DECRET Nr. 218 din 1 iulie 1960pentru modificarea Decretului nr. 167 din 21 aprilie 1958, privitor la prescripţia extinctiva
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 10 din 1 iulie 1960    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 167 din 21 aprilie 1958 privitor la prescripţia extinctiva, se modifica după cum urmează:1. La articolul 3 se adauga un nou alineat cu următorul conţinut:"Prin derogare de la dispoziţiile alineatului precedent, în raporturile ce izvorăsc din asigurare, termenul de prescripţie este de 2 ani, în afară acelor raporturi ce izvorăsc din asigurările de persoane în care obligaţiile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare; cu privire la primele de asigurare datorate în temeiul asigurărilor prin efectul legii, sînt aplicabile dispoziţiile art. 23".2. Articolul 4 lit. c va avea următorul cuprins:"c) orice acţiune pentru restituirea de diferenţe de preţ rezultate din recalcularea preţurilor în temeiul dispoziţiilor legale sau din aplicarea gresita a preţurilor sau tarifelor legale".3. La articolul 4 se adauga un nou alineat, final, cu următorul conţinut:"Termenul de prescripţie prevăzut de prezentul articol nu este aplicabil în raporturile dintre întreprinderile de stat pentru comerţul exterior şi organizaţiile socialiste furnizoare de mărfuri pentru export sau beneficiare ale produselor importate".4. La articolul 13 se adauga un text nou, ca lit. c, cu următorul conţinut:"c) pînă la rezolvarea reclamaţiei administrative facuta de cel îndreptăţit, cu privire la despăgubiri sau restituiri, în temeiul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de posta şi telecomunicaţii, însă cel mai tirziu pînă la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la înregistrarea reclamaţiei."5. La articolul 19 se adauga un alineat nou, ca alineat 2, cu următorul conţinut:"Cererea de repunere în termen va putea fi facuta numai în termen de o luna de la încetarea cauzelor care justifica depăşirea termenului de prescripţie".6. Articolul 21 se abroga.7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"ART. 23Impozitele şi taxele datorate statului, contribuţia pentru asigurări sociale, precum şi primele de asigurare datorate în temeiul asigurărilor prin efectul legii, rămîn supuse dispoziţiilor privitoare la prescripţie din legile speciale."8. După articolul 23, se introduc articolele 24 şi 25 cu următorul cuprins:"ART. 24 Dreptul la acţiunea privitoare la sume de bani consemnate sau depuse la instituţiile de banca, credit şi economie sau la orice alte organizaţii socialiste, pe seama statului ori a organizaţiilor de stat, se prescrie în termen de 3 ani de la data consemnarii sau depunerii.Cu toate acestea cînd eliberarea sumelor consemnate sau depuse este condiţionată de un act al organului judecătoresc sau al altui organ de stat, aceste sume vor fi restituite celor în drept la prezentarea actului respectiv; dreptul la acţiune în acest din urmă caz se prescrie în termen de un an de la data cînd se poate cere restituirea pe baza actului organului de stat.Dispoziţiile alineatelor precedente nu sînt aplicabile sumelor constituite drept garanţie pe baza normelor legale sau a clauzelor contractuale.ART. 25Dreptul la acţiunea privitoare la sumele de bani încasate din vînzarea biletelor pentru spectacole care nu au mai avut loc, se prescrie în termen de 60 zile de la data cînd urma să aibă loc spectacolul."  +  Articolul 2Termenele de prescripţie introduse prin art. I din prezentul decret se aplică şi prescripţiilor neimplinite la data intrării sale în vigoare.În cazul în care, prin aplicarea noilor termene, prescripţiile începute înainte de data intrării în vigoare a decretului de faţa ar urma să fie socotite împlinite la această dată - ori s-ar împlini în cursul următoarelor 6 luni - drepturile la acţiune ori de a cere executarea silită se vor prescrie numai după trecerea a 6 luni de la data intrării în vigoare a decretului.  +  Articolul 3Dreptul la orice acţiuni avînd ca obiect restituirea, în natura sau prin echivalent, a unui bun intrat, înainte de data publicării decretului de faţa, în posesiunea statului, în aceea a unei organizaţii cooperatiste sau a oricărei altei organizaţii obşteşti, fie fără nici un titlu, fie în cadrul procedurii prevăzute de decretul nr. 111/1951, se prescrie prin doi ani socotiţi de la data cînd a avut loc intrarea în posesiune.Prin acelaşi termen se prescrie şi dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor obţinut în urma exercitării vreunuia dintre drepturile la acţiune la care se referă alin. 1.Dispoziţiile art. 13-17 inclusiv din decretul nr. 167/1958 nu sînt aplicabile prescripţiei prevăzute prin articolul de faţa.  +  Articolul 4Decretul nr. 167 din 21 aprilie 1958, privitor la prescripţia extinctiva, se va republica dîndu-se o noua numerotare articolelor. --------------