HOTĂRÂRE nr. 252 din 27 martie 2012pentru aprobarea strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie a energiei electrice "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A., "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. şi "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. prin metode specifice pieţei de capital
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 4 aprilie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4^1 şi art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5^1 alin. (1), art. 47^2 şi art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 302/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, al art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă strategia de privatizare prin ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni a societăţilor comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A., Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica distribuţie Transilvania Nord" - S.A. şi Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A., filiale ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti. (2) Prin oferta publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti vinde, prin metode specifice pieţei de capital, câte un pachet de acţiuni administrat la fiecare dintre societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) reprezentând 15% din capitalurile sociale ale acestor societăţi comerciale.  +  Articolul 2Fiecare ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni la societăţile comerciale prevăzute la art. 1 se derulează printr-un intermediar autorizat, astfel definit de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, selectat potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de instituţie publică implicată, este mandatat să coordoneze şi să monitorizeze fiecare proces de privatizare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1. (2) Pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, va acorda mandate speciale reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., Bucureşti, pentru a propune şi a aproba următoarele acţiuni: a) declanşarea proceselor de privatizare prin ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni la societăţile comerciale prevăzute la art. 1; b) acordarea de mandate speciale reprezentanţilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti în adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale prevăzute la art. 1, pentru efectuarea de către acestea a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - S.A. a acţiunilor societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi aprobarea modificării actelor constitutive ale acestor societăţi comerciale, în vederea respectării prevederilor legislaţiei pieţei de capital; c) selectarea intermediarilor autorizaţi, prevăzuţi la art. 2, care vor intermedia ofertele publice secundare iniţiale de vânzare de acţiuni, prin licitaţie, în condiţiile legii, ţinând seama de criterii de calitate şi cost ale serviciilor. Intermediarii vor asigură realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a proceselor de privatizare pentru realizarea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 şi admiterii la tranzacţionare a acţiunilor societăţilor comerciale şi vor efectua, dar fără a se limita la:- analizele diagnostic preliminare, necesare identificării problemelor legale şi/sau economico-financiare, vor propune modalităţile de soluţionare, în scopul reglementării şi/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a proceselor de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1 şi admiterea acţiunilor societăţilor comerciale la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - S.A.;- evaluarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1, pentru a fi avută în vedere la recomandarea preţurilor acţiunilor, prevăzută la art. 5; d) întreprinderea oricăror alte demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum şi pentru îndeplinirea formalităţilor necesare admiterii acţiunilor societăţilor prevăzute la art. 1 la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - S.A.  +  Articolul 4 (1) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti va contracta, potrivit prevederilor legale, servicii de investiţii financiare ce vor fi prestate de intermediari autorizaţi. (2) Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a proceselor de privatizare în aplicarea prevederilor strategiei prevăzute la art. 1, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru finalizarea cu succes a acestora vor fi suportate de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti. (3) Cheltuielile pentru admiterea la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de Societatea Comercială Bursa de Valori Bucureşti - S.A. a acţiunilor societăţilor prevăzute la art. 1 vor fi suportate de fiecare dintre societăţile comerciale emitente.  +  Articolul 5 (1) Pentru fiecare societate comercială prevăzută la art. 1, preţul de vânzare al acţiunilor existente ce fac obiectul ofertei publice secundare iniţiale de vânzare va fi cel puţin egal cu preţul de ofertă sau cu preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de ofertă, mecanism aprobat de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. (2) Preţul de ofertă al acţiunilor sau preţul de referinţă al acestora prevăzut la alin. (1) se aprobă de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, pe baza recomandărilor intermediarilor autorizaţi cu care se încheie contractele de intermediere.  +  Articolul 6 (1) În vederea implementării strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, pentru fiecare societate comercială prevăzută la art. 1 se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de privatizare şi o comisie de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri titulari şi supleanţi, şi secretariate tehnice aferente acestora. (2) Comisiile pentru coordonarea proceselor de privatizare au următoarea componenţă: a) ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri - preşedinte; b) ministrul finanţelor publice; c) un consilier de stat sau un secretar de stat din aparatul propriu de lucru al primului-ministru, numit de primul-ministru; d) şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie; e) un secretar de stat numit prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri; f) directorul general al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti; g) un reprezentant al Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., în calitate de acţionar minoritar semnificativ la societăţile comerciale prevăzute la art. 1. (3) Pentru fiecare membru titular, instituţiile şi societăţile comerciale reprezentate în comisiile pentru coordonarea proceselor de privatizare vor desemna câte un membru supleant. (4) Comisiile pentru coordonarea proceselor de privatizare au următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea comisiilor de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare; b) aprobă documentele de licitaţie întocmite pentru selectarea intermediarilor autorizaţi, avizate de către comisiile de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare; c) aprobă contractele de intermediere ce urmează a fi încheiate cu intermediarii autorizaţi selectaţi, care sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti; d) analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiilor de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare cu privire la stadiul fiecărui proces în parte şi aprobă sau propun măsuri concrete de derulare a proceselor de privatizare; e) aprobă prospectele finale de ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni anterior depunerii acestora la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; f) avizează preţurile de ofertă ale acţiunilor sau preţurile de referinţă ale acţiunilor, pe baza recomandărilor intermediarilor, care sunt supuse aprobării Guvernului prin memorandum, în vederea mandatării reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti; g) iau măsurile care se impun pe parcursul derulării proceselor de privatizare. (5) Din comisiile de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ai Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti. La solicitarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., în cadrul acestor comisii va fi nominalizat şi un reprezentant din partea acesteia. (6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile şi atribuţiile membrilor comisiilor de pregătire şi monitorizare a proceselor de privatizare a societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi drepturile membrilor comisiilor pentru coordonarea proceselor de privatizare prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, la propunerea şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, respectiv a societăţilor comerciale prevăzute la alin. (5). (7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) şi a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la finalizarea proceselor de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1, certificate prin confirmarea încasării sumelor reprezentând preţul acţiunilor potrivit contractelor încheiate cu intermediarii autorizaţi.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Lucian Nicolae BodeMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 27 martie 2012.Nr. 252.-------