HOTĂRÂRE nr. 341 din 18 aprilie 2012pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 25 aprilie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (5) şi al art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2012, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă acţiunile cuprinse în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2012, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Programul prevăzut la art. 1 alin. (1) stabileşte supravegherea şi controlul bolilor animalelor domestice şi sălbatice şi ale cauzelor care pot influenţa starea de sănătate a acestora, precum şi calitatea produselor de origine animală provenite de la acestea.  +  Articolul 3Obiectivele programelor prevăzute la art. 1 sunt stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, precum şi asigurarea condiţiilor de igienă a produselor de origine animală provenite de la acestea şi a produselor de origine nonanimală destinate consumului uman, asigurarea sănătăţii publice şi protejarea intereselor consumatorilor.  +  Articolul 4Pentru situaţiile cu risc epidemiologic major, cu implicaţii pentru sănătatea publică şi economia naţională, determinat de apariţia unei pandemii, epidemii, boli emergente şi boli transfrontaliere, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor solicită sprijinul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Se aprobă tarifele maximale pentru anul 2012 aferente acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul menţionat la art. 1 alin. (1), prevăzute în anexa nr. 3, destinate exploataţiilor nonprofesionale, potrivit art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 se aplică şi pentru acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), în cazul în care costurile sunt suportate de către proprietarii exploataţiilor nonprofesionale. (3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 cuprind contravaloarea manoperei şi a tuturor elementelor necesare pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, cu excepţia contravalorii tuberculinei aviare şi mamifere, a vaccinului contra rabiei şi a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor şi a acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum şi a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea şi raportarea acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1). (4) Plata contravalorii manoperei pentru acţiunile de recoltare a probelor de la animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi suine din exploataţiile nonprofesionale pentru analize de laborator realizate de medicii veterinari de liberă practică este condiţionată direct de înregistrarea corectă şi la zi în baza naţională de date informatice a mişcărilor şi evenimentelor suferite de animalele de la care au fost prelevate aceste probe.  +  Articolul 6 (1) Fondurile necesare realizării în exploataţiile nonprofesionale a acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2012 şi de către proprietari, iar în cazul exploataţiilor comerciale, de către proprietarii acestora. (2) Fondurile necesare pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator aferente programelor prevăzute la art. 1 sunt suportate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2012 sau de proprietari, în cazul analizelor şi examenelor de laborator efectuate la solicitarea acestora. (3) Contravaloarea tuberculinei aviare şi mamifere, a vaccinului contra rabiei şi a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor şi a acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum şi a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea şi raportarea acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (4) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea normelor metodologice privind realizarea acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), se stabilesc modalităţile de suportare a costurilor aferente acestor acţiuni.  +  Articolul 7Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2012, prevăzut la art. 1 alin. (2), se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2012, precum şi de către operatorii economici, potrivit prevederilor anexei nr. 2.  +  Articolul 8 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor se aprobă normele metodologice de aplicare a programelor prevăzute la art. 1. (2) Acţiunile de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emise în aplicarea acestora.  +  Articolul 9 (1) Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), destinate exploataţiilor nonprofesionale, sunt realizate de către medicii veterinari de liberă practică cu care direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie contracte de servicii, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, sau care sunt titulari ai contractelor de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice ori de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În exploataţiile comerciale, acţiunile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului se efectuează potrivit prevederilor art. 15 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitar-veterinare şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerealizarea, realizarea cu întârziere sau în mod necorespunzător de către medicii veterinari de liberă practică, indiferent de forma de organizare a acestora, a acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1); b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 63 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente.  +  Articolul 11Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 10 alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 13Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul programelor prevăzute la art. 1, provenind din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2012, se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la aprobarea, în condiţiile legii, a acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2013.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 114/2011 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 23 februarie 2011, se abrogă.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Dezsi AttilaPreşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Roatiş Cheţan RaduMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Stelian FuiaMinistrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul mediului şi pădurilor,Attila KorodiMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 18 aprilie 2012.Nr. 341.  +  Anexa 1 PROGRAMULacţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare abolilor la animale, a celor transmisibile de laanimale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului,de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor,ovinelor şi caprinelor pentru anul 2012  +  Capitolul I Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale  +  Secţiunea 1 Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale1. Febra aftoasă2. Tuberculoza3. Leucoza bovină4. Pesta porcină africană5. Turbarea sau rabia6. Antraxul7. Boala de Newcastle sau pseudopesta aviară8. Tifoza9. Puloroza10. Micoplasmoza respiratorie aviară11. Boala veziculoasă a porcului12. Stomatita veziculoasă13. Pesta bovină14. Pesta micilor rumegătoare15. Pleuropneumonia contagioasă bovină16. Variola ovină şi caprină17. Pesta africană a calului18. Boala Aujeszky19. Paratuberculoza20. Bruceloza la bovine21. Bruceloza la ovine şi caprine, respectiv infecţia cu Brucella melitensis22. Bruceloza la ovine, respectiv infecţia cu Brucella ovis23. Bruceloza la suine24. Campilobacterioza bovină25. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, suine, păsări26. Rinotraheita infecţioasă bovină - IBR27. Trichomonoza bovină28. Artrita encefalita caprină29. Maedi Visna30. Echinococoza31. Durina32. Anemia infecţioasă ecvină33. Morva34. Infecţia cu virusul West Nile35. Diareea virală a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD-MD36. Septicemia hemoragică virală la salmonide37. Necroza hematopoietică infecţioasă a salmonidelor38. Viremia de primăvară a crapului39. Boala cu virusul herpes koi40. Necroza pancreatică infecţioasă a salmonidelor41. Boala bacteriană a rinichiului la salmonide42. Necroza epizootică hematopoietică43. Sindromul epizootic ulcerativ44. Anemia infecţioasă a somonului45. Girodactilaza46. Bonamioza47. Haplosporidioza48. Perkinsoza49. Marteilioza50. Microcitoza51. Sindromul taura52. Boala capului galben53. Boala petelor albe54. Acarapioza albinelor55. Loca americană la albine56. Loca europeană57. Nosemoza albinelor58. Varrooza albinelor59. Tropilelapsoza albinelor60. Atacul gândacului mic de stup61. Poliedria viermilor de mătase62. Flaşeria viermilor de mătase63. Nosemoza viermilor de mătase64. Muscardina viermilor de mătase65. Agalaxia contagioasă a oilor şi a caprelor66. Limfoadenita cazeoasă a oilor67. Adenomatoza pulmonară  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor tumorale1. Oncopatii la păsări - leucemii şi limfoame, inclusiv boala Marek, alte tumori2. Oncopatii la mamiferele de producţie şi carnasiere  +  Secţiunea a 3-a Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în funcţie de antecedentele epizootice la animale1. Leptospiroza2. Febra Q3. Avortul salmonelic al oilor4. Influenţa ecvină5. Rinopneumonia ecvină6. Arterita virală ecvină7. Avortul salmonelic al iepelor8. Tularemia9. Bruceloza la canide10. Bruceloza la iepuri11. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida12. Yersinioza, respectiv boala gura roşie, la salmonide13. Mixosomiaza14. Boala Columnaris la salmonide15. Eritrodermatita la ciprinide16. Ihtioftiriaza17. Criptobiaza18. Vibrioza moluştelor bivalve19. Moluşte gasteropode Criptobya heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode20. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze şi microbacterioze21. Pesta racilor22. Amibiaza albinelor23. Brauloza albinelor24. Ascosferoza şi aspergiloza albinelor25. Puietul în sac şi boala botcilor negre26. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte27. Aspergiloza viermilor de mătase28. Listerioza29. Toxoplasmoza30. Cărbunele emfizematos  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli transmisibile, zoonoze şi emergente la animale1. Bacterioze: a) rujetul b) streptococia c) stafilococia d) yersinioza e) chlamydioza aviară f) colibaciloza2. Micoze: a) aspergiloza b) dermatomicoza3. Viroze: a) boala Lyme b) boala de Crimeea - Congo c) encefalita japoneză d) encefalomielita ecvină venezueleană e) encefalita de căpuşe f) oncopatii ale animalelor de producţie în libertate şi exotice4. Parazitoze: a) Cochliomyia hominivorax b) Chrysomya bezziana c) echinococoza/hidatidoza d) cisticercoza bovină e) cisticercoza porcină f) trichineloza: contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare g) leishmanioza h) fascioloza i) filarioze j) ancilostomoza carnivorelor k) balantidioza l) hemosporidioze m) pneumocistoza n) sacrocistoza o) teniaze p) thelazioza q) dermatoze produse de acarieni, paraziţii animalelor  +  Secţiunea a 5-a Acţiuni strategice de supraveghere sanitar-veterinară a reproducţiei şi a tulburărilor genetice la animale1. Supravegherea sanitar-veterinară a materialului seminal congelat din import2. Supravegherea tulburărilor inflamatorii ale glandei mamare  +  Secţiunea a 6-a Acţiuni de protecţie ecologică1. Ecopatologie şi protecţia mediului, potabilitatea apei2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultură, precum şi din ape curgătoare3. Verificarea eficienţei decontaminării după evoluţia unor boli, de necesitate  +  Secţiunea a 7-a Acţiuni generale de medicină veterinară preventivă, de protecţie şi bunăstare a animalelor şi de protecţie a mediului1. Urmărirea, respectarea regulilor generale de biosecuritate2. Protecţia şi bunăstarea animalelor: a) protecţia animalelor din România b) protecţia animalelor în timpul transportului c) protecţia găinilor ouătoare d) protecţia puilor crescuţi pentru producţia de carne e) protecţia porcinelor f) protecţia viţeilor g) protecţia animalelor de fermă din speciile neacoperite de legislaţie specifică h) protecţia animalelor în timpul tăierii şi uciderii; i) protecţia animalelor sălbatice în captivitate; j) protecţia animalelor de companie3. Protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi ştiinţifice4. Acţiuni generale de medicină preventivă: a) expertiza pajiştilor naturale şi a păşunilor b) expertiza parazitologică a pajiştilor naturale şi a păşunilor c) expertiza sanitar-veterinară a furajelor care au contribuit la apariţia morbidităţii şi mortalităţii crescute d) expertiza sanitar-veterinară a zonelor de recoltare a moluştelor bivalve e) acţiuni profilactice de decontaminare, deratizare şi dezinfecţie f) controlul ecarisării.  +  Secţiunea a 8-a Supraveghere toxicologicăObiectiv: supraveghere pasivă prin monitorizarea documentelor şi activă prin diagnostic de laborator  +  Secţiunea a 9-a Acţiuni imunologice obligatorii sau de urgenţă pentru unele boli la animale1. Antrax2. Boala de Newcastle3. Turbarea sau rabiaObiectiv: reducerea presiunii infecţioase şi protecţia animalelor din speciile receptive  +  Secţiunea a 10-a Activităţi de elaborare, omologare, evaluare, pregătire profesională, analiză şi monitorizare în domeniul sanitar-veterinar1. Activitatea de elaborare şi difuzare de materiale ştiinţifice în domeniul sanitar-veterinar2. Activitatea de instruire şi perfecţionare continuă a specialiştilor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din unităţile subordonate, pe domeniile de competenţă, prin organizarea de cursuri pe profil, în ţară şi în străinătate3. Analize epidemiologice, de statistică medicală veterinară, analiză de risc şi prognoze sanitare veterinare şi protecţia consumatorului4. Acţiuni de instruire, informare şi educaţie sanitar-veterinară a populaţiei pentru apărarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorilor5. Monitorizarea activităţilor şi a situaţiei sanitar-veterinare la nivel judeţean, al institutelor naţionale veterinare de referinţă şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, astfel: a) monitorizarea de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om b) monitorizarea de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om c) monitorizarea datelor privind ecopatologia şi identificarea factorilor de risc pentru sănătatea animalelor şi sănătatea publică d) monitorizarea avorturilor la animale e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologică f) monitorizarea unităţilor de producere a furajelor g) monitorizarea programului de supraveghere în domeniul sanitar-veterinar h) monitorizarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om  +  Capitolul II Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a anumitor boli şi zoonoze, aprobate şi cofinanţate de Comisia Europeană pentru anul 2012, în conformitate cu Decizia 2011/807/UE din 30 noiembrie 2011 de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a programelor anuale şi multianuale şi a contribuţiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea şi monitorizarea anumitor boli ale animalelor şi a anumitor zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2012 şi anii următori1. Programul pentru monitorizarea şi controlul pestei porcine clasice în România pentru anul 20122. Programul de supraveghere a influenţei aviare la păsările domestice şi sălbatice în România pentru anul 20123. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice la găinile de reproducţie din România pentru anul 20124. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice la găinile ouătoare din România pentru anul 20125. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice în efectivele de broileri din România pentru anul 20126. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice în efectivele de curcani din România pentru anul 20127. Programul pentru supravegherea Bluetongue în România pentru anul 20128. Programul pentru eradicarea şi monitorizarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile pentru anul 20129. Programul pentru supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei la vulpi în România pentru anul 201210. Programul României pentru creşterea rezistenţei ovinelor la encefalopatiile spongiforme transmisibile pentru anul 2012  +  Capitolul III Expertiza sanitar-veterinară a furajelor1. Materii prime furajere: a) cereale boabe şi subproduse; leguminoase boabe şi subproduse; seminţe întregi şi subproduse oleaginoase b) furaje vegetale uscate; furaje vegetale şi subproduse derivate din transformarea industrială c) furaje de origine minerală d) materii furajere obţinute prin procesarea peştelui sau vieţuitoarelor marine2. Amestecuri de grăunţe şi seminţe nemăcinate pentru păsări, porumbei, păsări de colivie, păsări de expoziţie3. Furaje simple: furaje fibroase şi grosiere4. Silozuri şi semisilozuri5. Produse şi derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf6. Grăsimi şi uleiuri vegetale, grăsimi animale7. Aditivi furajeri8. Premixuri de aditivi furajeri, premixuri de aditivi furajeri cu un conţinut de proteină brută peste 5%9. Furaje combinate pentru păsări10. Furaje combinate pentru rumegătoare11. Amestecuri de uruieli pentru rumegătoare - amestec unic12. Furaje combinate pentru porci13. Furaje combinate pentru cabaline14. Furaje granulate pentru peşti de crescătorie15. Furaje combinate pentru iepuri16. Probe de praf din etapa de producţie primară a furajelor combinate17. Unităţile din domeniul hranei pentru animale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar: a) unităţi producătoare de aditivi furajeri b) unităţi producătoare de premixuri de aditivi furajeri c) unităţi producătoare de furaje combinate d) unităţi de ambalare a aditivilor furajeri, premixurilor de aditivi furajeri, furaje combinate, materii prime furajere e) depozite de aditivi furajeri, premixuri de aditivi, furaje combinate şi materii prime furajere f) magazine de aditivi furajeri, premixuri de aditivi, furaje combinate şi materii prime furajere g) unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale, care furnizează subproduse destinate utilizării în hrana animalelorObiective: a) monitorizarea şi controlul furajelor destinate animalelor din exploataţiile profesionale şi nonprofesionale, în vederea reducerii contaminării de orice tip, pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor şi obţinerea de produse de origine animală sigure pentru consumul uman b) controlul constituenţilor de origine animală interzişi în furaje c) monitorizarea prezenţei în furaje a substanţelor nedorite d) monitorizarea prezenţei în furaje a aditivilor furajeri interzişi e) monitorizarea concentraţiei coccidiostaticelor şi utilizarea acestora în vederea obţinerii de produse sigure pentru consumul uman f) controlul utilizării unor substanţe cu acţiune antimicrobiană ca aditivi furajeri g) monitorizarea contaminării furajelor cu microorganisme patogene  +  Capitolul IV Supravegherea sanitar-veterinară a unităţilor care produc, depozitează şi comercializează produse medicinale veterinare1. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare - produse biologice de uz veterinar2. Importatori de produse biologice de uz veterinar din ţări terţe3. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare4. Depozite de produse medicinale veterinare5. Farmacii şi puncte farmaceutice veterinareObiective: a) supravegherea calităţii produselor medicinale veterinare plasate pe piaţă b) verificarea conformităţii produselor medicinale veterinare plasate pe piaţă cu specificaţiile autorizate c) verificarea calităţii produsului finit pe întreg lanţul de distribuţie (depozite, farmacii, puncte farmaceutice etc.), pe întreaga perioadă de valabilitate autorizată d) asigurarea că metodele de control sunt corespunzătoare e) investigarea, când este cazul, a defectelor de calitate sau a reacţiilor adverse suspicionate  +  Capitolul V Controlul oficial al unităţilor care utilizează produse medicinale veterinare1. Exploataţii de animale2. Unităţi de asistenţă medicală veterinară3. Adăposturi pentru animalele aflate în grija asociaţiilor pentru protecţia animalelor4. Grădini zoologice5. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului BucureştiObiective: a) utilizarea de produse medicinale veterinare autorizate pentru comercializare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi procurate de la distribuitori autorizaţi b) utilizarea produselor medicinale veterinare în conformitate cu specificaţiile autorizate c) prevenirea utilizării de produse medicinale veterinare contrafăcute sau cu defecte de calitate d) respectarea timpului de aşteptare la animalele care au fost tratate cu produse medicinale veterinare ale căror reziduuri se pot regăsi în produsele alimentare obţinute de la acestea  +  Capitolul VI Acţiunile privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 20121. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor.2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie.3. Fiecare animal va fi identificat individual şi va fi înregistrat în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA), cu excepţia suinelor din exploataţiile comerciale industriale.4. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA.Obiectiv: asigurarea condiţiilor de realizare a trasabilităţii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare şi a combaterii bolilor animalelor  +  Capitolul VII Acţiunile privind identificarea şi înregistrarea bovinelor pentru anul 20121. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor.2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie.3. Fiecare animal va fi identificat individual şi va fi înregistrat în SNIIA.4. Animalelor li se va elibera un paşaport.5. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA.  +  Capitolul VIII Acţiuni privind inspecţia animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională1. Acţiunile privind inspecţia animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională se organizează de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.2. Inspecţia animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională se realizează de două ori pe an, respectiv în perioadele aprilie - mai şi octombrie - noiembrie, de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi.3. Acţiunile din cadrul inspecţiei animalelor sunt efectuate pentru calificarea şi menţinerea statusului exploataţiilor sub raportul stării de sănătate a animalelor, corelat cu activitatea de identificare şi înregistrare a exploataţiilor şi animalelor, cu excepţia ecvinelor.4. Acţiunile din cadrul inspecţiei animalelor urmăresc realizarea supravegherii pasive prin identificarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile ale animalelor, catagrafia bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor, înregistrarea evenimentelor care nu au fost notificate de proprietar conform prevederilor legale în vigoare şi care au fost declarate de acesta la momentul inspecţiei, în vederea corelării efectivelor existente în exploataţie cu cele înregistrate în baza naţională de date informatice, precum şi întocmirea fişelor de inspecţie pentru pesta porcină clasică în cazul exploataţiilor care deţin suine.5. Animalele găsite neidentificate în momentul inspecţiei, în cazul în care se poate face dovada originii acestora, sunt identificate şi înregistrate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.6. În cazul deţinerii bovinelor neidentificate, dacă nu se poate face dovada originii animalelor, acestea sunt confiscate şi distruse, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor administrative minime în cadrul sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor.  +  Anexa 2 PROGRAMULde supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelorpentru anul 2012  +  Capitolul I Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală  +  Secţiunea 1 Depistarea principalilor agenţi zoonotici la animale şi în alimente de origine animală1. Bruceloza2. Campilobacterioza3. Echinococoza4. Listerioza5. Salmoneloza6. Trichineloza7. Tuberculoza produsă de Mycobacterium bovis8. Escherichia coli verotoxigenă9. Rabia10. Botulismul11. Leptospiroza12. Tuberculoza, alta decât cea produsă de Mycobacterium bovis13. Yersinioza14. Anisakidoza şi alte parazitoze la peşti15. Cisticercoza16. AntraxObiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om  +  Secţiunea a 2-a Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar1. Activităţi generale: a) depozit frigorific b) unitate de reambalare c) piaţă angro2. Carne de ungulate domestice: a) abator b) unitate de tranşare3. Carne de pasăre şi de lagomorfe: a) abator b) unitate de tranşare4. Carne de vânat de crescătorie: a) abator b) unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorie5. Carne de vânat sălbatic: a) unitate care manipulează carnea de vânat sălbatic b) unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic6. Carne tocată, carne preparată şi carne separată mecanic: a) unitate de carne tocată b) unitate de carne preparată c) unitate de carne separată mecanic7. Produse din carne: unitate de procesare8. Moluşte bivalve vii: a) centru de colectare b) centru de purificare9. Peşte şi produse din pescuit: a) vas-fabrică b) vas-congelator c) unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana: d) unitate de procesare a produselor din pescuit e) centru de colectare a peştelui f) fermă de acvacultură cu centru de colectare a peştelui integrat g) piaţă de licitaţie h) piaţă de desfacere10. Lapte crud şi produse din lapte: a) centru de colectare a laptelui materie primă b) unitate de procesare a laptelui materie primă c) unitate de procesare a produselor lactate11. Ouă şi produse din ouă: a) centru de ambalare a ouălor b) unitate pentru producerea ouălor lichide c) unitate de procesare a ouălor12. Pulpe de broască şi melci: unitate de procesare13. Grăsimi animale, untură, jumări: a) centru de colectare a grăsimilor animale b) unitate de procesare a grăsimilor animale14. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine: unitate de procesare15. Gelatină: a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină b) unitate de procesare a gelatinei16. Colagen: a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen b) unitate de procesare a colagenului17. Alte activităţi: a) unitate de procesare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole b) mijloc de transport al alimentelor de origine animalăObiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om  +  Secţiunea a 3-a Controlul oficial în unităţile înregistrate sanitar-veterinar1. Carne: a) carmangerie b) măcelărie c) centru de colectare a vânatului sălbatic d) centru pentru sacrificarea păsărilor şi/sau lagomorfelor la nivelul fermei2. Lapte: a) centru de prelucrare a laptelui integrat în cadrul exploataţiei b) centru de prelucrare a laptelui independent c) ferme/exploataţii de animale producătoare de lapte, care livrează lapte la unităţile de procesare d) automate de vânzare a laptelui crud3. Peşte şi produse din pescuit: a) ambarcaţiune comercială de pescuit b) punct de debarcare c) magazin de desfacere a peştelui - pescărie d) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor e) fermă piscicolă - bazin piscicol, păstrăvărie - care livrează peşte pentru consum uman4. Miere: a) centru de extracţie şi/sau colectare a mierii şi a altor produse apicole b) stupină c) magazin de desfacere a mierii5. Ouă pentru consum - centru de colectare a ouălor6. Alimentaţie publică şi alte activităţi: a) restaurant şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc mâncăruri gătite b) pizzerie c) laborator de cofetărie şi/sau patiserie d) cofetărie/patiserie e) pensiune turistică f) unităţi de vânzare prin internet g) depozit alimentar h) hipermarket i) supermarket j) cantină k) magazin alimentar l) punct de vânzare mobil, inclusiv automatele de distribuţie a alimentelor7. Prepararea mâncărurilor la comandă - catering8. Produse primare destinate vânzării directe: a) vânat sălbatic b) carne de pasăre şi lagomorfe c) peşte proaspăt d) melci şi moluşte bivalve e) ouă f) miere de albine g) lapte9. Staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport al alimentelor de origine animalăObiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om  +  Secţiunea a 4-a Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală prin examene de laborator obligatoriiA. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate - criterii microbiologice de siguranţă a alimentelor de origine animală1. Alimente gata pentru consum destinate sugarilor şi produse alimentare gata pentru consum destinate unor scopuri medicale speciale2. Alimente gata pentru consum, care permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale3. Alimente gata pentru consum care nu permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale4. Carne tocată şi carne preparată destinate consumului în stare crudă5. Carne tocată şi carne preparată de pasăre destinate să fie consumate gătite6. Carne tocată şi carne preparată provenite de la alte specii decât păsări destinate să fie consumate gătite7. Carne separată mecanic8. Produse din carne destinate consumului în stare crudă, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella9. Produse din carne de pasăre destinate să fie consumate gătite10. Gelatină şi colagen11. Brânzeturi, unt şi smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare12. Lapte praf şi zer praf13. Îngheţată, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella14. Produse din ouă, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella15. Produse alimentare gata pentru consum conţinând ouă crude, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella16. Crustacee şi moluşte tratate termic17. Moluşte bivalve vii şi echinoderme, tunicate şi gasteropode vii18. Brânzeturi din lapte crud şi din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea19. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării ori unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea20. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării ori unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea21. Lapte praf pentru sugari şi alimente dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate copiilor sub 6 luni22. Formule de început deshidratate şi produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni23. Formule de continuare deshidratate24. Carne proaspătă de pasăre25. Produse din pescuit provenite din specii de peşti asociate cu cantităţi mari de histidină26. Produse din pescuit care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor în saramură, fabricate din specii de peşti asociate cu cantităţi mari de histidinăObiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animalăB. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare - criterii microbiologice de igienă a procesului tehnologic de fabricaţie a alimentelor de origine animală1. Carcase de bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline2. Carcase de păsări, respectiv broileri şi curcani3. Carne tocată4. Carne separată mecanic5. Carne preparată6. Lapte pasteurizat şi alte produse lactate lichide pasteurizate7. Brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic8. Brânzeturi din lapte crud şi din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea9. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării ori unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea10. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării ori unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea11. Unt şi smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare12. Lapte praf şi zer praf13. Îngheţată şi deserturi lactate congelate14. Formule de început deshidratate şi produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni15. Formule de continuare deshidratate16. Produse din ouă17. Produse decorticate şi fără cochilie din crustacee şi moluşte tratate termicObiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animalăC. Expertiza sanitar-veterinară prin examene de laborator a alimentelor de origine animală - alte criterii microbiologice care nu sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare1. Conserve care conţin alimente de origine animală2. Carne proaspătă provenită de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile3. Carne de vânat sălbatic4. Carne de vânat de crescătorie5. Carne tocată6. Carne preparată7. Produse din carne8. Produse din pescuit proaspete9. Produse din pescuit preparateD. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate, prin examene fizico-chimice1. Peşte şi produse din pescuit neprelucrate2. Carne de pasăre - carcase şi părţi din carcase3. Carne tocată4. Produse din carne, inclusiv conserve5. Lapte crud6. Brânzeturi din lapte crud şi brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea7. Brânzeturi din lapte care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea8. Miere de albineE. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare, prin examene fizico-chimice1. Carne de pasăre - carcase şi părţi din carcase2. Carne tocată destinată comercializării3. Produse din carne, inclusiv conserve4. Lapte pasteurizatF. Expertiza sanitar-veterinară a laptelui crud prin examene de laborator1. Lapte crud de vacă provenit din exploataţii de vaci producătoare de lapte şi destinat procesării2. Lapte crud provenit de la alte specii - oaie, capră, bivoliţă - provenit din exploataţii de animale producătoare de lapte şi destinat procesăriiG. Expertiza sanitar-veterinară a ouălor şi produselor din ouă prin examene de laborator1. Ouă pentru consum2. Ouă destinate procesării3. Produse din ouă  +  Secţiunea a 5-a Determinări rapide efectuate pe autolaborator în zonele de interes turistic sau alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor1. Determinări microbiologice2. Determinări fizico-chimiceObiectiv: apărarea sănătăţii publice  +  Secţiunea a 6-a Supravegherea prin examene de laborator în timpul producţiei a altor produse care intră în compoziţia materiilor prime şi produselor de origine animală sau care vin în contact cu acestea1. Apă potabilă2. Aditivi alimentari şi alergeni3. Materiale utilizate pentru ambalarea produselor de origine animalăObiectiv: apărarea sănătăţii publice  +  Secţiunea a 7-a Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare în obiectivele supuse controlului sanitar-veterinar- Teste de sanitaţieObiectiv: apărarea sănătăţii publice  +  Secţiunea a 8-a Controlul eficienţei operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare în sectorul sanitar-veterinarObiectiv: apărarea sănătăţii publice  +  Secţiunea a 9-a Controlul contaminanţilor în alimentele de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare1. Micotoxine2. Metale grele3. Dioxine, furani şi PCB-uri asemănătoare dioxinelor4. Hidrocarburi aromatice policicliceObiectiv: apărarea sănătăţii publice  +  Secţiunea a 10-a Monitorizarea unor agenţi zoonotici în alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului şi ale specificaţiilor tehnice elaborate de către EFSA, precum şi conform cerinţelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în ţări terţe1. Campylobacter spp.2. Escherichia coli verotoxigenăMonitorizarea unor agenţi zoonotici în alimente de origine animală se va realiza în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.Obiectiv: apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om în urma consumului de alimente de origine animală şi certificarea unor produse de origine animală pentru export în ţări terţe  +  Capitolul II Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală pentru anul 2012A. Expertiza contaminanţilor în produse de origine nonanimală ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Micotoxine │a), b), c), d)│ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 2.│Metale grele │a), b), c), d)│ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 3.│Nitraţi │a), b), c), d)│ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 4.│3 MCPD │a), b), c), d)│ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 5.│Dioxină, precursori de dioxină şi PCB-uri│a), b), c), d)│ │ │similare dioxinei │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 6.│Staniu │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 7.│Hidrocarburi aromatice policiclice │a), b), c), d)│ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Monitorizare │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 1.│Acrilamidă │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 2.│Toxinele T-2 şi HT-2 │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 3.│Etilcarbamat │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 4.│Dioxine, furani şi PCB-uri (fructe, │a), c), d) │ │ │legume şi cereale) │ │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘B. Expertiza contaminanţilor în produse de origine nonanimală importate în condiţii speciale sau pe baza controalelor oficiale consolidate ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Produse alimentare supuse condiţiilor │b), c), d) │ │ │speciale de import sau pe baza controa- │ │ │ │lelor oficiale consolidate │ │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘C. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din şi/sau de pe produse de origine nonanimală ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Pesticide determinate din şi/sau de pe │a), b), c), d)│ │ │alimente de origine nonanimală │ │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘D. Controlul oficial al unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine nonanimalăD1 şi D2. Criterii microbiologice ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Legume şi fructe tăiate (gata pentru a fi│a), c), d) │ │ │consumate) │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 2.│Sucuri de legume şi fructe nepasteurizate│a), c), d) │ │ │(gata pentru a fi consumate) │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 3.│Seminţe încolţite (gata pentru a fi │a), c), d) │ │ │consumate) │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 4.│Apă potabilă utilizată ca ingredient │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 5.│Apa îmbuteliată în sticle sau în alte │a), c), d) │ │ │recipiente │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 6.│Apă minerală naturală │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 7.│Apă de izvor │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 8.│Alimente gata pentru consum (care conţin │a), c), d) │ │ │ingrediente de origine nonanimală) │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 9.│Produse alimentare - plante aromatice, │b), c), d) │ │ │frunze de coriandru, busuioc, mentă │ │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘D3. Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Teste de sanitaţie │a), c), d) │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘E. Caracteristici de calitate ale produselor alimentare ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Grâu │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 2.│Sucuri de legume │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 3.│Maioneze şi sosuri de maioneze │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 4.│Vin │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 5.│Băuturi alcoolice distilate │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 6.│Bulion şi pastă de tomate │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 7.│Ape de izvor │a), c), d) │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 8.│Ape minerale │a), c), d) │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘F. Controlul oficial al produselor ecologice ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Pesticide determinate din şi/sau de pe │b), c), d) │ │ │produse ecologice declarate │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 2.│Contaminanţi (metale grele) din produse │b), c), d) │ │ │ecologice declarate │ │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘G. Controlul oficial al alergenilor din produse alimentare ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Alergeni din produse alimentare de │a), c), d) │ │ │origine nonanimală │ │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘H. Controlul oficial al aditivilor/substanţelor interzise în produse de origine nonanimală ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Aditivi din produse alimentare de origine│a), b), c), d)│ │ │nonanimală │ │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘I. Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine nonanimală ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Produse alimentare provenite din │a), c), d) │ │ │producţia internă şi produse provenind │ │ │ │din comerţul intraunional │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 2.│Produse alimentare din import │b), c), d) │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘J. Controlul oficial privind tratarea cu radiaţii ionizante a produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare de origine nonanimală ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Condimente │a), b), c), d)│ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 2.│Plante aromatice │a), b), c), d)│ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 3.│Ingrediente vegetale uscate │a), b), c), d)│ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘K. Controlul oficial privind prezenţa uleiului mineral în uleiul de floarea-soarelui ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Ulei de floarea-soarelui │b), c), d) │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘L. Controlul oficial privind prezenţa melaminei în produse originare sau expediate din China ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Bicarbonat de amoniu destinat produselor │a), b), c), d)│ │ │alimentare │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 2.│Produse alimentare care conţin lapte, │a), b), c), d)│ │ │produse din lapte │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 3.│Soia sau produse pe bază de soia │a), b), c), d)│ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘M. Supravegherea şi controlul alimentelor şi furajelor modificate genetic ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ 1.│Produse constând în soia, care conţin sau│a), c), d) │ │ │sunt obţinute din soia │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 2.│Produse constând în porumb, care conţin │a), c), d) │ │ │sau sunt obţinute din porumb │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 3.│Produse constând în orez, care conţin sau│b), c), d) │ │ │sunt obţinute din orez │ │ └───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘NOTE: a) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor sunt suportate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. b) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza la importul produselor de origine nonanimală sunt suportate de către operatorul economic. c) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic. d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic.  +  Anexa 3 TARIFELE MAXIMALEaferente acţiunilor de supraveghere, prevenire,control şi eradicare a bolilor la animale, acelor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţiamediului, precum şi acţiunilor de identificare şiînregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şicaprinelor, destinate exploataţiilor nonprofesionale, efectuate decătre medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi,pentru anul 2012 ┌───┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │Nr.│ Acţiunea desfăşurată │Tariful, exclusiv TVA │ │crt│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 1.│Inspecţia animalelor dispusă de direcţiile │20 lei/exploataţie │ │ │sanitar-veterinare şi pentru siguranţa │nonprofesională │ │ │alimentelor judeţene, respectiv a municipiului │ │ │ │Bucureşti │ │ ├───┼───────────────────────┬────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 2.│Examinarea clinică a │a) bovine │2,0 lei/cap de animal │ │ │animalelor pentru ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │suspiciunea bolilor │b) ecvidee │2,0 lei/cap de animal │ │ │majore, dispusă conform├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │legislaţiei specifice │c) ovine, caprine │1,0 lei/cap de animal │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │d) suine │2,5 lei/cap de animal │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │e) carnasiere │1,5 lei/cap de animal │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │f) păsări │0,8 lei/cap de animal │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │g) albine, viermi de │1,5 lei/familie │ │ │ │ mătase etc. │ │ ├───┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 3.│Recoltări de probe de │a) animale mari │7,0 lei/cap de animal │ │ │sânge pentru examene ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │de laborator │b) animale mici şi │6,5 lei/cap de animal │ │ │(serologice, │ mijlocii │ │ │ │hematologice, ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │biochimice, │c) suine │7,0 lei/cap de animal │ │ │virusologice, ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │parazitologice etc.) │d) păsări │1,7 lei/cap de animal │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │e) alte specii │1,0 lei/cap de animal │ ├───┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 4.│Recoltarea probelor de │a) animale mari │21 lei/cap de animal │ │ │organe, ţesuturi şi a ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │altor probe pentru │b) animale mici şi │10,6 lei/cap de animal │ │ │analize de laborator, │ mijlocii │ │ │ │efectuarea de ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │necropsii, pentru │c) păsări │7,4 lei/cap de animal │ │ │diagnosticul bolilor, ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │altele decât │d) alte probe, inclusiv │2,4 lei/cap de animal │ │ │encefalopatiile │ coprologice │ │ │ │spongiforme │ │ │ │ │transmisibile şi pesta │ │ │ │ │porcină clasică │ │ │ ├───┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 5.│Recoltarea probelor │a) animale mari │100 lei/cap de animal │ │ │pentru diagnosticul ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │encefalopatiilor │b) animale mici şi │50 lei/cap de animal │ │ │spongiforme │ mijlocii │ │ │ │transmisibile şi ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │recoltarea probelor de │c) porci domestici │50 lei/cap de animal │ │ │organe, ţesuturi pentru├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │analize de laborator, │d) porci sălbatici │50 lei/cap de animal │ │ │efectuarea de │ │ │ │ │necropsii, în vederea │ │ │ │ │diagnosticului pestei │ │ │ │ │porcine clasice │ │ │ ├───┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 6.│Activităţi de depistare│a) tuberculinare - test │9,5 lei/cap de animal │ │ │prin examen alergic │ unic │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │b) TCS │9,5 lei/cap de animal │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │c) maleinare │1,0 lei/cap de animal │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │d) paratuberculinare │1,0 lei/cap de animal │ ├───┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 7.│Recoltare probe sanitaţ│e, apă, furaje │3,2 lei/probă │ ├───┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 8.│Activităţi │a) animale mari │5,0 lei/cap de animal │ │ │imunoprofilactice ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │b) ovine, caprine │2,7 lei/cap de animal │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │c) suine │10,0 lei/cap de animal │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │d) carnasiere │5,7 lei/cap de animal │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │e) păsări - │0,2 lei/cap de animal │ │ │ │ oculoconjunctival │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │f) păsări - injectabil │0,6 lei/cap de animal │ ├───┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 9.│Lucrări de │a) în unităţi zootehnice│14,8 lei/100 mý │ │ │decontaminare, │ de industrie │ │ │ │dezinfecţie, │ alimentară, la │ │ │ │dezinsecţie, │ gospodăriile │ │ │ │deratizare şi de │ populaţiei │ │ │ │necesitate ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │b) în camere de │1,5 lei/mý │ │ │ │ incubaţie, viermi de │ │ │ │ │ mătase etc. │ │ ├───┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │10.│Manopera privind │a) bovine │16,0 lei/cap de animal │ │ │identificarea şi ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │înregistrarea │b) ovine, caprine - două│3,5 lei/cap de animal │ │ │animalelor, a │ crotalii │ │ │ │mişcărilor şi a ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │evenimentelor suferite │c) ovine, caprine - o │2,9 lei/cap de animal │ │ │de acestea, corectarea │ singură crotalie │ │ │ │eventualelor erori ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │d) suine │3,5 lei/cap de animal │ ├───┼───────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │11.│Inspecţia animalelor │a) bovine, ecvidee, lot │20 lei/lot de animale │ │ │vii în vederea │ cuprins între 1 şi 5 │ │ │ │certificării stării de │ animale │ │ │ │sănătate a acestora*) ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │b) bovine, ecvidee, lot │50 lei/lot de animale │ │ │ │ cuprins între 6 şi 20│ │ │ │ │ de animale │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │c) bovine, ecvidee, lot │100 lei/lot de animale │ │ │ │ mai mare de 20 de │ │ │ │ │ animale │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │d) ovine, caprine, lot │10 lei/lot de animale │ │ │ │ cuprins între 1 şi 10│ │ │ │ │ animale │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │e) ovine, caprine, lot │20 lei/lot de animale │ │ │ │ cuprins între 11 şi │ │ │ │ │20 de animale │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │f) ovine, caprine, lot │50 lei/lot de animale │ │ │ │ cuprins între 21 şi │ │ │ │ │ 50 de animale │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │g) ovine, caprine, lot │100 lei/lot de animale │ │ │ │ cuprins între 51 şi │ │ │ │ │ 100 de animale │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │h) ovine, caprine lot │200 lei/lot de animale │ │ │ │ mai mare de 100 de │ │ │ │ │ animale │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │i) suine, lot cuprins │10 lei/lot de animale │ │ │ │ între 1 şi 10 animale│ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │j) suine, lot cuprins │25 lei/lot de animale │ │ │ │ între 11 şi 50 de │ │ │ │ │ animale │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │k) suine, lot mai mare │50 lei/lot de animale │ │ │ │ de 50 de animale │ │ └───┴───────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘_______ Notă *) Tariful este suportat de către deţinătorul animalelor.----