HOTĂRÂRE nr. 260 din 3 aprilie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea gestionării corespunzătoare a modalităţilor de ocupare, autorităţile şi instituţiile publice, prin ordonatorii principali de credite, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), sunt obligate să transmită Agenţiei, în luna ianuarie a fiecărui an, următoarele informaţii: a) funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacante pentru care solicită organizarea concursului în anul respectiv; b) condiţiile specifice propuse, în condiţiile prezentei hotărâri."3. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), informaţiile pot fi transmise Agenţiei şi în cursul anului, în situaţia în care funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a devenit vacantă sau dacă, din motive obiective, instituţia ori autoritatea publică nu poate ocupa funcţia publică vacantă prin modalitatea previzionată iniţial. În această situaţie, Agenţia înaintează informaţiile comisiei de concurs, care dispune, în condiţiile prezentei hotărâri."4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici se face prin concurs naţional organizat în condiţiile legii."5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Agenţia are următoarele obligaţii: a) să întocmească documentaţia pentru organizarea concursului, pe baza îndeplinirii condiţiilor legale, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei transmise de comisia de concurs în condiţiile alin. (2); b) să publice anunţul privind organizarea concursului în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) să publice pe pagina de internet şi să afişeze la sediul său condiţiile de desfăşurare a concursului, funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru care se organizează concurs, condiţiile de participare la concurs, bibliografia, documentele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs, precum şi termenul-limită de depunere a dosarelor."6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar promovării. Numirea se face prin act administrativ emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 30 de zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului de către comisia de concurs."7. Articolele 36, 68 şi 69 se abrogă.  +  Articolul IIPentru anul 2012, informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Comisia de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici va adapta, în mod corespunzător, prevederile Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 2 iunie 2008.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Gabriel BercaPreşedintele Agenţiei Naţionale aFuncţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltSecretarul general al Guvernului,Dezsi AttilaBucureşti, 3 aprilie 2012.Nr. 260.------