NORME METODOLOGICE din 18 noiembrie 2003 (*actualizate*)pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare(actualizate până la data de 19 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestor norme metodologice până la data de 19 ianuarie 2004 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 1.344 din 18 noiembrie 2003.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc dispozitii privind aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase şi pietrelor pretioase în România, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare: a) condiţiile de autorizare a persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase, precum şi situaţiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizatiei; b) procedura de marcare cu marca de titlu şi marca de certificare sau, după caz, cu marca de garantie proprie, a obiectelor şi bijuteriilor din metale pretioase şi aliaje ale acestora; c) categoriile de subproduse cu continut de metale pretioase, care se supun regimului reglementat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) evidenta operaţiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase; e) procedura depunerii la Ministerul Finanţelor Publice, în tezaurul trezoreriei statului, a metalelor pretioase sub orice formă, a pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stapan, precum şi a celor ridicate în vederea confiscarii ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege; f) procedura privind restituirea de către Banca Naţionala a României a metalelor pretioase, a aliajelor acestora şi pietrelor pretioase preluate abuziv în perioada 1946-1990 şi procedura privind plata către cei indreptatiti a despăgubirilor acordate de către instantele de judecată competente, în cazul în care obiectele din metale pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase, preluate abuziv în perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990, nu se mai regăsesc fizic.  +  Articolul 2 (1) Autorizarea operaţiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora şi cu pietre pretioase, efectuate de persoane fizice sau juridice ca activităţi permanente ori profesionale, se face pe perioada nedeterminata, de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor. (2) Prin activitate permanenta, în înţelesul prezentelor norme, se înţelege acea activitate care se desfăşoară continuu, cu regularitate, în condiţiile reglementate. (3) Activitatea profesionala reprezinta ansamblul activităţilor care se exercită de persoane calificate sa desfasoare operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora şi cu pietre pretioase, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3 (1) Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor fizice şi juridice de a efectua operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora şi cu pietre pretioase, care se materializeaza prin emiterea de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor a autorizatiei, care reprezinta inscris cu valoare juridica de act administrativ cu caracter individual, în favoarea titularului acestuia. (2) Modelul autorizatiei se va stabili prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor.  +  Articolul 4Prin titular al autorizatiei se înţelege persoana fizica sau juridica pe numele careia a fost emisa autorizatia de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor.  +  Articolul 5Sunt supuse autorizarii urmatoarele operaţiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase: a) fabricarea şi producerea metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase; b) prelucrarea metalelor pretioase, aliajelor lor şi pietrelor pretioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii şi lucrari dentare din acestea; c) vanzarea, cumpararea, tranzactionarea, pastrarea în depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase, bijuteriilor, obiectelor de aurarie sau de argintarie, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni; d) introducerea în tara, scoaterea din tara şi tranzitul prin România de metale pretioase şi de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie, precum şi de pietre pretioase; e) marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi din aliajele acestora; f) prestarea de servicii care au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora, pietre pretioase, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie; g) utilizarea în interes industrial a metalelor pretioase şi a aliajelor acestora; h) vanzarea, cumpararea, tranzactionarea, precum şi intermedierea unor astfel de operaţiuni cu monede din metale pretioase şi aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăşoară ca activităţi permanente; i) orice activităţi conexe ale operaţiunilor prevăzute la lit. a)-h), dacă acestea au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora sau pietre pretioase.  +  Articolul 6Introducerea şi scoaterea în şi din tara, de către calatori şi alte persoane fizice, altele decat cele autorizate conform prevederilor prezentelor norme, a obiectelor şi bijuteriilor din metale pretioase, aliajele acestora cu sau fără pietre pretioase se vor face cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de legislatia vamala în vigoare.  +  Articolul 7La declaratia vamala, în cazul operaţiunilor efectuate de către persoane fizice şi juridice autorizate sa desfasoare operaţiuni cu metale pretioase, aliajele acestora şi cu pietre pretioase, se anexeaza în mod obligatoriu copia legalizata a autorizatiei eliberate de Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, precum şi declaratia pe propria răspundere că autorizatia nu este retrasa sau suspendata la data efectuării formalitatilor vamale.  +  Articolul 8În vederea obtinerii autorizatiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora şi cu pietre pretioase, persoanele fizice şi juridice interesate vor depune la Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor o cerere prin care solicită autorizarea.  +  Articolul 9 (1) Pentru eliberarea autorizatiei de a efectua operaţiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase şi pentru vizarea anuală a acesteia, persoanele fizice şi juridice solicitante vor achita o taxa de autorizare, respectiv de vizare. (2) Nivelul taxelor de autorizare şi actualizarea anuală a acestora în functie de rata inflatiei se stabilesc prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor.  +  Articolul 10Cererea de autorizare se face pe formular-tip, aprobat prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor.  +  Articolul 11La cererea de autorizare adresata Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, persoana fizica trebuie să anexeze: a) copia actului de identitate; b) cazierul judiciar; c) avizul eliberat de organizaţiile patronale legal constituite, care să ateste ca sediile secundare sunt organizate şi dotate corespunzător specificatiilor operaţiunilor desfăşurate şi, după caz, ca personalul utilizat este calificat profesional în domeniu; d) dovada achitarii taxelor de autorizare.  +  Articolul 12La cererea de autorizare adresata Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, persoana juridica trebuie să anexeze: a) copia certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative în vigoare; b) certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau conducătorilor; c) declaratia pe propria raspundere a persoanei autorizate de către persoana juridica să semneze cererea, prin care se atesta ca datele prevăzute în aceasta şi în documentele anexate corespund realitatii şi ca are la cunoştinţa ca falsul în declaratii se pedepseste potrivit legii penale; d) avizul eliberat de organizaţiile patronale legal constituite, care să ateste ca sediile secundare sunt organizate şi dotate corespunzător specificatiilor operaţiunilor desfăşurate şi, după caz, ca personalul utilizat este calificat în domeniu; e) copia certificata pentru conformitate cu originalul a statutului de functionare a societatii comerciale şi, după caz, a actelor modificatoare ale acestuia, din care să rezulte că desfăşoară activităţi cu metale pretioase, cu aliajele acestora şi cu pietre pretioase; f) dovada achitarii taxelor de autorizare.  +  Articolul 13 (1) Respingerea cererii de autorizare trebuie să fie motivata şi se dispune prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, care se comunică solicitantului. (2) Solicitantul poate contesta actul de respingere a cererii de autorizare, pe calea contenciosului administrativ, conform legii.  +  Articolul 14 (1) În cazul respingerii cererii persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară deja operaţiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase, acestea sunt obligate ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea respingerii cererii, să-şi lichideze stocul. (2) În caz de nelichidare a stocului, sunt aplicabile prevederile art. 26 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15În situaţia în care intervin modificari faţă de elementele de identificare a persoanei fizice sau juridice autorizate, aceasta este obligata, sub sancţiunea suspendarii autorizatiei, să le comunice în scris Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, în termen de 10 zile de la data producerii lor.  +  Articolul 16 (1) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor este abilitata sa dispună suspendarea autorizatiei sau, după caz, retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora şi cu pietre pretioase în cazul în care constata incalcarea dispoziţiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice. (2) Suspendarea poate fi dispusa şi numai pentru una sau o parte din operaţiunile pentru care persoanele fizice şi juridice au fost autorizate.  +  Articolul 17 (1) Suspendarea autorizatiei are ca efect sistarea temporara a efectuării operaţiunilor anume prevăzute în ordinul sau decizia de suspendare. (2) În caz de suspendare a autorizatiei, titularul ei nu mai are dreptul să efectueze operaţiunile cu metale pretioase, cu aliajele acestora şi cu pietre pretioase, pentru care a fost autorizat, pe perioada dispusa prin ordinul sau decizia de suspendare. (3) Revocarea suspendarii autorizatiei se face numai la cererea scrisa a titularului acesteia şi numai după ce personalul abilitat al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor a constatat ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea autorizatiei.  +  Articolul 18 (1) Suspendarea autorizatiei se dispune în urmatoarele situaţii: a) neintocmirea evidentelor operaţiunilor cu metale pretioase, aliajele acestora şi pietre pretioase, în condiţiile prevederilor legale în vigoare; b) comercializarea sub orice formă a bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase sau aliaje ale acestora, cu ori fără pietre pretioase, fără ca acestea să fie marcate, în condiţiile prevăzute de lege; c) marcarea incorecta a titlurilor, faţă de limitele admise de reglementarile legale în materie; d) lipsa notificarii Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor cu privire la schimbările intervenite în datele de identificare a titularului autorizatiei; e) folosirea incorecta, sub orice formă, a poansoanelor de titlu şi de garantie proprie, de către persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni de marcare a metalelor pretioase şi aliajelor acestora; f) în cazurile în care Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor constata ca avizele acordate potrivit art. 11 lit. c) şi art. 12 lit. d) nu sunt conforme cu realitatea sau contravin unor dispozitii legale în vigoare. (2) Retragerea autorizatiei se dispune în urmatoarele situaţii: a) în cazul încălcării repetate a prevederilor legale în vigoare privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora şi a pietrelor pretioase; b) în cazul în care persoana autorizata nu mai indeplineste una sau mai multe din condiţiile necesare în vederea autorizarii; c) în cazul condamnarii definitive pentru o infractiune în legătură cu operaţiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora sau pietre pretioase a persoanei fizice autorizate sau a unui angajat al persoanei juridice autorizate. (3) Suspendarea sau retragerea autorizatiei se dispune din oficiu ori la cererea organelor cu atribuţii de control în materie, în baza constatarilor acestora. (4) În caz de retragere a autorizatiei, reautorizarea este posibila, cu indeplinirea procedurilor initiale de autorizare prevăzute de prezentele norme metodologice şi cu achitarea taxelor de autorizare corespunzătoare.  +  Articolul 19 (1) În situaţia în care a fost retrasa autorizatia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase, titularul acesteia este obligat să-şi lichideze stocul în termen de 30 de zile, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Nelichidarea stocului, în condiţiile legii, atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20Suspendarea sau retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora şi cu pietre pretioase se dispune prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor ori, în caz de delegare de competente, prin decizie, în aceleasi condiţii, care se comunică titularului autorizatiei.  +  Articolul 21 (1) Ordinul sau decizia de suspendare ori, după caz, de retragere a autorizatiei produce efecte de la data comunicarii. (2) Cu aceeasi data urmeaza să se calculeze şi perioada de suspendare.  +  Articolul 22În caz de suspendare sau retragere, originalul autorizatiei se depune în termen de 5 zile lucratoare şi se păstrează la Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor.  +  Articolul 23Persoanele fizice şi juridice care se considera vatamate într-un drept al lor, recunoscut de lege, prin ordinul sau decizia de suspendare ori de retragere a autorizatiei se pot adresa instanţelor de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 24Sunt exceptate de la autorizarea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare: a) Banca Naţionala a României, pentru operaţiunile care privesc rezerva de stat de metale pretioase, precum şi cele cu aur monetar; b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile de pastrare în depozit, în tezaurul trezoreriei, de executare silita, pentru operaţiunile de valorificare, precum şi pentru operaţiunile conexe acestora; c) Ministerul Administraţiei şi Internelor, organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Garda Financiară, Autoritatea Naţionala a Vamilor, pentru operaţiunile de pastrare în depozit, în condiţiile legii, a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase; d) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, pentru operaţiunile de pastrare în depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase, marcarea, după caz, a acestora, precum şi orice alte operaţiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase pentru care este autorizata potrivit legii; e) persoanele fizice şi juridice, pentru dobandirea şi detinerea bunurilor prevăzute la art. 3 şi pentru vanzarea, cumpararea şi tranzactiile efectuate în condiţiile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare; f) persoanele fizice, pentru scoaterea din România, introducerea în România şi tranzitul pe teritoriul acesteia a bijuteriilor prevăzute la art. 1^1 pct. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea sunt destinate uzului personal al persoanei fizice în cauza; g) persoanele fizice, pentru introducerea în România şi tranzitul pe teritoriul acesteia a obiectelor de aurarie sau argintarie prevăzute la art. 1^1 pct. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare; h) persoanele fizice, pentru operaţiunile de scoatere din România a obiectelor de aurarie şi argintarie prevăzute la art. 1^1 pct. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă valoarea individuala a acestora nu depăşeşte echivalentul a 500 euro. Evaluarea acestora se efectueaza de către personalul abilitat al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor şi se materializeaza într-un document de analiza, care se prezinta organelor vamale şi celorlalte autorităţi publice şi serviciilor descentralizate ale acestora, conform legii.  +  Articolul 25 (1) Persoanele fizice şi juridice care efectueaza deja una sau mai multe operaţiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase sunt obligate să solicite autorizatie, în termen de 60 de zile lucratoare, calculat de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme metodologice. (2) În interiorul acestui termen, persoanele fizice şi juridice pot efectua, fără nici o restrictie, oricare dintre operaţiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase enumerate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia operaţiunilor de marcare, pentru care autorizarea se va acorda numai în condiţiile reglementate în prezentele norme metodologice. (3) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor va elibera autorizatiile pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase, în termen de 30 de zile lucratoare de la data înregistrării cererii la Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, cu condiţia ca documentaţia anexata să fie completa, potrivit prevederilor art. 11 şi 12. (4) În cazul în care Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor constata o neregularitate a documentatiei anexate cererii de autorizare, se vor aplica prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, termenul prevăzut la alin. (1) urmand să curgă de la data completarii documentatiei. (5) Dacă persoana fizica sau juridica aflata în situaţia prevăzută la alin. (4) nu-şi completeaza documentaţia în termen de 30 de zile lucratoare de la data comunicarii neregularitatilor constatate, Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor va dispune respingerea cererii de autorizare. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizarea pentru efectuarea operaţiunii de marcare se va dispune numai după ce Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor va constata şi indeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 28 alin. (1) şi (2), dar nu mai tarziu de 90 de zile lucratoare, de la data depunerii documentatiei complete. (7) Începând cu data înregistrării cererii de autorizare insotite de documentaţia completa sau, după caz, de la data completarii documentatiei şi până la data eliberarii autorizaţiilor, persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase, în baza unei dovezi scrise, eliberata de Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, din care să rezulte ca acestea şi-au indeplinit obligaţia de a solicita eliberarea autorizatiei, cu excepţia autorizatiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare, care urmeaza a fi acordată numai în condiţiile prevăzute de alin. (6).  +  Articolul 26 (1) Marcarea are ca scop certificarea de către persoana abilitata sau, după caz, autorizata a faptului ca bijuteriile şi obiectele din metale pretioase şi aliajele acestora au conţinutul de metal pretios fin corespunzător marcii de titlu care se aplică. (2) Marcarea bijuteriilor şi a obiectelor din metale pretioase sau aliaje ale acestora se realizează de personalul propriu, abilitat în acest scop, al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor ori de către persoanele fizice sau juridice autorizate.  +  Articolul 27 (1) Operaţiunea de marcare implica în prealabil o activitate de analiza a bijuteriilor şi obiectelor ce urmeaza a fi marcate, cel puţin printr-o analiza chimica la piatra de analiza. (2) Analiza prevăzută la alin. (1) se bazeaza pe reactia de culoare a metalelor pretioase, în functie de conţinutul de metal pretios fin, în contract cu o serie de reactivi specifici. (3) Normele tehnice de analiza chimica a metalelor pretioase şi aliajelor acestora vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, după consultarea asociaţiilor patronale legal constituite. (4) Pentru stabilirea titlului, cu acordul proprietarului, în cazul în care celelalte metode nu sunt concludente, personalul de specialitate al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor poate folosi şi metode ori proceduri distructive sau orice alte metode ori proceduri stiintifice agreate, de analiza şi expertizare a bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi aliaje ale acestora.  +  Articolul 28 (1) Persoanele fizice şi juridice interesate pot fi autorizate să efectueze operaţiuni de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi aliaje ale acestora numai dacă fac dovada ca au capacitatea profesionala şi materiala necesară stabilirii titlului. (2) Condiţiile de autorizare pentru efectuarea operaţiunilor de marcare vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, după consultarea în acest sens a organizaţiilor patronale din domeniul metalelor pretioase şi aliajelor acestora. (3) De la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt exceptate structurile organizatorice ale Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor specializate în activităţi de analiza şi marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi aliaje ale acestora.  +  Articolul 29 (1) Marcarea de titlu consta în aplicarea semnului convenţional, diferit în functie de titlul metalului pretios, pe bijuteriile şi obiectele din metale pretioase şi aliajele acestora. (2) Marcarea de garantie proprie reprezinta operaţiunea de aplicare a semnului convenţional individual, înregistrat la Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, pe bijuterii şi obiectele din metale pretioase sau aliajele acestora, de către producătorul intern, importator sau, după caz, vânzător.  +  Articolul 30 (1) Marcarea de certificare consta în aplicarea unui semn convenţional pe bijuterii şi pe obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora, de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizati sau nu doresc să-şi aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora. (2) Modelul marcii de certificare se stabileste prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor.  +  Articolul 31 (1) Titlurile legale în România, exprimate în miimi, care se identifica prin marca titlului aplicata bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi aliajele acestora, sunt urmatoarele: a) pentru aur: 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916 şi aur fin 999; b) pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 şi argint fin 999; c) pentru platina: 950; d) pentru paladiu: 950. (2) Tolerantele admise între titlul marcat şi cel real sunt de plus sau minus 4 miimi. (3) În situaţia în care titlul stabilit prin analiza este inferior unuia dintre titlurile legale, inclusiv tolerantelor admise, pe bijuterii şi pe obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora se aplică marca titlului legal imediat inferior. (4) În cazul în care bijuteriile ori obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora au deja aplicata marca de titlu, iar aceasta corespunde rezultatelor analizelor sau expertizelor efectuate, se va aplica numai marca de garantie proprie ori, după caz, marca de certificare.  +  Articolul 32Modelul marcilor utilizate de fabricanti, producători, importatori, exportatori şi, după caz, vânzători se stabilesc, se aproba şi se înregistrează, pe bază de tarife, în condiţiile ce vor fi reglementate prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor.  +  Articolul 33 (1) Normele tehnice de lucru pentru activitatea de analiza, marcare şi expertizare a bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi aliajele acestora se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor. (2) Până la elaborarea noilor proceduri de analiza şi marcare a metalelor pretioase şi aliajelor acestora sunt şi rămân aplicabile Normele interne de lucru nr. 28/1/1978 ale Băncii Naţionale a României privind analiza şi marcarea metalelor pretioase, precum şi prevederile art. 15 din Normele tehnice nr. V/200, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finanţelor şi Băncii Naţionale a României nr. 350/134/1978, în măsura în care acestea nu contravin prezentelor norme metodologice şi celorlalte prevederi legale în vigoare.  +  Articolul 34Pentru operaţiunile de analiza, marcare şi expertizare pe care le efectueaza, precum şi pentru inregistrarea marcilor de garantie proprie, Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor percepe tarife proprii, aprobate prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, care se actualizeaza anual în functie de rata inflatiei.  +  Articolul 35Categoriile de aliaje cu continut de metale pretioase care se supun regimului reglementat de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: a) aliajele de aur; b) aliajele de argint; c) aliajele de metale platinice.  +  Articolul 36 (1) Operaţiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase vor fi înregistrate la data producerii lor în registre speciale, snuruite, sigilate şi înregistrate la organul fiscal în raza caruia îşi are adresa/sediul social declarat persoana fizica sau juridica autorizata. Fiecare punct de lucru al persoanei fizice sau sediu secundar al persoanei juridice autorizate va avea cate unul din aceste registre, care va fi utilizat exclusiv pentru acea adresa, respectiv sediu. (2) Modelul şi conţinutul registrului de evidenta vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Operatorii cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase îşi vor înfiinţa registrele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 37 (1) Metalele preţioase sub orice formă şi pietrele preţioase, considerate bunuri fără stapan, precum şi cele ridicate în vederea confiscarii ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanţelor Publice, la unitatile trezoreriei statului aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.----------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.344 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2004. (2) Termenul de depunere a obiectelor din metale sau pietre pretioase este de 48 de ore de la data întocmirii documentului care a stat la baza ridicarii bunurilor considerate fără stapan, precum şi a celor ridicate în vederea confiscarii ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 38Obiectele din metale sau pietre pretioase, considerate bunuri fără stapan, precum şi cele ridicate în vederea confiscarii ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la unitatile trezoreriei statului de către autorităţile statului abilitate în acest sens, potrivit procedurilor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 39 (1) Restituirea obiectelor din metale pretioase, aliajele acestora şi pietre pretioase, confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990, aflate în depozitul Băncii Naţionale a României, se efectueaza de către Banca Naţionala a României numai la cererea persoanelor indreptatite, în baza hotărârilor judecătorești definitive şi irevocabile, investite cu formula executorie. Pentru obiectele şi bijuteriile confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990, depuse în gestiunea de specialitate a Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii Naţionale a României, restituirea fizica a acestora se efectueaza numai în măsura în care acestea se mai regăsesc ca atare în depozitul respectiv. (2) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate în folosul statului şi nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii Naţionale a României, urmeaza a se plati persoanelor indreptatite, în baza hotărârilor judecătorești definitive şi irevocabile, investite cu formula executorie, contravaloarea metalului pretios fin continut în respectivele obiecte, calculată la preţul practicat de Banca Naţionala a României la data platii. (3) Pentru pietrele pretioase libere sau montate în bijuterii, confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990, care nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii Naţionale a României, urmeaza a se plati persoanelor indreptatite, în baza hotărârilor judecătorești definitive şi irevocabile, investite cu formula executorie, contravaloarea acestora, calculată potrivit pretului de evidenta al Băncii Naţionale a României la data platii.  +  Articolul 40 (1) Sumele platite de către Banca Naţionala a României cu titlu de despăgubiri şi cheltuieli de judecată se vor recupera de la Ministerul Finanţelor Publice. Restituirea acestor sume de către Ministerul Finanţelor Publice se va face trimestrial, după primirea documentelor justificative de la Banca Naţionala a României, din capitolul de despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extra-judiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale. (2) Reprezentarea statului în faţa instanţelor de judecată în litigiile prevăzute de art. 34^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este asigurata de Banca Naţionala a României atât în cazul proceselor aflate pe rol la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, cat şi în cele intentate în baza acestui act normativ. (3) Persoanele fizice şi juridice ale caror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au fost preluate abuziv, cu incalcarea reglementarilor în vigoare, după anul 1946 şi până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003. Pentru obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost revendicate până la data de 31 decembrie 2003, valorificarea se face de către Banca Naţionala a României potrivit normelor sale de lucru.--------------