ORDIN nr. 552 din 4 aprilie 2012privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoaneă sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 11 aprilie 2012  În temeiul art. 19 alin. (5) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,secretarul de stat al Oficiului Român pentru Adopţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei:- Raport care atestă realizarea activităţii de informare prealabilă a persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta, prevăzut în anexa nr. 2;- Cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de familie/persoană aptă să adopte, prevăzută în anexa nr. 3;- Declaraţie a părinţilor fireşti/rudelor până la gradul al Iv-lea că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, prevăzută în anexa nr. 4;- Raport bilunar privind evoluţia copilului încredinţat în vederea adopţiei şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptator/familia adoptatoare, prevăzut în anexa nr. 5;- Raport final întocmit la sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei privind modul în care copilul s-a adaptat noului mediu de viaţă, prevăzut în anexa nr. 6;- Raport trimestrial postadopţie privind evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana/familia adoptatoare, prevăzut în anexa nr. 7;- Raport final de închidere a cazului, la încheierea perioadei de monitorizare postadopţie, prevăzut în anexa nr. 8;- Certificat de conformitate a adopţiei internaţionale potrivit art. 23 din Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la 29 mai 1993 la Haga, ratificată prin Legea nr. 84/1994, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 9;- Adresă prin care este solicitat sprijinul autorităţilor străine competente în vederea realizării monitorizării postadopţie a copilului adoptat conform procedurii adopţiei interne, prevăzută în anexa nr. 10;- Fişă de evaluare iniţială a adoptatorului/familiei adoptatoare, prevăzută în anexa nr. 11;- Anchetă socială întocmită în evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare, prevăzută în anexa nr. 12;- Formular conţinând informaţiile detaliate ce se analizează şi se includ în ancheta socială, prevăzut în anexa nr. 13;- Fişă de evaluare psihologică a persoanei/familiei adoptatoare, prevăzută în anexa nr. 14;- Formular conţinând informaţiile detaliate ce se analizează şi se includ în fişa de evaluare psihologică, prevăzut în anexa nr. 15;- Fişă de observaţie pe parcursul pregătirii adoptatorului/familiei adoptatoare, prevăzută în anexa nr. 16;- Raport final de evaluare a capacităţii de a adopta a adoptatorului/familiei adoptatoare, prevăzut în anexa nr. 17;- Raport de consiliere şi informare a părinţilor fireşti/tutorului anterior exprimării consimţământului la adopţie, prevăzut în anexa nr. 18;- Fişă de informare a părintelui firesc/tutorelui ca urmare a realizării activităţii de consiliere şi informare în vederea exprimării consimţământului la adopţie, prevăzută în anexa nr. 19;- Fişă de informare a părinţilor ca urmare a realizării activităţii de consiliere şi informare în vederea exprimării consimţământului în cazul adopţiei copilului de către soţul/soţia părintelui firesc, prevăzută în anexa nr. 20;- Cerere de adopţie internaţională pentru luarea în evidenţa Registrului Naţional pentru Adopţii, prevăzută în anexa nr. 21;- Raport conţinând informaţii referitoare la copil, utilizat în cadrul procedurii adopţiei internaţionale, prevăzut în anexa nr. 22;- Raport cu privire la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare, utilizat în cadrul procedurii adopţiei internaţionale, prevăzut în anexa nr. 23;- Tematica sesiunilor de pregătire, prevăzută în anexa nr. 24.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, Oficiul Român pentru Adopţii, organismele private române autorizate să desfăşoare activităţi în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi alte persoane juridice române care desfăşoară potrivit legii activităţi în domeniul adopţiei interne vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Secretarul de stat alOficiului Român pentru Adopţii,Bogdan Adrian PanaitBucureşti, 4 aprilie 2012.Nr. 552.  +  Anexa 1 - Model-cadru -CONSILIUL LOCAL/JUDEŢEAN........................Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)Adresa DGASPC şi datele de contactAnexă la Dispoziţia nr. .... din ..........ATESTATNr. .... din ...........În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere concluziile Raportului de evaluare a capacităţii de a adopta nr.. din............,în temeiul Dispoziţiei nr. din........, emisă de directorul general/executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.................,SE ATESTĂca persoană/familie aptă să adopte domnul ........., CNP ......., şi doamna ........, CNP .........., cu domiciliul în ....., întrucât are/au abilităţi parentale, condiţii materiale şi prezintă garanţii morale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase pentru un copil/...... copii, de sex ......, care se încadrează în grupa de vârstă .......... .Art. 1. - Atestatul este valabil pentru o perioadă de un an de la data emiterii, cu excepţiile prevăzute de lege.Art. 2. - La expirarea perioadei de valabilitate a atestatului, pe baza unei noi cereri de evaluare şi cu anexarea actelor prevăzute de lege, procedura de evaluare va fi reluată.Art. 3. - Atestatul se va comunică solicitantului/solicitanţilor şi Oficiului Român pentru Adopţii.Director general/executiv,............................  +  Anexa 2 - Model -Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) .....Compartimentul adopţii şi postadopţii/Organismul privat autorizat (OPA)RAPORTcare atestă realizarea activităţii de informare prealabilă apersoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adoptaÎn data ..... a fost realizată informarea persoanei/familiei ......., domiciliată în ......, care şi-a exprimat intenţia de a parcurge procedura adopţiei interne.Informaţiile oferite au vizat următoarele aspecte:- condiţiile adopţiei - interdicţii la adopţie, condiţii de vârstă, condiţiile exprimării consimţământului la adopţie;- necesitatea identificării celei mai potrivite familii pentru un copil şi acordarea de prioritate, în procesul adopţiei, nevoilor copilului, şi nu cerinţelor adoptatorului;- modalitatea în care se realizează selecţia celei mai potrivite familii pentru un copil şi eventualele consecinţe ale încercărilor de eludare a procedurilor de adopţie;- modalitatea în care un copil devine adoptabil şi principalele caracteristici ale copiilor adoptabili din România sau, după caz, din judeţul/sectorul...;- etapele parcurse de familie şi de copil în cadrul procedurii adopţiei interne şi precizarea duratei acestora (atât durata prevăzută de lege, cât şi durata medie a procedurilor, conform statisticilor realizate la nivel central sau local; de asemenea, au fost menţionaţi şi factorii care pot influenţa durata adopţiei);- documentele necesar a fi anexate cererii de eliberare a atestatului de persoană/familie aptă să adopte şi instituţia competentă să soluţioneze cererea de adopţie.Solicitantului i-a fost înmânată lista cu documentele necesare pentru depunerea cererii de adopţie şi i-au fost indicate următoarele surse suplimentare de informare: ........................................................................................................................................................Solicitantului i s-a recomandat să reflecteze asupra informaţiilor şi să aprecieze dacă doreşte să iniţieze demersurile pentru adopţie, urmând a depune o cerere în acest sens la .... .Reprezentantul DGASPC/OPA,Numele şi prenumele...................SemnăturaSolicitant,Numele şi prenumele...................Semnătura  +  Anexa 3 - Model -Nr. .... din ........CERERE DE EVALUAREîn vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopteSubsemnatul, ....., domiciliat în ....., telefon ...., CNP ....., posesor al BI/CI seria ..... nr. ...., eliberat de .... la data de .....,şisubsemnata, ..... , cu acelaşi domiciliu, telefon, CNP...., posesoare a BI/CI seria ... nr. ...., eliberat de .... la data de ......,în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să realizaţi procedura evaluării garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale necesare asigurării dezvoltării depline şi armonioase a unui copil, în vederea eliberării atestatului de familie/persoană aptă să adopte.Dorim să adoptăm un copil/.... copii:● cu vârsta cuprinsă între ..... şi ..... ani● de etnie ...... (indiferent sau dacă există astfel de recomandări vor fi listate expres)● vorbitor al limbii/limbilor ........● sexul..... M/F/indiferent● clinic sănătos DA []/NU []● cu boli cronice DA []/NU []● cu întârzieri în dezvoltare DA []/NU []● cu întârziere mintală NU []/DA [][] Uşor[] Mediu[] Sever[] Profund● cu handicap NU []/DA [][] Uşor[] Mediu[] Accentuat[] GravMotivele pentru care dorim să adoptăm sunt .................................................................................................Menţionăm că:● suntem căsătoriţi de ..... ani● sunt divorţat/ă []● sunt necăsătorit/ă []● sunt văduv/ă []● avem locuinţă proprietate personală/închiriată compusă din ...... camere● realizăm venituri de aproximativ ....... lunar● modalitatea în care am aflat despre procedura adopţiei şi despre instituţia dumneavoastră este: ........... .Suntem de acord să respectăm întreaga procedură de evaluare şi pregătire în vederea obţinerii atestatului de familie/persoană aptă să adopte şi vom colabora cu specialiştii responsabili de această procedură, înţelegând şi fiind de acord că pentru soluţionarea cererii de evaluare pot fi solicitate orice alte documente şi informaţii considerate relevante.Data...........Semnături...............NOTĂ:Persoana/familia a fost informată cu privire la documentaţia necesară, demersurile şi durata procedurilor de adopţie interne de către ....., aşa cum reiese din raportul care atestă realizarea activităţii de informare prealabilă a persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta....*).________ Notă *) Se completează de către specialistul din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul persoana/familia solicitantă.Doamnei/Domnului Director General/ExecutivDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului .....  +  Anexa 4 - Model -DECLARAŢIEa părinţilor fireşti/rudelor până la gradul al IV-leacă nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copiluluiSubsemnatul, ....., cetăţean ....., născut la data de ......., în localitatea ........, judeţul ....., de sex., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ......, str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ... , sectorul/judeţul ....., posesor al ....., seria ........ nr. ... , eliberat de ........ la data de ........., cod numeric personal ........, în calitate de (mamă etc.) .... a copilului ....., născut la data de ....., fiul lui ..... şi al ......,având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar următoarele:În ceea ce îl priveşte pe copilul ...... declar că nu doresc să mă ocup de creşterea şi îngrijirea acestuia.Am fost informat de către reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) ....... cu privire la faptul că această declaraţie poate avea drept efect demararea procedurilor pentru ca acest copil să devină adoptabil şi ulterior să fie adoptat.De asemenea, am fost informat de către reprezentanţii DGASPC..... cu privire la faptul că în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestei declaraţii o pot retrage printr-o nouă declaraţie dată în faţa reprezentanţilor DGASPC.Dau prezenta declaraţie astăzi, ........, în faţa reprezentaţilor DGASPC ...., fiind necesară pentru clarificarea situaţiei copilului ......... .Prezenta declaraţie a fost întocmită în două exemplare, unul pentru declarant şi unul pentru DGASPC.Declarant,..............................(numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 5 - Model -AvizatŞeful Compartimentului adopţii şi postadopţii,..............................................RAPORT BILUNARprivind evoluţia copilului încredinţat în vederea adopţiei şi arelaţiilor dintre acesta şi adoptator/familia adoptatoareDescrierea interacţiunilor copil-familie (îngrijire, educaţie, implicare emoţională).....................................................................Dificultăţi de relaţionare copil-familie ............................Atitudinea copilului faţă de familie ................................Atitudinea familiei faţă de copil ...................................Nevoi ale copilului .................................................Nevoi ale familiei ..................................................Probleme şi resurse identificate ....................................Observaţii ..........................................................Concluzii ...........................................................Recomandări .........................................................Data vizitei .............................Data întocmirii raportului ...............                Psiholog, Asistent social (responsabil de caz),         ................... ......................................  +  Anexa 6 - Model -               Aprobat Avizat     Director general (executiv), Şeful Compartimentului     ............................. adopţii şi postadopţii,                                      ........................RAPORT FINALîntocmit la sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţieiprivind modul în care copilul s-a adaptat noului mediu de viaţăDate personale ale copilului:- numele: ..............................................- prenumele: ...........................................- sexul: ...............- părinţii biologici: ...............................................- data, locul şi înregistrarea naşterii: ............................- certificatul de naştere nr. ....................... seria .........- codul numeric personal: ............................- naţionalitatea: ....................................- religia: ...........................................- limba: .............................................- domiciliul actual: .................................- sentinţa civilă de încredinţare în vederea adopţiei: ..............Istoria personală şi familială ......................................Date despre familia adoptatoare .....................................Date despre locuinţă (siguranţa locuinţei pentru copil) .............Evoluţia relaţiei copilului cu familia adoptatoare ..................Relaţia actuală a copilului cu familia adoptatoare ..................Evoluţia stării de sănătate a copilului .............................Starea de sănătate actuală a copilului ..............................Dezvoltarea psihologică a copilului: ................................- psihomotrică .......................................- cognitivă ..........................................- socioemoţională ....................................- limbaj .............................................- autoservire ........................................- aptitudini, interese ...............................Nevoi speciale ale copilului .......................................Modalitatea în care familia adoptatoare răspunde nevoilor speciale ale copilului....................................................................Observaţii .........................................................Concluzii ..........................................................Recomandări ........................................................Data ...............Asistent social (responsabil de caz),.....................................Psiholog,...........................  +  Anexa 7 - Model -AvizatŞeful Compartimentului adopţii şi postadopţii,..............................................RAPORT TRIMESTRIAL POSTADOPŢIEprivind evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acestaşi persoana/familia adoptatoareNumele copilului: .................................................Prenumele copilului: ..............................................Data naşterii: ....................................................Sentinţa civilă de încuviinţare a adopţiei: .......................Numele şi prenumele persoanei/familiei adoptatoare: ...............Adresa: ...........................................................Circumstanţele vizitei ............................................Igiena şi siguranţa locuinţei .....................................Climatul familial .................................................Starea de sănătate actuală a copilului ............................Dezvoltarea psihologică a copilului ...............................Situaţia şcolară a copilului ......................................Modalitatea de relaţionare copil-familie ..........................Dificultăţi de relaţionare copil-familie ..........................Atitudinea copilului faţă de familie ..............................Atitudinea familiei faţă de copil .................................Nevoile copilului .................................................Nevoile familiei ..................................................Probleme şi resurse identificate ..................................Observaţii ........................................................Concluzii .........................................................Recomandări .......................................................Data vizitei ..............................Data întocmirii raportului ................Psiholog,.....................Asistent social (responsabil de caz),.....................................  +  Anexa 8 - Model -              Aprobat Avizat     Director general/executiv, Şeful Compartimentului     ............................ adopţii şi postadopţii,                                     ............................RAPORT FINALde închidere a cazului, la încheierea perioadei demonitorizare postadopţieDate personale ale copilului:- numele: ..................................................- prenumele: ...............................................- părinţii biologici: ......................................- data, locul şi înregistrarea naşterii: ...................- certificatul de naştere nr. ............. seria ..........- codul numeric personal: ..................................- naţionalitatea: ..........................................- religia: .......................................- limba: .........................................- domiciliul actual: .......................................- sentinţa civilă de încuviinţare a adopţiei: ..............Numele şi prenumele persoanei/familiei adoptatoare: ..............Adresa: ..........................................................Circumstanţele vizitei .....................................Igiena şi siguranţa locuinţei ..............................Climatul familial ..........................................Evoluţia stării de sănătate a copilului ....................Starea de sănătate actuală a copilului .....................Dezvoltarea psihologică a copilului: .......................- psihomotrică .............................................- cognitivă ................................................- socioemoţională ..........................................- limbaj ...................................................- autoservire ..............................................- aptitudini, interese .....................................Situaţia şcolară a copilului ...............................Evoluţia relaţiei copilului cu familia .....................Relaţia actuală a copilului cu familia .....................Dificultăţi de relaţionare copil-familie ...................Atitudinea copilului faţă de familie .......................Atitudinea familiei faţă de copil ..........................Nevoile copilului şi modalitatea în care familia răspunde nevoilor ale copilului............................................................Nevoile familiei ...........................................Probleme şi resurse identificate ...........................Observaţii .................................................Concluzii ..................................................Recomandări ................................................Data vizitei ..............................Data întocmirii raportului ................Psiholog,.....................Asistent social (responsabil de caz),.....................................  +  Anexa 9 - Model -Nr. ..............CERTIFICATde conformitate a adopţiei internaţionale potrivit art. 23 dinConvenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materiaadopţiei internaţionale, încheiată la 29 mai 1993 la Haga,ratificată prin Legea nr. 84/1994Oficiul Român pentru Adopţii────────────────────────────(autoritatea emitentă)România───────────────(statul de origine)    Certifică, potrivit convenţiei, că adopţia copilului ....................                           (numele şi prenumele copilului după adopţie, CNP-ul)                           ....................................................                           (numele şi prenumele copilului anterior adopţiei)                           ................... F [] M [] ......................                   (data şi locul naşterii, sexul, judeţul ultimului domiciliu)                    de către persoana/familia ................................,                                            (numele şi prenumele adoptatorilor)                                              ..........................                                                    (statul de primire)încuviinţată prin Sentinţa civilă nr. ....../data ......./pronunţată de ....., irevocabilă la data de .....................,A fost încheiată cu respectarea dispoziţiilor Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la 29 mai 1993 la Haga, şi, potrivit art. 23 din convenţie, va fi recunoscută de drept în orice stat contractant al acesteia.Potrivit art. 470 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, prin adopţie se stabilesc filiaţia dintre adoptat şi cel care adoptă, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. Raporturile de rudenie încetează între adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii fireşti şi rudele acestora, pe de altă parte. Când adoptator este soţul părintelui firesc sau adoptiv, legăturile de rudenie ale adoptatului încetează numai în raport cu părintele firesc şi rudele părintelui firesc care nu este căsătorit cu adoptatorul.Acordurile prevăzute de art. 17 lit. c) din Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la 29 mai 1993 la Haga, ratificată prin Legea nr. 84/1994, cu modificările ulterioare, au fost exprimate de Oficiul Român pentru Adopţii, la data ......./ (autoritatea centrală din statul de origine, data exprimării acordului).........,şi ......./(autoritatea centrală din statul de primire, data exprimării acordului) .........., la data ...............,Preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii ................................(numele, prenumele şi semnătura)Întocmit de consilier juridic ..............................................(numele, prenumele şi semnătura)Data eliberării certificatului .................  +  Anexa 10 - Model -Consiliul Judeţean .....................Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)Adresa DGASPC ..................Datele de contact ......................ADRESĂprin care este solicitat sprijinul autorităţilor străine competenteîn vederea realizării monitorizării postadopţie a copilului adoptatconform procedurii adopţiei interneCătre autorităţile competente în materia adopţieiAdresa:DGASPC ......, instituţie publică română aflată în subordinea Consiliului Judeţean ........., având competenţe în instrumentarea şi monitorizarea adopţiilor române interne, vă solicită sprijinul în soluţionarea unor aspecte referitoare la un copil adoptat în România.Facem referire aici la cazul copilului ......, născut la data de ....... şi adoptat de persoana/familia ......, în baza Hotărârii judecătoreşti irevocabile nr. ....../....... a Tribunalului ....... . Ulterior, copilul împreună cu adoptatorul/adoptatorii au părăsit teritoriul României şi s-au deplasat în ........., la următoarea adresă .............. .Menţionăm că adopţia a fost realizată conform procedurii adopţiei interne române şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Totodată, dispoziţiile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituie în sarcina autorităţilor competente obligaţia realizării monitorizării postadopţie, pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la încuviinţarea acesteia. Monitorizarea postadopţie este etapa ulterioară încuviinţării adopţiei, prin care este urmărită trimestrial evoluţia copilului în noul mediu familial, în vederea integrării copilului în cadrul familiei adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi care pot să apară în această perioadă.În contextul în care în această perioadă adoptatorii împreună cu copilul nu mai locuiesc pe teritoriul României, ne aflăm în imposibilitatea realizării acestei atribuţii şi, prin urmare, vă solicităm sprijinul în realizarea şi transmiterea către instituţia noastră a unor informaţii trimestriale referitoare la situaţia copilului în cauză şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptatori.În situaţia în care vă sunt necesare informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie. Persoana de contact din cadrul instituţiei noastre este doamna/domnul ......, tel.: ......./e-mail: ....... .Director DGASPC,..................  +  Anexa 11 - Model -FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂa adoptatorului/familiei adoptatoare1. Structura familieiSOŢUL:Numele şi prenumele ............................................Data şi locul naşterii .........................................Pregătirea şcolară/profesională ................................Profesia, ocupaţia şi locul de muncă ...........................Domiciliul .....................................................SOŢIA:Numele şi prenumele ............................................Data şi locul naşterii .........................................Pregătirea şcolară/profesională ................................Profesia, ocupaţia şi locul de muncă ...........................Domiciliul .....................................................COPIII (biologici, adoptaţi, în plasament etc.):Numele şi prenumele ............................................Data şi locul naşterii .........................................Situaţia şcolară/profesională ..................................Observaţii .....................................................Numele şi prenumele ............................................Data şi locul naşterii .........................................Situaţia şcolară/profesională ..................................Observaţii .....................................................Alte persoane care locuiesc la acelaşi domiciliu:Numele şi prenumele ............................................Data şi locul naşterii .........................................Pregătirea şcolară/profesională ................................Profesia, ocupaţia şi locul de muncă ...........................Observaţii (gradul de rudenie, motivele pentru care locuiesc împreună cu persoana/familia potenţial adoptatoare etc.): ....................................2. Date despre mediul de viaţă al solicitanţilor- LocuinţaCasă la curte [] Apartament []Proprietate personală [] Proprietate de stat [] Locuinţă cu chirie*1) []________*1) Se va analiza durata contractului de închiriere şi se va corela cu posibilităţile financiare ale familiei.Nr. de camere locuibile: ......... Nr. persoanelor care locuiesc: .............Apă curentă Da [] Nu []Canalizare Da [] Nu []Încălzire Da [] Nu []Alte informaţii:...................................................................................................................................................................................................Condiţii de locuit (igienă, curăţenie, siguranţă): ...............................................................................Existenţa condiţiilor de locuire pentru viitorul copil (spaţiu/cameră care poate fi amenajată, resurse pentru amenajare etc.)..................................................................................................................................- Etnia, limba vorbită şi religia..................................................................................................................................- Venitul familiei (cuantumul şi sursele)..................................................................................................................................- Mariajul● câţi ani de căsătorie au în acest mariaj: ........................................● dacă au mai fost căsătoriţi anterior şi motivul desfacerii acelei căsătorii: ...............● comunicarea între parteneri: ...................................................3. Motivul pentru care doresc să adopte:..................................................................................................................................4. Aşteptările solicitantului faţă de copilul pe care ar dori să îl adopte (vârstă, sex, situaţie psihosociomedicală):...................................................................................................................................................................................................5. Observaţii (inclusiv stabilirea datei următoarei întâlniri, dacă locuinţa este un loc sigur pentru copil, cooperarea solicitanţilor pentru desfăşurarea întâlnirii, disponibilitatea oferirii informaţiilor, discuţii purtate cu alte persoane care locuiesc la acelaşi domiciliu):...................................................................................................................................................................................................6. Recomandări:..................................................................................................................................Numele şi prenumele asistentului social ...............................Instituţia ............................................................Semnătura .......................Data ............................Numele şi prenumele psihologului ......................................Instituţia ............................................................Semnătura .......................Data ............................  +  Anexa 12 - Model -ANCHETĂ SOCIALĂ(întocmită în evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare)I. Date privind adoptatorul/familia adoptatoare a) SOLICITANŢII:
  SOŢUL SOŢIA
  Numele şi prenumele
  CNP
  Data şi locul naşterii
  Domiciliul
  Naţionalitatea
  Cetăţenie/ Cetăţenii
  Etnie
  Limba maternă
  Alte limbi vorbite
  Religia
  Studii
  Ocupaţia
  Locul de muncă şi adresa
  Venitul (cuantumul şi sursele)
  Starea de sănătate
  Certificat de cazier judiciar/ antecedente penale
  Declaraţie notarială că a locuit pe teritoriul României, conform prevederilor legale
  b) COPIII (biologici, adoptaţi, în plasament, tutelă etc.):Numele şi prenumele ...................................................CNP ...................................................................Certificat de naştere/Carte de identitate Seria: ....... Nr: ..........Data naşterii: [] []. [] []. [] [] [] []Locul naşterii .................................Sexul: F/M Etnia ......... Religia ......... Limba vorbită ............Situaţia şcolară/profesională .........................................Hotărârea de plasament (numărul, data, instanţa/Comisia pentru Protecţia Copilului)Sentinţa de adopţie (numărul, data, instanţa)Tutelă (numărul, data, organul emitent)Observaţii*1): ........................................................____________*1) Informaţii deosebite legate de naştere, plasament, comportament, ataşament, relaţia cu părinţii, deprinderi de viaţă, performanţe. c) ALTE PERSOANE CARE LOCUIESC LA ACELAŞI DOMICILIU*2)______*2) Se va completa, pe o pagină separată, pentru fiecare persoană adultă care locuieşte la acelaşi domiciliu.Numele şi prenumele ..................................................Data şi locul naşterii ...............................................CNP ..................................................................Pregătirea şcolară/profesională ......................................Profesia, ocupaţia şi locul de muncă .................................Observaţii (gradul de rudenie, motivele pentru care locuiesc împreună cu persoana/familia adoptatoare, opinia faţă de adopţie etc.): ............................... d) PROFILUL PERSOANEI/FAMILIEI POTENŢIAL ADOPTATOARECuplu căsătorit [] Cuplu necăsătorit [] Persoană singură*3) []_________*3) Se va menţiona dacă persoana este divorţată, văduvă sau necăsătorită.Starea de sănătate fizică şi psihică:Soţia ................................................................Soţul ................................................................Pasiuni:Soţia ................................................................Soţul ................................................................Alte informaţii ...................................................... e) CLIMATUL INTRAFAMILIAL:- câţi ani de căsătorie au în acest mariaj: ..........................- dacă au mai fost căsătoriţi anterior şi motivul desfacerii acelei căsătorii:Soţia ................................................................Soţul ................................................................- relaţionare între parteneri (comunicare, consens, cooperare etc.)............................................................................................................................................- pasiuni comune: ....................................................- anturajul familiei: ................................................- stil de viaţă: .....................................................Observaţii*4): ...................................................................................................................................................................................................__________*4) Se vor sublinia de exemplu, experienţele care au marcat familia, probleme ale familiei în trecut, efectul infertilităţii asupra familiei. f) MOTIVUL ADOPŢIEI: ............................................................................................................................................................................................. g) LOCUINŢA:Casă la curte [] Apartament []Proprietate personală [] Proprietate de stat [] Locuinţă cu chirie*5) []________*5) Se va analiza durata contractului de închiriere şi se va corela cu posibilităţile financiare ale familiei.Nr. de camere locuibile: Nr. persoanelor care locuiesc:Apă curentă Da [] Nu []Canalizare Da [] Nu []Încălzire Da [] Nu []Alte informaţii: .......................................................Condiţii de locuit (igienă, curăţenie, siguranţă):......................Existenţa condiţiilor de locuire pentru viitorul copil (spaţiu/cameră care poate fi amenajată, resurse pentru amenajare etc.): ............................................Observaţii în legătură cu condiţiile de locuit: ................................................................................................................................................................................................................................................ h) SITUAŢIA FINANCIARĂ A FAMILIEI:Venitul lunar total al familiei: ...................................Sursele de venit:- salarii ..........................................................- alocaţii .........................................................- proprietăţi ......................................................- terenuri agricole ................................................- altele ...........................................................Bugetul familiei (total surse de venit/cheltuieli)Observaţii referitoare la situaţia financiară: .............................................................................................................................................................II. Familia extinsăSOŢIA
  Date personale Mama Tata Surori/Fraţi*6) Surori/Fraţi
  Numele şi prenumele
  Data şi locul naşterii
  Domiciliul
  Studiile/Profesia
  Ocupaţia
  Venitul
  Etnie
  Religie
  Limba vorbită
  Antecedente penale
  SOŢUL
  Date personale Mama Tata Surori/Fraţi*6) Surori/Fraţi
  Numele şi prenumele
  Data şi locul naşterii
  Domiciliul
  Studiile/Profesia
  Ocupaţia
  Venitul
  Etnie
  Religie
  Limba vorbită
  Antecedente penale
  ________*6) Se va completa, pe o pagină separată, pentru situaţia în care numărul de surori/fraţi depăşeşte spaţiul alocat în tabel.Observaţii cu privire la familia extinsă: ..............................................................................................................................................................................................................................................III. Reţeaua de sprijinAlte rude care sprijină/ar putea sprijini familia ....................Vecini ...............................................................Prieteni .............................................................Observaţii*7)....................................................................................................................................................................................................._________*7) Se va observa viaţa în comunitate a familiei (relaţionare cu membrii comunităţii, implicare în diverse activităţi ale comunităţii etc.).IV. Informaţii de la locul de muncă(Statutul de angajat, atitudinea la locul de muncă şi relaţiile cu şefii, subalternii, colegii, îndeplinirea atribuţiilor de serviciu etc.)Soţia:..................................................................................................................................................................................................................Soţul:..................................................................................................................................................................................................................V. Numărul de întâlniri de evaluare socială[Se va consemna data întâlnirilor, locul, tipul (individuale, de cuplu), cu persoanele implicate în reţeaua de sprijin etc.]VI. Observaţii, concluzii şi recomandări*8)__________*8) Se vor avea în vedere punctele forte şi punctele slabe ale familiei, climatul intrafamilial, motivaţia pentru adopţie etc.Observaţii:..................................................................................................................................................................................................................Concluziile evaluării sociale privind copilul/copiii pe care îl/îi pot adopta:● poate adopta maximum ................ copil/copii● cu vârsta cuprinsă între ......... şi ........... ani● de etnie ..... (indiferent sau dacă există astfel de recomandări vor fi listate expres)● vorbitor al limbii/limbilor .............................● sexul .................... M/F/indiferent● clinic sănătos DA/NU● cu boli cronice DA/NU● cu întârzieri în dezvoltare DA/NU● cu întârziere mintală NU/DAUşorMediuSeverProfund● cu handicap NU/DAUşorMediuAccentuatGrav......................................................................................................................................................................................................Recomandări privind acordarea/neacordarea atestatului:......................................................................................................................................................................................................Numele şi prenumele asistentului social ..........................Instituţia .......................................................Semnătura .....................Data ..........................
   +  Anexa 13 - Model -FORMULARconţinând informaţiile detaliate ce se analizează şi se includîn ancheta socială a) Date privind persoana/familia adoptatoare:a.1) date generale despre solicitanţi: structura familiei, cu detalii generale despre data şi locul naşterii, domiciliul solicitanţilor, studiile şi domeniul în care profesează, locul de muncă şi venitul obţinut, etnia, religia şi limba vorbită în familie, dacă au avut antecedente penale, dacă au locuit pe teritoriul României minimum 9 luni din ultimele 12;a.2) date despre copiii biologici/adoptaţi/în plasament: cum se văd ei înşişi, relaţiile semnificative cu alte persoane şi cu părinţii; identitatea etnică, temperamentul, talentele şi nevoile speciale şi, după caz, în funcţie de vârsta şi nivelul de înţelegere ale acestora, atitudinea faţă de potenţiala adopţie, modul în care au fost implicaţi în procesul de pregătire a adopţiei;a.3) informaţii despre alte persoane care locuiesc la acelaşi domiciliu: relaţia cu solicitanţii, dacă vor locui în continuare în aceeaşi locuinţă, atitudinea lor faţă de adopţia unui copil, cât de important este acordul lor pentru solicitanţi;a.4) profilul solicitanţilor (temperament; atitudini faţă de alte etnii, culturi; percepţia faţă de societatea actuală; relaţiile de familie; pasiuni, talente);a.5) climatul intrafamilial (relaţii anterioare semnificative; relaţia prezentă: evoluţia relaţiei, rezolvarea conflictelor, comunicare, domenii de interes, sentimente, roluri şi aşteptări; stilul de viaţă; capacitatea parentală);a.6) motivul adopţiei;a.7) situaţia financiară (inclusiv atitudinea faţă de bani şi probleme financiare). În acest scop, responsabilul de caz va întocmi bugetul familiei;a.8) bugetul de timp liber al solicitantului/solicitanţilor;a.9) spaţiul de locuit: descrierea acestuia inclusiv potenţialul de amenajare în conformitate cu nevoile specifice ale copilului care urmează să fie adoptat;a.10) informaţiile despre serviciile din comunitate aflate în proximitatea locuinţei solicitantului/solicitanţilor care să faciliteze accesul copilului pe care îl vor adopta la servicii medicale/recuperare, şcolarizare, petrecerea timpului liber etc. b) Date despre familia extinsă (structura familiei, cu detalii despre părinţii şi fraţii solicitanţilor, detalii semnificative despre membrii familiei, relaţiile trecute şi prezente ale familiei) c) Date despre reţeaua de sprijin (relaţiile/sistemele cele mai semnificative şi importanţa acestora pentru solicitanţi în legătură cu adopţia) d) Informaţii de la locul de muncă (experienţă de lucru, serviciul actual sau viitor; importanţa muncii; atitudinea faţă de muncă, modul în care afectează aceasta viaţa de familie şi rolurile din familie; satisfacţia în muncă).  +  Anexa 14 - Model -AvizatŞeful Compartimentuluiadopţii şi postadopţii,.......................FIŞAde evaluare psihologică a persoanei/familiei adoptatoareNumele persoanei/familiei adoptatoare .................................Membrii familiei:Doamna (soţia)Numele şi prenumele ...................................................Data şi locul naşterii ................................................Pregătirea şcolară/profesională .......................................Profesia, ocupaţia şi locul de muncă ..................................Domiciliul ............................................................Domnul (soţul)Numele şi prenumele ....................................................Data şi locul naşterii .................................................Pregătirea şcolară/profesională ........................................Profesia, ocupaţia şi locul de muncă ...................................Domiciliul .............................................................Anamneza persoanei adoptatoare sau a fiecărui membru al cuplului conjugal şi profilul psihologic........................................................................................................................................................................................................................Istoria maritală şi relaţia de cuplu ...................................................................................................................................................................................Puncte tari (resurse) ..................................................Puncte slabe ...........................................................Modalitatea de relaţionare cu propriii părinţi .........................................................................................................................................................................Puncte tari (resurse) ..................................................Puncte slabe ...........................................................Modalitatea de relaţionare cu alte persoane (inclusiv familia lărgită)................................................................................................................................................Puncte tari (resurse) ..................................................Puncte slabe ...........................................................Stilul de viaţă al familiei ............................................Puncte tari (resurse) ..................................................Puncte slabe ...........................................................Motivaţia de a adopta ..................................................Puncte tari (resurse) ..................................................Puncte slabe ...........................................................Aşteptările privind adopţia ............................................Puncte tari (resurse) ..................................................Puncte slabe ...........................................................Capacitatea parentală ..................................................Puncte slabe ...........................................................Observaţii .............................................................Psiholog ...............................................................(numele şi prenumele)Semnătura ........................................Instituţia .......................................Data .............................................  +  Anexa 15 - Model -FORMULARconţinând informaţiile detaliate care se analizează şi se includîn fişa de evaluare psihologică1. Anamneza persoanei adoptatoare sau a fiecărui membru al cuplului conjugal şi profilul psihologic:- antecedente psihiatrice;- evenimente psihotraumatizante;- autoadministrare excesivă de tranchilizante, sedative;- consum de alcool, droguri, alte substanţe;- alte dependenţe;- experienţa personală privind separarea/pierderea;- istoricul relaţiilor de cuplu anterioare;- principalele trăsături de personalitate;- stil de relaţionare interpersonală;- stabilitate emoţională,- capacitate de autocontrol;- capacitate de exprimare a emoţiilor şi sentimentelor;- rezistenţă la stres;- capacitatea de a depăşi eşecuri şi neîmpliniri;- gândire pozitivă;- idealuri în viaţă; concepţie despre viaţă;- autocaracterizare;- caracterizarea partenerului;- atenţie şi disponibilitate la nevoile celorlalţi;- empatie, răbdare, compasiune.2. Istoria maritală şi relaţia de cuplu:- evoluţia relaţiei de cuplu înainte de căsătorie;- modul de construire a rolurilor maritale;- stabilitatea afectivă a cuplului;- nivelul şi calitatea comunicării în cadrul cuplului;- împărţirea rolurilor maritale;- proiecte de viitor;- domenii de tensiune/conflict;- raportarea fiecărui membru al cuplului faţă de probleme, comunicarea problemei şi solicitarea sprijinului partenerului;- modalităţi de rezolvare a problemelor/conflictelor;- aşteptările unuia faţă de celălalt;- mod de împărtăşire a iubirii, tandreţei;- concordanţa părerilor şi convingerilor.3. Modalitatea de relaţionare cu propriii părinţi:- relaţia cu mama;- relaţia cu tata;- propria copilărie: cum a perceput experienţele pozitive şi negative;- cum apreciază abilităţile parentale ale propriilor părinţi/persoane de îngrijire;- ce ar face în aceleaşi situaţii în calitate de părinte: ce ar schimba în raport cu propriii copii şi cum ar face acest lucru, ce consideră că a fost greşit în comportamentul părinţilor.4. Modalitatea de relaţionare cu alte persoane (inclusiv familia lărgită):- relaţia cu familia extinsă;- relaţia cu prietenii;- relaţia cu comunitatea;- frecvenţa şi calitatea contactelor cu aceştia;- eventuale conflicte;- disponibilitatea familiei, prietenilor, vecinilor ca reţea de sprijin;- atitudinea acestora faţă de adopţie;- relaţia cu alţi copii: proprii, din familie, din comunitate.5. Stilul de viaţă al familiei:- sistemul de valori, convingeri şi norme;- atitudinea faţă de viaţă;- programul zilnic, săptămânal, lunar, anual al familiei;- modul de petrecere a vacanţelor;- gestionarea timpului liber;- sărbătorirea evenimentelor importante;- reguli în familie;- atitudinea faţă de educaţia copiilor.6. Motivaţia de a adopta:- acceptarea propriei sterilităţi;- iniţierea proiectului adopţiei;- experienţa şi cunoştinţele privind adopţia;- avantaje şi dezavantaje ale adopţiei;- motivul pentru care doresc să adopte;- speranţe legate de evenimentul adopţiei;- ce anume i-ar împiedica să finalizeze adopţia.7. Aşteptările privind adopţia:- cunoaşterea nevoilor copilului adoptabil;- aşteptări referitoare la copilul adoptat;- temeri, anxietăţi, incertitudini;- "copilul imaginar" (vârstă, sex, etnie, religie, probleme medicale şi psihologice) versus "copilul real";- modalităţi de informare a copilului despre adopţie şi despre familia sa de origine;- modelul educaţional pentru copil;- proiecte de viitor pentru copil.8. Capacitatea parentală:- reprezentarea ca familie înainte şi după adopţie;- modul în care îşi percep rolul de viitori părinţi;- experienţa îngrijirii copiilor sau lucrului cu copiii;- capacitatea de a-şi împărţi rolurile şi responsabilităţile creşterii viitorului copil;- gestionarea sentimentelor şi emoţiilor în relaţie cu copiii;- gestionarea situaţiilor dificile;- disponibilitatea la schimbare;- capacitatea de a înţelege schimbările care se impun în stilul de viaţă al familiei odată cu adopţia;- acceptarea individualităţii copilului;- înţelegerea etapelor de dezvoltare ale copiilor şi a modului în care dezvoltarea este influenţată de experienţele timpurii;- protejarea copilului împotriva oricăror forme de abuz;- flexibilitatea în expectanţe, atitudini şi comportamente conform vârstei, nevoilor şi particularităţilor copiilor;- stabilirea limitelor, regulilor de disciplină;- sistemul de pedeapsă-recompensă;- atitudinea faţă de dezvăluirea secretului adopţiei;- înţelegerea motivelor separării copiilor de părinţii lor;- capacitatea de a înţelege "relaţia" copilului cu familia sa de origine.  +  Anexa 16 - Model -AvizatŞeful Compartimentuluiadopţii şi postadopţii,.......................FIŞA DE OBSERVAŢIEpe parcursul pregătirii*1) adoptatorului/familiei adoptatoare___________*1) Se completează la sfârşitul fiecărei zile de pregătire de către profesionistul care realizează pregătirea în ziua respectivă.Numele şi prenumele: ...........................................Vârsta: .........1. Modalitatea de relaţionare*2) cu ceilalţi participanţi la grup:_________*2) Se completează tabelul pentru fiecare participant în parte.
  Sesiunea 1*3) mereu, frecvent, câteodată, niciodată Sesiunea 2 mereu, frecvent, câteodată, niciodată Sesiunea 3 mereu, frecvent, câteodată, niciodată
  Cooperant
  Reticent (neîncrezător)
  Comunicativ
  Necomunicativ
  Agresiv (revendicativ)
  Indiferent (apatic)
  Dinamic
  Dominator
  Comentarii/Observaţii:............................................................................................................................................________*3) Se marchează în tabel cu x.2. Modalitatea de relaţionare în cupru:
  Sesiunea 1 mereu, frecvent, câteodată, niciodată Sesiunea 2 mereu, frecvent, câteodată, niciodată Sesiunea 3 mereu, frecvent, câteodată, niciodată
  Cooperant
  Reticent (neîncrezător)
  Comunicativ
  Necomunicativ
  Agresiv (revendicativ)
  Indiferent (apatic)
  Dinamic
  Dominator
  Comentarii/Observaţii:..............................................................................................................................................3. Modalitate de a reacţiona la sarcinile primite:
  Sesiunea 1 mereu, frecvent, câteodată, niciodată Sesiunea 2 mereu, frecvent, câteodată, niciodată Sesiunea 3 mereu, frecvent, câteodată, niciodată
  Interesat
  Reticent
  Implicat în activităţi
  Preia iniţiativa
  Preferă să fie îndrumat în ceea ce are de făcut
  Conflictual
  Comentarii/Observaţii:..............................................................................................................................................4. Atitudinea faţă de formator:..............................................................................................................................................5. Concluzii în ceea ce priveşte modalitatea de participare la sarcinile propuse de formator şi la temele/subiectele abordate:
  Sesiunea 1 Sesiunea 2 Sesiunea 3
  Caracteristicile copilului adoptabil Sterilitatea/Infertilitatea Relaţia cu propriii părinţi Capacitatea de relaţionare şi de comunicare cu ceilalţi, familia extinsă, vecini etc. Capacitatea de a gestiona diferenţele de opinie, conflictele, dezacordurile Capacitatea de a se adapta la situaţii noi Capacitatea cuplului adoptiv de a funcţiona în echipa parentală Motivaţia pentru adopţie Aşteptările familiilor potenţial adoptatoare faţă de copilul pe care ar dori să îl adopte Etapele dezvoltării copilului Reprezentările despre familia biologică a copilului adoptabil şi motivele abandonului Identitatea şi originile adoptatului Informarea copilului cu privire la adopţia sa Rolul parental
  6. Frecvenţa participării la curs*4)__________*4) Se completează la finalul pregătirii, în funcţie de tabelul de prezenţă zilnică semnat şi se observă eventualele întârzieri sau neparticiparea la întreaga zi de pregătire.Sesiunea 1 ........................................................Sesiunea 2 ........................................................Sesiunea 3 ........................................................7. Concluzii:.........................................................................................................................................................................................................Profesionist*5):___________*5) Profesia, numele şi prenumele, semnătura..........................................................................................................................................................................................................Data/Sesiunea 1: ..................................................Data/Sesiunea 2: ..................................................Data/Sesiunea 3: ..................................................Data finalizării pregătirii: ......................................
   +  Anexa 17 - Model -AvizatDirector executiv,..................RAPORT FINAL DE EVALUAREa capacităţii de a adopta a adoptatorului/familiei adoptatoare(numele şi prenumele persoanei/soţilor)I. Concluziile şi recomandările evaluării sociale:Sinteza informaţiilor sociale: Adoptator/familia adoptatoare, domiciliu, numărul cererii de evaluare1. Date generale despre adoptatorNumele şi prenumele ...................................................Data şi locul naşterii ................................................Domiciliul ............................................................Naţionalitatea ........................................................Cetăţenie/Cetăţenii ...................................................Etnie .................................................................Limba maternă .........................................................Alte limbi vorbite ....................................................Religie ...............................................................Studii ................................................................Stare civilă ..........................................................Starea de sănătate (Acte medicale) ....................................Certificat de cazier judiciar .........................................Declaraţia notarială că a locuit pe teritoriul României, conform prevederilor legaleIstoric personal2. Date generale despre adoptatorNumele şi prenumele ...................................................Data şi locul naşterii ................................................Domiciliul ............................................................Naţionalitatea ........................................................Cetăţenie/Cetăţenii ...................................................Etnie .................................................................Limba maternă .........................................................Alte limbi vorbite ....................................................Religie ...............................................................Studii ................................................................Stare civilă ..........................................................Starea de sănătate (Acte medicale) ....................................Certificat de cazier judiciar .........................................Declaraţia notarială că a locuit pe teritoriul României, conform prevederilor legaleIstoric personal3. Relaţia de cuplu4. Situaţia de locuit şi persoanele care se gospodăresc împreună5. Situaţia economică a familiei/persoanei (resurse şi cheltuieli, întocmindu-se bugetul familiei)6. Informaţii despre copil/copiii biologici şi, după caz, copil/copiii alături de care s-au bucurat de viaţă de familie. (Numele şi prenumele copilului/copiilor şi documentul prin care s-a stabilit forma de protecţie specială/tutela)Concluzii: ..........................................................................................................................................................................................................Recomandări:..............................................................................................................................................II. Concluziile şi recomandările evaluării psihologice:Sinteza informaţiilor psihologice: ..................................................................................................................................................................................Concluzii: ..........................................................................................................................................................................................................Recomandări: ........................................................................................................................................................................................................III. Evaluarea aptitudinilor parentale în vederea adopţiei, pe baza evaluării sociale, psihologice şi a participării la sesiunile de pregătire:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. Aşteptările persoanei/familiei adoptatoare în legătură cu profilul copilului pe care ar dori să îl adopte, la finalul procedurii de evaluare:.....................................................................................................................................................................................................................V. Factori favorizanţi şi defavorizanţi care pot influenţa integrarea unui copil în cadrul familiei potenţial adoptatoare:Factori favorizanţi: .........................................................................................................................Factori defavorizanţi şi modul în care pot fi depăşiţi ................VI. Concluziile procesului de evaluare şi recomandări privind acordarea sau neacordarea atestatului..............................................................................................................................................● Poate adopta maxim ....... copil/copii● Cu vârsta cuprinsă între ......... şi ........ ani● De etnie ............ (indiferent sau dacă există astfel de recomandări vor fi listate expres)● Vorbitor al limbii/limbilor ...............● Sexul ......... M/F/Indiferent● Precizări referitoare la starea de sănătate a copilului .............● Precizări referitoare la capacitatea persoanei/familiei de a adopta un copil cu boli cronice .........................● Precizări referitoare la capacitatea persoanei/familiei de a adopta un copil cu întârzieri în dezvoltare ...... ...............● Precizări referitoare la capacitatea persoanei/familiei de a adopta un copil cu întârziere mintalăNU []/DA [][] Uşor[] Mediu[] Sever[] Profund● Precizări referitoare la capacitatea persoanei/familiei de a adopta un copil cu un anumit tip şi grad de handicap .......................................................Numele şi prenumele responsabilului de caz ............................Semnătura .............................................................Instituţia ............................................................Data ..................................................................Numele şi prenumele psihologului ......................................Semnătura .............................................................Instituţia ............................................................Data ..................................................................În cazul unui rezultat nefavorabil al evaluării, adoptatorul sau familia adoptatoare poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea prezentului raport. Contestaţia se depune şi se înregistrează la sediul direcţiei de la domiciliul solicitantului.  +  Anexa 18 - Model-Consiliul Judeţean ....................Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ............Adresa/tel./fax: ...............................Compartimentul adopţii şi postadopţiiRAPORTde consiliere şi informare a părinţilor fireşti/tutoreluianterior exprimării consimţământului la adopţie1. Date cu privire la părinţi/tutore:Mama: numele ................... prenumele: ...........................Domiciliul: (se va înscrie domiciliul de drept şi, după caz, de fapt)..............................................................................................................................................Tata: numele ................... prenumele: ...........................Domiciliul: (se va înscrie domiciliul de drept şi, după caz, de fapt)..............................................................................................................................................Tutore: numele ................. prenumele: ...........................Domiciliul: (se va înscrie domiciliul de drept şi, după caz, de fapt)..............................................................................................................................................2. Copilul/Copiii pentru care urmează a fi iniţiate procedurile de adopţie:Nume .................. Prenume ................... CNP ...............Nume .................. Prenume ................... CNP ...............Nume .................. Prenume ................... CNP ...............3. Consilierea părinţilor fireşti/tutorelui cu privire la consecinţele exprimării consimţământului la adopţie, asupra încetării legăturilor de filiaţie şi rudenie, precum şi cu privire la implicaţiile procedurii de adopţie*1):___________*1) În cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui său firesc/adoptiv, informaţiile vor fi adaptate specificului situaţiei, acesta fiind informat cu privire la persoana/persoanele în raport cu care încetează legăturile de filiaţie şi, respectiv, de rudenie, precum şi referitor la stabilirea unor noi legături de filiaţie şi de rudenie. De asemenea, se vor menţiona atât modalitatea, cât şi momentul exprimării consimţământului.În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, părintele/părinţii/tutorele au fost informaţi cu privire la iniţierea procedurilor de adopţie pentru copilul sus-menţionat/copiii sus-menţionaţi. În cadrul procesului de consiliere au fost oferite informaţiile şi clarificările necesare pentru ca persoana consiliată să cunoască şi să înţeleagă ce este adopţia şi care sunt condiţiile şi implicaţiile exprimării consimţământului la adopţie.Informaţiile oferite au vizat următoarele aspecte:- motivele pentru care pentru copil/copii sunt iniţiate procedurile de adopţie:.............................................................................................................................................. ;- ce este adopţia şi consecinţele întreruperii legăturilor de filiaţie şi rudenie;- exprimarea consimţământului: necesitate, condiţiile în care se exprimă, situaţiile în care se poate trece peste opinia părintelui/tutorelui;- termenele prevăzute de lege în ceea ce priveşte exprimarea consimţământului;- modalitatea de exprimare şi retragere a consimţământului, precum şi persoanele/instituţiile competente sub acest aspect;- durata şi efectele sentinţei judecătoreşti prin care se admite deschiderea procedurii adopţiei; implicaţiile asupra relaţiilor personale cu copilul şi asupra exercitării drepturilor părinteşti;- posibilitatea şi condiţiile în care se poate formula cerere de revizuire a sentinţei prin care a fost deschisă procedura adopţiei;- datele ce pot fi oferite părintelui/tutorelui după încuviinţarea adopţiei;- precizări referitoare la dreptul copilului adoptat de a solicita informaţii cu privire la adopţie şi de a iniţia demersuri vizând contactarea părinţilor fireşti şi a rudelor biologice. În acest context, părintele/tutorele a fost informat cu privire la posibilitatea de a lăsa pentru copil o scrisoare, fotografii de familie etc. (se va menţiona dacă părintele a dorit să lase un document pentru copil şi care este acela):.............................................................................................................................................. .Pe parcursul procesului de consiliere au fost solicitate/oferite suplimentar următoarele informaţii:.............................................................................................................................................. .Relaţionarea cu părintele a fost:.............................................................................................................................................. .Consilierea s-a realizat în data de*2) ......... şi a avut o durată de ........._________*2) În situaţia în care au fost realizate mai multe întâlniri în vederea consilierii, se vor preciza datele acestora.De asemenea, părintelui i-a fost înmânată fişa conţinând informaţiile furnizate în cadrul consilierii, acestea fiindu-i explicate şi detaliate pentru o mai bună înţelegere. De asemenea, i-au fost menţionate şi datele de contact ale instituţiilor/persoanelor abilitate să îi furnizeze informaţii suplimentare referitoare la adopţie sau, după caz, consiliere şi asistenţă în situaţia în care va alege să intervină în cadrul procedurilor de adopţie.4. Observaţii şi concluzii:........................................................................................................................................................................................................................Reprezentanţii Compartimentului adopţii şi postadopţii:Numele şi prenumele ......... Numele şi prenumele .........Semnătura ................... Semnătura ...................Data întocmirii raportului ..........  +  Anexa 19 - Model-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) .....Compartimentul adopţii şi postadopţiiAdresa: ............... Tel./fax: ...............Datele de identitate ale persoanei/persoanelor consiliate: ...........................................................................FIŞĂde informare a părintelui firesc/tutorelui ca urmarea realizării activităţii de consiliere şi informareîn vederea exprimării consimţământului la adopţie*1)_________*1) Se înmânează părintelui/tutorelui ulterior realizării activităţii de consiliere şi informare în vederea exprimării consimţământului la adopţie.În data de ....... am participat la consilierea realizată de reprezentanţii Compartimentului adopţii şi postadopţii din cadrul DGASPC ......., în scopul de a cunoaşte şi a înţelege implicaţiile adopţiei şi consecinţele exprimării consimţământului la adopţie.Am fost informată/informat că următorul/următorii copii urmează să devină adoptabili:..................................................................................................................................................Mi-au fost explicate motivele pentru care copilul meu/copiii mei devine/devin adoptabil/adoptabili, după cum urmează:................................................................................................................................................Reprezentanţii Compartimentului adopţii şi postadopţii m-au încurajat să pun întrebări şi să cer clarificări, iar în urma procesului de consiliere:- Înţeleg faptul că după adopţia copilului/copiilor legăturile de filiaţie dintre mine şi copil/copii vor fi rupte, iar eu nu voi mai fi considerat părinte al copilului/copiilor şi nu voi mai avea drepturi şi obligaţii cu privire la acesta/aceştia. De asemenea, am fost informată/informat că după adopţie vor fi întrerupte şi legăturile de rudenie ale copilului cu rudele mele. Copilul va stabili legături de filiaţie cu adoptatorul şi va deveni rudă cu rudele adoptatorului.- Am fost informată/informat că în calitate de părinte al copilului este necesar consimţământul meu la adopţie. Cunosc faptul că exprimarea consimţământului este dreptul meu legal şi nu pot fi obligată/obligat şi nici constrânsă/constrâns în acest demers, în niciun fel şi de nicio persoană, şi, totodată, nu am dreptul la niciun fel de plată/compensaţie de orice natură făcută sau oferită în scopul exprimării consimţământului la adopţie.- Cunosc şi înţeleg faptul că la exprimarea consimţământului voi fi asistat/asistată de părinţii mei/ocrotitorii mei legali (în situaţia părintelui minor care a împlinit 14 ani).- Cunosc faptul că urmează să îmi exprim consimţământului la adopţie în faţa instanţei judecătoreşti care mă va cita la termenul stabilit pentru a judeca cererea de încuviinţare a adopţiei. De asemenea, cunosc şi înţeleg că în situaţia în care nu sunt de acord cu adopţia copilului/copiilor pot preciza acest aspect instanţei de judecată, iar judecătorul poate să ţină cont de refuzul meu sau poate aprecia că adopţia este în interesul copilului.- Am fost informată/informat şi cunosc termenele stabilite de lege cu privire la exprimarea consimţământului. De asemenea, înţeleg şi cunosc faptul că pot să îmi revoc consimţământul în termenul prevăzut de lege şi mă pot adresa pentru aceasta, în scris, aceleiaşi instanţe în faţa căreia am consimţit. De asemenea, cunosc faptul că pot solicita în acest demers sprijinul DGASPC ......, pe care o voi informa în scris cu privire la decizia mea de revocare a consimţământului.- Am fost informată/informat că în situaţia în care voi fi citată/citat la cel puţin două termene de judecată şi nu mă voi prezenta pentru a-mi exprima consimţământul sau, după caz, refuzul de a consimţi, instanţa judecătorească are posibilitatea de a declara copilul adoptabil şi în lipsa mea.- Am fost informată/informat cu privire la durata şi efectele sentinţei de deschidere a procedurii adopţiei. Înţeleg faptul că, în perioada în care această sentinţă produce efecte, nu voi putea avea niciun fel de relaţii personale cu copilul/copiii şi nu voi fi consultată/consultat în nicio decizie care se va lua cu privire la acesta/aceştia. Cunosc faptul că după expirarea valabilităţii sentinţei prin care s-a declarat adoptabilitatea copilului există posibilitatea redeschiderii procedurii adopţiei, situaţie în care îmi va fi solicitat un nou consimţământ la adopţie.- Înţeleg şi cunosc faptul că în situaţia în care din motive independente de mine mă voi afla în imposibilitatea de a exprima în faţa instanţei judecătoreşti consimţământul/refuzul meu de a consimţi la adopţie, iar copilul/copiii va/vor fi declarat/declaraţi adoptabil/adoptabili, până la încuviinţarea adopţiei pot formula o cerere de revizuire a sentinţei prin care s-a dispus deschiderea procedurii adopţiei pentru acesta/aceştia. De asemenea, cunosc şi înţeleg faptul că pot face cerere de revizuire şi în situaţia în care, înainte de adopţia copilului/copiilor, în situaţia mea sau a familiei mele apar schimbări care pot conduce la integrarea/reintegrarea în familie a copilului/copiilor. Pentru aceasta am fost informat că pot solicita sprijinul DGASPC ........ .- Mi s-a precizat faptul că după încuviinţarea adopţiei voi fi informată/informat cu privire la finalizarea adopţiei copilului/copiilor, dar nu îmi pot fi oferite informaţii suplimentare cu privire la evoluţia copilului/copiilor sau adoptatori, decât dacă există un acord al acestora. Cunosc şi înţeleg faptul că după adopţie copilul/copiii adoptat/adoptaţi poate/pot solicita informaţii cu privire la istoria personală şi părinţii fireşti şi rudele biologice şi pot face demersuri pentru a-şi contacta familia biologică, având totodată acces la dosarul de adopţie. De asemenea, înţeleg că, din motive medicale, copilul adoptat/adoptatorii poate/pot cere informaţii cu privire la identitatea părinţilor fireşti. Totodată mi s-a precizat că după adopţie copilul adoptat mă poate contacta în situaţia în care voi fi de acord cu aceasta.În contextul în care am înţeles că un copil adoptat poate cere informaţii cu privire la mine şi familia mea, precum şi cu privire la adopţie, doresc să las pentru copil ......... (o scrisoare/fotografie etc.), urmând ca aceasta să îi fie dată la momentul la care copilul va solicita date din dosarul său de adopţie.Am solicitat şi mi-au fost oferite informaţii suplimentare cu privire la:...................................................................
  Dispoziţiile legale şi procedurale aplicabile: - Consimţământul la adopţie al părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de la data naşterii copilului. Consimţământul poate fi revocat în termen de 30 de zile de la data exprimării lui. - Efectele sentinţei de deschidere a procedurii adopţiei sunt: drepturile şi obligaţiile părinteşti ale părinţilor fireşti se suspendă. Drepturile şi obligaţiile părinteşti exercitate de tutore la momentul admiterii cererii de către instanţa judecătorească se menţin. Sentinţa de deschidere a procedurii adopţiei produce efecte o perioadă de 2 ani de la data la care devine irevocabilă, dacă în această perioadă nu este identificată o familie corespunzătoare pentru copil. - Persoana adoptată are dreptul să solicite şi să obţină informaţii care atestă adopţia, precum şi informaţii cu caracter general vizând traseul instituţional şi istoricul personal care nu dezvăluie identitatea părinţilor fireşti. Dezvăluirea adopţiei poate fi realizată de către adoptatori sau, după ce adoptatul dobândeşte capacitate deplină de exerciţiu, de către Oficiul Român pentru Adopţii (Oficiul), autoritatea română centrală în materia adopţiei. De asemenea, din motive medicale, Oficiul poate dezvălui identitatea părinţilor fireşti ai adoptatului şi înainte de dobândirea de către acesta a capacităţii depline de exerciţiu. - În situaţia în care persoanele adoptate sau părinţii fireşti/rudele biologice ale adoptatului doresc să iniţieze demersuri vizând accesul la informaţii referitoare la adopţie, este aplicabilă metodologia elaborată de Oficiu în acest sens. Informaţiile referitoare la adopţie, originea copilului şi identitatea părinţilor fireşti, datele cu privire la istoricul medical al copilului şi familiei sale se păstrează minimum 50 de ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de încuviinţare a adopţiei.
  Persoana/Persoanele consiliate:Numele şi prenumele: ............Semnătura: ......................Reprezentanţii Compartimentului adopţii şi postadopţii:Numele şi prenumele: ........... Numele şi prenumele: ...........Semnătura: ..................... Semnătura: .....................Data..............
   +  Anexa 20 - Model -Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) .....Compartimentul adopţii şi postadopţiiAdresa: ........................... Tel./fax: ........................Datele de identitate ale persoanei/persoanelor consiliate:..............................................................................................................................................FIŞĂde informare a părinţilor ca urmare a realizării activităţiide consiliere şi informare în vederea exprimăriiconsimţământului în cazul adopţiei copiluluide către soţul/soţia părintelui firesc*1)____________*1) Se înmânează părinţilor ulterior realizării activităţii de consiliere şi informare în vederea exprimării consimţământului la adopţie.În data de ....... am participat la consilierea realizată de reprezentanţii Compartimentului adopţii şi postadopţii din cadrul DGASPC ......., în scopul de a cunoaşte şi înţelege implicaţiile adopţiei şi consecinţele exprimării consimţământului la adopţie pentru copilul meu ......., în condiţiile în care soţul celuilalt părinte (firesc sau, după caz, adoptiv) al copilului doreşte să îl adopte.Reprezentanţii Compartimentului adopţii şi postadopţii m-au încurajat să pun întrebări şi să cer clarificări, iar în urma procesului de consiliere:1. În calitate de părinte în raport cu care, în urma încuviinţării adopţiei, urmează a fi rupte legăturile de filiaţie:■ Înţeleg faptul că după adopţia copilului/copiilor legăturile de filiaţie dintre mine şi copil/copii vor fi rupte, iar eu nu voi mai fi considerat părinte al copilului/copiilor şi nu voi mai avea drepturi şi obligaţii cu privire la acesta/aceştia. De asemenea, am fost informată/informat că după adopţie vor fi întrerupte şi legăturile de rudenie ale copilului cu rudele mele. Copilul va stabili legături de filiaţie cu adoptatorul şi va deveni rudă cu rudele adoptatorului.■ Am fost informată/informat că în calitate de părinte al copilului este necesar consimţământul meu la adopţie. Cunosc faptul că exprimarea consimţământului este dreptul meu legal şi nu pot fi obligată/obligat şi nici constrânsă/constrâns în acest demers, în niciun fel şi de nicio persoană, şi, totodată, nu am dreptul la niciun fel de plată/compensaţie de orice natură făcută sau oferită în scopul exprimării consimţământului la adopţie.■ Cunosc şi înţeleg faptul că la exprimarea consimţământului voi fi asistat/asistată de părinţii mei/ocrotitorii mei legali (în situaţia părintelui minor care a împlinit 14 ani).■ Cunosc faptul că urmează să îmi exprim consimţământului la adopţie în faţa instanţei judecătoreşti care mă va cita la termenul stabilit pentru a judeca cererea de încuviinţare a adopţiei. De asemenea, cunosc şi înţeleg că în situaţia în care nu sunt de acord cu adopţia copilului/copiilor pot preciza acest aspect instanţei de judecată, iar judecătorul poate să ţină cont de refuzul meu sau poate aprecia că adopţia este în interesul copilului.■ Am fost informată/informat şi cunosc termenele stabilite de lege cu privire la exprimarea consimţământului. De asemenea, înţeleg şi cunosc faptul că pot să îmi revoc consimţământul în termenul prevăzut de lege şi mă pot adresa pentru aceasta, în scris, aceleiaşi instanţe în faţa căreia am consimţit.■ Am fost informată/informat că instanţa poate aprecia că refuz abuziv să consimt la adopţie în situaţia în care voi fi citată/citat la cel puţin două termene de judecată şi nu mă voi prezenta pentru a-mi exprima consimţământul sau, după caz, refuzul de a consimţi.■ După încuviinţarea adopţiei voi putea să cunosc informaţii cu privire la copil, evoluţia acestuia sau, după caz, să îl vizitez doar cu acordul părinţilor săi. Cunosc şi înţeleg faptul că după adopţie copilul/copiii adoptat/adoptaţi poate/pot solicita informaţii cu privire la istoria personală şi părinţii fireşti şi rudele biologice şi poate/pot face demersuri pentru a-şi contacta familia biologică, având totodată acces la dosarul de adopţie. De asemenea, înţeleg că din motive medicale copilul adoptat/adoptatorii poate/pot cere informaţii cu privire la identitatea părinţilor fireşti. Totodată mi s-a precizat că după adopţie copilul adoptat mă poate contacta în situaţia în care voi fi de acord cu aceasta.Am solicitat şi mi-au fost oferite informaţii suplimentare cu privire la:............................................................................................................................................2. În calitate de părinte firesc/adoptiv în raport cu care, în urma încuviinţării adopţiei, sunt menţinute legăturile de filiaţie:■ Înţeleg că după încuviinţarea adopţiei copilului vor fi întrerupte legăturile de filiaţie cu actualul său părinte, urmând a fi stabilite noi legături de filiaţie cu soţia mea/soţul meu, precum şi legături de rudenie cu rudele soţiei mele/soţului meu.■ Înţeleg că voi împărţi drepturile şi obligaţiile părinteşti împreună cu persoana care îmi adoptă copilul.■ Înţeleg că îmi voi exprima consimţământul la adopţie în faţa instanţei judecătoreşti, la momentul încuviinţării adopţiei.Am solicitat şi mi-au fost oferite informaţii suplimentare cu privire la:......................................................................
  Dispoziţiile legale şi procedurale aplicabile: ■ Consimţământul la adopţie al părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de la data naşterii copilului. Consimţământul poate fi revocat în termen de 30 de zile de la data exprimării lui. ■ Persoana adoptată are dreptul să solicite şi să obţină informaţii care atestă adopţia, precum şi informaţii cu caracter general vizând traseul instituţional şi istoricul personal care nu dezvăluie identitatea părinţilor fireşti. Dezvăluirea adopţiei poate fi realizată de către adoptatori sau, după ce adoptatul dobândeşte capacitate deplină de exerciţiu, de către Oficiul Român pentru Adopţii (Oficiul), autoritatea română centrală în materia adopţiei. De asemenea, din motive medicale, Oficiul poate dezvălui identitatea părinţilor fireşti ai adoptatului şi înainte de dobândirea de către acesta a capacităţii depline de exerciţiu. ■ În situaţia în care persoanele adoptate sau părinţii fireşti/rudele biologice ale adoptatului doresc să iniţieze demersuri vizând accesul la informaţii referitoare la adopţie, este aplicabilă metodologia elaborată de Oficiu în acest sens. Informaţiile referitoare la adopţie, originea copilului şi identitatea părinţilor fireşti, datele cu privire la istoricul medical al copilului şi familiei sale se păstrează minimum 50 de ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de încuviinţare a adopţiei.
  Persoanele consiliate: Numele şi prenumele.......................Numele şi prenumele Semnătura....................... .......................Semnătura.......................Reprezentanţii Compartimentului adopţii şi postadopţii:Numele, şi prenumele ........ Numele, şi prenumele .......Semnătura ................... Semnătura ..................Data ...............
   +  Anexa 21 - Model -Nr. ......... din ........Cerere de adopţie internaţională pentru luareaîn evidenţa Registrului Naţional pentru AdopţiiSubsemnatul, ...., cu reşedinţa obişnuită în ......, tel. ....., CNP ....., posesor al documentului de identitate ...... eliberat de ...... la data de ........şisubsemnata, ....., cu reşedinţa obişnuită în ......, tel. ....., CNP ....., posesor al documentului de identitate ...... eliberat de ....... la data de ........,în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să realizaţi procedura adopţiei internaţionale.Dorim să adoptăm un copil/...... copii:● cu vârsta cuprinsă între .... şi .... ani● de etnie ............ (indiferent sau dacă există astfel de recomandări vor fi listate expres)● vorbitor al limbii/limbilor ....................● sexul .............. M/F/Indiferent● clinic sănătos DA []/NU []● cu boli cronice DA []/NU []● cu întârzieri în dezvoltare DA []/NU []● cu întârziere mintală NU []/DA [][] Uşor[] Mediu[] Sever[] Profund● cu handicapNU []/DA [][] Uşor[] Mediu[] Accentuat[] Grav[] Subsemnatul, ......, declar că sunt rudă până la gradul al patrulea inclusiv cu copilul ........ pentru care a fost încuviinţată deschiderea procedurii adopţiei interne.[] Subsemnatul/Subsemnaţii, ......., declar/declarăm că sunt/suntem şi cetăţean/cetăţeni român/români.[] Subsemnatul/Subsemnata declar că doresc să adopt copilul ........ care este fiul/fiica soţiei/soţului ..........Suntem de acord să respectăm întreaga procedură privind adopţia internaţională şi vom colabora cu specialiştii responsabili de această procedură.Data Semnături............. ..................................  +  Anexa 22 - Model -Raport conţinând informaţii referitoare la copil,utilizat în cadrul procedurii adopţiei internaţionaleDacă informaţia respectivă nu este disponibilă, vă rugăm să menţionaţi "necunoscut".
  Numele copilului:
  Data şi anul naşterii:
  Sexul:
  Locul de naştere:
  Naţionalitatea:
  Numele mamei:
  Data şi anul naşterii mamei:
  Numele tatălui:
  Data şi anul naşterii tatălui:
  Nr. şi data sentinţei de deschidere a procedurii de adopţie
  Factori-cheie din copilăria timpurie (0-1 an) şi implicaţiile acestora
  Factori-cheie din istoria copilului (începând cu vârsta de 1 an) şi implicaţiile acestora
  Vârsta copilului şi dacă vârsta cronologică este diferită de vârsta de dezvoltare
  Originea etnică
  Originea culturală
  Religia
  Limba vorbită
  Nevoi emoţionale şi/sau comportamentale, inclusiv tulburări de ataşament
  Potenţial intelectual, nevoi intelectuale
  Nevoi educaţionale
  Principalele trăsături de personalitate
  Interese/Abilităţi/Aptitudini
  Trăsături fizice
  Dorinţe exprimate de copil în legătură cu adopţia internaţională
  Factori geografici, de mediu etc.
  Greutatea kg. La intrarea în sistemul kg. la naştere: de protecţie:
  Lungimea cm. La intrarea în sistemul cm. la naştere: de protecţie:
  Sarcina şi naşterea au fost normale? [] Da [] Nu [] Nu ştiu
  Copilul a suferit de afecţiuni în trecut? (Dacă da, vă rugăm să indicaţi vârsta copilului în legătură cu fiecare afecţiune, precum şi orice complicaţie.) [] Da [] Nu [] Nu ştiu Dacă da: Afecţiuni normale ale copilăriei (tuse convulsivă, pojar, varicelă, rubeolă, oreion)? Tuberculoză? Convulsii (inclusiv convulsii febrile)? Orice altă afecţiune? Expunere la boli contagioase?
  Copilul a fost vaccinat împotriva oricăreia dintre afecţiuni: [] Da [] Nu [] Nu ştiu Dacă da: Tuberculoză (B.C.G.)? Data injectării: Difterie Data injectării: Tetanos? Data injectării: Tuse convulsivă? Data injectării: Poliomielită? Data injectării: Data vaccinărilor orale: Hepatita A? Data injectării: Hepatita B? Data injectării: Alte imunizări? Data injectării:
  Copilul a fost tratat în spital? [] Da [] Nu [] Nu ştiu
  Dacă da, menţionaţi spitalul, vârsta copilului, diagnosticul şi tratamentul.
  Descrieţi dezvoltarea mentală, comportamentul şi abilităţile copilului.
  Vizual [] necunoscut Când a fost copilul capabil să fixeze privirea?
  Auditiv [] necunoscut Când a fost copilul capabil să întoarcă capul după sunete?
  Motrice [] necunoscut Când a fost copilul capabil să stea în şezut singur?
  Să stea în picioare cu sprijin? Să meargă fără sprijin?
  Limbaj [] necunoscut Când a început copilul să gângurească? Să rostească unele cuvinte simple? Să spună propoziţii?
  Contact [] necunoscut Când a început copilul să zâmbească? Cum reacţionează copilul faţă de străini? Cum realizează comunicarea cu adulţii şi ceilalţi copii?
  Emoţional [] necunoscut Cum îşi arată copilul emoţiile (furie, jenă, dezamăgire, bucurie)?
  Numele şi semnătura asistentului social Numele şi semnătura psihologului
  Examinarea medicală a copilului Data examinării medicale:
  1. Copilul Greutatea: kg data: Înălţime cm data: Circumferinţa capului cm data:
  Culoarea părului Culoarea ochilor: Culoarea tenului:
  În urma examinării clinice complete efectuate de către mine am observat următoarele dovezi de boală, handicap sau anormalităţi Data examinării:
  Capul (forma craniului, hidrocefal, craniotabes)
  Gură şi faringe (buză de iepure sau palat scindat, dinţi)
  Ochi (vedere, strabism, infecţii)
  Urechi (infecţii, secreţii, auz slab, diformităţi)
  Organele cavităţii toracice (inimă, plămâni)
  Glande limfatice (adenită)
  Abdomen (hernie, ficat, splină)
  Genitale (hipospadias, testicul, retenţie)
  Coloana vertebrală (cifoză, scolioză)
  Extremităţi (pes equinus, valgus, varus, pes calcaneovarus, flexarea coapsei, spasticitate, pareză)
  Piele (eczeme, infecţii, paraziţi)
  Alte boli?
  Rezulattele reacţiei la sifilis efectuate (data şi anul): [] Pozitiv [] Negativ [] Nu este efectuat
  Rezultatul testului cu tuberculină efectuat (data şi anul): [] Pozitiv [] Negativ [] Nu este efectuat
  Rezultatul testului pentru hepatita A efectuat (data şi anul): [] Pozitiv [] Negativ [] Nu este efectuat
  Rezultatul testului pentru HBsAg (data şi anul): [] Pozitiv [] Negativ [] Nu este efectuat Rezultatul testului pentru anti-HBs (data şi anul): [] Pozitiv [] Negativ [] Nu este efectuat Rezultatul testului pentru HBeAg (data şi anul): [] Pozitiv [] Negativ [] Nu este efectuat Rezultatul testului pentru anti-HBe (data şi anul): [] Pozitiv [] Negativ [] Nu este efectuat
  Rezultatele testelor HIV efectuate (data şi anul): [] Pozitiv [] Negativ [] Nu este efectuat
  Simptome ale altor boli infecţioase?
  Urina conţine? Zahăr? Albumen? Fenilcetonă?
  Examinare pentru depistarea paraziţilor: [] Pozitiv(specia) [] Negativ [] Nu este efectuat
  Copilul prezintă afecţiuni mintale sau retard?
  Comentarii suplimentare?
      Semnătura şi parafa medicului
      care a efectuat examinarea:
      ............................. Data ............
   +  Anexa 23 - Model -Nr. ............./Data ........Direcţie ......................AprobatDirector general/executiv,.....................Raport cu privire la evoluţia relaţiilor dintre copilşi adoptator/familia adoptatoare, utilizat în cadrulprocedurii adopţiei internaţionale1. Numele şi prenumele copilului, CNP, data şi locul naşterii, mama, tata .............2. Numele şi prenumele adoptatorului/familiei adoptatoare, statul unde are reşedinţa obişnuită ...............3. Notificarea transmisă de Oficiul Român pentru Adopţii (Oficiu) cu privire la selecţia adoptatorului/familiei adoptatoare (număr/data) ................... înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Direcţie) (număr/data) ................4. Data întâlnirii dintre responsabilul de caz al copilului şi adoptator/familia adoptatoare la sediul Direcţiei ................5. Prezentarea succintă a derulării întâlnirii şi a informaţiilor furnizate ........6. Procedura de potrivire practică a fost iniţiata în data de: ...... şi s-a desfăşurat în perioada ............7. Motivul pentru care s-a prelungit perioada de relaţionare dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare, numărul de zile de prelungire ................8. Notificarea transmisă Oficiului privind prelungirea perioadei de relaţionare dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare (număr, data) ...............9. Întâlnirile dintre copil/adoptator/familia adoptatoare ............(Se vor consemna data, locul, menţionându-se întâlnirile care s-au desfăşurat în prezenţa responsabilului de caz al copilului şi/sau al psihologului).10. Nevoile copilului .................................11. Descrierea interacţiunilor copil-familie (îngrijire, educaţie, implicare emoţională) ...............12. Modul în care adoptatorul/familia adoptatoare răspunde/are potenţial pentru a răspunde nevoilor copilului.......................................................................13. Dificultăţi de relaţionare dintre copil şi adoptator/familie adoptatoare, precum şi cum au fost depăşite ..................................................14. Atitudinea copilului faţă de adoptator/familia adoptatoare .............15. Opinia copilului cu privire la adopţia de către adoptator/familia adoptatoare şi deplasarea pe teritoriul statului în care acesta/aceasta are reşedinţa obişnuită (Se va completa, după caz, în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare ale copilului.)......................16. Atitudinea adoptatorului/familiei adoptatoare faţă de copil ............17. Probleme şi resurse identificate .......................................18. Observaţii .............................................................19. Concluzii privind relaţionarea/compatibilitatea dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare............................................................................20. Propunerea responsabilului de caz şi a psihologului cu privire la sesizarea instanţei judecătoreşti competente pentru încuviinţarea adopţiei internaţionale a copilului ......... de către adoptatorul/familia adoptatoare ...... cu reşedinţa obişnuită ........               Întocmit Avizat          Responsabil de caz, Şeful compartimentului            .............. adopţii şi postadopţii,              Psiholog, ..............            ..............    Data ....................  +  Anexa 24 TEMATICA SESIUNILOR DE PREGĂTIREPrima sesiune de pregătire:1. Caracteristicile copilului adoptabil1.1. Motivele instituţionalizării copilului1.2. Caracteristicile biologice şi psihologice specifice copilului instituţionalizat1.3. Consecinţele instituţionalizării copilului la diferite vârste1.4. Efectele traumei abandonului asupra copilului1.5. Tulburările psihologice frecvent întâlnite la copilul adoptabil/adoptat1.6. Modalităţi adecvate de relaţionare cu copilul adoptabil (atitudine nediscriminatorie, acceptarea identităţii şi istoriei copilului)A 2-a sesiune de pregătire:2. Sterilitatea/Infertilitatea2.1. Fazele durerii şi pierderii2.2. Necesitatea parcurgerii acestor faze2.3. Propriile atitudini faţă de sterilitate2.4. Efectele neacceptării propriei sterilităţi asupra adopţiei3. Relaţia cu propriii părinţi3.1. Modalităţile de relaţionare cu propriii părinţi3.2. Analizarea propriilor emoţii şi sentimente referitoare la relaţia cu părinţii şi efectele acestora asupra vieţii de adult4. Capacitatea de relaţionare şi de comunicare cu ceilalţi, familia extinsă, vecini etc.4.1. Necesitatea, modalităţile informării membrilor familiei extinse despre intenţia de a adopta, efectele adopţiei asupra familiei, modul de derulare a procesului de adopţie4.2. Identificarea persoanelor de sprijin în cadrul familiei şi anturajului; serviciile de sprijin în adopţie5. Capacitatea de a gestiona diferenţele de opinie, conflictele, dezacordurile5.1. Posibile reacţii ale familiei lărgite, anturajului şi comunităţii faţă de adopţie5.2. Modalităţi de gestionare a diferenţelor de opinie faţă de adopţie5.3. Posibilitatea apariţiei conflictelor odată cu intrarea copilului în familie5.4. Posibile conflicte apărute după adopţie în propria familie extinsă/propriul anturaj5.5. Modalităţi de gestionare a conflictelor6. Capacitatea de a se adapta la situaţii noi6.1. Etapele procesului de mutare a copilului în familia adoptatoare6.2. Descrierea modului de organizare a mediului fizic din propria casă (stimulativ şi securizant) pregătit pentru momentul mutării6.3. Descrierea modului de organizare a programului personal de viaţă modificat în vederea primirii copilului6.4. Principalele manifestări fizice şi psihologice care pot apărea la copilul adoptat şi la familia adoptatoare în momentul mutării6.5. Modalităţi de gestionare şi remediere a acestor manifestări7. Capacitatea cuplului de a funcţiona în echipa parentală7.1. Rolurile şi responsabilităţile membrilor cuplului7.2. Identificarea momentelor critice ale dinamicii cuplului şi a modalităţilor de gestionare a situaţiilor criticeA 3-a sesiune de pregătire:8. Motivaţia participanţilor pentru adopţie9. Aşteptările familiilor potenţial adoptatoare faţă de copilul pe care ar dori să îl adopte9.1. Imaginea copilului ideal9.2. Necesitatea adaptării imaginii copilului ideal la copilul real adoptabil10. Etapele dezvoltării copilului10.1 Prezentarea etapelor de dezvoltare a copilului (caracteristicile fiecărei etape) şi factorii care le influenţează10.2. Necesitatea individualizării îngrijirii la particularităţile fiecărui copil10.3. Definirea ataşamentului, tipurile de ataşament10.4. Tulburările de ataşament şi factorii care conduc la tulburările de ataşament (separarea, instituţionalizarea şi consecinţele acesteia)10.5. Rolul mediului familial în dezvoltarea personalităţii copilului11. Reprezentările despre familia biologică a copilului adoptabil şi a motivelor abandonului11.1. Cauzele abandonării copiilor11.2. Situaţii de abandon al copilului11.3. Necesitatea conturării unei imagini adecvate despre familia biologică pe care o vor transmite copilului12. Identitatea şi originile adoptatului12.1. Dreptul persoanei adoptate de a-şi cunoaşte originile12.2. Necesitatea cunoaşterii de către copil a originii şi propriei istorii12.3. Elementele conţinute în "Cartea vieţii" şi beneficiile utilizării acesteia12.4. Acceptarea identităţii şi istoriei copilului12.5. Rolul adoptatorilor în formarea identităţii adoptatului13. Informarea copilului cu privire la adopţia sa13.1. Necesitatea şi obligaţia dezvăluirii adopţiei13.2. Modalităţi de explicare a adopţiei pentru diferite categorii de vârstă a copiilor14. Rolul parental14.1. Posibile dificultăţi de relaţionare a cuplului cu copilul adoptat14.2. Rolul familiei în dezvoltarea copilului (rolul emoţiilor şi al stimulării cognitive pentru dezvoltarea copilului, calităţi şi comportamente ale adultului care stimulează dezvoltarea copilului, situaţii de abuz în educaţia copiilor, stabilirea limitelor etc.)_________