HOTĂRÂRE nr. 351 din 18 aprilie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 54 se introduc opt noi puncte, punctele 55-62, cu următorul cuprins:"55. participă la elaborarea documentelor strategice din domeniul luptei anticorupţie care se referă la sistemul de sănătate românesc şi la monitorizarea aplicării prevederilor acestor documente;56. realizează analize legislative în vederea stabilirii unei diagnoze a factorilor instituţionali şi legislativi care limitează calitatea serviciilor publice şi cresc gradul de vulnerabilitate la corupţie în sănătate;"57. elaborează propuneri de politici publice şi dezvoltă metodologia necesară identificării rapide a situaţiilor de risc în scopul prevenirii şi combaterii deturnărilor de fonduri din sistemul de sănătate, în general, şi din achiziţiile publice, în special, precum şi a corupţiei asociate acestor fapte;58. participă la crearea unor mecanisme specifice de luptă împotriva fraudării sistemului de sănătate şi împotriva corupţiei din sistem;59. defineşte criteriile şi pragurile critice necesare pentru desemnarea infrastructurilor critice;60. elaborează lista posibilelor infrastructuri critice naţionale/europene în sectorul de responsabilitate;61. avizează planurile de securitate ale operatorilor infrastructurilor critice pentru sectorul de sănătate;62. asigură resursele financiare necesare organizării şi desfăşurării activităţilor specifice în domeniul protecţiei infrastructurilor critice."2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Ministerul Sănătăţii reprezintă autoritatea naţională competentă în domeniul evaluării tehnologiilor în sănătate. (2) Evaluarea tehnologiilor medicale reprezintă procesul de analiză sistematică şi multidisciplinară a tehnologiilor medicale noi sau deja existente, prin care se realizează sintetizarea informaţiilor medicale, economice, sociale, etice şi de organizare a sistemului de sănătate cu privire la utilizarea unei tehnologii medicale, într-o manieră obiectivă şi transparentă. (3) Scopul evaluării tehnologiilor medicale este să ofere suport informaţional pentru formularea unor politici de sănătate eficiente, sigure, centrate pe pacient şi luarea unor decizii prin care să se asigure obţinerea celei mai mari valori adăugate posibile. (4) Evaluarea tehnologiilor medicale este aplicabilă medicamentelor, dispozitivelor medicale, echipamentelor şi tehnicilor medicale de înaltă performanţă, politicilor de sănătate, serviciilor şi procedurilor medicale, sistemelor organizaţionale şi manageriale din sistemul de sănătate, inclusiv cele care fac obiectul programelor naţionale de sănătate. (5) În exercitarea rolului prevăzut la alin. (1), Ministerul Sănătăţii îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează şi revizuieşte periodic ghidurile metodologice naţionale de evaluare a tehnologiilor medicale şi formatele rapoartelor de evaluare a tehnologiilor medicale, în conformitate cu standardele internaţionale; b) analizează şi supervizează rapoartele redactate de instituţii abilitate, organizaţii, experţi sau cercetători externi, cu privire la evaluarea de tehnologii medicale, pentru obiectivitate, validitate, conformitate şi rigoare ştiinţifică, la solicitarea furnizorilor sau din iniţiativa Ministerului Sănătăţii; c) colaborează cu organisme profesionale din sistemul de sănătate şi instituţii academice în vederea evaluării tehnologiilor medicale; d) participă la elaborarea de ghiduri clinice prin activităţi de coordonare, dezvoltare de metodologii, colectare şi analiză critică a studiilor şi monitorizare; e) colectează şi analizează datele statistice relevante pentru evaluarea tehnologiilor medicale de la toate instituţiile sistemului de sănătate; f) elaborează şi implementează mecanismele de prioritizare în scopul evaluării tehnologiilor medicale; g) asigură transparenţa procesului de fundamentare a deciziilor referitoare la evaluarea tehnologiilor medicale; h) implementează un mecanism de evaluare rapidă a tehnologiilor în sănătate, derulat de către instituţii de cercetare ştiinţifică abilitate, pe baza analizelor şi a rapoartelor de evaluare din ţări membre ale Uniunii Europene, în vederea luării deciziei; i) dezvoltă continuu capacitatea instituţională în domeniul evaluării tehnologiilor medicale, inclusiv prin activităţi de formare profesională; j) participă la schimbul de informaţii ştiinţifice, la elaborarea de modele şi instrumente de evaluare, precum şi la realizarea de studii şi materiale în colaborare cu statele membre ale reţelei europene de evaluare a tehnologiilor medicale; k) participă la proiecte de colaborare internaţională cu alte instituţii de profil."3. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi este de 280, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Claudia BoghiceviciMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 18 aprilie 2012.Nr. 351.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                            a Ministerului Sănătăţii    Numărul maxim de posturi = 280, exclusiv demnitarii    şi posturile aferente cabinetului ministrului┌─────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────────┐│Colegiul Ministerului├──────────┤ MINISTRU ├──────────┤ Cabinet ministru ││ Sănătăţii │ └─────┬────┘ └──────────────────────┘└─────────────────────┘ │ ┌──────────────────────┐┌──────────────────────┐ ├───────────────┤ Serviciul audit ││ Direcţia generală │ │ └──────────────────────┘│ resurse umane şi ├───────────────┤ ┌──────────────────────┐│ certificare │ ├───────────────┤ Direcţia control │└──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐│ Serviciul de presă ├───────────────┼───────────────┤ Consilier diplomatic │└──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘                                       │┌──────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐│ Compartiment afaceri ├───────────────┤ │ Compartiment specia- ││ europene şi relaţii │ ├───────────────┤ lizat în domeniul ││ internaţionale │ │ │ infrastructurilor │└──────────────────────┘ │ │ critice │                                       │ └───────────────────────┘┌──────────────────────┐ ││ Unitatea de evaluare │ │ ┌───────────────────────┐│ a tehnologiilor ├───────────────┼───────────────┤ Compartiment ││ în sănătate*) │ │ │ integritate │└──────────────────────┘ │ └───────────────────────┘                                       │┌────────┬────────────────────┬────────┴────────────┬──────────────────┐│ │ │ │ ││ ┌──────┴─────────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴──────┐│ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │Subsecretar de││ ├────────────────┤ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │ stat ││ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ └──────────────┘│ │secretar de stat│ │secretar de stat│ │secretar de stat││ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘│ ┌────────────────┐ ┌──────────────────┐└───┤Secretar general├─────┤ Secretar general │    └───────┬────────┘ │ adjunct │            │ └──────────────────┘            │            ├────┬──────┬────┬──────┬────┬─────┐          ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐          │M1│ │M2│ │M3│ │M4│ │M5│ │M6│ │M7│          └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────   │ M1 Direcţia generală economică   │ M2 Direcţia organizare şi politici salariale   │ M3 Direcţia juridică şi contencios   │ M4 Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică   │ M5 Direcţia politica medicamentului   │ M6 Direcţia de politici publice şi asistenţă medicală   │ M7 Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă   └─────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *) Funcţionează la nivel de serviciu.-------