HOTĂRÂRE nr. 261 din 3 aprilie 2012pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 10 aprilie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 15 septembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care se constată nereguli care provin din necorelări între legislaţia naţională şi reglementările comunitare pentru care, din acest motiv, nu se poate stabili un debitor, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene întocmesc şi prezintă referatele la unităţile de trezorerie a statului la care au virat iniţial sumele respective în conturile de venituri ale statului sau, după caz, întocmesc deschiderea de credite bugetare, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (7) lit. a), în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare."2. După articolul 27 se introduce un nou capitol, capitolul III, care cuprinde articolele 27^1-27^5, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIPrevederi aplicabile autorităţilor de management pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă"Art. 27^1. - (1) În cazul în care, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţelor judecătoreşti, se anulează un titlu de creanţă, autoritatea de management pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă care a emis acest titlu are obligaţia să analizeze natura motivelor invocate de instanţă pentru anularea titlului de creanţă şi, după caz, va acţiona potrivit prevederilor de la alin. (2) şi (3). (2) În cazul în care instanţa a admis existenţa unui prejudiciu sau nu se exprimă în această privinţă, dar a anulat titlul de creanţă din motive de formă ori de nelegalitate a stabilirii debitorului, autoritatea de management pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă are obligaţia de a solicita în scris structurii de control competente, conform prevederilor art. 20 din ordonanţă, să întreprindă măsurile prevăzute la art. 21 din ordonanţă în vederea elaborării unui nou titlu de creanţă. (3) Prevederile de la alin. (1) şi (2) se aplică similar şi în situaţia în care titlul de creanţă este emis de structura de control organizată în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.Art. 27^2. - Autorităţile de management pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă au obligaţia organizării în cadrul activităţii de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli a unei subactivităţi distincte, subactivitatea de stabilire a debitorului pentru neregula constatată.Art. 27^3. - (1) În aplicarea prevederilor art. 27^2 subactivitatea de stabilire a debitorului se efectuează de către persoanele desemnate în acest sens de către conducerea autorităţilor de management pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă din cadrul structurii de control prevăzute la art. 20 din ordonanţă. (2) Persoanele astfel desemnate completează pct. 12, 12.1 şi 12.2 din Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare utilizat pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă, prevăzut în anexa nr. 4^1, respectiv a pct. 13, 13.1 şi 13.2 din Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare utilizată pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă, prevăzută în anexa nr. 51, pe baza motivelor de fapt, temeiului de drept şi concluziilor activităţii de verificare efectuate de echipa de control. (3) Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare este semnat/semnată atât de către echipa desemnată pentru activitatea de constatare a neregulilor, cât şi de către persoanele desemnate pentru desfăşurarea subactivităţii de stabilire a debitorului.Art. 27^4. - În cazul în care ca urmare a desfăşurării sub-activităţii de stabilire a debitorului prevăzute la art. 27^2 se stabileşte că neregula provine din necorelări între legislaţia naţională şi cea comunitară, în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (7) şi (8), se va menţiona, la pct. 12 din Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, respectiv la pct. 13 din Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, ca «Debitor»: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, după caz, şi se vor întreprinde demersurile prevăzute la art. 21 alin. (4).Art. 27^5. - În aplicarea prevederilor art. 39 din ordonanţă autorităţile de management pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă au obligaţia de a organiza activitatea de urmărire a stingerii creanţelor bugetare rezultate din nereguli de către structuri distincte de structurile de control competente, prevăzute la art. 20 din ordonanţă."3. După articolul 27^5 se introduce un nou capitol, capitolul IV, care cuprinde articolul 28, cu următorul titlu:"CAPITOLUL IVDispoziţii finale"4. După anexa nr. 4 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.5. După anexa nr. 5 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează autorităţile de management pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă au obligaţia luării măsurilor organizatorice necesare aplicării prevederilor art. 27^2 şi art. 27^5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanBucureşti, 3 aprilie 2012.Nr. 261.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 4^1 la normele metodologice)---------------------------------------Aprob-------................................................(numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente)(ştampila autorităţii emitente)PROCES-VERBALde constatare a neregulilor şi de stabilire acreanţelor bugetare pentru programele operaţionaleîn cadrul obiectivului convergenţăÎncheiat la data de .................................privind proiectul ....................., denumire .................., codul SMIS/MIS etc.1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control a) .................(denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control)......................Echipa de control formată din:- domnul/doamna ..........., având funcţia de ...........;- domnul/doamna ..........., având funcţia de ...........;- domnul/doamna ..........., având funcţia de ...........,din cadrul ..............................................,în baza .......(ordin/decizie/mandat/împuternicire).... nr. ......../.............,emis/emisă de............(numele conducătorului autorităţii emitente/forului superior)..., a procedat la efectuarea unei verificări documentare şi/sau faptice a cazului de suspiciune de nereguli înregistrat la autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene cu nr. ..........., ce a avut drept scop verificarea aspectelor menţionate în ........(documentul/raportul de control/audit/verificare la faţa locului/sesizare de neregulă prin sistemul whistle blowing)................ nr. ..................../....(data)..... al ...........(emitent/În cazul sesizării prin sistemul whistle blowing se păstrează confidenţialitatea chiar dacă este cunoscută identitatea persoanei care a semnalat neregula)........, conţinând constatări cu implicaţii financiare ......(Se citează toate constatările din documentul emitentului.)............... b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată(Se va menţiona punctul de vedere al beneficiarului cu privire la constatările din documentul/raportul de control/audit/verificare la faţa locului înainte de efectuarea misiunii de control, dacă un asemenea punct de vedere a fost comunicat oficial autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene./În caz contrar, se solicită punctul de vedere al beneficiarului/structurii verificate./În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menţionează acest fapt.)..................................................................... c) Locul unde s-a desfăşurat verificarea ............................ d) În perioada ......................................................2. Baza legală a verificării a) Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora b) Contractul/Decizia/Acordul/Ordinul de finanţare3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate a) Denumirea/Numele şi prenumele ................................ b) Sediul/Domiciliul ............................................ c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ............ d) Domiciliul fiscal ............................................ e) Reprezentatul legal ..........................................4. Denumirea şi datele de identificare ale proiectului a) Numărul şi data contractului/acordului/ordinului/deciziei de finanţare .................... b) Titlul proiectului ....................................................................... c) Perioada de implementare ................................................................. d) Bugetul total ........... lei, din care ........ lei pentru cheltuieli eligibile şi ......... lei pentru cheltuieli neeligibile e) Surse de finanţare:- contribuţie UE: ... - ...%;- contribuţie publică naţională .... - ...%, din care:● buget de stat ... - ...%;● buget local ... - ...%;● alte surse publice ... - ...%;- contribuţie privată: ... - ...%; f) Stadiul actual de implementare ........................................ [Se specifică progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului (inclusiv sume primite în avans) şi sume plătite de beneficiar, precum şi progresul fizic al proiectului.]5. Prezentarea verificărilor efectuatePentru fiecare dintre obiectivele care au fost urmărite în cadrul verificării, respectiv pentru fiecare constatare a emitentului raportului de control/audit/documentului de sesizare, echipa de control detaliază verificările efectuate şi care trebuie să fie relevante pentru a susţine concluzia dacă suspiciunea de neregulă se confirmă sau nu, iar în cazul în care se confirmă, pentru a oferi asigurări suficiente că valoarea constatată a fi fost cheltuită necuvenit este cea corectă.Se vor prezenta atât natura verificărilor (realitatea/legalitatea/conformitatea cheltuielilor cu reglementările naţionale şi comunitare), cât şi amploarea verificărilor. (Se va menţiona întinderea verificărilor, respectiv dacă cheltuielile efectuate au fost verificate în totalitate sau parţial, specificându-se procentual cuantumul verificărilor.)În funcţie de specificul fiecărui proiect, în cazul în care sunt necesare şi verificări fizice/tehnice, se vor preciza instrumentele utilizate şi rezultatele obţinute.Acest control a avut la bază verificarea, prin sondaj/total, a următoarelor documente:.....................................................................................Alte constatări (Se va menţiona dacă aspectele verificate în cadrul acestei acţiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. şi data documentului şi măsurile luate/propuse, după caz) ..........................................6. Motivele de fapt................................................................7. Temeiul de drept................................................................8. Concluziile activităţii de verificare................................................................9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguliValoarea cheltuielii afectate de nereguli: ... lei, din care:- contribuţie din fonduri UE: ... - ...%*1);- contribuţie publică naţională ... - ...%, din care:● buget de stat ... - ...%;● buget local ... - ...%;● alte surse publice ... - ...%;- contribuţie privată: ... - ...%;- TVA (recuperabilă, după caz) ........... .10. Documente probante[Se detaliază documentele (cu nr. şi dată) pe care echipa de control le-a folosit în timpul controlului şi care sunt relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii şi stabilirea cuantumului sumei neeligibile/a creanţei bugetare.] Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de plată/de rambursare ale beneficiarului, după cum urmează:Cererea de rambursare nr. *2) ..../...- contribuţie din fonduri UE: ... - ...%*3);- contribuţie publică naţională ... - ...%, din care:● buget de stat ... - ...%;● buget local ... - ...%;● alte surse publice ... - ...%;- contribuţie privată: ... - ...%;- TVA (recuperabilă, după caz) .....................................................────────*1) Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contribuţia UE şi naţională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).*2) Vor fi menţionate toate cererile de rambursare care conţin cheltuieli neeligibile constatate prin prezentul proces-verbal, cu detaliere pe sursele de finanţare ale cheltuielilor neeligibile respective.*3) Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contribuţia UE şi naţională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).11. Cuantumul creanţei bugetare rezultate din nereguliCuantumul creanţei bugetare rezultate din nereguli ................... lei, din care:- contribuţie din fonduri UE: ...- contribuţie publică naţională de la bugetul de stat ...- TVA (recuperabilă, după caz) ... .12. Debitor a) Denumirea/Numele şi prenumele ............................. b) Sediul/Domiciliul ......................................... c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ......... d) Domiciliul fiscal ......................................... e) Reprezentatul legal .......................................12.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului..............................................................12.2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului..............................................................13. Creanţa bugetară în sarcina debitoruluiDebitorul, .............................................................., datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de ............................................... lei, după cum urmează: a) aferent bugetului Uniunii Europene .............. lei; b) aferent bugetului de stat .............. lei; c) aferent TVA recuperată de la bugetul de stat, după caz ....... lei.14. Termen de platăÎn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, scadenţa creanţei bugetare stabilită prin prezentul titlu de creanţă este la 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă.Neplata creanţei bugetare, conform termenului stabilit, atrage dobândă şi recuperarea acesteia conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.15. Cont bancar de recuperareContul bancar al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este ....................., deschis la .................., cod fiscal.......... .În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare constituie titlu de creanţă.În temeiul art. 43 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 14 din prezentul proces-verbal.Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanţă se poate formula contestaţie ce se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă.Prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare a fost întocmit în 3 (trei)*4) exemplare originale.────────*4) Număr minim, poate fi mai mare în funcţie de procedurile interne ale autorităţii competente cu gestionarea fondurilor europene/structurii de control.Echipa de control formată din:- domnul/doamna ...................., semnătura ...............;- domnul/doamna ..................., semnătura ................;- domnul/doamna ..................., semnătura .............. .Persoanele desemnate pentru stabilirea debitorului:- domnul/doamna ....................., semnătura ........;- domnul/doamna ....................., semnătura ........ .  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 5^1 la normele metodologice)--------------------------------------Aprob-----.................................................(numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente)(ştampila autorităţii emitente)NOTĂ DE CONSTATAREa neregulilor şi de stabilire a corecţiilorfinanciare pentru programele operaţionaleîn cadrul obiectivului convergenţăÎncheiat la data de .........................................privind proiectul ........................, denumire ......................, codul SMIS/MIS etc.1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control a) .......(denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control) ....Echipa de control formată din:- domnul/doamna .........., având funcţia de ........;- domnul/doamna .........., având funcţia de ........;- domnul/doamna ........., având funcţia de .........,din cadrul .........................................,în baza ........(ordin/decizie/mandat/împuternicire)....... nr. ......../.........,emis/emisă de ....................(numele conducătorului autorităţii emitente/forului superior)........,a procedat la efectuarea unei verificări documentare şi/sau faptice a cazului de suspiciune de nereguli înregistrat la autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene cu nr. ..............................., ce a avut drept scop verificarea aspectelor menţionate în ..................... [raportul de audit/raportul de verificare la faţa locului al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sau al autorităţii de certificare/raportul de verificare al Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP)/Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP)/sesizarea de neregulă prin sistemul whistle blowing]nr. ........../.....(data).... al ......................(emitent/În cazul sesizării prin sistemul whistle blowing se păstrează confidenţialitatea chiar dacă este cunoscută identitatea persoanei care a semnalat neregula.)................, conţinând constatări cu implicaţii financiare ...........(Se citează toate constatările din documentul emitentului.)...... b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată(Se va menţiona punctul de vedere al beneficiarului cu privire la constatările din documentul/raportul de control/audit înainte de efectuarea misiunii de control, dacă un asemenea punct de vedere a fost comunicat oficial autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. În caz contrar, se solicită punctul de vedere al beneficiarului/structurii verificate. În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menţionează acest fapt.)................................................................. c) Locul unde s-a desfăşurat verificarea ........................ d) În perioada ..................................................2. Baza legală a verificării a) Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora b) Contractul/Decizia/Acordul/Ordinul de finanţare3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate: a) Denumirea/Numele şi prenumele ........................ b) Sediul/Domiciliul .................................... c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal .... d) Domiciliul fiscal .................................... e) Reprezentatul legal ..................................4. Denumirea şi datele de identificare ale proiectului a) Numărul şi data contractului/acordului/ordinului/deciziei de finanţare .................. b) Titlul proiectului .............................................. c) Perioada de implementare ...................................... d) Bugetul total ... lei, din care ... lei pentru cheltuieli eligibile şi ... lei pentru cheltuieli neeligibile e) Surse de finanţare:- contribuţie UE: ...-...%;- contribuţie publică naţională ...-...%, din care:● buget de stat ...-...%;● buget local ...-...%;● alte surse publice ...-...%;- contribuţie privată: ...-...%; ... f) Stadiul actual de implementare ........................................ [Se specifică progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului (inclusiv sume primite în avans) şi sume plătite de beneficiar, precum şi progresul fizic al proiectului.]5. Denumirea şi datele de identificare ale contractului a) Numărul şi data contractului de achiziţie ........................ b) Contractor ....................................................... c) Obiectul (denumirea) contractului ................................ d) Tipul contractului de achiziţie (publică/privată):............... e) Perioada de implementare ........................................ f) Valoarea contractului ......... lei, la care se adaugă ........... lei TVA g) Stadiul actual de implementare ........................................ (Se specifică progresul financiar al contractului sub aspectul sumelor plătite de beneficiar, precum şi progresul fizic al contractului.)6. Prezentarea verificărilor efectuatePentru fiecare dintre obiectivele care au fost urmărite în cadrul verificării, respectiv pentru fiecare constatare a emitentului raportului de control/audit/documentului de sesizare, echipa de control detaliază verificările efectuate şi care trebuie să fie relevante pentru a susţine concluzia dacă suspiciunea de neregulă se confirmă sau nu, iar în cazul în care se confirmă, pentru a oferi asigurări suficiente că valoarea corecţiei financiare aplicate este corectă şi conformă cu anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.Se va prezenta amploarea verificărilor. (Se va menţiona întinderea verificărilor, respectiv dacă au fost verificate numai elementele constatate în rapoarte sau şi alte aspecte care ar putea conduce la încălcarea regulilor în materie de achiziţii, precum şi dacă verificările aceloraşi aspecte semnalate au fost extinse şi asupra altor contracte.)Acest control a avut la bază verificarea următoarelor documente:...............................................................Alte constatări (Se va menţiona dacă aspectele verificate în cadrul acestei acţiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. şi data documentului şi măsurile luate/propuse, după caz.) ............................................................................................7. Motivele de fapt...............................................................8. Temeiul de drept...............................................................(În principiu, se porneşte de la stabilirea principiilor încălcate - transparenţă, nediscriminare, tratament egal, eficienţa utilizării fondurilor - şi se detaliază prevederea încălcată.)9. Concluziile activităţii de verificare...............................................................(În cazul în care concluziile verificării justifică aplicarea unei corecţii financiare, se specifică abaterea constatată, descrierea abaterii şi corecţia aplicată, în cuantum procentual, potrivit anexei la ordonanţă.)10. Valoarea corecţiei financiareValoarea corecţiei financiare: ... lei, din care:- contribuţie din fonduri UE:... - ...%*1);- contribuţie publică naţională... -...%, din care:● buget de stat... -...%;● buget local... -...%;● alte surse publice... -...%;- contribuţie privată:... -...%;- TVA (recuperabilă, după caz)... .11. Valoarea creanţei bugetareValoarea creanţei bugetare rezultate din aplicarea corecţiei financiare ................... lei, din care:- contribuţie din fonduri UE: ...;- contribuţie publică naţională de la bugetul de stat ...;- TVA (recuperabilă, după caz) ... .12. Documente probante[Se detaliază documentele (cu nr. şi dată) pe care echipa de control le-a folosit în timpul controlului şi care sunt relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii şi stabilirea corecţiei financiare]. Sumele neeligibile rezultate ca urmare a aplicării corecţiei financiare au fost incluse în cererile de plată/de rambursare ale beneficiarului, după cum urmează:Cererea de rambursare nr.*2).../...:- contribuţie din fonduri UE:... -...%*3);────────*1) Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contribuţia UE şi naţională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).*2) Vor fi menţionate toate cererile de rambursare care conţin cheltuieli neeligibile constatate prin prezentul proces-verbal, cu detaliere pe sursele de finanţare ale cheltuielilor neeligibile respective.*3) Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contribuţia UE şi naţională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).- contribuţie publică naţională... - ...%, din care:● buget de stat... -...%;● buget local... -...%;● alte surse publice... -...%;- contribuţie privată:... -...%;- TVA (recuperabilă, după caz)..................................................................................................(Sau, în cazul în care nu au fost rambursate beneficiarului, se va specifică în mod expres acest fapt.)13. Debitor a) Denumirea/Numele şi prenumele ..................... b) Sediul/Domiciliul ................................. c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ......... d) Domiciliul fiscal ......................................... e) Reprezentatul legal .......................................13.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului..............................................................13.2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului..............................................................14. Creanţa bugetară în sarcina debitorului(În cazul în care sumele devenite neeligibile, ca urmare a aplicării corecţiilor financiare, nu au fost plătite de beneficiar/rambursate beneficiarului, acestea nu se constituie în creanţă bugetară.)Debitorul, ................., datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de........ lei, după cum urmează: a) aferent bugetului UE.............. lei; b) aferent bugetului de stat.............. lei; c) aferent TVA recuperată de la bugetul de stat, după caz ... lei.15. Termen de platăÎn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, scadenţa creanţei bugetare stabilită prin prezentul titlu de creanţă este la 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă.Neplata creanţei bugetare, conform termenului stabilit, atrage calculul dobânzilor şi recuperarea acestora, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.16. Cont bancar de recuperareContul bancar al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este ........ deschis la ................, cod fiscal ........ .În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, prezenta notă de constatare a neregulilor şi stabilire a corecţiilor financiare constituie titlu de creanţă.În temeiul art. 43 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, prezenta notă de constatare a neregulilor şi stabilire a corecţiilor financiare constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 15 din prezenta notă de constatare.Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanţă se poate formula contestaţie ce se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă.Prezenta notă de constatare a neregulilor şi stabilire a corecţiilor financiare a fost întocmită în 3 (trei)*4) exemplare originale.────────*4) Număr minim, poate fi mai mare în funcţie de procedurile interne ale autorităţii competente cu gestionarea fondurilor europene/structurii de control.Echipa de control formată din:- domnul/doamna .................., semnătura ..........;- domnul/doamna ................., semnătura ..........;- domnul/doamna ................, semnătura........... .Persoanele desemnate pentru stabilirea debitorului:- domnul/doamna ............., semnătura ............;- domnul/doamna.............., semnătura ........... .--------