CONVENȚIE nr. 16 din 8 septembrie 1976referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 26 aprilie 2012  Statele semnatare ale prezentei convenții, dorind să îmbunătățească procedurile de eliberare a extraselor multilingve ale unor acte de stare civilă, în special când acestea sunt destinate utilizării în străinătate, au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Extrasele de pe actele de stare civilă constatatoare ale nașterii, căsătoriei sau ale decesului sunt întocmite, atunci când o parte interesată o cere sau atunci când utilizarea lor necesită o traducere, în conformitate cu formularele A, B și C, anexate la prezenta convenție.Fiecare stat contractant eliberează aceste extrase în exclusivitate persoanelor cu drept de obținere a copiilor conforme cu originalul.  +  Articolul 2Extrasele sunt întocmite în baza datelor inițiale și a mențiunilor operate ulterior pe acte.  +  Articolul 3Fiecare stat contractant are posibilitatea să completeze formularele anexate la prezenta convenție cu rubrici și simboluri care vor indica alte date sau mențiuni conținute în act, cu condiția ca acest text să fie în prealabil aprobat de Adunarea Generală a Comisiei Internaționale de Stare Civilă.Totodată, fiecare stat contractant are posibilitatea să adauge o rubrică destinată unui număr de identificare.  +  Articolul 4Toate înscrierile pe formulare sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului în temeiul căruia se eliberează extrasul.  +  Articolul 5Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv sub simbolurile Jo, Mo și An, ziua, luna și anul. Ziua și luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii și primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.Denumirea oricărei localități menționate într-un extras este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, de fiecare dată când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.Numărul de identificare este precedat de denumirea statului care l-a atribuit.Pentru a indica sexul sunt utilizate exclusiv simbolurile următoare: M = masculin, F = feminin.Pentru a indica căsătoria, separația de corp, divorțul, anularea căsătoriei, decesul titularului actului de naștere, precum și decesul soțului sau soției sunt utilizate exclusiv următoarele simboluri: Mar = căsătorie; Sc = separația de corp; Div = divorț; A = anulare; D = deces; Dm = decesul soțului; Df = decesul soției. Aceste simboluri sunt urmate de data și locul producerii evenimentului. Simbolul "Mar" este urmat, în plus, de numele și prenumele soțului.  +  Articolul 6Pe rectoul fiecărui extras, formularele standard, cu excepția simbolurilor prevăzute la art. 5 referitoare la date, sunt redactate în cel puțin două limbi, dintre care în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului unde este eliberat extrasul și în limba franceză.Semnificația simbolurilor trebuie în acest caz indicată cel puțin în limba sau în una dintre limbile oficiale ale fiecăruia dintre statele care, la momentul semnării prezentei convenții, sunt membre ale Comisiei Internaționale de Stare Civilă sau sunt parte la Convenția de la Paris din 27 septembrie 1956 privind eliberarea anumitor extrase ale actelor de stare civilă destinate utilizării în străinătate, precum și în limba engleză.Pe versoul fiecărui extras trebuie să figureze:– o referință la convenție, în limbile indicate la alineatul al doilea al prezentului articol;– traducerea formularelor standard, în limbile indicate la alineatul al doilea al prezentului articol, doar dacă aceste limbi nu au fost utilizate pe recto;– un rezumat al art. 3, 4, 5 și 7, cel puțin în limba oficială a autorității care eliberează extrasul.Fiecare stat care aderă la prezenta convenție comunică Consiliului Federal Elvețian, la momentul depunerii instrumentului său de aderare, traducerea în limba sau în limbile sale oficiale a formularelor standard și a semnificației simbolurilor.Această traducere este transmisă de Consiliul Federal Elvețian statelor contractante și secretarului general al Comisiei Internaționale de Stare Civilă.Fiecare stat contractant va avea posibilitatea de a include această traducere pe extrasele eliberate de autoritățile sale.  +  Articolul 7Dacă conținutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părți dintr-o rubrică de pe extras, această rubrică sau parte a rubricii devine neutilizabilă, prin barare.  +  Articolul 8Extrasele conțin data eliberării lor și sunt însoțite de semnătura și ștampila autorității care le-a eliberat. Acestea au aceeași valoare juridică ca și extrasele eliberate conform regulilor de drept intern, în vigoare, în statul care le-a emis.Acestea sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la prezenta convenție.  +  Articolul 9Sub rezerva acordurilor internaționale privind eliberarea gratuită a unor copii sau extrase de pe actele de stare civilă, pentru extrasele eliberate în aplicarea prezentei convenții nu pot fi impuse taxe mai mari decât cele stabilite pentru extrasele întocmite în aplicarea legislației interne în vigoare în statul în care au fost eliberate.  +  Articolul 10Prezenta convenție nu creează obstacole în obținerea copiilor conforme cu originalul de pe actele de stare civilă întocmite potrivit regulilor de drept intern ale țării în care au fost redactate sau transcrise aceste acte.  +  Articolul 11Fiecare stat contractant va putea, de la momentul semnării notificării prevăzute la art. 12 sau aderării, declara că își rezervă dreptul de a nu aplica prezenta convenție asupra extraselor de pe actele de naștere ale copiilor adoptați.  +  Articolul 12Statele contractante vor notifica Consiliului Federal Elvețian îndeplinirea procedurilor impuse de constituțiile lor pentru a face aplicabilă pe teritoriul lor prezenta convenție.Consiliul Federal Elvețian va informa statele contractante și pe secretarul general al Comisiei Internaționale de Stare Civilă cu privire la orice notificare în sensul alineatului precedent.  +  Articolul 13Prezenta convenție va intra în vigoare începând cu cea dea treizecea zi de la data depunerii celei de-a cincea notificări și va produce efecte din acel moment între cele 5 state care au realizat această formalitate.Pentru fiecare stat contractant, care a realizat ulterior formalitatea prevăzută la articolul precedent, prezenta convenție va produce efecte începând cu cea de-a treizecea zi de la data depunerii notificării sale.La intrarea în vigoare a prezentei convenții, guvernul depozitar va transmite textul secretarului Națiunilor Unite în vederea înregistrării și publicării acestuia, conform art.102 din Carta Națiunilor Unite.  +  Articolul 14Convenția cu privire la eliberarea unor extrase ale actelor de stare civilă destinate utilizării în străinătate, semnată la Paris la 27 septembrie 1956, încetează a fi aplicabilă între statele în care prezenta convenție a intrat în vigoare.  +  Articolul 15Rezerva prevăzută la art. 11 va putea fi în orice moment retrasă total sau parțial. Retragerea va fi notificată Consiliului Federal Elvețian.Consiliul Federal Elvețian va informa statele contractante și pe secretarul general al Comisiei Internaționale de Stare Civilă cu privire la orice notificare în sensul alineatului precedent.  +  Articolul 16Prezenta convenție se aplică cu drept deplin pe toată întinderea teritoriului metropolitan al fiecărui stat contractant.Orice stat va putea, la momentul semnării, notificării, aderării sau ulterior, declara prin notificare adresată Consiliului Federal Elvețian că dispozițiile prezentei convenții sunt aplicabile pe unul sau mai multe din teritoriile sale extrametropolitane, în statele sau teritoriile unde acesta își asumă responsabilitatea internațională. Consiliul Federal Elvețian va informa cu privire la această ultimă notificare fiecare Stat contractant și pe secretarul general al Comisiei Internaționale de Stare Civilă. Dispozițiile prezentei convenții vor deveni aplicabile pe teritoriul sau teritoriile desemnate în notificare din a șaizecea zi de la data la care Consiliul Federal Elvețian a primit notificarea menționată.Orice stat care a formulat o declarație, conform dispozițiilor alineatului 2 al prezentului articol, va putea, ca urmare, declara în orice moment, prin notificare adresată Consiliului Federal Elvețian, că prezenta convenție va înceta să fie aplicabilă pe unul sau mai multe state sau teritorii desemnate în declarație.Consiliul Federal Elvețian va informa despre noua notificare fiecare stat contractant și pe secretarul general al Comisiei Internaționale de Stare Civilă.Convenția va înceta să fie aplicabilă pe teritoriul vizat din a șaizecea zi de la data la care Consiliul Federal Elvețian a primit notificarea.  +  Articolul 17Orice stat va putea adera la prezenta Convenție după intrarea în vigoare a acesteia. Instrumentul de aderare va fi depus la Consiliul Federal Elvețian. Acesta va informa fiecare stat contractant și pe secretarul general al Comisiei Internaționale de Stare Civilă privind orice depunere a instrumentelor de aderare. Convenția va intra în vigoare, pentru statul aderant, din a treizecea zi de la data depunerii instrumentului de aderare.  +  Articolul 18Prezenta convenție va rămâne în vigoare pe perioadă nedeterminată. Fiecare stat contractant va avea totuși dreptul să o denunțe în orice moment prin intermediul unei notificări adresate în scris Consiliului Federal Elvețian, care va informa despre aceasta celelalte state contractante și pe secretarul general al Comisiei Internaționale de Stare Civilă.Acest drept de denunțare nu va putea fi exercitat de un stat înainte de expirarea unui termen de un an de la data intrării în vigoare a convenției pentru acest stat.Denunțarea va produce efecte după un termen de 6 luni de la data la care Consiliul Federal Elvețian va primi notificarea prevăzută la primul alineat al prezentului articol.Drept care, reprezentanții subsemnați, fiind împuterniciți în modul cuvenit, au semnat prezenta convenție.Întocmită la Viena, la 8 septembrie 1976, într-un singur exemplar care va fi depus la arhiva Consiliului Federal Elvețian, iar copia certificată conform cu originalul va fi remisă pe cale diplomatică fiecărui stat contractant și secretarului general al Comisiei Internaționale de Stare Civilă.Formular A
    1STAT:2SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
    3EXTRAS AL ACTULUI DE NAȘTERE NR.
    4DATA ȘI LOCUL NAȘTERII Z L A  - - - - - - - -
    5NUME
    6PRENUME
    7SEX8TATA9MAMA
    5NUME    
    6PRENUME    
    10ALTE MENȚIUNI CU PRIVIRE LA ACT
    11DATA ELIBERĂRII, Z L A  - - - - - - - - 
    SEMNĂTURĂ, ȘTAMPILĂ
  SIMBOLURI:Z: ziuaL: lunaA: anulM: masculinF: femininCăs: căsătorieSc: separație de corpDiv: divorțA: anulareD: decesDm: deces soțDf: deces soțieExtras eliberat în aplicarea convenției semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)_______ Notă *) Conform art. 3, 4, 5 și 7 din prezenta convenție:
  1 Stat
  2 Serviciul de stare civilă
  3 Extras din actul de naștere nr.
  4 Data și locul nașterii
  5 Nume
  6 Prenume
  7 Sex
  8 Tata
  9 Mama
  10 Alte mențiuni cu privire la act
  11 Data eliberării, semnătura, ștampila
  – Înscrierile sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului, în temeiul căruia se eliberează extrasul.– Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv ziua, luna și anul. Ziua și luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii și primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.– Denumirea oricărei localități este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.– Simbolurile Mar, Sc, Div, A, D, Dm și Df sunt urmate de data și locul producerii evenimentului. Simbolul Mar este urmat, în plus, de numele și prenumele soțului.– Dacă conținutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părți dintr-o rubrică, acestea devin neutilizabile prin barare.– Adăugarea unor rubrici sau simboluri este supusă acordului prealabil al Comisiei Internaționale de Stare Civilă.Formular B
    1STAT:2SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
    3EXTRAS AL ACTULUI DE CĂSĂTORIE NR.
    4DATA ȘI LOCUL CĂSĂTORIEI Z L A  - - - - - - - -
      5SOȚ6SOȚIE
    7NUME ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE    
    8PRENUME    
    9DATA ȘI LOCUL NAȘTERIZ L A  - - - - - - - -Z L A  - - - - - - - -
    10NUME DUPĂ CĂSĂTORIE    
    11ALTE MENȚIUNI CU PRIVIRE LA ACT
    12DATA ELIBERĂRII, Z L A  - - - - - - - - 
    SEMNĂTURĂ, ȘTAMPILĂ  
  SIMBOLURI:Z: ziuaL: lunaA: anulM: masculinF: femininCăs: căsătorieSc: separație de corpDiv: divorțA: anulareDm: deces soțDf: deces soțieExtras eliberat în aplicarea Convenției semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)_________ Notă *) Conform art. 3, 4, 5 și 7 din prezenta convenție:
  1 Stat
  2 Serviciul de stare civilă
  3 Extras de pe actul de căsătorie nr.
  4 Data și locul căsătoriei
  5 Soț
  6 Soție
  7 Nume înainte de căsătorie
  8 Prenume
  9 Data și locul nașterii
  10 Nume după căsătorie
  11 Alte mențiuni cu privire la act
  12 Data eliberării, semnătura, ștampila
  – Înscrierile sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului, în temeiul căruia se eliberează extrasul.– Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv ziua, luna și anul. Ziua și luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii și primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.– Denumirea oricărei localități este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.– Simbolurile Mar, Sc, Div, A, D, Dm și Df sunt urmate de data și locul producerii evenimentului. Simbolul Mar este urmat, în plus, de numele și prenumele soțului.– Dacă conținutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părți dintr-o rubrică, acestea devin neutilizabile prin barare.– Adăugarea unor rubrici sau simboluri este supusă acordului prealabil al Comisiei Internaționale de Stare Civilă.Formular C
    1STAT:2SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
    3EXTRAS AL ACTULUI DE DECES NR.
    4DATA ȘI LOCUL DECESULUI Z L A  - - - - - - - -
    5NUME
    6PRENUME
    7SEX
    8DATA ȘI LOCUL NAȘTERII Z L A  - - - - - - - -
    9NUMELE ULTIMULUI SOȚ
    10PRENUMELE ULTIMULUI SOȚ
        12TATA13MAMA
    5NUME    
    6PRENUME    
    11DATA ELIBERĂRII, Z L A  - - - - - - - - 
    SEMNĂTURĂ, ȘTAMPILĂ  
  SIMBOLURI:Z: ziuaL: lunaA: anulM: masculinF: femininExtras eliberat în aplicarea Convenției semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)_____________ Notă *) Conform art. 3, 4, 5 și 7 din prezenta convenție:
  1 Stat
  2 Serviciul de stare civilă
  3 Extras de pe actul de deces nr.
  4 Data și locul decesului
  5 Nume
  6 Prenume
  7 Sex
  8 Data și locul nașterii
  9 Numele ultimului soț
  10 Prenumele ultimului soț
  11 Data eliberării, semnătura, ștampila
  12 Tata
  13 Mama
  – Înscrierile sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului, în temeiul căruia se eliberează extrasul.– Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv ziua, luna și anul. Ziua și luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii și primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.– Denumirea oricărei localități este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.– Simbolurile Mar, Sc, Div, A, D, Dm și Df sunt urmate de data și locul producerii evenimentului. Simbolul Mar este urmat, în plus, de numele și prenumele soțului.– Dacă conținutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părți dintr-o rubrică, acestea devin neutilizabile prin barare.– Adăugarea unor rubrici sau simboluri este supusă acordului prealabil al Comisiei Internaționale de Stare Civilă.Pentru Republica Federală Germania (semnat)Pentru Austria (semnat)Pentru Belgia (semnat)Pentru Spania (semnat)Pentru Franța (semnat)Pentru Grecia (semnat)Pentru Italia (semnat)Pentru Luxemburg (semnat)Pentru Țările de Jos:În ceea ce privește Regatul Țărilor de Jos, termenii "teritoriu metropolitan" și "teritorii extrametropolitane", utilizați în textul convenției, semnifică, având în vedere egalitatea care există din punct de vedere al dreptului public între Țările de Jos și Antilele olandeze, "teritoriu european" și "teritorii noneuropene".(semnat)Pentru Portugalia (semnat)Pentru Elveția:Confederația Elvețiană declară, conform prevederilor art. 11, că își rezervă dreptul de a nu aplica prezenta convenție asupra extraselor de pe actele de naștere a copiilor adoptați a căror filiație de origine există.(semnat)Pentru Turcia (semnat)Pentru Iugoslavia (semnat)Copie certificată conform cu originaluldepus în arhivele Confederației ElvețieneBerna, 18 octombrie 2011L.S. ștampilă Departamentul Federal al Afacerilor ExterneS.S. indescifrabilă(Stephan MICHEL)Șef al Secției Tratate internaționale