ORDIN nr. 550 din 3 aprilie 2012privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 6 aprilie 2012  În temeiul art. 29^3 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,secretarul de stat al Oficiului Român pentru Adopţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică iniţiată de Oficiul Român pentru Adopţii, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi Criteriile utilizate în potrivirea teoretică a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Pentru aplicarea criteriilor prevăzute la art. 1 se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor documente utilizate în procedura de potrivire:- Fişa-cadru cuprinzând criteriile şi informaţiile cu privire la copil necesare în realizarea potrivirii teoretice la nivelul Oficiului Român pentru Adopţii, prevăzută în anexa nr. 3;- Fişa-cadru cuprinzând criteriile şi informaţiile cu privire la persoana/familia adoptatoare necesare în realizarea potrivirii teoretice la nivelul Oficiului Român pentru Adopţii, prevăzută în anexa nr. 4;- Fişa sintetică de potrivire teoretică la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, prevăzută în anexa nr. 5;- Raportul întocmit ca urmare a parcurgerii procedurii de potrivire, prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Oficiul Român pentru Adopţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Secretarul de statal Oficiului Român pentru Adopţii,Bogdan Adrian PanaitBucureşti, 3 aprilie 2012.Nr. 550.  +  Anexa 1 CRITERIILEpe baza cărora se realizează potrivireateoretică iniţiată de Oficiul Român pentru AdopţiiI. Criterii de potrivire pentru copil:1. Existenţa unor fraţi/surori adoptaţi/adoptate/adoptabili/adoptabile2. Existenţa unei rude până la gradul al IV-lea care doreşte să adopte copilul3. Viaţa de familie cu un adoptator/o familie adoptatoare, cu o durată de cel puţin 6 luni4. Judeţul de domiciliu5. Vârsta6. Originea etnică7. Sexul8. Limba9. Starea de sănătate şi nivelul de dezvoltareII. Criterii de potrivire pentru persoana/familia adoptatoare:1. Adopţia unui copil care este fratele/sora biologic/biologică al/a copilului pentru care se realizează potrivirea teoretică2. Gradul de rudenie cu copilul pentru care se realizează potrivirea teoretică3. Viaţa de familie cu copilul adoptabil, cu o durată de cel puţin 6 luni4. Numărul copiilor înscrişi în atestat5. Judeţul de domiciliu6. Vârsta copilului pe care îl poate adopta persoana/familia7. Etnia copilului pe care persoana/familia doreşte să îl adopte8. Sexul copilului pe care persoana/familia îl poate adopta9. Limba vorbită în familie10. Capacitatea de a răspunde nevoilor unui copil cu o anumită stare de sănătate/un anumit nivel de dezvoltare  +  Anexa 2 CRITERIILEutilizate în potrivirea teoretică a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare la nivelul direcţiilor generalede asistenţă socială şi protecţia copilului1. Factorii-cheie din copilăria timpurie (0-1 an) şi implicaţiile acestora2. Factorii-cheie din istoria copilului (începând cu vârsta de 1 an) şi implicaţiile acestora3. Vârsta copilului şi menţiuni referitoare la diferenţe între vârsta cronologică şi vârsta de dezvoltare4. Originea etnică5. Originea culturală6. Religia7. Limba8. Nevoile de sănătate, inclusiv probleme legate de dizabilităţi9. Nevoi emoţionale şi/sau comportamentale, inclusiv tulburări de ataşament10. Potenţial intelectual/Nevoi intelectuale11. Nevoi educaţionale12. Principalele trăsături de personalitate13. Interese/Abilităţi/Aptitudini14. Trăsături fizice15. Dorinţe exprimate de copil în legătură cu adopţia16. Factori geografici şi de mediu17. Componenţa familiei celei mai potrivite nevoilor copilului  +  Anexa 3 FIŞA-CADRUcuprinzând criteriile şi informaţiile cu privire la copilnecesare în realizarea potrivirii teoretice la nivelulOficiului Român pentru Adopţii
  *Font 9*
  Nr. crt. Criterii de potrivire pentru copilul ................... În completarea fişei vor fi menţionate, după caz, următoarele informaţii:
  1. Fratrie: - copilul are fraţi/ surori adoptaţi/adoptate - copilul are fraţi/ surori adoptabili/ adoptabile*1) Da [] - precizaţi: nume şi prenume.....; CNP...../Nu [] Da [] - precizaţi: nume şi prenume.....; CNP...../Nu []
  2. Copilul are o rudă până la gradul al IV-lea care doreşte să îl adopte Nume şi prenume rudă ......... domiciliul ............
  3. Copilul are viaţă de familie de minimum 6 luni cu un adoptator/o familie adoptatoare Da [] - precizaţi: nume şi prenume persoană/familie: Relaţia acesteia cu copilul: ..... (tutore, asistent maternal profesionist, persoana/familia care are copilul în plasament/altă situaţie - specificaţi) Data de la care copilul are viaţă de familie cu persoana/familia: Nu []
  4. Judeţul Judeţul în care domiciliază copilul:
  5. Vârsta Vârsta copilului:
  6. Originea etnică român []/maghiar []/rrom []/ucrainean []/german []/ rus []/turc []/tătar []/ sârb []/slovac []/bulgar []/ alta (precizaţi): Nu se cunoaşte etnia []
  7. Sex M []/F[]
  8. Limba vorbită de copil română []/maghiară []/rromani []/ucraineană []/ germană []/rusă []/ turcă []/sârbă []/slovacă []/ bulgară []/alta (precizaţi):
  9. Starea de sănătate/nivelul de dezvoltare Sănătos clinic: Da []/Nu [] Boli cronice: Da []/Nu [] Retard mental: Da - uşor []/mediu/sever []/profund []/ Nu[] Handicap: Da - gradul: uşor[]/mediu[]/accentuat []/ grav []/Nu[] Întârzieri în dezvoltare: Da []/Nu []
       Menţionaţi dacă data depunerii cererii de deschidere a procedurii adopţiei este
   anterioară sau ulterioară datei de 7 aprilie 2012
   (bifaţi): Înainte de 7.04.2012 []/După 7.04.2012 []
  -----------*1) În cadrul procedurii adopţiei, pentru fraţii aflaţi în evidenţa Oficiului Român pentru Adopţii se urmăreşte cu prioritate adopţia lor împreună; în situaţia în care se apreciază că separarea fraţilor răspunde interesului superior al acestora, este necesar să fie anexat la prezenta un raport în cadrul căruia să fie propusă şi justificată iniţierea demersurilor de potrivire separată a fraţilor.
   +  Anexa 4 FIŞA-CADRUcuprinzând criteriile şi informaţiile cu privirela persoana/familia adoptatoare necesare în realizareapotrivirii teoretice la nivelul Oficiului Român pentru Adopţii
  *Font 9*
      Adoptatorul/familia adoptatoare ....................................
      urmează să parcurgă procedura adopţiei interne []/internaţionale []
  Nr. crt. Criterii de potrivire pentru familie În completarea fişei vor fi menţionate, după caz, următoarele informaţii:
  1. A adoptat un copil/.... copii Numele şi prenumele copilului/copiilor adoptat/ adoptaţi ............................................. CNP-ul copilului/copiilor adoptat/adoptaţi ...........
  2. Este rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu copilul/ copiii adoptabil/adoptabili Numele şi prenumele copilului/copiilor adoptabil/ adoptabili ........................................... Gradul de rudenie ........................
  3. Are viaţă de familie*1) cu un copil/..... copii de minimum 6 luni Da [] - precizaţi: numele şi prenumele copilului/ copiilor: ............................................ CNP-ul copilului/copiilor: ........................... Forma de protecţie specială/alternativă în care se află copilul sau, după caz, menţionarea altor situaţii care au condus la convieţuirea cu copilul: ................ Data stabilirii tutelei/plasamentului la adoptator/ familia adoptatoare sau, după caz, data de la care are loc convieţuirea: ................................ Nu []
  4. Numărul copiilor înscrişi în atestat 1/.....
  5. Judeţul de domiciliu Se va menţiona judeţul în care persoana/familia domiciliază: .........................................
  6. Vârsta copilului Se va menţiona vârsta copilului/copiilor care poate/ pot fi adoptat/adoptaţi, conform menţiunilor din raportul final de evaluare ...........................
  7. Etnia copilului pe care ar dori să îl adopte român []/maghiar []/rrom []/ucrainean []/german []/ rus []/turc []/tătar []/sârb []/slovac []/bulgar []/ alta (precizaţi): Indiferent de etnie []
  8. Sexul copilului pe care ar putea să îl adopte M []/F []/Indiferent de sex []
  9. Limba vorbită în familie română []/maghiară []/rromani []/ucraineană []/ germană []/rusă []/ turcă []/sârbă []/slovacă []/ bulgară []/alta (precizaţi):
  10. Poate răspunde nevoilor unui copil cu o anumită stare de sănătate/un anumit nivel de dezvoltare Poate să adopte un copil clinic sănătos: Da [] Poate să adopte un copil cu boli cronice: Da []/Nu [] Poate să adopte un copil cu retard mental: Da [] - uşor []/mediu []/ sever []/profund []/Nu [] Poate să adopte un copil cu handicap: Da: [] - grad: uşor []/ mediu []/accentuat []/grav []/Nu [] Poate să adopte un copil cu întârzieri în dezvoltare - Da []/Nu []
  -----------*1) În aprecierea existenţei vieţii de familie se va lua în considerare modul în care aceasta este definită de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa 5 FIŞA SINTETICĂde potrivire teoretică la nivelul direcţiilor generalede asistenţă socială şi protecţia copilului
  *Font 9*
  Nr. crt. Criterii de potrivire pentru copilul ..................... ..................... Informaţii/ Descriere Criterii esenţiale Persoana/ Familia 1 (numele) Persoana/ Familia 2 (numele) Persoana/ Familia 3 (numele)
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Factori-cheie din copilăria timpurie (0-1 an) şi implicaţiile acestora
  2. Factori-cheie din istoria copilului (începând cu vârsta de 1 an) şi implicaţiile acestora
  3. Vârsta copilului şi dacă vârsta cronologică este diferită de vârsta de dezvoltare
  4. Originea etnică
  5. Originea culturală
  6. Religia
  7. Limba
  8. Nevoile de sănătate, inclusiv probleme legate de dizabilităţi
  9. Nevoi emoţionale şi/sau comportamentale, inclusiv tulburări de ataşament
  10. Potenţial intelectual, nevoi intelectuale
  11. Nevoi educaţionale
  12. Principalele trăsături de personalitate
  13. Interese/Abilităţi/Aptitudini
  14. Trăsături fizice
  15. Dorinţe exprimate de copil în legătură cu adopţia
  16. Factori geografici, de mediu etc.
  17. Componenţa familiei celei mai potrivite nevoilor copilului
        În coloanele 4, 5 şi 6 profesionistul bifează dacă persoana/familia poate răspunde
    criteriilor de potrivire pentru copil, aşa cum sunt acestea notate în coloana 1 şi
    detaliate în coloana 2.
        În coloana 3 profesionistul bifează doar criteriile pe care le consideră esenţiale
    (dintre cele detaliate în coloana 2) şi la care în mod obligatoriu persoana/familia
    trebuie să răspundă.
       Responsabil de caz al copilului*1), Responsabil de caz al persoanei/
         ............................... familiei adoptatoare,
        (numele, prenumele şi semnătura) ...............................
                                                       (numele, prenumele şi semnătura)
                     Psiholog,
             ........................
        (numele, prenumele şi semnătura)
  ----------*1) În situaţia în care copilul este plasat în reţeaua de asistenţă maternală sau în cadrul unui serviciu rezidenţial al unui organism privat autorizat să desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei, asistentul social/psihologul din cadrul acestuia participă la procedura de potrivire, alături de specialiştii compartimentului adopţii şi postadopţii din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
   +  Anexa 6 RAPORTîntocmit ca urmare a parcurgeriiprocedurii de potrivire*1)-----------*1) Este realizat de responsabilii de caz ai copilului şi, respectiv, ai adoptatorului/familiei adoptatoare şi un psiholog din cadrul compartimentului de adopţii şi postadopţii. În situaţia în care copilul este plasat în reţeaua de asistenţă maternală sau în cadrul unui serviciu rezidenţial al unui organism privat autorizat să desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei, asistentul social/psihologul din cadrul acestuia participă la procedura de potrivire, alături de specialiştii compartimentului adopţii şi postadopţii din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.1. Nume, prenume copil:2. Nume, prenume adoptator/familie adoptatoare:3. Procedura de potrivire practică a fost iniţiată în data de: ........................4. Întâlnirile dintre copil-adoptator/familia adoptatoare au avut loc în datele: ...................5. Modul în care adoptatorul/familia adoptatoare răspunde nevoilor copilului sau, după caz, există potenţial/resurse pentru a răspunde acestor nevoi, după cum urmează: a) factori-cheie din istoria copilului, inclusiv din copilăria timpurie:.............................................................................................................................................. b) vârsta copilului şi eventuala diferenţă dintre vârsta cronologică şi vârsta de dezvoltare:.............................................................................................................................................. c) originea etnică:.............................................................................................................................................. d) originea culturală:.............................................................................................................................................. e) religia:.............................................................................................................................................. f) limba:.............................................................................................................................................. g) nevoile de sănătate, inclusiv probleme legate de dizabilităţi:.............................................................................................................................................. h) nevoi emoţionale şi/sau comportamentale, inclusiv tulburări de ataşament:.............................................................................................................................................. i) potenţial intelectual, nevoi intelectuale:.............................................................................................................................................. j) nevoi educaţionale:.............................................................................................................................................. k) principalele trăsături de personalitate:.............................................................................................................................................. l) interese/abilităţi/aptitudini:.............................................................................................................................................. m) trăsături fizice:.............................................................................................................................................. n) dorinţe exprimate de copil în legătură cu adopţia:.............................................................................................................................................. o) factori geografici, de mediu:.............................................................................................................................................. p) componenţa familiei celei mai potrivite nevoilor copilului:..............................................................................................................................................6. Observaţii*2):..............................................................................................................................................----------*2) Se vor menţiona eventualele elemente particulare evidenţiate în cadrul procesului de potrivire, precum şi, după caz, acele aspecte ce necesită o atenţie deosebită în perioada de încredinţare în vederea adopţiei, în vederea facilitării integrării copilului în noul mediu de viaţă.7. Concluziile privind compatibilitatea dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare:..............................................................................................................................................8. Propunem sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea în vederea adopţiei a copilului .............. la adoptatorul/familia adoptatoare ....................Responsabil de caz al copilului,...............................(numele, prenumele şi semnătura)Responsabil de caz al adoptatorului/familiei adoptatoare,................................(numele, prenumele şi semnătura)Psiholog,................................(numele, prenumele şi semnătura)----------