3------- la norme metodologice
         
    ............................... ............................... Nr. ...... Data ............
     
    CĂTRE  Trezoreria statului .................................. Sucursala (filiala) B.C.R. - S.A. ...................
     
    În baza cererii de admitere la finanţare a obiectivului ..................... ..............................................................................., comunicată de dumneavoastră cu nr. .......... din ......... 199...., dispunem efectuarea plăţii cu Ordinul de plată nr. ...../......., în sumă de ....... lei, şi/sau ridicarea de numerar în sumă de ......... lei, cu cecul nr. ...../......, care reprezintă:
    ─ avans în proporţie de ................% din valoarea contractului încheiat cu ..........................;
    ─ contravaloarea situaţiei de lucrări, recepţionată şi acceptată, în sumă de .................. lei, din care s─a redus cu partea din avans în sumă de .................. lei;
    ─ factura nr. ......../.......... pentru procurarea de utilaje, materiale, în sumă de ................. lei;
    ─ plata salariilor, a contribuţiei de asigurări sociale, în sumă de .................. lei;
   
   
    Răspundem pentru cele de mai sus.
     
    Ordonator de credite,Contabil─şef,
      Trezoreria statului ..........................
      Sucursala (filiala) B.C.R. ─ S.A. ..............................................
      Acceptat plata în sumă de .................... ......................................... lei,
      din contul ................................... ..............................................
       
      Şef serviciuEconomist,
      Data ..............
    Atenţie!
    • Scopul şi natura plăţii se înscriu cât mai detaliat.
    • Textul care nu corespunde se anulează.
   +  Anexa 3a)--------- la norme metodologice
           
    Regia Autonomă ..................Se foloseşte de regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat.
    Unitatea ........................
    .................................  
    Nr. ............ Data ...........  
     
    CĂTRE Trezoreria statului ................................... Sucursala (filiala) B.C.R. ─ S.A. .....................
     
    În baza cererii de admitere la finanţare a obiectivului ...................., comunicată de dumneavoastră cu nr. .......... din ........... 199....., în valoare de ................. lei, dispunem efectuarea plăţii cu Ordinul de plată nr. ........./.........., în sumă de .................. lei, şi/sau ridicarea de numerar în sumă de ................... lei, cu cecul nr. ......../............., care reprezintă:
    ─ avans în proporţie de ...... % din valoarea contractului încheiat cu ....................;
    ─ contravaloarea situaţiei de lucrări, recepţionată şi acceptată în sumă de ............. lei, din care s─a redus cu partea din avans în sumă de ........ ................ lei;
    ─ factura nr. ....../............ pentru procurarea de utilaje, materiale, în sumă de ............... lei;
    ─ plata salariilor, a contribuţiei de asigurări sociale, în sumă de ......... ................ lei;
   
   
    La obiectivul menţionat mai sus situaţia plăţilor de la începutul anului se prezintă astfel:
    a) Total plăţi .................................. lei
    b) Acoperirea plăţilor ─ total .................. lei,
    din care:
    ─ venituri proprii .............................. lei
    ─ credite interne sau externe ................... lei
    ─ fonduri speciale .............................. lei.
     
    Atenţie!
    Textul care nu corespunde se anulează.
     
    c) Diferenţe de acoperit de la buget [a)─b)] .................. lei,
    din care, utilizat până la această cerere ..................... lei.
    Confirmăm pe propria răspundere cele de mai sus.
     
    Ordonator de credite,Contabil─şef,
      Trezoreria statului ..........................
      Sucursala (filiala) B.C.R. ─ S.A. ..............................................
      Acceptat plata în sumă de .................... ......................................... lei,
      din contul ...................................
       
      Şef serviciuEconomist,
      Data ..............
   +  Anexa 4------- la norme metodologice
               
    ..............................
    ..............................
    Nr. ....... Data .............
     
    CĂTRE Trezoreria statului ..................................... Sucursala (filiala) B.C.R. ─ S.A. .......................
     
    Vă prezentăm mai jos Nota de fundamentare pentru cumpărarea, de la furnizorul ............................., a următoarelor bunuri prevăzute în lista "Alte cheltuieli de investiţii", defalcată pe categorii de bunuri [anexa nr. 1b)], depusă cu nr. ........................... .
     
    Nr. poziţiei din listăDenumirea bunurilorValoarea individualăFinanţare din: cont nr. .....
         
         
         
         
         
           
           
           
    TOTAL:      
    1. Confirmăm, pe răspunderea noastră, că bunurile se cumpără după ce au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în Regulamentul privind licitaţiile pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996.
    2. Bunurile sunt strict necesare desfăşurării activităţii şi prin cumpărarea acestora nu se creează surplus de asemenea bunuri.
    3. Plata se efectuează pe baza Ordinului de plată nr. ....../............, în favoarea ..............., în sumă de ........... lei, din contul .......... .
     
    Ordonator de credite,Contabil─şef,
      Trezoreria statului ..........................
      Sucursala (filiala) B.C.R. ─ S.A. ..............................................
      Acceptat plata în sumă de .................... ......................................... lei,
      din contul ...................................
       
      Şef serviciuEconomist,
      Data ..............
    Atenţie!
    Textul care nu corespunde se anulează.
   +  Anexa 5------- la norme metodologice
                         
    TREZORERIA STATULUI..............................
    Serviciul (biroul) de control şi evidenţă cheltuieli
    Sucursala (filiala) B.C.R. ─ S.A. ...............
     
    FIŞA
    plăţilor privind finanţarea obiectivelor de investiţiinoi,
    în continuare
    conform listei nr. ............ din data de ..................., prezentată de .........................................
     
    - lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivuluiNr. şi data documentului de platăValoarea actualizatăCheltuieli din total surse de finanţare aprobate în listăCheltuieli efectuate din total surse de finanţaredin care, pe surse:Sold rămas de finanţat (col. 4 ─ col. 5)
         
    0123456789
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
       
    Întocmit,Verificat,
      Şef serviciu (birou),
   +  Anexa IINORME METODOLOGICE privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publiceÎncepând cu data de 1 ianuarie 1997, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, finanţarea investiţiilor instituţiilor publice, inclusiv cele care privesc regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat, din fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, se va efectua prin trezoreriile teritoriale ale statului.În acest scop, ordonatorii de credite vor asigura finanţarea investiţiilor potrivit Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului.Direcţiile de trezorerie judeţene şi cea a municipiului Bucureşti vor dispune măsuri petru aplicarea în bune condiţii a normelor menţionate mai sus, în care scop vor proceda astfel:1. Plăţile pentru investiţii vor fi avizate de către organele trezoreriei statului numai în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie şi cu respectarea documentaţiei prevăzute în norme.2. Plăţile vor fi evidentiate în conturile corespunzătoare surselor de finanţare.Pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, se deschid, pe seama consiliilor judeţene, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale, conturile:* 50.23 "Disponibil pentru finanţarea blocurilor de locuinţe, conform Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994";* 50.24 "Disponibil din sume repartizate pentru finanţarea blocurilor de locuinţe, conform Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994".3. Finanţarea investiţiilor instituţiilor publice se asigura în cadrul trezoreriilor statului de către serviciul (compartimentul) de control şi evidenta cheltuieli, prin salariatul care administrează contul de finanţare bugetară şi de disponibil al instituţiei respective.4. Organele trezoreriei statului vor primi şi vor verifica listele de investiţii prezentate de ordonatorii de credite, urmărind, în mod special, existenta aprobării ordonatorului principal de credite, a surselor de finanţare, respectarea structurii şi a conţinutului listelor. Potrivit normelor metodologice, instituţiile publice pot prezenta liste distincte în funcţie de bugetul din care se finanţează investiţiile, şi anume: a) lista de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat; b) lista de investiţii cu finanţare integrală sau parţială din bugetele locale; c) lista de investiţii cu finanţare din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj; d) lista de investiţii finanţate din mijloace extrabugetare; e) lista de investiţii finanţate din donaţii sau din sponsorizări, precum şi din ajutoare externe nerambursabile, aprobate de ordonatorul de credite şi vizate, în prealabil, pentru controlul financiar preventiv, de către directorul financiar-contabil.5. Trezoreria statului întocmeşte pentru fiecare instituţie (regie autonomă şi societate comercială) un dosar distinct pentru finanţarea investiţiilor, care cuprinde: listele de investiţii, cererea de admitere la finanţare (anexa nr. 2), comunicarea dispunerii de plati (anexa nr. 3), nota de fundamentare (anexa nr. 4) şi, eventual, corespondenta în legătură cu finanţarea investiţiilor. În acest dosar se conduce şi evidenta plăţilor pe obiective, astfel:- plăţile dispuse de ordonatorii de credite pentru obiective noi şi în continuare, cu ajutorul fisei cuprinse în anexa nr. 5;- plăţile efectuate pentru "Alte cheltuieli de investiţii" se înscriu în anexa nr. 1b), coloanele 4 şi 5.6. Documentele privind admiterea la finanţare, dispunerea de plati şi nota de fundamentare se verifica şi se analizează de către trezoreria statului, astfel: a) Cererea de admitere la finanţare a investiţiilor (anexa nr. 2), prezentată de ordonatorii de credite, se verifica de către salariatul trezoreriei statului cu datele din lista obiectivelor de investiţii [anexele nr. 1, 1a) şi 1b)], urmărindu-se identitatea denumirii obiectivelor, concordanta surselor de finanţare şi modul de asigurare a acestora în trezoreria statului.Admiterea la finanţare se consemnează în spaţiul rezervat în pag. 2, se semnează de către persoanele prevăzute, iar exemplarul 2 se transmite ordonatorului de credite. b) Plăţile dispuse pentru obiective noi şi în continuare de către ordonatorii de credite, transmise conform anexelor nr. 3 şi 3a), împreună cu ordinul de plată, se verifica cu lista de investiţii în ceea ce priveşte denumirea obiectivului şi valoarea, încadrarea plăţii în suma totală, potrivit evidentei din dosarul de finanţare. De asemenea, se verifica ca suma plăţii să se încadreze în creditele bugetare şi în disponibilul din conturi, corespunzător surselor de finanţare. c) Nota de fundamentare (anexa nr. 4) se verifica cu datele din lista-anexa nr. 1b), asigurându-se respectarea denumirii şi a poziţiei din lista, valoarea individuală şi sursa de finanţare.7. Direcţiile de trezorerie judeţene, prin serviciul metodologie, vor urmări aplicarea stricta a acestor norme şi vor acţiona pentru eliminarea abaterilor.8. Banca Comercială Română - S.A., pentru finanţarea investiţiilor instituţiilor publice în municipiul Bucureşti, cu excepţia sectoarelor 1 şi 3, va aplica normele metodologice de mai sus, ca şi trezoreriile statului. ------------