LEGE nr. 60 din 10 aprilie 2012privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) regulament - Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările şi completările ulterioare; b) operator - persoana fizică sau juridică autorizată să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; c) agent - persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct înregistrarea avizelor de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; d) arhivă - Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM); e) aviz de înscriere, după caz: avizul de înscriere a ipotecii şi a celorlalte operaţiuni asimilate acesteia, denumit în continuare aviz de ipotecă; avizul de fiducie; avizul prin care se realizează publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege, denumit în continuare aviz specific; avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor; avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare. (2) Avizul de ipotecă reprezintă avizul de înscriere a ipotecii şi a celorlalte operaţiuni juridice prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi poate fi:1. avizul de constituire a ipotecii şi de înscriere a celorlalte operaţiuni juridice supuse prevederilor Codului civil, în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea, denumit în continuare aviz de ipotecă iniţial;2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial, vizând descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite şi alte modificări reglementate de lege;3. avizul de cesiune a creanţei ipotecare;4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial;5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;6. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial;7. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial datorită executării obligaţiei garantate ori renunţării creditorului la întreaga ipotecă;8. avizul de nulitate pentru motivul anulării sau constatării nulităţii contractului de ipotecă;9. avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unei ipoteci;10. avizul de transformare a avizului de înscriere a intenţiei de constituire a ipotecii în aviz de ipotecă iniţial;11. avizul de menţinere a ipotecii;12. avizul de actualizare a datelor;13. avizul de executare a bunului ipotecat;14. avizul de preluare în contul creanţei;15. avizul de cesiune a ipotecii;16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;17. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial. (3) Avizul de fiducie reprezintă avizul de menţionare în arhivă a fiduciei şi poate fi:1. avizul de fiducie iniţial;2. avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;3. avizul modificator al avizului de fiducie iniţial;4. avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial;5. avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial;6. avizul de reactivare a avizului de fiducie iniţial. (4) Avizul specific este avizul prin care se realizează publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege şi poate fi:1. avizul specific iniţial;2. avizul modificator al avizului specific iniţial;3. avizul de prelungire a avizului specific iniţial;4. avizul de stingere a avizului specific iniţial;5. avizul de nulitate a avizului specific iniţial;6. avizul de reactivare a avizului specific iniţial. (5) Avizul de ipotecă - creanţe securitizate reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 şi poate fi:1. avizul de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;3. avizul de reducere a ipotecii - creanţe securitizate;4. avizul de extindere a ipotecii - creanţe securitizate;5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;6. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate. (6) Avizul de ipotecă - obligaţiuni ipotecare reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 şi poate fi:1. avizul de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;3. avizul de reducere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;4. avizul de extindere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;6. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare."2. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ipotecile mobiliare, gajul, precum şi orice alte operaţiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în arhivă în vederea efectuării publicităţii, se înscriu în arhivă prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de ipotecă mobiliară."3. La articolul I punctul 2, după alineatul (2) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Controlul asupra contului satisface cerinţa publicităţii ipotecii mobiliare numai prin înscrierea ipotecii mobiliare în arhivă.(2^2) În cazul ipotecilor mobiliare pentru care publicitatea se realizează prin control în condiţiile art. 2.410 alin. (2) din Codul civil, prioritatea menţionată de art. 2.426 din Codul civil este conferită numai acelei ipoteci mobiliare care a îndeplinit şi formalităţile de publicitate la arhivă."4. La articolul I punctul 3, litera g) a alineatului (2) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) supraveghează desfăşurarea activităţii operatorilor şi agenţilor acestora în conformitate cu regulile de concurenţă, sesizează Consiliul Concurenţei cu privire la încălcarea acestora şi poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operaţiuni de înregistrare în arhivă, atunci când există probe suficiente cu privire la practicile respective. Măsurile luate îşi vor produce efectele până la soluţionarea definitivă a cauzei, potrivit dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; după acest moment, Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordanţă cu decizia Consiliului Concurenţei sau, după caz, a instanţei judecătoreşti;"5. La articolul I punctul 5, alineatul (5) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Corpul operatorilor participă împreună cu Autoritatea de Supraveghere la elaborarea de reguli interne pentru administrarea şi operarea arhivei, precum şi la elaborarea regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea AEGRM, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil, a prezentei ordonanţe şi a regulamentului."6. La articolul I punctul 6, alineatul (5^1) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5^1) Actele prevăzute la alin. (5) se adoptă de către Autoritatea de Supraveghere."7. La articolul I punctul 7, partea introductivă a articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Pentru obţinerea autorizaţiei de operator, persoanele interesate vor înainta Autorităţii de Supraveghere următoarele documente:"8. La articolul I punctul 8, alineatul (7) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Solicitantului care nu va completa documentaţia în termen de 45 de zile de la comunicarea adresei în acest sens de către Autoritatea de Supraveghere i se va respinge cererea de autorizare. De la completare curge un nou termen de 45 de zile pentru soluţionarea cererii."9. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:"10^1. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 18. - (1) Decizia Autorităţii de Supraveghere de revocare a autorizaţiei de funcţionare va fi publicată pe pagina web a arhivei şi va produce efecte începând cu această dată.»"10. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Operatorii sunt obligaţi să garanteze profesional pentru eventualele prejudicii rezultând din înregistrarea necorespunzătoare a avizelor de înscriere."11. La articolul I punctul 13, alineatul (1) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfăşurată de operator potrivit dispoziţiilor Codului civil, prezentei ordonanţe şi regulamentului vor fi acoperite cu prioritate prin sistemul de asigurare profesională sau cu scrisoarea de garanţie."12. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:"14^1. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 23. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru fiecare reautorizare operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 200 lei. (2) De asemenea, operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 50 lei pentru fiecare birou teritorial sau agent împuternicit să efectueze înscrieri în arhivă.»"13. La articolul I punctul 15, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial. (2) Pentru celelalte avize de ipotecă se vor plăti următoarele taxe: a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial; b) 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă iniţial; c) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial; d) 20 lei pentru avizul de cesiune a creanţei ipotecare; e) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri; f) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial; g) 20 lei pentru avizul de menţinere a ipotecii; h) 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat; i) 20 lei pentru avizul de preluare în contul creanţei; j) 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii; k) 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor; l) 30 lei pentru avizul de transformare; m) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial. (3) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie iniţial. (4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plăti următoarele taxe: a) 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar; b) 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie iniţial; c) 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial; d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial; e) 60 lei pentru avizul de reactivare a avizului de fiducie iniţial. (5) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz specific iniţial. (6) Pentru celelalte avize specifice se vor plăti următoarele taxe: a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului specific iniţial; b) 20 lei pentru avizul de prelungire al avizului specific iniţial; c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului specific iniţial; d) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului specific iniţial; e) 40 lei pentru avizul de reactivare a avizului specific iniţial. (7) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial - creanţe securitizate. (8) Pentru celelalte avize de ipotecă - creanţe securitizate se vor plăti următoarele taxe: a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creanţe securitizate; c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creanţe securitizate; d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; g) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate. (9) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare. (10) Pentru celelalte avize de ipotecă - obligaţiuni ipotecare se vor plăti următoarele taxe: a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare; c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare; d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; g) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare. (11) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru orice alte avize necesare înscrierii în arhivă a actelor şi faptelor juridice prevăzute de lege."14. La articolul I punctul 16, articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) O cotă de 85% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 şi 24 se constituie şi se utilizează ca venituri la bugetul de stat. (2) O cotă de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 şi 24 se constituie şi se utilizează, prin derogare de la alte dispoziţii legale, ca fond special la dispoziţia Ministerului Justiţiei, pentru organizarea şi funcţionarea AEGRM. (3) Modul de utilizare de către Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2), precum şi detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Disponibilităţile rămase la finele anului în fondul special se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. (5) Evidenţa contabilă a sumelor prevăzute la alin. (2), precum şi verificarea respectării destinaţiei acestora revin compartimentului financiar-contabil din cadrul Ministerului Justiţiei. (6) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 şi 24 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata oficială a indicelui de inflaţie."15. La articolul I punctul 19, articolul 28^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28^2. - (1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă. (2) Debitorul obligaţiei garantate sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial. (3) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri. (4) Avizul de cesiune a creanţei ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat. (5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi depus la arhivă, după caz, la solicitarea cedentului ipotecii sau a cesionarului ipotecii ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat. (6) Înscrierea în arhivă a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere. (7) Operatorul va păstra documentele de reprezentare aferente fiecărui aviz înscris şi le va prezenta la cererea Autorităţii de Supraveghere. (8) În cazul în care persoana interesată este persoană juridică, subscrierea avizelor de înscriere poate fi făcută şi de către consilierul juridic al acesteia, prezentând împuternicirea dată de persoana juridică. (9) Înscrierea în arhivă a avizelor specifice poate fi solicitată de oricare din părţile avizului ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere. (10) Înscrierea în arhivă a avizelor de ipotecă conform Legii nr. 31/2006 şi Legii nr. 32/2006 poate fi solicitată de reprezentantul creditorului."16. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 28^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28^3. - (1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de înscriere în arhivă de către persoana interesată, potrivit legii, ori de către reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil."17. La articolul I punctul 22, articolul 30^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30^1. - Operatorii, birourile teritoriale proprii, precum şi agenţii împuterniciţi ai acestora răspund în desfăşurarea activităţii lor disciplinar, civil sau penal, după caz."18. La articolul I, punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"23. Articolul 31 se abrogă."19. La articolul I punctul 24, litera b) a alineatului (1) al articolului 31^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) desfăşurarea activităţii în conformitate cu regulile de concurenţă;"20. La articolul I, punctul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"26. Articolul 33 se abrogă."21. La articolul II punctul 6, litera a) a alineatului (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) în cazul contractelor încheiate între profesionişti, potrivit art. 1.535 din Codul civil;"22. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. III. - Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 6. - (1) În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil, referirile la comercianţi se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică termenului "comerciant" prevăzut în: a) Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată; b) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările ulterioare; c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare; d) orice alte acte normative în care termenul "comerciant" are un înţeles specific dispoziţiilor cuprinse în aceste din urmă acte normative. (3) În legislaţia privind protecţia drepturilor consumatorilor, termenul "comerciant" se înlocuieşte cu cel de "profesionist".»2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:«Art. 8^1. - Existenţa unui litigiu sau înscrierea lui în registrele publice prevăzute de lege nu împiedică efectuarea formalităţilor de publicitate.»3. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:«Art. 17^1. - Dispoziţiile art. 186 din Codul civil se aplică şi în cazurile prevăzute la art. 119 alin. (6), art. 142 alin. (2) şi art. 160 alin. (2) din Codul civil.»4. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 42. - (1) În aplicarea art. 379 alin. (1) din Codul civil, divorţul se poate pronunţa, în ipoteza prevăzută la art. 373 lit. b) din Codul civil, din culpa unuia dintre soţi, dacă instanţa stabileşte culpa soţului pârât în destrămarea căsătoriei. (2) Dispoziţiile art. 388 din Codul civil sunt aplicabile, în cazul prevăzut la art. 373 lit. b) din Codul civil, dacă divorţul s-a pronunţat din culpa exclusivă a pârâtului, iar în cazul prevăzut la art. 373 lit. c) din Codul civil, dacă divorţul s-a pronunţat din culpa exclusivă a reclamantului.»5. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 45. - Dispoziţiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despăgubirilor şi cele ale art. 390 din Codul civil privind acordarea prestaţiei compensatorii sunt aplicabile în cazul în care motivele de divorţ s-au ivit după intrarea în vigoare a Codului civil.»6. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 56. - (1) Dispoziţiile Codului civil privitoare la dobândirea drepturilor reale imobiliare prin efectul înscrierii acestora în cartea funciară se aplică numai după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială şi deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cărţilor funciare pentru imobilele respective, în conformitate cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»7. La articolul 58 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:«(2) Până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 56 alin. (1), ori de câte ori proprietarul imobilului are un drept de opţiune, el dobândeşte dreptul de proprietate asupra lucrării începute după intrarea în vigoare a Codului civil de la data cererii de chemare în judecată prin care a solicitat recunoaşterea dreptului său de proprietate asupra lucrării, dacă acţiunea a fost admisă.»8. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu următorul cuprins:«Art. 60^1. - În categoria convenţiilor prevăzute de art. 627 alin. (4) din Codul civil, din care se naşte obligaţia de a transmite în viitor proprietatea către o persoană determinată ori determinabilă, intră şi antecontractele având ca obiect transmiterea în viitor, prin încheierea de contracte, a dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, după caz, dacă prin lege nu se prevede altfel.»9. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 80. - Cererile de înscriere, precum şi acţiunile în justiţie întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de data introducerii lor, vor fi soluţionate potrivit normelor materiale în vigoare la data încheierii actului sau, după caz, la data săvârşirii ori producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv al dreptului supus înscrierii ori rectificării, cu respectarea normelor procedurale în vigoare în momentul introducerii lor.»10. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 82. - (1) Dispoziţiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după data intrării în vigoare a acestuia. Pentru cazurile în care posesia a început înainte de această dată sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei. Cu privire la imobilele pentru care, la data începerii posesiei, înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, nu erau deschise cărţi funciare, rămân aplicabile dispoziţiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864. (2) În cazul posesiilor începute după intrarea în vigoare a Codului civil, dacă erau deschise cărţi funciare, până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 56 alin. (1), uzucapiunea extratabulară prevăzută în art. 930 din Codul civil îşi produce efectele de la data introducerii cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat constatarea îndeplinirii cerinţelor legale ale acestui mod de dobândire, dacă acţiunea a fost admisă, respectiv de la data invocării excepţiei uzucapiunii, dacă această excepţie a fost admisă.»11. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 82^1, cu următorul cuprins:«Art. 82^1. - (1) Drepturile asupra locurilor de veci/înhumare din cimitire, dobândite în condiţiile legii, se transmit, indiferent de natura lor juridică, prin succesiune şi acte juridice între vii cu titlu gratuit. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi constituite, în temeiul reglementărilor în vigoare la 1 octombrie 2011, şi după intrarea în vigoare a Codului civil.»12. La articolul 104, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 104. - (1) Constituirea, conţinutul şi opozabilitatea drepturilor reale de garanţie sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data naşterii creanţei garantate sau, după caz, la data încheierii contractului prin care garanţia a fost constituită.»13. La articolul 104, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:«(4) Dispoziţiile cap. VI din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile în cazul executării garanţiilor reale mobiliare constituite în temeiul aceleiaşi legi.»14. După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu următorul cuprins:«Art. 106^1. - Răspunderea prevăzută de art. 1.258 din Codul civil poate fi angajată numai în limita prejudiciului nereparat prin anularea sau constatarea nulităţii contractului ce a fost dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă. Angajarea acestei răspunderi nu înlătură angajarea răspunderii şi a altor persoane, în condiţiile legii.»15. După articolul 110 se introduc două noi articole, articolele 110^1 şi 110^2, cu următorul cuprins:«Art. 110^1. - Clauza exoneratoare de răspundere prevăzută la art. 1.363 din Codul civil privitoare la divulgarea secretului comercial sau profesional de care sunt ţinuţi profesioniştii se aplică atât în cazul răspunderii delictuale pentru fapta proprie, cât şi în cazul răspunderii contractuale.Art. 110^2. - Dispoziţiile art. 1.415 din Codul civil sunt aplicabile ori de câte ori, potrivit legii sau contractului, debitorul sau, după caz, titularul unui drept ori facultăţi trebuie să execute o obligaţie sau o prestaţie, să accepte ori să exercite un drept sau o facultate ori, după caz, să adere la un contract, deşi nici legea şi nici contractul nu prevăd un termen în acest scop.»16. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 114. - Dispoziţiile art. 1.521-1.526 din Codul civil privitoare la punerea în întârziere a debitorului sunt aplicabile în cazul obligaţiilor născute după data intrării sale în vigoare.»17. După articolul 118 se introduce un nou articol, articolul 118^1, cu următorul cuprins:«Art. 118^1. - (1) În cazul restituirii prestaţiilor reciproce, dispuse în temeiul legii sau al unui contract, dacă bunul piere în mod fortuit şi nu a fost asigurat, iar debitorul obligaţiei de restituire a fost de bună-credinţă sau obligaţia de restituire nu provine din culpa sa, obligaţia de restituire se stinge potrivit art. 1.642 din Codul civil, caz în care şi creditorul este liberat de propria obligaţie de restituire, însă numai dacă a fost de bună-credinţă sau cauza restituirii nu îi este imputabilă. (2) Dacă bunul arătat la alin. (1) a pierit numai în parte, creditorul are dreptul de a reduce propria prestaţie până la limita a ceea ce el primeşte.»18. După articolul 123 se introduce un nou articol, articolul 123^1, cu următorul cuprins:«Art. 123^1. - În vederea aplicării prevederilor art. 1.746 din Codul civil, numai vecinii care sunt proprietari de fond forestier beneficiază de dreptul de preempţiune.»19. După articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 143^1, cu următorul cuprins:«Art. 143^1. - Dispoziţiile art. 2.010 alin. (3) din Codul civil se aplică şi în cazul stabilirii remuneraţiei intermediarului, potrivit art. 2.097 din Codul civil, sau a remuneraţiei depozitarului, potrivit art. 2.106 din Codul civil.»20. La articolul 151, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 151. - (1) Dispoziţiile art. 2.324 alin. (4) din Codul civil se aplică în toate cazurile în care profesionistul îşi operează diviziunea patrimoniului, dar numai cu privire la drepturile şi obligaţiile născute după intrarea în vigoare a Codului civil.»21. După articolul 160 se introduce un nou articol, articolul 160^1, cu următorul cuprins:«Art. 160^1. - Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul art. 2.383 din Codul civil la "notarea începerii urmăririi silite" se va înţelege ca fiind făcută la "notarea somaţiei de plată".»22. Articolul 167 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 167. - Actele de dispoziţie cu privire la bunul ipotecat, încheiate în condiţiile art. 2.393 din Codul civil, sunt anulabile la cererea creditorului ipotecar numai atunci când produsele bunului ipotecat nu pot fi urmărite de către creditorul ipotecar cu acelaşi rang ca şi ipoteca iniţială. Cu toate acestea, creditorul ipotecar nu poate obţine anularea acestor acte în cazul în care le-a aprobat expres sau tacit.»23. După articolul 178 se introduce un nou articol, articolul 178^1, cu următorul cuprins:«Art. 178^1. - În sensul art. 2.428 alin. (2) lit. f) din Codul civil, ipoteca se va radia din cartea funciară şi în baza unei declaraţii scrise a creditorului ipotecar. În cazul în care mai mulţi creditori sunt beneficiarii unei ipoteci cu privire la bunul în cauză, declaraţia de radiere nu va aduce atingere drepturilor celorlalţi creditori ipotecari. Declaraţia de radiere se poate face sub forma unui înscris autentic notarial.»24. După articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 181^1, cu următorul cuprins:«Art. 181^1. - (1) Încuviinţarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat prevăzută la art. 2.445 din Codul civil este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, sediul creditorul. (2) Opoziţia la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competenţa judecătoriei care a încuviinţat vânzarea bunului mobil ipotecat. (3) Numirea administratorului bunului mobil ipotecat prevăzută la art. 2.468 şi 2.469 din Codul civil, precum şi opoziţia la preluarea bunului mobil în vederea administrării sunt de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, sediul creditorul.»25. După articolul 205 se introduc două noi articole, articolele 205^1 şi 205^2, cu următorul cuprins:«Art. 205^1. - Dispoziţiile art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil sunt aplicabile inclusiv în cazul în care prin hotărârea rămasă definitivă s-a luat act de renunţarea la judecată ori s-a constatat perimarea.Art. 205^2. - Dispoziţiile art. 2.556 se aplică în cazul în care înscrisurile au fost predate prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau telegrafic ori la un serviciu de curierat rapid sau la un serviciu specializat de comunicare, înfiinţate potrivit legii.»26. Articolul 222 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 222. - Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010, referirea din cuprinsul Codului civil sau al prezentei legi la hotărârea definitivă se va înţelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă.»27. La articolul 229, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile minorului revin autorităţii tutelare.»28. La articolul 229, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:«(3^1) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), măsura plasamentului, a plasamentului în regim de urgenţă şi a supravegherii specializate se stabilesc şi se monitorizează potrivit art. 58-70 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare.(3^2) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), numirea curatorului special care îl asistă sau îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziţie sau la dezbaterea procedurii succesorale se face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea notarului public, în acest din urmă caz nefiind necesară validarea sau confirmarea de către instanţă.»29. După articolul 229 se introduc două noi articole, articolele 229^1 şi 229^2, cu următorul cuprins:«Art. 229^1. - (1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită. (2) În cazul cererilor privind autorizarea de către instanţa de tutelă şi de familie a încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare se solicită priveşte un imobil, este de asemenea competentă şi instanţa în a cărei circumscripţie teritorială este situat imobilul. În acest caz, instanţa de tutelă care a pronunţat hotărârea va comunică de îndată o copie a acesteia instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cel ocrotit.Art. 229^2. - (1) Registrele naţionale notariale vor fi deschise, ţinute şi administrate exclusiv de Uniunea Naţională a Notarilor Publici. (2) Deschiderea, conţinutul, administrarea şi operarea registrelor notariale se stabilesc prin Legea nr. 36/1995, republicată.»30. La articolul 230, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 4 decembrie 1864, nr. 7 din 12 ianuarie 1865, nr. 8 din 13 ianuarie 1865, nr. 8 din 14 ianuarie 1865, nr. 11 din 16 ianuarie 1865, nr. 13 din 19 ianuarie 1865, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 1169-1174 şi 1176-1206, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010;....................................................................................... c) Codicele de comerţ din 1887, publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 10 mai 1887, cu excepţia dispoziţiilor art. 46-55, 57, 58 şi 907-935, aplicabile în continuare în raporturile dintre profesionişti, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010, a cărţii a II-a "Despre comerţul maritim şi despre navigaţie", precum şi a dispoziţiilor art. 948, 953, art. 954 alin. (1) şi art. 955, care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim;»."  +  Articolul IIDispoziţiile art. I pct. 14 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2012, dată până la care Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei vor lua măsurile necesare pentru aplicarea acestora.  +  Articolul IIIAlineatele (1) şi (1^3) ale articolului 54 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, un certificat de sarcini. În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile necesare întocmirii actului în vederea căruia a fost solicitat. Extrasul de carte funciară pentru autentificare este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Înainte de împlinirea termenului de 10 zile, valabilitatea extrasului poate înceta şi la cererea notarului public, dacă acesta a renunţat la încheierea actului pentru care solicitase extrasul sau dacă actul a fost încheiat..............................................................................(1^3) Eliberarea unui nou extras de carte funciară pentru autentificare nu poate fi solicitată mai devreme de 3 zile lucrătoare de la expirarea valabilităţii extrasului eliberat anterior."  +  Articolul IVAlineatul (2) al articolului 72 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 18 octombrie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Citaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, şi precizarea că, dacă succesibilul nu îşi exercită dreptul de a accepta în termenul prevăzut la art. 1.103 din Codul civil, va fi prezumat că renunţă la moştenire. În cazul în care, astfel cum rezultă din informaţiile existente la dosar, domiciliul actual al succesibilului nu este cunoscut, se poate proceda la citarea sa, în mod cumulativ, prin afişare la ultimul domiciliu al defunctului, afişare la ultimul domiciliu cunoscut al succesibilului, publicare într-un ziar cu răspândire naţională."  +  Articolul VLegea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 45, alineatele (5) - (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Coproprietarii şi vecinii proprietari de fond forestier, persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, au un drept de preempţiune, în ordinea prevăzută la art. 1.746 din Codul civil şi în condiţiile prezentei legi, la cumpărarea de terenuri din fondul forestier aflate în proprietate privată, la preţ şi în condiţii egale. (6) Vânzătorul are obligaţia de a-i înştiinţa în scris pe toţi preemptorii, prin executorul judecătoresc sau notarul public, despre intenţia de vânzare, arătând şi preţul cerut pentru terenul ce urmează a fi vândut. În cazul în care coproprietarii sau vecinii fondului, alţii decât administratorul pădurilor proprietate publică a statului, nu au domiciliul ori sediul cunoscut, înştiinţarea ofertei de vânzare se înregistrează la primăria sau, după caz, primăriile în raza cărora este situat terenul şi se afişează, în aceeaşi zi, la sediul primăriei, prin grija secretarului consiliului local. (7) Titularii dreptului de preempţiune trebuie să îşi manifeste în scris intenţia de cumpărare şi să comunice acceptarea ofertei de vânzare sau, după caz, să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afişată, în termen de 30 de zile de la comunicarea ofertei de vânzare ori, după caz, de la afişarea acesteia la sediul primăriei. (8) În situaţia în care terenul ce urmează a fi vândut este limitrof cu fondul forestier proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, exercitarea dreptului de preempţiune al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale în termenul prevăzut la alin. (7) prevalează în raport cu dreptul de preempţiune al vecinilor."2. La articolul 45, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (9) - (11), cu următorul cuprins:"(9) Dacă în termenul arătat în alin. (7) niciunul dintre preemptori nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, vânzarea terenului este liberă. În faţa notarului public dovada înştiinţării preemptorilor se face cu copie de pe comunicările făcute sau, dacă este cazul, cu certificatul eliberat de primărie, după expirarea termenului de 30 de zile în care trebuia manifestată intenţia de cumpărare. (10) Nerespectarea de către vânzător a obligaţiei prevăzute la alin. (6) sau vânzarea terenului la un preţ mai mic ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în oferta de vânzare atrage anulabilitatea vânzării. (11) Dispoziţiile prezentului articol privitoare la exercitarea dreptului de preempţiune se completează cu prevederile de drept comun."  +  Articolul VIAlineatul 3 al articolului 617 din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Dacă pârâtul nu a formulat cerere reconvenţională, iar din dovezile administrate rezultă că numai reclamantul este culpabil de destrămarea căsătoriei, cererea acestuia va fi respinsă ca neîntemeiată, cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 617^1 privind pronunţarea divorţului din culpa exclusivă a reclamantului."  +  Articolul VIIArticolul 658 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Încetarea destinaţiei folosinţei comuneArt. 658. - (1) Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî cu acordul tuturor coproprietarilor. (2) În cazul încetării destinaţiei de folosinţă comună în condiţiile alin. (1), devin aplicabile dispoziţiile privitoare la coproprietatea obişnuită. (3) Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinaţiei folosinţei comune se înscrie în mod corespunzător în cartea funciară pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop."  +  Articolul VIIICererile prevăzute la art. 229 alin. (3) şi (3^2) din Legea nr. 71/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente potrivit legii în vigoare la data sesizării lor.  +  Articolul IXLa data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate actele normative în vigoare, sintagma "serviciul/serviciile de stare civilă" se înlocuieşte cu sintagma "serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 10 aprilie 2012.Nr. 60.-----