ORDIN nr. 136 din 6 aprilie 2012privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 13 aprilie 2012    Având în vedere:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în cel mult 48 de ore de la data încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru încheiat. (2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua în format electronic, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.anrmap.ro (3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Ofertantul declarat câştigător lezat de neîncheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în termenul legal prevăzut la art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (2) Transmiterea sesizării prevăzute la alin. (1) se va efectua în format electronic, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.anrmap.ro (3) Modelul sesizării este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentruReglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăBucureşti, 6 aprilie 2012.Nr. 136  +  Anexa 1 - Model -NOTIFICAREcu privire la încheierea contractului deachiziţie publică/acordului-cadru  +  Secţiunea I Autoritatea contractantăI.1. Denumire oficială: ........................................I.2. Detalii autoritate contractantă:Adresa ....../(strada, localitatea, judeţul)/...................CUI: ...........................................................Persoana de contact: ........................................Adresa de e-mail: ...........................................Telefon: .....................................Fax: ..........................................I.3. Tipul autorităţii contractante: ...........................Utilităţi: Da/NuDacă Nu, se alege:[] Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale ori locale ale acestora[] Agenţie/Birou naţional sau federal[] instituţie publică de interes naţional subordonată unui minister[] companie/societate comercială/regie naţională în coordonarea unui minister[] Autoritate regională sau locală[] judeţ[] municipiu[] oraş[] comună[] asociaţie de dezvoltare intercomunală[] Agenţie/Birou regional sau local[] instituţie publică de interes judeţean/local[] companie/societate comercială/regie naţională în coordonarea unui consiliu judeţean/local[] Organism de drept public[] Instituţie/Agenţie europeană sau organizaţie internaţională[] Altele (precizaţi): ................................I.4. Atribuirea contractului în numele altor autorităţi contractante:[] Da [] Nu(Dacă Da, se vor completa informaţii suplimentare privind respectivele autorităţi contractante, respectiv denumirea autorităţii contractante şi motivul pentru care atribuie în numele acesteia din urmă.)  +  Secţiunea a II-a Obiectul contractuluiII.1. Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea contractantă: .............................II.2. Tipul contractului/acordului-cadru:[] Lucrări [] Produse [] ServiciiII.3. Codul CPV:[] Principal: ........................................[] Suplimentare: .....................................  +  Secţiunea a III-a ProceduraIII.1. Tipul procedurii[] Cerere de oferte[] Licitaţie deschisă[] Licitaţie restrânsă[] Licitaţie restrânsă accelerată[] Dialog competitiv[] Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare[] Negociere accelerată[] Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare:(Utilităţi NU) (Utilităţi DA)- art. 122 lit. b) - art. 252 lit. a)- art. 122 lit. c) - art. 252 lit. b)- art. 122 lit. d) - art. 252 lit. c)- art. 122 lit. e) - art. 252 lit. d)- art. 122 lit. f) - art. 252 lit. e)- art. 122 lit. g) - art. 252 lit. f)- art. 122 lit. h) - art. 252 lit. g)- art. 122 lit. i) - art. 252 lit. h)- art. 122 lit. j) - art. 252 lit. i)- art. 252 lit. j)- art. 252 lit. k)III.2. Numărul invitaţiei/anunţului de participare publicată/publicat în Sistemul electronic de achiziţii publice: ........................ .NOTĂ:În situaţia în care se bifează "Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare conform art. 122 lit. i) şi j) sau art. 252 lit. j) şi k)", se vor menţiona obligatoriu numărul anunţului/invitaţiei de participare iniţiale şi numărul anunţului de atribuire a contractului iniţial.III.3. Procedura este împărţită pe loturi:[] Da [] NuDacă Da: Număr de loturi atribuite: ............................ .  +  Secţiunea a IV-a Atribuirea contractului (secţiune repetitivă pentru fiecare lot atribuit în funcţie de numărul de loturi atribuite completat mai sus)IV.1. Numărul contractului/acordului-cadru:Contract nr. ......... Denumire: ........................ Lot: ..........IV.2. Termenul cuprins între data deschiderii ofertelor şi stabilirea ofertei câştigătoare: ........ zileIV.3. Data deciziei de atribuire a contractului: ..../(zz/ll/aaaa)/.......IV.4. Data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii: ..../(zz/ll/aaaa)/.......IV.5. Data încheierii contractului/acordului-cadru: ..../(zz/ll/aaaa)/................IV.6. Motivele care au condus la depăşirea termenului prevăzut la art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare (dacă este cazul): .................................IV.7. Valoarea contractului/acordului-cadru:Valoarea: ............................................Moneda: EUR/USD/RONIV.8. Numele şi adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului/acordului-cadru:Denumirea oficială/adresa/localitatea/judeţul/ţara/telefonul: ..........................CUI: .........................................  +  Secţiunea a V-a Informaţii suplimentareV.1. Informaţii despre fondurile Uniunii EuropeneContractul se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:[] Da [] Nu(dacă Da) Trimitere la proiect(e) şi/sau program(e):..................................................................(lista)V.2. Procedură verificată de Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice[] Nu [] Da, din care: cu observaţii [] fără observaţii []  +  Anexa 2 - Model -SESIZAREreferitoare la întârzierea încheierii contractuluide achiziţie publică/acordului-cadru  +  Secţiunea I Informaţii referitoare la operatorul economic declarat câştigător lezat de neîncheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în termenul prevăzut la art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioareDenumirea oficială: .................................................Adresa: .............................................................Localitatea: ............... Codul poştal: ........ Ţara: ..........E-mail: ................................ Telefonul: .................Adresa de internet (URL): .................... Fax: .................CUI: .....................................  +  Secţiunea a II-a Informaţii privind autoritatea contractantă care a organizat procedura de atribuire al cărei câştigător a fost desemnatDenumirea oficială: ................................................Adresa: ............................................................Localitatea: .............. Codul poştal: ........... Ţara: ........E-mail: ........................ Telefonul: ........................Fax: ............  +  Secţiunea a III-a Informaţii privind procedura de atribuireIII.1. Numărul invitaţiei/anunţului de participare publicată/publicat în Sistemul electronic de achiziţii publice: .......................III.2. Tipul contractului/acordului-cadru ce urma a fi încheiat:[] Lucrări [] Produse [] ServiciiIII.3. Codul CPV:[] Principal: ............[] Suplimentare: .........  +  Secţiunea a IV-a Atribuirea contractuluiIV.1. Data primirii comunicării privind rezultatul procedurii: ............IV.2. Dacă autoritatea contractantă a comunicat motivele care au condus la depăşirea termenului prevăzut la art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt acestea: ............................  +  Secţiunea a V-a Informaţii suplimentareInformaţii despre fondurile Uniunii EuropeneContractul se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:[] Da [] Nu(dacă Da) Trimitere la proiect(e) şi/sau program(e):...........................................................................(lista)-------