REGULAMENT din 1 iulie 2004 (*actualizat*)privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale(actualizat până la data de 3 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 2.199 din 30 noiembrie 2004.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1 (1) Prin Regulamentul privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, denumit în continuare regulament, se reglementează condiţiile de acces al solicitanţilor/utilizatorilor la SNT (Sistemul naţional de transport al gazelor naturale). (2) Accesul la SNT, în sensul prezentului regulament, are două componente: rezervarea de capacitate şi racordarea la SNT. (3) Accesul la SNT nu implică obligaţia operatorului SNT de a asigura solicitanţilor/utilizatorilor sursa de gaze naturale.  +  Capitolul II Domeniu de aplicare  +  Articolul 2 (1) Regulamentul se aplică relaţiilor dintre operatorul SNT şi: a) solicitanţii care doresc accesul la SNT; b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei de racordare la SNT existentă; c) solicitanţii/utilizatorii care doresc eliberarea de sarcină a unor terenuri din zona de protecţie sau zona de siguranţă a instalaţiilor de racordare aparţinând SNT, care implică devieri şi/sau înlocuiri ale acestora; d) utilizatorii la care s-au modificat elementele de natură administrativă avute în vedere la racordarea la SNT. (2) Regulamentul nu se aplică în relaţiile dintre producători şi/sau operatorii sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi solicitanţii care doresc accesul la conductele colectoare sau la instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente câmpurilor de producţie şi/sau depozitelor de înmagazinare subterană.  +  Articolul 3Operatorul SNT are obligaţia de a elabora Programul anual de dezvoltare al SNT, în conformitate cu clauzele şi condiţiile prevăzute în Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, în concordanţă cu nivelul actual al consumului şi având în vedere dezvoltarea de noi zone de consum şi evoluţia celor existente.  +  Articolul 4Procedurile prevăzute în prezentul regulament se referă la modul de rezolvare a cererilor solicitanţilor/utilizatorilor privind accesul la SNT, care implică lucrări care nu au fost incluse în Programul anual de dezvoltare al SNT.  +  Articolul 5Operatorul SNT are obligaţia de a transmite anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) termenele de realizare a obiectivelor prevăzute în Programul anual de dezvoltare al SNT, până la data de 1 martie.  +  Articolul 6Solicitanţii/Utilizatorii SNT pot fi: a) producători de gaze naturale; b) titulari de licenţe de distribuţie; c) titulari de licenţe de înmagazinare; d) titulari de licenţe de furnizare; e) consumatori de gaze naturale; f) investitori:- pentru noi obiective din zone delimitate unde există operator licenţiat de distribuţie;- pentru sisteme de distribuţie pentru care a fost concesionat serviciul de distribuţie a gazelor naturale;- titulari de acorduri petroliere, pentru noi obiective de înmagazinare şi/sau producţie.  +  Capitolul III Tipuri de solicitări privind accesul la SNT  +  Articolul 7Solicitanţii/Utilizatorii se adresează operatorului SNT în una dintre următoarele situaţii:A. necesitatea realizării unei noi instalaţii de racordare;B. dezvoltarea unui utilizator, respectiv: a) dezvoltarea activităţii unui producător prin racordarea de noi capacităţi de producţie şi/sau modificarea celor existente; b) dezvoltarea unui consumator, respectiv creşterea debitului solicitat faţă de debitul precizat în acordul de acces sau în avizul tehnic de racordare anterior, creştere determinată de extinderea activităţii proprii, modernizarea sau înlocuirea tehnologiei, dotare suplimentară etc.; c) dezvoltarea unui distribuitor existent; d) dezvoltarea activităţii unui titular de licenţă de înmagazinare prin racordarea de noi capacităţi de înmagazinare şi/sau modificarea celor existente;C. modificarea unor elemente de natură tehnică faţă de situaţia existentă, solicitată de titularul acordului de acces sau al avizului tehnic de racordare, cu sau fără depăşirea parametrilor iniţiali precizaţi în acesta pentru instalaţia de racordare, respectiv: a) modificarea caracteristicilor tehnice ale instalaţiei de racordare; b) separarea unor consumatori racordaţi iniţial prin instalaţie de racordare unică; c) eliberarea de sarcină a unor terenuri necesare construcţiilor noi ale utilizatorilor, în zona de protecţie sau în zona de siguranţă a instalaţiilor de racordare;D. modificarea unor elemente de natură administrativă ale utilizatorilor, fără depăşirea parametrilor precizaţi în acordul de acces sau în avizul tehnic de racordare anterior, respectiv: a) schimbarea denumirii unui utilizator; b) preluarea obiectivului prin cumpărare, concesionare, închiriere, divizare etc.; c) modificarea încadrării consumatorului, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 8Pentru cazurile prevăzute la art. 7 lit. D, documentul emis anterior de către operatorul SNT (acordul de acces, avizul tehnic etc.) se actualizează la cerere, înaintea încheierii contractului de achiziţie, de vânzare-cumpărare sau de furnizare a gazelor naturale, după caz.  +  Capitolul IV Etapele procesului de acces la SNT  +  Articolul 9Pentru realizarea accesului la SNT al unui solicitant/utilizator se parcurg următoarele etape: a) solicitarea de informaţii de la operatorul SNT privind posibilitatea de acces la SNT în zona de amplasare a obiectivului; b) rezervarea de capacitate în SNT pentru solicitant/utilizator; c) racordarea la SNT.  +  Articolul 10 (1) Rezervarea de capacitate în SNT se face în baza unei cereri scrise a solicitantului/utilizatorului către operatorul SNT, conform modelului din anexa nr. 1. (2) Operatorul SNT are obligaţia de a răspunde cererii solicitantului/utilizatorului în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.  +  Articolul 11La depunerea cererii solicitantul achită operatorului SNT tariful pentru analiza şi elaborarea acordului de acces, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 12Răspunsul favorabil reprezintă acordul de acces şi precizează: debitul instalat pentru care s-a făcut rezervarea de capacitate, regimul presiunii de livrare a gazelor naturale înainte şi după staţia de reglare-măsurare, schiţa cu soluţia de racordare, cu traseul aproximativ al racordului şi caracteristicile tehnice de bază, alte date tehnice necesare pentru definirea clară a tipului instalaţiei de racordare, durata de valabilitate a acestuia, conform modelului din anexa nr. 3.  +  Articolul 13Refuzul privind accesul la SNT se face în mod justificat, conform prevederilor legale.  +  Articolul 14Racordarea la SNT presupune parcurgerea următoarelor etape: a) depunerea de către solicitant/utilizator a cererii de racordare; termenul-limită de depunere a cererii de racordare este de 60 de zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces; b) încheierea contractului de racordare cu operatorul SNT în baza prevederilor contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 4. În termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii de racordare operatorul SNT are obligaţia de a pune la dispoziţie solicitantului contractul de racordare; c) achitarea de către solicitant/utilizator a tarifului de racordare, la valoarea şi în termenul prevăzute în contractul menţionat la lit. b) şi în conformitate cu tarifele de racordare la SNT din anexa nr. 5; d) proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare care poate fi realizată de către operatorul SNT sau prin intermediul agenţilor economici autorizaţi de ANRGN.Selectarea de către operatorul SNT a agenţilor economici pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de racordare se face în sistem concurenţial, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; e) recepţia sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare se face de către operatorul SNT; termenul de punere în funcţiune a instalaţiei de racordare este cel din contractul prevăzut la lit. b).  +  Articolul 15 (1) Locul şi numărul punctelor de delimitare se propun de către operatorul SNT, se stabilesc de comun acord cu solicitantul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi se precizează în acordul de acces. (2) La stabilirea punctelor de delimitare se vor avea în vedere: a) configuraţia instalaţiei de racordare; b) limita de proprietate a terenurilor - instalaţiile operatorului SNT nu se vor amplasa, de regulă, pe proprietatea utilizatorului; în cazuri excepţionale instalaţiile operatorului SNT se amplasează pe proprietatea utilizatorului numai cu asigurarea dreptului de uz şi servitute în favoarea operatorului; c) posibilitatea de racordare a noi utilizatori din instalaţia de racordare.  +  Articolul 16Acordul de acces emis îşi pierde valabilitatea în următoarele situaţii: a) dacă solicitantul nu a încheiat contractul de racordare la SNT în termenul de valabilitate a acordului de acces; b) dacă solicitantul nu achită tariful de racordare conform clauzelor din contractul de racordare; c) dacă utilizatorul se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 7 lit. B şi C; în acest caz se va emite un nou acord de acces, cu respectarea prevederilor prezentului regulament; d) dacă utilizatorul se încadrează în situaţia prevăzută la art. 7 lit. D; în acest caz acordul de acces emis se actualizează; e) dacă avizele organelor abilitate, eliberate ulterior emiterii acordului de acces, impun schimbarea soluţiei de racordare la SNT.  +  Articolul 17Pentru încheierea contractului de racordare solicitantul va depune anexat cererii următoarele documente, după caz: a) acordul de acces - copie; b) actele societăţii, după caz: certificat de înmatriculare, cod fiscal, certificat de înregistrare - copie; c) actul de proprietate sau documentele justificative care atestă dreptul de folosinţă a terenului/incintei/clădirii în care se constituie obiectivul; d) certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire aferente obiectivului; e) actul de proprietate sau documentele justificative care atestă dreptul de folosinţă a terenului/terenurilor pe care se realizează instalaţia de racordare, precum şi acordul scris al proprietarilor terenurilor afectate de instalaţia de racordare.  +  Articolul 18 (1) Tariful de racordare va cuprinde, după caz, costurile legate de proiectare, execuţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de racordare, regularizările aferente avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi sumele destinate pentru obţinerea dreptului de folosinţă a terenului pe care se realizează instalaţia de racordare şi sumele destinate pentru achiziţia terenului destinat amplasării instalaţiilor aferente punctelor de predare-preluare. (2) Metodologia de calcul al tarifului de racordare este stabilită în anexa nr. 5. (3) Tariful de racordare se achită într-un interval de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de racordare, dacă părţile nu convin alte modalităţi de plată, fără însă a depăşi data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.  +  Capitolul V Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 19Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea de către operatorul SNT a termenelor prevăzute în prezentul regulament; b) practicarea de către operatorul SNT a unor tarife mai mari decât cele aprobate; c) emiterea acordului de acces cu nerespectarea prevederilor legale; d) încheierea contractului de racordare pe baza unui acord de acces expirat; e) încălcarea prevederilor art. 25; f) proiectarea şi/sau execuţia de lucrări pentru înfiinţarea/modificarea unor instalaţii de racordare fără existenţa acordului de acces şi/sau încheierea contractului de racordare; g) nerespectarea de către utilizator a condiţiilor privind obligativitatea actualizării acordului de acces, conform art. 7 lit. D; h) nerespectarea prevederilor art. 14 lit. e) teza I.  +  Articolul 20 (1) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 19, sancţiunea principală aplicabilă este amenda de la 60.000.000 lei la 250.000.000 lei. (2) Pentru faptele prevăzute la art. 19, ANRGN poate dispune, cumulativ cu sancţiunea principală aplicată, sistarea lucrărilor sau sistarea alimentării/furnizării de gaze naturale.  +  Articolul 21 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens de către ANRGN. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 20, agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 22Contravenţiilor prevăzute la art. 19 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 23În cazuri justificate, pentru elaborarea acordului de acces, operatorul SNT poate solicita date suplimentare.  +  Articolul 24Operatorul SNT îşi va organiza activitatea privind accesul solicitanţilor/utilizatorilor la SNT pe baza unor proceduri proprii, pentru fiecare etapă a procesului de acces la SNT, conforme cu prezentul regulament, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, şi va organiza un sistem de informare a solicitanţilor/utilizatorilor.  +  Articolul 25Sumele provenite din încasarea tarifelor de racordare la SNT vor fi utilizate cu destinaţia pentru care au fost percepute.  +  Articolul 26Instalaţia de racordare, precum şi obiectivele, aferente realizate în baza contractului de racordare fac parte din SNT, aparţinând proprietăţii publice a statului, şi sunt incluse în patrimoniul operatorului SNT.  +  Articolul 27 (1) Operatorul SNT va oferi agenţilor economici autorizaţi de ANRGN, care proiectează sau execută instalaţii de racordare, date tehnice privind caracteristicile SNT, necesare alcătuirii documentaţiei pentru racordare. (2) Datele tehnice referitoare la SNT, prevăzute la alin. (1), sunt furnizate de operatorul SNT pe baza unui acord de confidenţialitate încheiat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 28Operatorul SNT are dreptul să sisteze execuţia lucrărilor de racordare în situaţia în care solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în conformitate cu clauzele cuprinse în contractul de racordare.  +  Articolul 29Eventualele divergenţe privind acordul de acces şi/sau neînţelegerile precontractuale privind încheierea contractului de racordare se rezolvă pe cale amiabilă de către părţi sau prin conciliere de către ANRGN.  +  Articolul 30Tarifele prevăzute în anexele nr. 2 şi 5 se actualizează semestrial, în baza cererilor justificate ale operatorului SNT, prin ordin al preşedintelui ANRGN, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Parametrii luaţi în considerare la ajustarea tarifelor de racordare sunt: a) indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică; b) evoluţia preţurilor materialelor din componenţa instalaţiilor de racordare şi a materialelor necesare pentru refacerea terenurilor.  +  Articolul 31Termenii şi expresiile care necesită explicitare sunt definiţi în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, ceilalţi termeni şi expresii având înţelesul definit în anexa nr. 6.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la Regulamentul privind accesul laSistemul naţional de transport al gazelor naturaleNr. înregistrare.............Data ........................CEREREPENTRU ACORDAREA ACCESULUILA SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (SNT)Către.............1. S.C. ........................ (numele societăţii), reprezentată legalprin ...................... director general şi ................., directoreconomic, cu sediul în ............................. (adresa completă), codunic de înregistrare ..................., cont ................, deschis labanca ........................., telefon ............, fax ...............,e-mail .................... va solicit accesul la SNT în vederea furnizării/utilizării gazelor naturale din obiectivele/în cadrul obiectivelor:- ....................................................................;- ....................................................................;- ....................................................................;(denumirea obiectivului, debitul de gaze naturale, presiunea minimă/maximăla intrarea în SNT sau ieşirea din SRM)2. Menţionez că obiectivul/obiectivele de mai sus, au următoarea adresă:..........................................................................;(adresa completă).Anexez cererii urmatoarele documente: a) actele societăţii, după caz: certificat de înmatriculare, cod fiscal,certificat de înregistrare - copie; b) act de proprietate sau documente justificative care atestă dreptul defolosinţă al terenului/incintei/clădirii în care se constituie obiectivul(adresa de la pct. 2)*1; c) certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire aferente obiec-tivului, după caz; d) acordul proprietarului, după caz; e) acordul de exploatare a staţiei de măsurare gaze naturale provenite dinimport în cazul importatorilor, semnat de toate părţile implicate în măsurareagazelor naturale din staţia în cauză.Data: Semnătura:L.S.-------*1) pentru racordarea noilor sisteme de distribuţie, concesionarul servi-ciului de distribuţie va anexa copie de pe contractul de concesiune.  +  Anexa 2la Regulamentul privind accesul laSistemul naţional de transport al gazelor naturaleTARIFUL PENTRU ANALIZA ŞI ELABORAREA ACORDULUI DE ACCES LA SISTEMULNAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE ESTE DE: 5.000 MII LEI.  +  Anexa 3la Regulamentul privind accesul laSistemul naţional de transport al gazelor naturaleModelACORD DE ACCESLA SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALEnr..............din data....................Către........................sediul în....................(adresa completă)1. Urmare a cererii nr......... din data de................. vă comunicămacordul nostru privind accesul la SNT.2. Acordul de acces la SNT constă în rezervarea de capacitate pentru alimentareacu gaze naturale a următoarelor obiective:- ........................................................................;3. Soluţia de racordare a obiectivului din ...............................*2(adresa completă) impune următoarele: a) realizarea unui racord:- în lungime de..................[m];- diametru........................[în];- clasa de locaţie......................;- protecţie catodică...................;- conectat la conducta de transport ...................... (denumireaconductei) de diametru..........avănd presiunea maximă de operare........ [bar]; b) realizarea unei staţie de reglare măsurare ......... (o treaptă/douătrepte de reglare) cu următoarele caracteristici:- presiune minimă/maximă aval şi amonte:........../.............[bar]- debit minim ............[mc/h] în condiţii standard (t= 15 °C şip= 1,01325 bar);- debit maxim.............[mc/h] în condiţii standard (t= 15 °C şip= 1,01325 bar);-.........(cu/fără) filtrare, tip......................................;-.........(cu/fără) separatoare, tip...................................;-.........(cu/fără) instalaţie odorizare, tip.................;........;-.........(cu/fără) încălzire a gazelor;-.........(cu/fără) supraveghere;- poziţionată în.....................(cofret metalic/incintă)- sistemele de comandă şi achiziţie de date (SCADA)....................;- schiţa privind soluţia de racordare este anexată la prezentul acordde acces;-................................(alte caracteristici tehnice, după caz).4. Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de ladata emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu încă12 luni .5. În cazul în care este necesară realizarea instalaţiei de racordare,titularul acordului de acces are obligaţia de a depune cererea de racordareîn vederea încheierii contractului de racordare la SNT, contract întocmitconform contractului cadru din Regulamentul privind accesul la sistemul naţionalde transport al gazelor naturale.6. Termenul limita de depunere a cererii de racordare este de 60 zile, înaintede expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces.7. Alte precizări:............................................,.............8. În cazul reorganizării judiciare a operatorului licenţiat, acordul de accesemis de acesta rămâne valabil cu respectarea prevederilor de la punctul nr. 4.Semnătura: L.S.---------*2) în cazul noilor sisteme de distribuţie, se menţionează tot obiectivulconform denumirii din contractul de concesiune a serviciului de distribuţie gazenaturale.  +  Anexa 4la Regulamentul privind accesul laSistemul naţional de transport al gazelor naturaleCONTRACT-CADRUprivind racordarea IaSistemul naţional de transport al gazelor naturale (SNT)I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:..............................., cu sediul în .............................,înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr......................cod unic de înregistrare ............................, cont nr..................,deschis la ......................., reprezentată legal prin .................. încalitate de director general, denumită în continuare OPERATOR, titular al licenţeide transport al gazelor naturale.şi.........................................., cu sediul în ....................,înregistrată la.............................sub nr. ..., cod unic de înregistrare..................., cont nr.................., deschis la.......................,reprezentată legal prin.......................... în calitate de.................,denumită în continuare SOLICITANT/UTILIZATORau convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea clauzelor mai josstipulate,II. OBIECTUL CONTRACTULUIArt. 1 - (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la SNT a obiectivelorSOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI. (2) Etapele şi termenele de realizare a instalaţiei de racordare sunt prevăzuteîn anexa nr. 1 la prezentul contract.III. DOCUMENTE ŞI DATE GENERALEArt. 2 - Documentele generale, necesare pentru încheierea contractului deracordare la Sistemul naţional de transport (SNT), sunt:1. Cerere;2. Documentele anexate cererii prevăzute la pct. 1, conform art. 17 dinRegulamentul privind accesul la Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale.Art. 3 - Datele generale, necesare pentru încheierea contractului de racordare laSistemul naţional de transport (SNT) sunt:1. denumirea şi amplasamentul obiectivului pentru care se solicită racordarea....se va completa de - ... către SOLICITANT/UTILIZATOR2. soluţia tehnică de racordare .................................... conformacordului de acces nr ................... - se va completa de către OPERATOR.IV. DURATA CONTRACTULUIArt. 4 - (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de........... stabilităde comun acord, corespunzătoare duratei de realizare a racordării. (2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată la solicitareauneia dintre părţi, cu acordul celeilalte părţi, sub condiţia notificării intenţieide prelungire a acestuia cu minimum............înainte de data expirării termenuluiconvenit iniţial. (3) Îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor contractuale, cu acordul celeilaltepărţi, atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferenterespectivelor obligaţii, cu prelungirea corespunzătoare a duratei prezentuluicontract;V. TARIFUL DE RACORDAREArt. 5 - (1) Tariful de racordare, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract,este stabilit conform anexei nr. 5 la Regulamentul privind accesul la SistemulNaţional de Transport al gazelor naturale. (2) Plata tarifului de racordare la SNT se face conform înţelegerii părţilor(integral sau eşalonat), după cum urmează:.......................................................VI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE OPERATORULUIArt. 6 - OPERATORUL are următoarele drepturi: a) să încaseze tariful de racordare, conform prevederilor art. 5 din prezentulcontract; b) orice alte drepturi convenite de către părţi, cu respectarea reglemen-tărilor în vigoare.Art. 7 - OPERATORUL are următoarele obligaţii: a) să realizeze racordarea obiectivelor SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI la SNTşi să pună în funcţiune instalaţia de racordare; b) să respecte etapele şi termenele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentulcontract; c) orice alte obligaţii convenite de către părţi, cu respectarea reglemen-tărilor în vigoare.VII. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUIArt. 8 - SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are următoarele drepturi: a) să solicite OPERATORULUI încadrarea în etapele şi termenele prevăzute înanexa nr. 1 la prezentul contract; b) orice alte drepturi convenite de către părţi, cu respectarea reglementă-rilor în vigoare.Art. 9 - SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are următoarele obligaţii: a) să achite tariful de racordare, conform prevederilor art. 5 din prezentulcontract; b) orice alte obligaţii convenite de către părţi, cu respectarea reglementă-rilor în vigoare.VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂArt. 10 - (1) Neîndeplinirea culpabilă sau. după caz, îndeplinirea defectuoasăa obligaţiilor prevăzute în prezentul contract atrage după sine angajarea răs-punderii contractuale a părţii aflate în culpă, prin aplicarea de penalităţide ..... %/zi din valoarea lucrărilor neexecutate culpabil /din valoarea facturii,calculate de la data expirării termenelor de realizare a instalaţiei de racordare/dela data scadentă a facturii, şi/sau prin solicitarea de daune-interese, corespunzătorprejudiciului cauzat. (2) În situaţia în care OPERATORUL nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractualeîn termen de ......... zile calendaristice de la data scadentă a termenului derealizare, SOLICITANT/UTILIZATORUL este îndreptăţit să considere prezentul contractreziliat de plin drept. (3) În situaţia în care SOLICITANT/UTILIZATORUL nu achită contravaloareafacturilor în termen de ......... zile calendaristice de la data scadenţei, OPERATORULeste îndreptăţit să considere prezentul contract reziliat de plin drept.IX. îNCETAREA CONTRACTULUIArt. 11 - Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: a) la expirarea duratei contractului, stabilită conform art. 4 alin. (1), dacăpărţile nu au convenit prelungirea acesteia; b) în cazul rezilierii contractului, în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (2)şi (3); c) la solicitarea uneia din părţi, sub condiţia notificării prealabile în termende.......... zile calendaristice, cu acordul celeilalte părţi.X. NOTIFICăRIArt. 12 - (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contractsă îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la datasemnării acestuia, în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora,cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 4 alin.(2) şi la art. 11. lit. c). (2) În cazul în care notificarea se face prin poştă, aceasta va fi transmisă prinscrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatarla data menţionată pe această confirmare de către oficiul poştal primitor. (3) Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoaredupă ce au fost expediate.XI. FORŢA MAJORĂArt. 13 - (1) Cazul de forţă majoră este acel eveniment viitor, absolut imprevizibilşi insurmontabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă. (2) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilaltepărţi în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată deremiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeaşi dată. (3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate conform reglementărilor în vigoare. (4) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristicede la data producerii acesteia, părţile au dreptul să solicite desfiinţarea de plin drepta contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILORArt. 14 - (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractuluisau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvatepe cale amiabilă. (2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluţionare instanţelor judecăto-reşti competente. (3) Părţile contractante pot conveni stipularea în prezentul contract a unei clauzecompromisorii.XIII. CLAUZE FINALEArt. 15 - Părţile contractante pot conveni modificarea şi/sau completarea prezentuluicontract prin act adiţional, cu respectarea clauzelor contractului-cadru. precum şi acelorlalte reglementări în vigoare.Art. 16 - Termenii de specialitate utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi delegislaţia în vigoare.Art. 17 - Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile CoduluiComercial, ale Codului Civil, precum şi cu celelalte reglementări în vigoare.Art. 18 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.Art. 19 - Prezentul contract a fost încheiat astăzi.................. în douăexemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.OPERATOR SOLICITANT/UTILIZATORDirector General Reprezentant legal  +  Anexa 1la Contractul-cadru privind racordarea laSistemul naţional de transport al gazelor naturale (SNT)ETAPELE Şl TERMENELE DE REALIZARE A INSTALAŢIEI DE RACORDARE- Aceste date se vor completa de către părţile contractante -  +  Anexa 2la Contractul-cadru privind racordarea laSistemul naţional de transport al gazelor naturale (SNT)TARIFUL DE RACORDARE- stabilit conform Anexei nr. 5 la Regulament -  +  Anexa 5la Regulamentul privind accesul laSistemul naţional de transport al gazelor naturaleTARIF DE RACORDARELA SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALETariful de racordare se determină pe baza formulei:T(R) = T(C) + T(M)unde:T(R) - tariful de racordare, [mii lei];T(C) - reprezintă componenta tarifului de racordare corespunzătoarelucrărilor de realizare a instalaţiei de racordare de la punctul de racordarela SNT până la punctul de delimitare, exclusiv lucrările de realizare a staţieide reglare-măsurare a gazelor tranzacţionate;T(C) = t(c) x l, unde:t(c) - reprezintă tarife unitare raportate la unitatea de lungime ainstalaţiei de racordare, în funcţie de diametrul conductei, exprimate în mii lei/m.Mărimea acestor tarife este dată în tabelul 1:l - lungimea racordului, exprimată în [m];    Tabelul 1    ┌────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐    │ Nr. │ Diametrul conductei │ t(c) │    │ crt. │ [mm] │ [mii lei/m] │    ├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤    │ 1. │ 50 │ 948 │    ├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤    │ 2. │ 80 │ 1246 │    ├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤    │ 3. │ 100 │ 1602 │    ├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤    │ 4. │ 150 │ 2121 │    ├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤    │ 5. │ 200 │ 2724 │    ├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤    │ 6. │ 250 │ 3392 │    ├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤    │ 7. │ 300 │ 3888 │    ├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤    │ 8. │ 400 │ 4678 │    ├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤    │ 9. │ 500 │ 6033 │    └────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘T(M) - reprezintă componenta tarifului de racordare corespunzătoare lucrărilorde realizare a staţiei de reglare-măsurare a gazelor tranzacţionate. exclusivsistemele de măsurare a debitelor de gaze naturale şi se determină diferenţiat,funcţie de capacitatea de măsurare, după cum urmează: A) Pentru capacităţi de măsurare peste 650 mc/hT(M) = t(m) x c,unde:t(m) - reprezintă tarife unitare, exprimate în mii lei/100 mc/h capacitate demăsurare.Tarifele t(m) au valori diferenţiate în funcţie de tipul staţiei de reglare-măsurare şi de presiunea nominală. Mărimea acestor tarife este dată în Tabelul 2.c - reprezintă raportul dintre capacitatea de măsurare a staţiei, exprimată înmc/h şi 100 mc/h.    Tabelul 2    ┌───────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────┐    │ Nr. │ Tipul staţiei de │ t(m) [mii lei/100 mc/h] │    │ crt. │ reglare-măsurare ├───────────────────┬──────────────────┤    │ │ │ Pn = 25bar │ Pn-40bar │    ├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤    │ 1. │Instalaţia mecanică │ │ │    │ │fără odorizare şi în-│ 135876 │ 150065 │    │ │călzire │ │ │    ├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤    │ 2. │Instalaţia mecanică │ │ │    │ │numai cu odorizare │ 140605 │ 154795 │    ├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤    │ 3. │Instalaţia mecanică │ │ │    │ │numai cu încălzire │ 139316 │ 153935 │    ├───────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤    │ 4. │Instalaţia mecanică │ │ │    │ │cu odorizare şi în- │ 141035 │ 158665 │    │ │călzire │ │ │    └───────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘ B) Pentru capacităţi de măsurare sub 650 mc/hT(M) are valori diferenţiate în funcţie de capacitatea de măsurare şi depresiunea nominală, după cum urmează în Tabelul 3:    Tabelul 3    ┌───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐    │Capacitatea de măsurare│ Presiunea nominală │ Valoare │    │ [mc/h] │ [bar] │ [mii lei] │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 25 │ 25 │ 218906 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 40 │ 25 │ 371164 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 65 │ 25 │ 389868 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 100 │ 25 │ 409605 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 160 │ 25 │ 442800 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 250 │ 25 │ 485884 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 400 │ 25 │ 535333 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 650 │ 25 │ 604131 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 25 │ 40 │ 232193 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 40 │ 40 │ 384451 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 65 │ 40 │ 403155 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 100 │ 40 │ 422891 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 160 │ 40 │ 456086 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 250 │ 40 │ 505234 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 400 │ 40 │ 558982 │    ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤    │ 650 │ 40 │ 636380 │    └───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘  +  Anexa 6la Regulamentul privind accesul laSistemul naţional de transport al gazelor naturale                                  TERMINOLOGIE ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ Acces la SNT │Dreptul unui producător, furnizor şi/sau consuma- │ │ │tor final de a utiliza sistemul, achitând tarifele│ │ │şi îndeplinind obligaţiile de utilizare a aces- │ │ │tuia; │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ Racordarea la SNT │Ansamblul activităţilor necesare pentru realizarea│ │ │instalaţiei de racordare pentru injecţia gazelor │ │ │naturale în SNT şi/sau pentru injecţia/extracţia │ │ │în/din depozite subterane şi/sau pentru alimenta- │ │ │rea unui consumator/sistem de distribuţie gaze │ │ │naturale din SNT │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Instalaţie de racordare │Instalaţie realizată între punctul de racordare │ │ │la SNT şi punctul de delimitare; instalaţiile de │ │ │racordare pot fi: │ │ │ - instalaţie de racordare la intrare în SNT: │ │ │instalaţie realizată între punctul de delimitare │ │ │dintre producător / furnizor şi operatorul SNT şi │ │ │punctul de racordare la SNT; │ │ │ - instalaţie de racordare la ieşirea din SNT: │ │ │instalaţie realizata între punctul de racordare la│ │ │SNT şi punctul de delimitare dintre operatorul SNT│ │ │şi consumator / distribuitor. │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Obiectiv │Ansamblu al instalaţiilor, construcţiilor şi echi-│ │ │pamentelor aferente, ale utilizatorilor, destinate│ │ │producerii, înmagazinării, distribuţiei şi/sau │ │ │utilizării gazelor naturale. │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Punct de delimitare │Loc în care instalaţiile utilizatorului se delimi-│ │ │tează ca proprietate de instalaţiile operatorului │ │ │SNT: │ │ │ - pentru punctele de injecţie în SNT delimitarea│ │ │se face la robinetul de ieşire din staţia/panoul │ │ │de măsurare al producătorului/operatorului de în- │ │ │magazinare; │ │ │ - pentru punctele de ieşire din SNT delimitarea │ │ │se face la robinetul de ieşire din staţia de re- │ │ │glare măsurare predare la operatorului de înmaga- │ │ │zinare / operatorului de distribuţie / consumator.│ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Punct de racordare la SNT│Locul unde se realizează efectiv cuplarea instala-│ │ │ţiei de racordare necesară accesului solicitantu- │ │ │lui la SNT. │ └─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘----------