ORDIN nr. 1.017 din 19 mai 1997privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998  Ministrul de stat, ministrul finanţelor, în baza prevederilor art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995, având în vedere atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 se completează, după poziţia 78, cu 12 poziţii conţinând formularele privind creanţele bugetare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea formularului Codul crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 79. Somaţie 14.13.28.99 80. Adeverinţă de primire a somaţiei nr. ....... 14.13.29.99 81. Titlul executoriu nr. .......... 14.13.30.99 82. Dispoziţie de urmărire 14.13.31.99 83. Proces-verbal de predare-primire 14.13.32.99 84. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile 14.13.33.99 85. Publicaţie de vânzare bunuri imobile 14.13.15.99/a 86. Proces-verbal de identificare bunuri imobile 14.13.34.99 87. Somaţie pentru executarea silită a bunurilor imobile 14.13.28.99/a 88. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile 14.13.33.99/a 89. Proces-verbal nr. .... privind cheltuielile de executare 14.13.35.99 90. Proces-verbal privind comunicarea somaţiei 14.13.29.99/a ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 se completează cu modelul, caracteristicile, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor menţionate la alin. 1, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta (varianta 1997A-DGEESVS în completarea variantei 1995A-MF).  +  Articolul 2 Se aprobă modificarea modelelor următoarelor formulare tipizate, prevăzute în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, precum şi modificarea caracteristicilor modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a aceloraşi formulare prevăzute în anexa nr. 1 b) la ordinul sus-citat:1. Înştiinţare de plată, cod 14.13.09.99;2. Adresa de înfiinţare a popririi, cod 14.13.12.99;3. Proces-verbal de sechestru şi anexa la procesul-verbal de sechestru din ............., cod 14.13.13.99;4. Proces-verbal de instituire administrator sechestru, cod 14.13.14.99;5. Publicaţie de vânzare bunuri mobile, cod 14.13.15.99. Modelele formularelor mai sus menţionate sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3 Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale, Direcţia presă, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, Direcţia generală de evaluare şi executare silită a veniturilor statului, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, alte direcţii interesate din minister vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
   +  Anexa nr. 1
  MODELELE
  formularelor tipizate noi şi variante ale acestora, introduse în anexa
  nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea formularului Codul crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 79. Somaţie 14.13.28.99 80. Adeverinţă de primire a somaţiei nr. ....... 14.13.29.99 81. Titlul executoriu nr. .......... 14.13.30.99 82. Dispoziţie de urmărire 14.13.31.99 83. Proces-verbal de predare-primire 14.13.32.99 84. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile 14.13.33.99 85. Publicaţie de vânzare bunuri imobile 14.13.15.99/a 86. Proces-verbal de identificare bunuri imobile 14.13.34.99 87. Somaţie pentru executarea silită a bunurilor imobile 14.13.28.99/a 88. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile 14.13.33.99/a 89. Proces-verbal nr. .... privind cheltuielile de executare 14.13.35.99 90. Proces-verbal privind comunicarea somaţiei 14.13.29.99/a ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 2
  MODELELE
  formularelor tipizate modificate, prevăzute în anexa nr. 1 a) la
  Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea formularului Codul crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23. Înştiinţare de plată 14.13.09.99 27. Adresa de înştiinţare a popririi 14.13.12.99 28. Proces-verbal de sechestru şi anexa la procesul-verbal de sechestru din .............. 14.13.13.99 29. Proces-verbal de instituire administrator sechestru 14.13.14.99 30. Publicaţie de vânzare bunuri mobile 14.13.15.99 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  MINISTERUL FINANŢELOR D.G.F.P.C.F.S. a ......................... Unitatea fiscală ......................... Nr. ...... data ........ Str. .......... nr. ...................... Localitatea .............................. Dosar de executare nr. ..... data ........ Către ........................... Cod fiscal/nr. rol .............. Str. ............. nr. ....., bloc ....., sc. ......, et. ....., ap. ....., sector ........., localitatea ..............., judeţul ................ SOMAŢIE În baza art. 23 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, va înştiinţăm că figuraţi în evidenţele fiscale ale ....................... cu următoarele sume de plată, pentru care s-a pornit executarea silită în temeiul titlului executoriu ............................................., a cărui copie v-o transmitem alăturat:┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│ │ Suma - lei ││ ├─────────┬────────────────────────────────────┤│ Natura obligaţiei bugetare │ Debit │ Majorări de întârziere calculate ││ │ │ până la data de*) ............ │├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤│ TOTAL: │ │ │└──────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────┘ Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii, nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat, în baza prevederilor art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, se va proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arătate mai sus, începând cu transmiterea acestei somaţii, vor fi suportate de către dvs. Rămânem în continuare la dispoziţia dvs. şi vă mulţumim anticipat pentru plată. Conducătorul unităţii fiscale, Şeful compartimentului de L.S. urmărire şi încasare, M.F. cod 14.13.28.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1 Notă
  *) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii inclusiv.
  1. Denumire: Somaţie2. Cod: 14.13.28.993. Format: A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: organul de executare8. Circulă: 1 exemplar la debitor9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR D.G.F.P.C.F.S. a ................. Rol/Cod fiscal nr. ............ Unitatea fiscală ................. Dosar de executare nr. ...../... Str. .......... nr. .............. Localitatea ...................... ADEVERINŢA DE PRIMIRE A SOMAŢIEI Nr. ............ Am primit somaţia, precum şi copia de pe titlul executoriu, astăzi ....... luna ........... anul ........, ora ........ . Numele, prenumele/denumirea/calitatea persoanei care primeşte somaţia şi semnează adeverinţa ............................. din localitatea .........., str. ................ nr. ............., buletin de identitate/pasaport/ legitimaţie/seria ............. nr. ..........., eliberat de ............... . Prezenta a fost întocmită în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996. Reprezentantul organului de executare: Semnătura (ştampila) persoanei Numele şi prenumele .................. care primeşte somaţia Nr. legitimaţiei ..................... Funcţia .............................. Semnătura ............................ M.F. cod 14.13.29.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A5/t11. Denumire: Adeverinţă de primire a somaţiei nr. .......2. Cod: 14.13.29.993. Format: A5/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: organul de executare8. Circulă: 1 exemplar la persoana care semnează adeverinţa de primire a somaţiei9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.  +  MINISTERUL FINANŢELOR D.G.F.P.C.F.S. a ......................... Unitatea fiscală ......................... Nr. ...... data ........ Str. .......... nr. ...................... Localitatea .............................. TITLUL EXECUTORIU Nr. ........... Numele şi prenumele/Denumirea debitorului ................................. Domiciliul/Sediul debitorului ............................................. Alte date de identificare a debitorului*1) ................................ ........................................................................... Sume datorate:┌─────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Natura obligaţiei │ Termenul legal │ Suma - lei ││ bugetare*2) │ de plată ├───────────┬────────────────────────┤│ │ │ Debit │ Majorări de întârziere │├─────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────┤├─────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────┤├─────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────┤├─────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────┤├─────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────┤├─────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────┤├─────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────┤├─────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────┤└─────────────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────────────┘ Prezentul înscris constituie titlu executoriu în baza prevederilor art.25 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelorbugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996. Data emiterii: .................. Conducătorul (directorul) organului de executare, Semnătura L.S. M.F. cod 14.13.30.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1 Notă
  *1) Se va completa cu numărul rolului, numărul codului fiscal, buletinul de identitate seria, numărul, numărul de înregistrare la registrul comerţului sau la instanţa judecătorească, după caz etc.
  *2) În cazul în care, la acelaşi fel de creanţă bugetară, se înregistrează restanţe la mai multe termene de plată, se vor menţiona toate termenele, indicandu-se la fiecare suma datorată şi majorările de întârziere aferente calculate până la finele lunii anterioare emiterii titlului executoriu, menţionându-se despre aceasta în titlul executoriu.
  1. Denumire: Titlul executoriu nr. .....2. Cod: 14.13.30.993. Format: A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 25 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: organul de executare8. Circulă: 1 exemplar la debitor9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR *) ............................... Nr. ............. din ............ DISPOZIŢIE DE URMĂRIRE În urma controlului efectuat în baza reglementărilor legale la ..........., cu sediul/domiciliul ............. codul fiscal/buletinul de identitate ............, s-au constatat următoarele obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii, majorări de întârziere, constând în diferenţe dintre obligaţiile determinate de plătitor şi cele legal datorate sau în obligaţii bugetare datorate pentru obţinerea de venituri din activităţi neautorizate ce au fost stabilite prin procesul-verbal înregistrat sub nr. ......... din ....... . - lei -┌────┬─────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┐│ │ Natura │ │ Nr. │ Stabi- │ │ ││ Nr.│ obliga- │ │ cont │ lit în │ │ Diferenţe ││crt.│ tiei │ Suma │ venit │ urma │ Achitat │ de ││ │ bugetare│ │bugetar│ contro-│ │ încasat ││ │ │ │ │ lului │ │ │├────┼─────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ Debit │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ Majorări de întârziere │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ Debit │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ Majorări de întârziere │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ Debit │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ Majorări de întârziere │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ Debit │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ Majorări de întârziere │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┘ Majorările de întârziere au fost calculate până la data de ............. În conformitate cu art. 25 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996,prezenta dispoziţie constituie titlu executoriu. Conducătorul organului de control, L.S. M.F. cod 14.13.31.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1 Notă
  *) Se va completa denumirea organului de control (Direcţia controlului financiar de stat, Direcţia impozite şi taxe, Secţia Garzii financiare din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală a controlului financiar de stat şi Garda financiară din structura Ministerului Finanţelor).
  1. Denumire: Dispoziţie de urmărire2. Cod: 14.13.31.993. Format: A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 25 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: organul de control8. Circulă: exemplarul 1 de la organul de control la organul de executare9. Se arhivează: exemplarul 1 la dosarul de executare şi exemplarul 2 la dosarul de control.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Unitatea ................................. Nr. ...... din ......... Localitatea .............................. Str. .......... nr. ...................... Dosar de executare nr. ..... /............ PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*) Încheiat astăzi .............. luna ...... anul ......, ora ........., în localitatea ..............., str. ................ nr. ......... În temeiul art. 54 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, subsemnatul ........................, având funcţia de ..................., cu legitimaţia nr. ......../..........., am predat următoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal încheiat la data de .............., înregistrat sub nr. ......./.............., care vor fi supuse vânzării în regim de consignaţie.┌────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────┬──────────┐│ Denumirea bunurilor mobile, │ │ │ Preţul │ Valoarea ││ descriere, stare de uzură, │ U.M. │ Cantitatea │ unitar/ │ - lei - ││ semne particulare de identificare │ │ │ U.M. │ │├────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤├────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤├────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤├────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤├────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤├────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤├────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤├────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤├────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤├────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤└────────────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘ Subsemnatul .................., legitimat cu ................., în calitate de reprezentant al ...................., am primit bunurile mobile enumerate mai sus. Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şi expuse la vedere pentru vânzare şi nu pot fi vândute în rate. Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se vărsa în termen de două zile lucrătoare în contul nr. ..........., după reţinerea comisionului de .........% . Semnătura reprezentantului Semnătura reprezentantului unităţii organului de executare de vânzare în regim de consignaţie .......................... .................................. M.F. cod 14.13.32.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1 Notă
  *) Se încheie cu ocazia transmiterii bunurilor mobile pentru vânzare în regim de consignaţie.
  1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire2. Cod: 14.13.32.993. Format: A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 54 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: organul de executare8. Circulă: 1 exemplar la unitatea pentru vânzare în regim de consignaţie9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Unitatea ................................. Nr. ...... din ......... Localitatea .............................. Str. .......... nr. ...................... Dosar de executare nr. ..... /............ PROCES-VERBAL DE LICITAŢIE PENTRU BUNURI MOBILE Încheiat astăzi .............. luna ...... anul ......, ora ........., în localitatea ..............., str. ................ nr. ......... În temeiul art. 56 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996. Pentru realizarea creanţelor bugetare faţă de debitorul ................ (numele, prenumele/denumirea) .......... din localitatea ................., str. ................. nr. ........., nr. rol/cod fiscal .............., în suma de ....................., specificate în titlul executoriu nr. ............/..........., emis de .................., s-au sechestrat bunurile mobile înscrise în procesul-verbal de sechestru încheiat la data de ................., înregistrat sub nr. .............. din ............, întocmit de ................. . Valorificarea bunurilor mobile prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea, la data de ........................., în ziarele: ......................., a publicaţiei de vânzare, care a fost afişată la sediul ...................*1) la ....................*2), precum şi .................*3) . În baza art. 53 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 s-a procedat la valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi s-au constatat următoarele: - lei -┌──────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┐│ Nr. crt. │ Bunurile mobile care s-au pus │ Preţul minim de │ Preţul de ││ │ în vânzare │ evaluare │ adjudecare │├──────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤├──────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤├──────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤├──────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤├──────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤└──────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┘ TOTAL: ............ Adjudecatari ..........................................................*4) ............................................................ ............................................................ Cu privire la vânzarea la licitaţie, s-au formulat următoarele obiecţii: ........................................................................ ........................................................................ Semnătura debitorului (sau a înlocuitorului) ............................................ Comisia de licitaţie: Adjudecatari:(numele, prenumele, semnătura) (numele şi prenumele/denumirea, semnătura) ................... ..................................L.S. ................... .................................. ................... .................................. M.F. cod 14.13.33.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1 Notă
  *1) Organul de executare care organizează licitaţia şi consiliul local pe raza căruia se află bunurile mobile sechestrate.
  *2) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei.
  *3) Alte locuri unde a fost afişată publicaţia de vânzare.
  *4) Numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum şi contul bancar al adjudecatarilor, după caz.
  1. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile2. Cod: 14.13.33.993. Format: A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 150 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 56 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, pentru vânzarea la licitaţie a bunurilor mobile7. Se întocmeşte în: 3 exemplare de: organul de executare8. Circulă: 1 exemplar la debitor (sau la înlocuitorul acestuia) şi 1 exemplar la adjudecatarul cumpărător9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Unitatea ................................. Nr. ...... din ......... Localitatea .............................. Str. .......... nr. ...................... Dosar de executare nr. ..... /............ PUBLICAŢIE DE VÂNZARE BUNURI IMOBILE Anul ........... luna ............ ziua ............. În temeiul art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, se face cunoscut prin prezenta că în ziua de ....... luna ...... orele ........ anul ......., în localitatea ...................... str. ............... nr. ............ se vor vinde prin*1) .......................... următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului*2) ............... cu domiciliul/sediul în localitatea ................... str. ........... nr. ...... bl. ...... sc. ..... etaj ...... ap. ....., nr. rol/cod fiscal ............: a) - clădire în suprafaţă de ............ compusă din ............ şi construită din .................. situată în localitatea ......... str. ........... nr. ....., evaluată la suma de ................ lei. b) - teren*3) ............ în suprafaţă de ................, situat în localitatea ............... str. ............... nr. ....., evaluat la suma de ................ lei. Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele*4): ............................. Pentru bunul imobil prevăzut mai sus (clădire/teren) au comunicat titluri executorii următorii creditori*5): .............. Conducătorul organului de executare .................. Numele şi prenumele .................................. Semnătura ............................................ L.S. M.F. cod 14.13.15.99/a Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1 Notă
  *1) Se va indica forma vânzării.
  *2) Se va trece numele şi prenumele sau denumirea debitorului.
  *3) Se va menţiona felul terenului.
  *4) Se vor arăta drepturile reale existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise în evidenţele de publicitate imobiliară, precum şi titularii şi domiciliul sau sediul acestora.
  *5) Se vor menţiona numele sau denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori.
  1. Denumire: Publicaţie de vânzare bunuri imobile2. Cod: 14.13.15.99/a3. Format: A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: mai multe exemplare de: organul de executare8. Circulă câte 1 exemplar la locul unde se afla imobilul, la sediul organului de executare şi al consiliului local în a cărui rază teritorială este situat imobilul, la locul stabilit pentru ţinerea licitaţiei9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Unitatea ................................. Nr. ...... din ......... Localitatea .............................. Str. .......... nr. ...................... Dosar de executare nr. ..... /............ PROCES-VERBAL DE IDENTIFICARE BUNURI IMOBILE Încheiat astăzi .............. luna ...... anul ......, ora ........., în localitatea ..............., str. ................ nr. ......... . În temeiul art. 58 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, subsemnatul ........................, având funcţia de ...................., cu legitimaţia nr. ..................., am procedat la identificarea bunurilor imobile ale debitorului .........................., din localitatea ....................., str. .............., nr. rol/cod fiscal ............., care, deşi i s-a comunicat somaţia nr. ........... din ..........., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu nr. ............. din ........... emis de ....................., constând în:┌─────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐│Natura obligaţiei│Actul normativ în baza │ Suma - lei ││ bugetare │căruia a fost stabilită├─────┬─────────────────────────┤│ │ obligaţia de plată │Debit│Majorări de întârziere*1)│├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │└─────────────────┴───────────────────────┴─────┴─────────────────────────┘ Pentru realizarea creanţelor bugetare s-a procedat la identificarea următoarelor bunuri imobile: - clădire în suprafaţa de ............., compusă din ............ şi construită din .........., situată în localitatea .............., str. .................. nr. .............., deţinută în baza*2) ........., evaluată la suma de ............. lei. - teren*3) ............, în suprafaţă de ................, situat în ..............., str. .......... nr. ....., deţinut în baza*2) ............ evaluat la suma de ................ lei. Identificarea bunurilor imobile s-a efectuat în prezenţa următoarelor persoane: - ............................., domiciliat în ....................., legitimat cu .................., în calitate de .................; - ............................., domiciliat în ....................., legitimat cu .................., în calitate de .................; - ............................., domiciliat în ....................., legitimat cu .................., în calitate de ................. . În legătura cu bunurile identificate, debitorul ..................... menţionează că nu/au fost gajate sau ipotecate anterior ...... Sarcini care grevează imobilul ...................................... Persoanele de faţă la identificarea bunurilor formulează următoarele obiecţii: ......................................... În legătura cu bunurile identificate s-au săvârşit infracţiunile: ....................................................... Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de identificare a bunurilor imobile în ....... exemplare, din care unul pentru organul de executare, unul s-a înmânat debitorului ..........*4) . Reprezentantul organului de executare, Semnătura debitorului (sau a persoanei majore cu care locuieşte) ................................. ......................... Semnăturile martorilor ...................... ...................... M.F. cod 14.13.34.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2 Notă
  *1) Pentru neplata sumelor datorate, se vor calcula majorări de întârziere conform dispoziţiilor legale, în continuare folosindu-se cota de ...........
  *2) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului.
  *3) Se va menţiona felul terenului.
  *4) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze procesul - verbal de identificare bunuri imobile.
  1. Denumire: Proces-verbal de identificare bunuri imobile2. Cod: 14.13.34.993. Format: A4/t24. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 58 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: organul de executare8. Circula: 1 exemplar la debitor9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Unitatea ................................. Nr. ...... din ....... Localitatea .............................. Str. .......... nr. ...................... Dosar de executare nr. ..... /............ SOMAŢIE Către*1) ..................... PENTRU EXECUTAREA SILITĂ A ..................... BUNURILOR IMOBILE ..................... ..................... În temeiul art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, vă atenţionăm că, deoarece nu aţi achitat sumele de plată înscrise în titlul executoriu nr. ......../.............., emis de ........, în termen de 5 zile de la înmânarea prezentei somaţii, se va proceda la executarea silită a următoarelor bunuri imobile prevăzute în procesul-verbal de identificare bunuri imobile nr. ............ din ............: - clădire în suprafaţa de ............., compusă din .................... şi construită din ........, situată în localitatea ..........., str. ......... nr. .............., deţinută în baza*2) ................, evaluată la suma de ............. lei; - teren*3) ............, în suprafaţă de ................, situat în .............., str. ............... nr. ....., deţinut în baza*2) .......... evaluat la suma de ................ lei. Precizăm că s-a luat măsura înscrierii prezentei somaţii în evidenţele de publicitate imobiliară. Menţionăm că până la începerea executării silite puteţi achita sumele datorate. Conducătorul unităţii fiscale, Şef compartiment urmărire L.S. şi încasare, .................. ................... M.F. cod 14.13.28.99/a Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1 Notă
  *1) Se va comunica debitorului şi organului competent în a cărui rază teritorială se afla imobilul pentru înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară.
  *2) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului.
  *3) Se va menţiona felul terenului.
  1. Denumire: Somaţie pentru executarea silită a bunurilor imobile2. Cod: 14.13.28.99/a3. Format: A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 150 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 3 exemplare de: organul de executare8. Circulă: 1 exemplar la debitor şi 1 exemplar la organul competent în a cărui raza teritorială se afla imobilul, pentru înscriere în evidenţele de publicitate imobiliară9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Unitatea ................................. Nr. ...... data ...... Localitatea .............................. Str. .......... nr. ...................... Dosar de executare nr. ..... /............ PROCES-VERBAL DE LICITAŢIE PENTRU BUNURI IMOBILE Încheiat astăzi .............. anul ...... luna ......., ora ......... în localitatea ..............., str. ................ nr. ......... . În temeiul art. 67 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996. Pentru realizarea creanţelor bugetare faţă de debitorul*1) ................, din localitatea ................., str. ................... nr. ......., nr. rol/cod fiscal ................, în suma de ................... lei, specificate în titlul executoriu nr. ......../........, s-au identificat bunurile imobile înscrise în procesul-verbal de identificare bunuri imobile nr. .......... din .........., întocmit de .................. . Valorificarea bunurilor imobile prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea la data de ............ în ziarele .................. a publicaţiei de vânzare, care a fost afişată la sediul ............*2), la .............*3), precum şi ................*4). În baza art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, s-a procedat la valorificarea bunurilor imobile urmărite silit prin vânzare la licitaţie publică, după cum urmează: Reprezentantul organului de executare a dat citire publicaţiei de vânzare, care cuprinde: - datele de identificare a imobilului .................................... - descrierea sumară ...................................................... - drepturile reale şi celelalte sarcini înscrise în evidenţele de publicitate imobiliară care grevează imobilul ................................ - condiţiile vânzării ..................................................... - preţul de evaluare a imobilului (lei) ................................... - data ......, ora ........., locul vânzării .............................. - domiciliul sau denumirea şi sediul debitorului .......................... - creditori urmăritori .................................................... S-a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din valoarea imobilului de către ............................. Licitaţia a început de la preţul de (lei) ...................*5). Adjudecarea s-a făcut în favoarea*6) .............. la preţul de (lei) ............. . Plata se va face integral .......... sau în ........ rate lunare, cu un avans de*7) (lei) ................. şi cu plata unei dobânzi de ......... . Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul imobil decât după plata în întregime a preţului. Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: .............................................................. Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal în ......... exemplare. Comisia de licitaţie: Adjudecatar:(numele, prenumele, semnătura) (sau reprezentantul sau împuternicit) L.S. (numele, prenumele, semnătura) ................... L.S. ................... .................................. ................... .................................. .................................. M.F. cod 14.13.33.99/a Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2 Notă
  *1) Nume, prenume sau denumire.
  *2) Organul de executare care organizează licitaţia şi consiliul local în raza căruia se afla bunurilor imobile identificate.
  *3) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei.
  *4) Alte locuri unde a fost afişată publicaţia de vânzare.
  *5) Cel mai mare preţ dintre ofertele scrise, dacă acesta este superior celui la care s-a făcut evaluarea, în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de evaluare.
  *6) Numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum şi contul bancar al adjudecatarilor, după caz.
  *7) Minimum 50% din preţul de adjudecare a imobilului.
  1. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile2. Cod: 14.13.33.99/a3. Format: A4/t24. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 67 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, pentru vânzarea la licitaţie a bunurilor imobile7. Se întocmeşte în: 3 sau mai multe exemplare de: organul de executare8. Circulă:a) la vânzarea cu plata integrală a preţului: 1 exemplar la cumpărător, 1 exemplar la debitor şi, eventual, câte 1 exemplar la creditorii urmăritori;b) la vânzarea în rate: 1 exemplar la cumpărător după plata avansului din preţ, 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la organul de executare coordonator, câte un exemplar la creditorii urmăritori, eventual, şi 1 exemplar la organele competente pentru înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară a interdicţiei de înstrăinare a imobilului până la plata integrala a preţului.9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Unitatea ................................. Nr. ...... din ....... Str. .......... nr. ...................... Localitatea .............................. Dosar de executare nr. ..... /............ PROCES-VERBAL Nr. ......... PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE În temeiul art. 38 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996. Pentru realizarea creanţelor bugetare în sarcina debitorului ..........., din localitatea .................., str. .................... nr. ........., bloc ........., sc. ....., ap. ......, nr. rol/cod fiscal ................., în baza titlului executoriu nr. .............. din ..........., emis de .............., s-a aplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat următoarele cheltuieli de executare:┌──────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┐│Felul cheltuielilor de│Denumirea documentului justificativ,│ Suma - lei││ executare │ nr. şi data │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤│TOTAL: │ │ │└──────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────┘ În temeiul prevederilor art. 38 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr.108/1996, prezentul înscris constituie titlu executoriu. Conducătorul (directorul) organului de executare, Semnătura ............... L.S. Întocmit, (numele şi prenumele) Data emiterii ........... Semnătura ............. M.F. cod 14.13.35.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t11. Denumire: Proces-verbal nr. ....... privind cheltuielile de executare2. Cod: 14.13.35.993. Format: A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 38 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: organul de executare8. Circulă: 1 exemplar la debitor9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.  +  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Unitatea ................................. Nr. ...... din ...... Localitatea .............................. Str. .......... nr. ...................... Dosar de executare nr. ..... /............ PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAŢIEI Încheiat astăzi .............. luna ...... anul ...... În baza art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, subsemnatul ................................., având funcţia de ......................., cu legitimaţia nr. ............., m-am deplasat la debitorul .............., din localitatea*) ........................................................., în vederea comunicării somaţiei nr. ......../........, emisă de ..........., însoţită de titlul executoriu nr. ......./........... emis de ............ . Somaţia a fost înmânată/afişată**) ...................................... Semnătura reprezentantului organului de executare .................... M.F. cod 14.13.29.99/a Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A5/t2 Notă
  *) Se va indica domiciliul sau sediul complet, iar dacă debitorul îşi are sediul în hotel, se va indica numărul etajului, al apartamentului sau al camerei.
  **) Se vor preciza numele, prenumele şi calitatea persoanei căreia i-a fost înmânată somaţia sau locul unde s-a făcut afişarea şi motivul afişării, precum şi orice alte constatări utile executării silite.
  1. Denumire: Proces-verbal privind comunicarea somaţiei2. Cod: 14.13.29.99/a3. Format: A5/t24. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 1 exemplar de: organul de executare8. Circulă: la organul de executare9. Se arhivează: la dosarul de executare, aflat la organul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR D.G.F.P.C.F.S. a ......................... Unitatea fiscală ......................... Str. .......................... nr. ...... Localitatea .............................. Nr. ............ data .................... Persoana care poate fi contactată: dna/(dl) ......................... nr. tel. ......................... între orele: ..................... Către ........................... Cod fiscal/nr. rol .............. Str. ............. nr. ....., bloc ....., sc. ......, et. ....., ap. ....., sector ........., Localitatea ..................., judeţul ................ Vă notificăm că figuraţi în evidenţele fiscale ale unităţii noastre cuobligaţii bugetare de plată restante, reprezentând:┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│ │ Suma - lei ││ ├─────────┬────────────────────────────────────┤│ Natura obligaţiei bugetare │ Debit │ Majorări de întârziere calculate ││ │ │ până la data de .............. │├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤│ TOTAL: │ │ │└──────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────┘ Vă invităm ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, să achitaţisumele menţionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plată sau săfaceţi dovada plăţii acestora. Am aprecia dacă sumele datorate ar fi plătite cât mai curând posibil,limitând astfel acumularea de majorări de întârziere. Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu aceasta scrisoare, puteţi contactapersoana ale cărei nume şi adresă figurează mai sus, la sediul nostru sau lanumărul de telefon menţionat. Această scrisoare constituie ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ şi vă este comunicată întemeiul art. 23 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executareacreanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996. Vă mulţumim pentru cooperare. Conducătorul unităţii fiscale, Şeful compartimentului de L.S. urmărire şi încasare, M.F. cod 14.13.09.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t11. Denumire: Înştiinţare de plată2. Cod: 14.13.09.993. Format: A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 23 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: organul de executare8. Circulă: 1 exemplar la debitor9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.  +  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Unitatea ................................. Nr. ...... din ...... Localitatea .............................. Str. ......................... nr. ....... Dosar de executare nr. ....../............ ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII Către .........................*1) În baza art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executareacreanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, se înfiinţează poprireaasupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră, cu orice titlu, aledebitorului urmărit*2) ............, conform titlului executoriu nr. .......din data de ........., emis de ................., anexat. Sumele vor fi reţinute şi vărsate în conturile deschise la trezoreria.............................., după cum urmează:┌───────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Natura obligaţiei │ Suma │ Numărul contului în care urmează a se ││ bugetare*3) │ - lei - │ vira suma reţinută │├───────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤├───────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤├───────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤├───────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤├───────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤│ TOTAL: │ │ │└───────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────┘ În termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugăm să ne comunicaţidacă datoraţi, cu orice titlu, vreo sumă de bani debitorului sus-menţionat. Procedura de aplicare a popririi este precizată la art. 41-44 dinOrdonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, şi înNormele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 972/1996. Conducătorul organului de executare, Semnătura L.S. ............ M.F. cod 14.13.12.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1 Notă
  *1) Denumirea şi sediul sau numele, prenumele şi domiciliul terţului poprit.
  *2) Denumirea şi sediul sau numele, prenumele şi domiciliul, precum şi alte date de identificare a debitorului.
  *3) Se evidenţiază, separat, debitul şi majorările de întârziere.
  1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi2. Cod: 14.13.12.993. Format: A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: organul de executare8. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Unitatea ................................. Nr. ...... din ......... Localitatea .............................. Str. ........................ nr. ........ Dosar de executare nr. ..... /............ PROCES-VERBAL DE SECHESTRU Încheiat astăzi ........... luna ...... anul ......, ora ........., în localitatea ..............., str. ................ nr. ....... . În temeiul art. 46 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privindexecutarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, subsemnatul........................, având funcţia de ...................., cu legitimaţianr. ......................, am procedat la sechestrarea bunurilor mobile aledebitorului .........................., din localitatea .....................,str. ................., nr. ....... rol/cod fiscal ............., care, deşi is-a comunicat somaţia nr. ........... din ..........., nu a efectuat platasumelor datorate conform titlului executoriu nr. ....../................, emisde ....................., constând în:┌───────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Natura obligaţiei │ Actul normativ în │ Suma - lei ││ bugetare │ baza căruia a fost ├────────┬───────────────────────────┤│ │ stabilită obligaţia│ Debit │ Majorări de întârziere*1) ││ │ de plată │ │ │├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤├───────────────────┴────────────────────┴────────┴───────────────────────────┤│ TOTAL: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Pentru realizarea creanţelor bugetare s-a procedat la sechestrarea bunurilormobile prevăzute în anexa, parte integrantă din prezentul proces-verbal. Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane: ..........., domiciliat în ...... legitimat cu ......, în calitate de ...... ..........., domiciliat în ...... legitimat cu ......, în calitate de ...... ..........., domiciliat în ...... legitimat cu ......, în calitate de ...... Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare,constând în:*2) ............................. bunurile fiind lăsate în custodia........................, din localitatea ................., str. ..............nr. ......., care va depozita bunurile în localitatea .........................,str. ................ nr. ...... . În legătura cu bunurile mobile sechestrate, dl (dna) .......................menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ....................... . Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: ............................................................................ Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp dureazăexecutarea silită. În cazul în care obligaţia bugetară nu se achită în termen de30 de zile, se va proceda la valorificarea acestora conform legii. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de sechestru în ......exemplare, dintre care unul pentru organul de executare, unul s-a înmânatdebitorului ..............*3).............*4) Semnătura reprezentantului Semnătura debitorului organului de executare (sau a persoanei majore cu care locuieşte) ....................... ......................... Semnăturile martorilor ................ Semnătura custodelui .................. M.F. cod 14.13.13.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2 Notă
  *1) Pentru neplata în termen a sumelor datorate, se vor calcula majorări de întârziere conform dispoziţiilor legale, în continuare aplicându-se cota de ............
  *2) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri.
  *3) Un exemplar custodelui şi câte unul creditorilor gajişti, dacă este cazul.
  *4) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.
   +  Anexăla Procesul-verbal de sechestru din ....... Dosar de executare Nr. ......./.............┌────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Denumirea bunurilor mobile, descriere, │ │ ││ stare de uzură, semne particulare de │ Cantitatea │ Valoarea estimativă ││ identificare │ │ - lei - │├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤├────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┤│ TOTAL: │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Semnătura reprezentantului Semnătura debitorului organului de executare (sau a persoanei majore cu care locuieşte) ....................... ......................... Semnăturile martorilor ................ Semnătura custodelui .................. M.F. cod 14.13.13.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t11. Denumire: Proces-verbal de sechestru şi anexa la procesul-verbal de sechestru din ............2. Cod: 14.13.13.993. Format: A4/t2 + A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 2, 3 sau mai multe exemplare de: organul de executare8. Circulă: 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la custode şi câte un exemplar la creditorii gajişti, dacă este cazul9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR Rol/cod fiscal ......... DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Nr. ...... din ......... Unitatea ................................. Localitatea .............................. Str. ........................ nr. ........ Dosar de executare nr. ...../............. PROCES-VERBAL DE INSTITUIRE ADMINISTRATOR SECHESTRU Anul ....... luna ....... ziua ...... În baza art. 63 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privindexecutarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996. Având în vedere că*1) ..................................., domiciliat/cusediul în localitatea ................, str. ................... nr. ......,bloc ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., are de plata următoarele obligaţiibugetare, conform titlului executoriu nr. ......./.........., emis de ........:┌───────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Natura obligaţiei │ Actul normativ în │ Suma - lei ││ bugetare │ baza căruia a fost ├────────┬───────────────────────────┤│ │ stabilită obligaţia│ Debit │ Majorări de întârziere*2) ││ │ de plată │ │ │├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤├───────────────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────────┤└───────────────────┴────────────────────┴────────┴───────────────────────────┘ Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate, deşi debitorului is-au înmânat somaţiile*3) nr. ........./.......... şi nr. ......../...........,pentru lichidarea debitului s-a început procedura de executare silităimobiliară şi s-a încheiat procesul-verbal de identificare a bunurilor imobilenr. ....../......... . Pentru administrarea imobilului urmărit se numeşte administratorsechestru*4) .................. din localitatea .............., str. ..........nr. ....., bloc ......, sc. ....., ap. ....., BI/certificat de înmatriculareseria ....... nr. ......., eliberat de ..............., asupra următoarelorbunuri imobile: - clădire în suprafaţă de ............., compusă din .....................,construită din .............., situată în localitatea ........................,str. ........... nr. .........., bloc ......, et. ......., sc. ...., ap. .....,evaluată la suma de ............. lei; - teren în suprafaţă de ............, felul terenului ...................,situat în localitatea ..............., str. ............... nr. ....., evaluatla suma de ................ lei. În cazul în care administrator sechestru este numită altă persoană fizicăsau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa oindemnizaţie administratorului sechestru, ţinând seama de activitatea depusă. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de instituire aadministratorului sechestru, în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la dosarulde executare, unul s-a înmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratoruluisechestru. Organul de executare ................ Semnătura debitorului Numele şi prenumele ................. ................ Semnătura ........................... Legitimaţia ......................... Am primit în păstrare în calitate de administrator sechestru bunurileimobile arătate în prezentul proces-verbal, de care răspund şi am luatcunoştinţă de obligaţiile pe care le am. Obligaţiile administratorului sechestru sunt cele prevăzute înOrdonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, şi înnormele metodologice de aplicare, emise de Ministerul Finanţelor. Semnătura administratorului sechestru ....................... M.F. cod 14.13.14.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2 Notă
  *1) Numele şi prenumele sau denumirea debitorului.
  *2) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare folosindu-se cota de ...... până la achitarea sumelor datorate.
  *3) Se vor indica numărul şi data somaţiilor prevăzute la art. 23 şi 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996.
  *4) Numele şi prenumele sau denumirea administratorului sechestru.
  1. Denumire: Proces-verbal de instituire administrator sechestru2. Cod: 14.13.14.993. Format: A4/t24. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 150 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 63 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/19967. Se întocmeşte în: 3 exemplare de: organul de executare8. Circulă: 1 exemplar la debitor şi 1 exemplar la administratorul sechestru9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
   +  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Unitatea ................................. Nr. ...... din ......... Localitatea .............................. Str. .......... nr. ...................... Dosar de executare nr. ..... /............ PUBLICAŢIE DE VÂNZARE BUNURI MOBILE Anul ........ luna ....... ziua ....... În temeiul art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executareacreanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, se face cunoscut prinprezenta că în ziua de ...... luna .......... anul ........., ora ......., înlocalitatea ......................, str. ............ nr. ........, se vorvinde prin ................... următoarele bunuri mobile: Denumirea bunului mobil: Preţul minim de la care se porneşte licitaţia (lei) 1. ....................... ................ 2. ....................... ................ 3. ....................... ................ 4. ....................... ................ 5. ....................... ................ 6. ....................... ................ 7. ....................... ................ 8. ....................... ................ 9. ....................... ................ 10. ....................... ................ Conducătorul organului de executare ...................... Numele şi prenumele ...................................... Semnătura ................................................ L.S. M.F. cod 14.13.15.99 Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t11. Denumire: Publicaţie de vânzare bunuri mobile2. Cod: 14.13.15.993. Format: A4/t14. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, pentru vânzarea bunurilor mobile7. Se întocmeşte în: mai multe exemplare de: organul de executare8. Circulă: câte un exemplar la sediul organului de executare, al consiliului local, la locul stabilit pentru vânzare, în orice alt loc public.9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.----