HOTĂRÂRE nr. 939 din 29 decembrie 1997privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 9 ianuarie 1998    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati îşi schimba denumirea în Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi are sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1. (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, care realizează coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de protecţie a persoanelor cu handicap, precum şi asigurarea integrării sociale a acestora.  +  Articolul 2 (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are următoarele atribuţii: a) elaborează strategia guvernamentală în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, adulti şi minori, în conformitate cu principiile şi normele internaţionale; b) coordonează şi controlează implementarea programelor privind realizarea strategiei guvernamentale în domeniu; c) iniţiază, elaborează şi avizează actele normative din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap; d) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia institutionalizata a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de recuperare şi reintegrare ambulatorii; e) analizează factorii carentiali, generatori ai handicapului, şi stabileşte măsurile adecvate de prevenire a apariţiei acestora; f) autorizeaza organizaţiile private române şi străine, precum şi specialiştii independenţi sa desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, îndrumă şi controlează activitatea acestor organizaţii; g) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, întocmeşte analize şi studii referitoare la acest aspect, în vederea stabilirii măsurilor ce se impun pentru ameliorarea situaţiei în domeniu; h) întocmeşte studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare destinate sustinerii acţiunilor de protecţie a persoanelor cu handicap şi creşterii eficientei în gestionarea acestor resurse; i) administrează bugetul Fondului de risc şi de accident; j) controlează şi dispune aplicarea prevederilor legale privind plata sumelor datorate pentru Fondul de risc şi de accident; k) realizează îndrumarea şi controlul în aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei speciale şi în desfăşurarea activităţii economico-financiare a instituţiilor ce asigura protecţia socială; l) organizează activitatea de selecţionare a personalului pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate, precum şi perfecţionarea pregătirii profesionale a acestora; m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaborează cu autorităţile publice române şi străine sau cu organizaţiile internaţionale, precum şi cu alte persoane juridice care desfăşoară activităţi autorizate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, în orice problema de interes reciproc.  +  Articolul 3 (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap este exercitată de către un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de actele normative în vigoare, secretarul de stat reprezintă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în relaţiile interne şi internaţionale. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul de stat poate emite ordine şi instrucţiuni. (4) În cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se organizează şi funcţionează Colegiul consultativ de conducere, ale cărui componenta şi competenţa se stabilesc prin ordin al secretarului de stat.  +  Articolul 4 (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are în structura sa organizatorică direcţii generale şi direcţii; în cadrul direcţiilor generale şi al direcţiilor se pot organiza servicii şi birouri. (3) Numărul de posturi pentru Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este de 72, dintre care: 56 de posturi sunt finanţate de la bugetul de stat, exclusiv postul de demnitar, şi 16 posturi sunt finanţate din bugetul Fondului de risc şi de accident. (4) Structura şi atribuţiile compartimentelor Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat prin ordin al secretarului de stat. (5) În structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se înfiinţează un post de secretar general. Secretarul general este numit în funcţie, conform legii, prin ordin al secretarului de stat şi este asimilat, ca salarizare, cu directorul general. (6) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile de conducere administrativă a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi alte atribuţii care îi sunt stabilite de către secretarul de stat.  +  Articolul 5 (1) În subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap funcţionează inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap şi Institutul Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap. (2) Structura organizatorică, statul de funcţii şi atribuţiile personalului din instituţiile subordonate Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin ordin al secretarului de stat. (3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap coordonează, din punct de vedere metodologic, unităţile prevăzute în anexa nr. 2. (4) Asociaţia Nevazatorilor din România şi Asociaţia Surzilor din România pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subvenţii de la bugetul de stat, prin Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.  +  Articolul 6 (1) Numărul de posturi al inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap este de 378, dintre care: 200 de posturi sunt finanţate de la bugetul de stat şi 178 de posturi sunt finanţate de la bugetul Fondului de risc şi de accident. Repartizarea posturilor în teritoriu se face prin ordin al secretarului de stat.  +  Articolul 7 (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din: doua autoturisme pentru aparatul propriu şi 43 de autoturisme repartizate instituţiilor subordonate.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.161/1990 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 602/1992 cu privire la suplimentarea numărului de posturi la Secretariatul de Stat pentru Handicapati şi la inspectoratele de stat teritoriale pentru handicapati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 27 octombrie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Secretariatul de Stat pentruPersoanele cu HandicapGabriela Popescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1                                               Numărul maxim de posturi: 72*)                                              (exclusiv postul de demnitar)               STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi unităţile subordonate +------------------+ ¦ SECRETAR DE STAT ¦ +------------------++-------------------------------------------+----------------------------------+¦+----------+ +-------------------+ +-------------+ +----------+ +---------+¦¦¦CONSILIERI¦ ¦ DIRECŢIA FOND DE ¦ ¦ SECRETAR ¦ ¦ CORP DE ¦ ¦SERVICIUL¦¦¦¦ ¦ ¦RISC ŞI DE ACCIDENT¦ ¦ GENERAL ¦ ¦CONTROL**)¦ ¦ JURIDIC ¦¦¦+----------+ +-------------------+ +-------------+ +----------+ +---------+¦¦ | +-----------------------------+ ¦ +---------------------+ | ¦¦+------------------+ ¦ +---------------+ +------------+¦¦¦DIRECŢIA PROTOCOL,¦ ¦ ¦ DIRECŢIA ¦ ¦ DIRECŢIA ¦¦¦¦ COMUNICARE, ¦ ¦ ¦ RESURSE UMANE ¦ ¦ REFORMĂ, ¦¦¦¦IMAGINE, RELAŢII ¦ ¦ +---------------+ ¦ STRATEGIE, ¦¦¦¦ CU MASS-MEDIA ¦ ¦ ¦ DEZVOLTARE ¦¦¦+------------------+ ¦ +------------+¦¦ +---------------------------+ ¦¦ ¦DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICæ ¦¦ ¦ ŞI ASISTENŢĂ SPECIALĂ ¦ ¦¦ +---------------------------+ ¦¦ +---------------------------------------------------------+ ¦¦+----------------+ +--------------------+¦¦¦ DIRECŢIA ¦ ¦DIRECŢIA ECONOMICĂ, ¦¦¦¦ ASISTENTĂ ¦ ¦ ADMINISTRATIV ŞI ¦¦¦¦ SPECIALĂ ¦ ¦ INVESTIŢII ¦¦¦+----------------+ +--------------------+¦¦+---+ ------------------------------------------------------------------ +---+¦¦¦ ¦ Inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap ¦ ¦¦+¦ ------------------------------------------------------------------ ¦¦ ¦ ------------------------------------------------------------------ ++ ¦ Institutul Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele ¦ ¦ ¦ Persoanelor cu Handicap ¦ ¦ +---+ ------------------------------------------------------------------ +---+-----------    *) 72, din care: 16 finanţate din Fondul de risc şi de accident.    **) Se organizează la nivel de direcţie.  +  Anexa 2              UNITĂŢILEcare funcţionează sub coordonarea metodologică a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap  1. Asociaţia Nevazatorilor din România  2. Asociaţia Surzilor din România  3. Căminele de bătrâni  4. Căminele-spital pentru copii cu handicap  5. Căminele-spital pentru copii cu handicap, care funcţionează ca centre-pilot     zonale de asistenţa specială  6. Căminele-spital pentru bolnavi cronici somatici  7. Căminele-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici  8. Căminele-spital pentru recuperare neuropsihomotorie adulti, cu centre de zi  9. Căminele-spital pentru recuperare neuropsihomotorie copii, cu centre de zi 10. Căminele-atelier.-------