LEGE nr. 61 din 10 aprilie 2012privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă modificarea a fost dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă sau prin orice alt înscris prevăzut de lege, aceasta se comunică, din oficiu, în termenul prevăzut la alin. (1).2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:«(3) Înscrierea în actele de stare civilă, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), a mențiunilor referitoare la modificarea intervenită în statutul civil se poate face și la cererea persoanei interesate.»3. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ofițerul de stare civilă are obligația de a refuza motivat, comunicând în scris declarantului, înregistrarea prenumelor formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natură a afecta ordinea publică și bunele moravuri sau interesele copilului, după caz.4. La articolul I punctul 6, alineatele (1) și (2) ale articolului 23 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Întocmirea actului de naștere, în cazul copilului părăsit de mamă în unități sanitare, se face imediat după împlinirea termenului de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare.(2) Dacă identitatea mamei nu a fost stabilită în termenul prevăzut la alin. (1), serviciul public de asistență socială în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza documentației transmise de direcția generală de asistență socială și protecția copilului, are obligația să solicite, în termen de 48 de ore, primarului competent să întocmească actul de naștere dispoziția privind stabilirea numelui și prenumelui copilului și să facă declarația de înregistrare a nașterii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. Dispoziția privind stabilirea numelui și prenumelui copilului se emite de către primar în termen de 5 zile de la data solicitării.5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul ori reședința unul dintre viitorii soți sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unității administrativ-teritoriale respective.»6. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.7. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru motive temeinice, dacă unul dintre viitorii soți se află în imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, declarația de căsătorie se poate face și în afara sediului acestuia/acesteia, în fața ofițerului stării civile.8. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:17^1. La articolul 39, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Structura de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se afla ultimul domiciliu al defunctului are obligația de a comunică, în scris, camerei notarilor publici în a cărei rază administrativă se află lista actualizată a actelor de deces întocmite. Lista se transmite lunar și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele și ultimul domiciliu al defunctului.(5) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României acreditate în străinătate comunică lista prevăzută la alin. (4) Ministerului Afacerilor Externe, care o transmite Camerei Notarilor Publici București.»9. La articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 69 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numele sau prenumele formate din două sau mai multe cuvinte se scriu cu cratimă.10. La articolul I punctul 28, alineatul (3) al articolului 69 se abrogă.11. Articolul III se abrogă.12. Articolul V se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul VLegea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  București, 10 aprilie 2012.Nr. 61.