HOTĂRÂRE nr. 206 din 20 martie 2012pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Prin construcţie existentă se înţelege construcţia amplasată în localităţi situate în zone seismice de calcul cu valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare a(g) cuprinse între 0,32 g şi 0,12 g, conform hărţii de zonare seismică a teritoriului României, în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare a(g) pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani, prevăzută în Reglementarea tehnică «Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri», indicativ P 100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minimum VII şi care prezintă: a) degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice puternice; b) nivel insuficient de asigurare la acţiuni seismice în raport cu categoria şi clasa de importanţă şi de expunere la cutremur din care fac parte."2. La articolul 2, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:"4. Zona de intervenţie cuprinde totalitatea elementelor de construcţie - structurale şi nestructurale - asupra cărora se acţionează prin măsuri de intervenţie, în baza documentaţiei tehnico-economice verificate, avizate şi aprobate în condiţiile legii."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Principiile proiectării seismice şi ale evaluării seismice a clădirilor sunt stabilite în Reglementarea tehnică «Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri», indicativ P 100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Reglementarea tehnică «Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008», aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Încadrarea construcţiei existente în categoria de importanţă se face potrivit prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Încadrarea construcţiei existente în clasa de importanţă şi de expunere la cutremur se face potrivit prevederilor Reglementării tehnice «Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri», indicativ P 100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar încadrarea în clasa de risc se face potrivit prevederilor Reglementării tehnice «Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008», aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009. (3) Clasa de risc în care este încadrată construcţia, împreună cu clasa de importanţă şi de expunere la cutremur, determină necesitatea consolidării şi nivelul minim de siguranţă pe care trebuie să îl asigure măsurile de intervenţie."5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Consiliile judeţene şi locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor lua măsuri în aria lor de autoritate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonanţă şi ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, pentru monitorizarea acţiunilor proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor legale privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă."6. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Conform Reglementării tehnice «Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008», aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009, clasa I de risc seismic cuprinde construcţiile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremurul de proiectare, corespunzător stării-limită ultime asociate cu ruperea elementelor structurale şi alte forme de cedare structurală care pot pune în pericol siguranţa vieţii oamenilor. Cutremurul de proiectare reprezintă acţiunea seismică cu valoarea de proiectare evaluată pe baza acceleraţiei terenului de proiectare, definită ca valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului, a(g), determinată pentru un interval mediu de recurenţă de referinţă."7. Articolul 10 se abrogă.8. La articolul 11, alineatul (1) se abrogă.9. Articolul 12 se abrogă.10. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.11. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Trecerea la fazele ulterioare de proiectare este condiţionată de elaborarea şi aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii de către autoritatea contractantă, în calitate de investitor, pentru achiziţiile de lucrări din fonduri publice, definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare."12. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Pentru construcţiile încadrate în clasa I de importanţă - construcţii de importanţă vitală pentru societate, a căror funcţionalitate în timpul şi imediat după cutremur trebuie să fie asigurată integral, soluţia de intervenţie din documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică, se vizează de către expertul tehnic atestat şi se avizează din punct de vedere tehnic de către Comisia Naţională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcţiilor, organizată în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1^1) din ordonanţă, denumită în continuare Comisia Naţională."13. Articolul 24 se abrogă.14. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Executarea lucrărilor de intervenţie se face în baza autorizaţiei de construire, emisă în temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform documentaţiei de proiectare legal aprobate."15. La articolul 29, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Conform art. 6 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice se vor asigura:"16. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Conform art. 6 alin. (1) lit. b) din ordonanţă, fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente în proprietatea sau în administrarea operatorilor economici se vor asigura din fondurile proprii ale acestora."17. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Expertizarea tehnică, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie finanţate din fonduri publice se contractează, conform art. 20 alin. (1) din ordonanţă, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice."18. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Asociaţia de proprietari se organizează şi funcţionează conform prevederilor Legii nr. 230/2007, cu modificările ulterioare."19. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Pentru locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice, fondurile necesare privind finanţarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie se vor asigura, conform art. 6 alin. (2) din ordonanţă, astfel: a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru expertizarea tehnică, ori, după caz, de la bugetele locale, dacă autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc astfel, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanţă; b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societăţile de asigurare şi/sau din credite, pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie. (2) Pentru locuinţele existente în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice ori a operatorilor economici, fondurile necesare privind finanţarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie se vor asigura conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţă."20. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se includ, conform art. 7 alin. (1) şi (2) din ordonanţă, în programe anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie. (2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene, împreună cu consiliile locale, care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale, sunt obligate să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform art. 7 alin. (4) din ordonanţă, toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate."21. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţă incluse în programele anuale se vor asigura, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) şi (1^1) din ordonanţă, astfel: a) din transferuri de la bugetul de stat şi/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din ordonanţă; b) din bugetele locale, pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinaţie, pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituţii publice, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective; d) din fondurile proprii ale operatorilor economici, pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora; e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice şi/sau juridice, ai spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ori, după caz, de la bugetele locale, dacă autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc astfel, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din ordonanţă -, proprietatea persoanelor fizice, conform prevederilor art. 8 alin. (1^1) din ordonanţă, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie. (2) Instituţiile publice şi operatorii economici care deţin în proprietate sau în administrare locuinţe ori spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în clădirile incluse în programele anuale sunt obligate să asigure, conform art. 8 alin. (2) din ordonanţă, finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţin din proprietatea comună."22. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Conform art. 19 alin. (4) din ordonanţă, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare şi de folosirea cu eficienţă a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanţarea în condiţiile ordonanţei, a cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţă."23. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din ordonanţă, contractarea expertizării tehnice, proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie finanţate din fonduri publice se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. (2) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, asociaţiile de proprietari din construcţiile cu destinaţia de locuinţă încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, cuprinse în programele anuale, participă prin reprezentant desemnat la contractarea proiectării şi, respectiv, a executării lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii. (3) În scopul atribuirii contractelor pentru expertizarea tehnică şi, respectiv, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, prin convenţii civile se constituie asocieri, potrivit prevederilor art. 8 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fără a se constitui o nouă persoană juridică, formate din următoarele părţi: a) consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti - autoritatea contractantă, reprezentată prin primarul municipiului/oraşului, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti; b) asociaţia de proprietari, reprezentată prin preşedintele asociaţiei; c) după caz, proprietarii persoane fizice şi juridice ai spaţiilor cu altă destinaţie şi proprietarii persoane juridice ai locuinţelor din cadrul condominiului care, potrivit ordonanţei, finanţează din surse proprii acţiunile pentru reducerea riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinţă. (4) Autoritatea contractantă reprezintă părţile asocierii prevăzute la alin. (3) şi are calitatea de achizitor unic în raporturile cu persoana juridică care efectuează, după caz, expertizarea tehnică şi, respectiv, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, finanţate din fonduri publice. (5) Prin convenţia civilă prevăzută la alin. (3) se vor stabili, în condiţiile şi cu respectarea ordonanţei şi a celorlalte acte normative în domeniu: a) proprietarii, destinaţia spaţiilor din clădire şi cotele-părţi indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăţi individuale, conform actelor de proprietate intabulate în cartea funciară; b) sursele de finanţare asigurate, în condiţiile ordonanţei, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor; c) obligaţiile în sarcina fiecărei părţi, conform ordonanţei şi celorlalte acte normative în vigoare. (6) Obligaţiile în sarcina fiecărei părţi prevăzute la alin. (5) lit. c) privesc: a) atribuirea, prin procedură de achiziţie publică, a contractului de prestare de servicii de expertizare şi/sau proiectare, respectiv de executare a lucrărilor de intervenţie; b) hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, precum şi existenţa certificatului de urbanism, respectiv a autorizaţiei de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de intervenţie; c) notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a obligaţiilor stabilite prin notificările/renotificările proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. c) al doilea paragraf şi alin. (4) lit. c) din ordonanţă, precum şi, după caz, a deciziei de intervenţie aprobate prin dispoziţie a primarului, prevăzută la art. 4 alin. (4) lit. d) din ordonanţă; d) notarea în partea a III-a a cărţii funciare a dreptului de creanţă, în baza contractelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. h) din ordonanţă, cu menţionarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar, pentru executarea lucrărilor de intervenţie la imobilele incluse în programele anuale, în condiţiile ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice; e) derularea contractelor, recepţia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanţare şi pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate şi recuperarea, în condiţiile ordonanţei, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenţie. (7) Fiecare parte semnatară a convenţiei civile răspunde, în condiţiile legii, de îndeplinirea obligaţiilor, conform actelor normative în vigoare şi convenţiei încheiate. (8) Pentru expertizarea tehnică, la convenţia civilă se anexează următoarele documente: a) lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire, actualizată la data încheierii convenţiei, întocmită conform anexei nr. 6; b) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea, în condiţiile ordonanţei, a expertizării tehnice; c) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 6 din ordonanţă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor. (9) Pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie, la convenţia civilă se anexează următoarele documente: a) lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire, actualizată la data încheierii convenţiei, întocmită conform anexei nr. 6; b) hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, al cărei conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 15, precum şi declaraţiile autentificate ale proprietarilor formulate conform anexei nr. 16; c) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea proiectării, în condiţiile ordonanţei, în vederea executării lucrărilor de intervenţie; d) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 8 din ordonanţă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor. (10) Pentru executarea lucrărilor de intervenţie, la convenţia civilă se anexează următoarele documente: a) lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire, actualizată la data încheierii convenţiei, întocmită conform anexei nr. 6; b) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea, în condiţiile ordonanţei, a executării lucrărilor de intervenţie; c) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 8 din ordonanţă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor; d) documentele, potrivit legii, pentru notarea dreptului de creanţă în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului inclus în programele anuale, cu menţionarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar pentru executarea lucrărilor de intervenţie. (11) Convenţiile civile pentru constituirea asocierii îşi încetează valabilitatea o dată cu admiterea recepţiei prestării de servicii, respectiv odată cu admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de intervenţie."24. Articolele 40 şi 43 se abrogă.25. La articolul 46, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) stabilesc priorităţile, din punct de vedere tehnic, la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, cu avizul direcţiilor regionale în construcţii, respectiv al Direcţiei regionale în construcţii Bucureşti-Ilfov, şi estimează cheltuielile pentru expertizarea tehnică, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 6 alin. (2) din ordonanţă, pentru finanţarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă."26. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului examinează centralizatoarele listelor de priorităţi şi prezintă Ministerului Finanţelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 6 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, pentru finanţarea cheltuielilor aferente expertizării tehnice a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă."27. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie prin legea bugetului de stat la capitolul 70.01 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul «Transferuri de capital», cod 51.02.09 «Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă», stabileşte şi comunică consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 6 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, aferente expertizării tehnice a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă. (2) Consiliul judeţean comunică consiliilor locale sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 6 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, aferente expertizării tehnice a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă."28. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - În baza înştiinţării privind includerea construcţiei cu destinaţia de locuinţă în programul de acţiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnică, asociaţia de proprietari hotărăşte contractarea expertizării, care urmează să fie finanţată conform art. 6 din ordonanţă."29. La articolul 55, alineatul (1) se abrogă.30. La articolul 62, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, pentru expertizarea tehnică a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă."31. La articolul 66, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Proprietarii, asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare astfel de construcţii, pe lângă obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin potrivit ordonanţei, au şi obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute de: a) Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare; b) Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) Legea nr. 230/2007, cu modificările ulterioare."32. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 70. - Certificatul de urbanism se emite în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare."33. La articolul 72, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) estimează cheltuielile pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, pentru finanţarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de intervenţie la locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public."34. Articolele 74 şi 75 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 74. - Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului examinează centralizatoarele listelor de priorităţi şi prezintă Ministerului Finanţelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, pentru finanţarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de intervenţie la locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.Art. 75. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat la capitolul 70.01 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul «Transferuri de capital», cod 51.02.09 «Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă», stabileşte şi comunică consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, aferente proiectării lucrărilor de intervenţie la locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public. (2) Consiliul judeţean comunică consiliilor locale sumele aprobate privind finanţarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, aferente proiectării lucrărilor de intervenţie la locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public."35. Articolele 77 şi 78 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 77. - Comisia Naţională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform art. 7 alin. (3) din ordonanţă, avizează lista de priorităţi pentru anul în curs privind includerea construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public în programul anual de acţiuni pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie.Art. 78. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform art. 7 alin. (3) din ordonanţă, în baza priorităţilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judeţene şi avizate de Comisia Naţională, elaborează, respectiv actualizează, ori de câte ori este necesar, programul anual de acţiuni pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie. (2) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale sunt obligate, conform art. 7 alin. (4) din ordonanţă, să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate."36. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 80. - În baza notificării privind includerea construcţiei cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public în programul anual de acţiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie, asociaţia de proprietari hotărăşte contractarea proiectării în vederea executării lucrărilor, care urmează să fie finanţată conform art. 8 alin. (1) şi, după caz, alin. (1^1) din ordonanţă."37. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 83. - În documentaţia de atribuire privind achiziţia publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie la construcţii cu destinaţia de locuinţă se vor preciza cel puţin următoarele: a) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este preţul cel mai scăzut; b) se acceptă actualizarea preţului contractului numai în condiţiile legii şi în conformitate cu Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părţi din preţul contractului, inclusiv TVA, pentru cheltuielile efectuate privind proiectarea consolidării locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice se datorează şi se efectuează după aprobarea şi deschiderea, în condiţiile legii, a creditelor bugetare şi virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor judeţene şi locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti."38. La articolul 87, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 87. - (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, conform art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, aprobă prin hotărâre documentaţiile de avizare pentru lucrări de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de acţiuni."39. La articolul 94, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, a cheltuielilor efectuate pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie aferente locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public."40. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) Autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie la construcţia cu destinaţia de locuinţă multietajată încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se emite în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Potrivit prevederilor art. 16 din ordonanţă, prin exceptarea de la prevederile legale, proprietarii beneficiază de scutirea de taxa privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţă din proprietate, precum şi de taxa privind timbrul arhitecturii."41. La articolul 101, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) estimează cheltuielile pentru executarea lucrărilor de intervenţie, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, pentru finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie la locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public."42. Articolele 103 şi 104 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 103. - Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului examinează centralizatoarele listelor de priorităţi şi prezintă Ministerului Finanţelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, pentru finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie la locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.Art. 104. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat la capitolul 70.01 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul «Transferuri de capital», cod 51.02.09 «Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă», stabileşte şi comunică consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, aferente executării lucrărilor de intervenţie la locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public. (2) Consiliul judeţean comunică consiliilor locale, orăşeneşti şi municipale sumele aprobate privind finanţarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, aferente executării lucrărilor de intervenţie la locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public."43. Articolele 106 şi 107 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 106. - Comisia Naţională de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform art. 7 alin. (3) din ordonanţă, avizează lista de priorităţi pentru anul în curs privind includerea construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public în programul anual de acţiuni pentru executarea lucrărilor de intervenţie.Art. 107. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform art. 7 alin. (3) din ordonanţă, în baza priorităţilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judeţene şi avizate de Comisia Naţională, elaborează, respectiv actualizează, ori de câte ori este necesar, programul anual de acţiuni pentru executarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie. (2) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale sunt obligate, conform art. 7 alin. (4) din ordonanţă, să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate."44. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 109. - În baza notificării privind includerea construcţiei de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public în programul anual de acţiuni, aprobat prin hotărâre a Guvernului, pentru executarea lucrărilor de intervenţie, asociaţia de proprietari hotărăşte contractarea executării lucrărilor de intervenţie, care urmează să fie finanţată conform art. 8 din ordonanţă."45. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 112. - În documentaţia de atribuire privind achiziţia publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de intervenţie la construcţii cu destinaţia de locuinţă se vor preciza în principal următoarele: a) criteriul pentru atribuirea contractului de lucrări este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic; b) se acceptă actualizarea preţului contractului numai în condiţiile legii şi în conformitate cu Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părţi din preţul contractului, inclusiv TVA, pentru cheltuielile efectuate lunar privind executarea consolidării locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice se datorează şi se efectuează după aprobarea şi deschiderea, în condiţiile legii, a creditelor bugetare şi virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor judeţene şi locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti."46. La capitolul V secţiunea a 4-a paragraful 12, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"§ 12. Încheierea contractelor pentru finanţarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat şi efectuarea notărilor prevăzute de ordonanţă în partea a III-a a cărţii funciare a imobilelor"47. La articolul 114, partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 114. - Proprietarii persoane fizice ai locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din clădirile incluse în programele anuale beneficiază, conform art. 9 alin. (1) din ordonanţă, de finanţare din transferuri de la bugetul de stat şi bugetele locale pentru executarea lucrărilor de intervenţie, în următoarele condiţii:............................................................ d) notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a dreptului de creanţă în baza contractelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. h) din ordonanţă, cu menţionarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar pentru executarea lucrărilor de intervenţie, în condiţiile ordonanţei."48. Articolul 115 se abrogă.49. Articolele 116 şi 117 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 116. - Hotărârea asociaţiei de proprietari privind contractarea executării lucrărilor de intervenţie se emite în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 230/2007, cu modificările ulterioare.Art. 117. - (1) Contractul pentru restituirea la terminarea lucrărilor a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuţia lucrărilor de intervenţie se încheie între primarul municipiului/oraşului, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti şi proprietarii persoane fizice ai locuinţelor din construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului, care beneficiază, conform art. 8 alin. (1) lit. a) şi art. 9 alin. (1) din ordonanţă, de finanţarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenţie. (2) Prin contractul prevăzut la alin. (1), conform art. 9 alin. (1) lit. c) şi următoarele din ordonanţă, se stabileşte: a) suma din preţul contractului pentru executarea lucrărilor de intervenţie ce revine proprietarului locuinţei persoană fizică, determinată proporţional cu cota-parte indiviză deţinută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului; preţul contractului corespunde ofertei executantului, consolidată în euro, la care se adaugă TVA; b) notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a dreptului de creanţă pentru suma determinată conform lit. a); c) restituirea de către proprietarul locuinţei persoană fizică, la terminarea lucrărilor, a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenţie, determinate la terminarea lucrărilor, din centralizatorul situaţiilor valorice ale decontărilor, proporţional cu cota-parte indiviză deţinută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului. (3) Restituirea prevăzută la alin. (2) lit. c) se va efectua astfel: a) în rate lunare egale, în lei, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor de intervenţie; b) ratele lunare scadente se plătesc până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, prima rată scadentă fiind în luna următoare datei admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor de intervenţie; c) în cazul întârzierii la plată a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare. (4) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conţinutului-cadru al contractului pentru restituirea la terminarea lucrărilor a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuţia lucrărilor de intervenţie, conform anexei nr. 27, la cerinţele impuse prin actele normative şi reglementările tehnice privind executarea lucrărilor de intervenţie. (5) Contractul prevăzut la alin. (1) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de intervenţie şi îşi încetează valabilitatea odată cu radierea notării dreptului de creanţă prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanţă. (6) Conform art. 11 alin. (2) din ordonanţă, contractul prevăzut la alin. (1) are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu, în temeiul căruia se efectuează notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului atât a dreptului de creanţă, cât şi a interdicţiei de înstrăinare a construcţiei înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate, în condiţiile prevăzute la art. 12 din ordonanţă. (7) În cazul refuzului privind încheierea contractului prevăzut la alin. (1), notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului atât a dreptului de creanţă, cât şi a interdicţiei de înstrăinare a construcţiei înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate se efectuează în baza procesului-verbal de constatare prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. i) din ordonanţă, care are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu."50. La articolului 118, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 118. - (1) Proprietarii locuinţelor persoane fizice care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri, sunt scutiţi, conform art. 10 din ordonanţă, de la plata ratelor lunare, prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, obligaţia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenţie diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare."51. Articolele 119 - 121 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 119. - Înstrăinarea în decurs de 25 de ani de la recepţia terminării lucrărilor de intervenţie a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale şi la care s-au executat lucrări de intervenţie finanţate prin transferuri de la bugetul de stat este condiţionată, conform art. 12 alin. (1) din ordonanţă, de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenţei consiliului local, actualizate la data înstrăinării în condiţiile art. 12 alin. (2) din ordonanţă.Art. 120. - Actele juridice de înstrăinare, încheiate conform art. 14 din ordonanţă, în cazul încălcării prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţă, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credinţă neputând fi invocată în astfel de cazuri.Art. 121. - Notările în partea a III-a a cărţilor funciare ale imobilelor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. e) şi art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanţă se solicită de către primarii municipiilor/oraşelor/comunelor, respectiv de către primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor ordonanţei şi ale legislaţiei privind cadastrul şi publicitatea imobiliară în vigoare."52. Articolele 122 şi 123 se abrogă.53. La articolul 129, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de intervenţie aferente locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public."54. La articolul 133, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Recepţia lucrărilor de intervenţie la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se organizează în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, şi a Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare."55. La articolul 134, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 134. - Primarii municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, conform art. 11 alin. (1) lit. g) şi h) din ordonanţă, vor lua măsuri pentru:"56. Articolele 135 şi 136 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 135. - Evidenţa, calcularea şi încasarea ratelor lunare, precum şi urmărirea debitorilor restanţi se realizează, conform art. 11 alin. (1) lit. h) din ordonanţă, prin aparatul propriu de specialitate al primarilor municipiilor şi oraşelor, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti.Art. 136. - Sumele încasate din ratele lunare, precum şi cele aferente ratelor rămase de achitat şi actualizate la data înstrăinării se virează, conform art. 13 din ordonanţă, în contul de venituri al bugetului local al unităţii administrative-teritoriale, deschis la Trezoreria Statului, pentru finanţarea în continuare a acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă."57. La capitolul V, secţiunea a 4-a, paragraful 25 "Radierea ipotecii" se abrogă.58. Articolul 137 se abrogă.59. Articolul 139 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 139. - În aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate emite precizări, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului."60. Anexele nr. 1-30 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-30, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎn cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, următoarele sintagme se înlocuiesc astfel: a) "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului"; b) "Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente" cu "Comisia Naţională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcţiilor"; c) "Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu "Comisia Naţională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcţiilor de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului"; d) "clădire/clădiri de locuit" cu "construcţie/construcţii cu destinaţia de locuinţă"; e) "lucrare/lucrări de consolidare" cu "lucrare/lucrări de intervenţie"; f) "studiu de fezabilitate" cu "documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii"; g) "Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale - indicativ P100-92" şi "Normativul P 100-92" cu "Codul de proiectare seismică P 100"; h) "agenţi economici" cu "operatori economici".  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Cristian PetrescuMinistrul administraţiei şi internelor,Gabriel BercaMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 20 martie 2012.Nr. 206.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)CIRCUITUL INFORMAŢIONAL DECIZIONALal acţiunilor privind reducerea riscului seismical construcţiilor cu destinaţia de locuinţă*) ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ │ │ IDENTIFICARE │ │ │ │ ŞI │ │ │ │ INVENTARIERE │ │ │ └──────┬───────┘ │ │ │ │ │ ↓ │ │ ┌────────────────────────┐ │ │ │ EXPERTIZARE TEHNICĂ*1) │ │ │ └───────────┬────────────┘ │ │ │ │ │ ↓ │ │ ┌──────────────────┐ │ │ │ APROBARE DECIZIE │ │ │ │ DE INTERVENŢIE │ │ │ └────────┬─────────┘ │ │ │ │ │ ↓ │ │ ╔════════════════════════════╗ │ │ ║ Construcţii cu destinaţia ║ │ │ ┌──┐║ de locuinţă multietajate ║┌──┐ │ │┌──────────────────┐ │NU│║ încadrate prin raport de ║│DA│ ┌──────────────┐ │ ││Continuarea, în │ └──┘║expertiză tehnică în clasa I║└──┘ │ PROMOVARE │ │ ││condiţiile legii, │←────║ de risc seismic şi care ╟────→│PROGRAM ANUAL │ │ ││a acţiunilor │ ║ reprezintă pericol public ║ │ DE ACŢIUNI │ │ ││privind: │ ╚════════════════════════════╝ │prin hotărâre │ │ ││ a) proiectarea*2)│ │ a Guvernului │ │ ││ lucrărilor de │ └───────┬──────┘ │ ││ intervenţie │ ↓ │ ││ b) executarea*2) │ ┌──────────────┐ │ ││ lucrărilor de │ │ NOTIFICARE │ │ ││ intervenţie │ │ PROPRIETARI │ │ │└──────────────────┘ └───────┬──────┘ │ │ ↓ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │Etapa I │ │ │ │ PROIECTARE*3)│ │ │ │ lucrări de │ │ │ │ intervenţie │ │ │ └────────┬──────┘ │ │ ↓ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │Etapa II │ │ │ │ EXECUTARE*3)│ │ │ │ lucrări de │ │ │ │ intervenţie │ │ │ └───────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Precizări:*1) Finanţarea se va asigura conform art. 6 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*2) Finanţarea se va asigura conform art. 6 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*3) Finanţarea se va asigura conform art. 8 şi următoarele din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*) Construcţiile cu destinaţia de locuinţă amplasate în localităţi situate în zone seismice de calcul cu valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare a(g) cuprinse între 0,32 g şi 0,12 g, conform hărţii de zonare seismică a teritoriului României, în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare a(g) pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani, prevăzută în reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minimum VII şi care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)IDENTIFICAREA-INVENTARIEREAconstrucţiilor cu destinaţia de locuinţă*),expertizarea tehnică, aprobarea deciziei de intervenţieşi emiterea certificatului de urbanism    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ Acţiuni în responsabilitatea: │    ├────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────┬────────┤    │ Autorităţilor │ Autorităţilor administraţiei │Proprietarilor şi│ Exper- │    │ administraţiei │publice locale, respectiv din │ Asociaţiilor de │ tului │    │publice centrale│ Municipiul Bucureşti │ proprietari │ tehnic │    └────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────┴────────┘                       ╔═══════════════════════════╗                       ║1 - Identificare şi ║                       ║inventariere construcţii cu║                       ║destinaţia de locuinţă*) ║                       ║care prezintă niveluri ║                       ║insuficiente de protecţie ║                       ║la acţiuni seismice ║                       ╚═════════════╤═════════════╝                                     ↓                          ┌──────────────────────┐                          │2 - Întocmire Fişă │                          │ tehnică construcţie ├────────────┐                          └────────┬─────────────┘ ↓                                   │ ┌───────────────────┐                                   │ │ 3 - Solicitare │                                   │ │expertizare tehnică│                                   ↓ └──────────┬────────┘                         ┌───────────────────────┐ │                         │ 4 - Centralizare │ │            ┌────────────┤solicitări şi estimare │←───────────┘            │ │cheltuieli expertizare │            ↓ └───────────────────────┘    ┌────────────────┐    │5 - Fundamentare│    │ necesar fonduri│    │ bugetare**) │    └───────┬────────┘            ↓    ┌────────────────┐    │ 6 - Comunicare │    │fonduri bugetare│    │ aprobate**) │    └───────┬────────┘            │ ┌────────────────────────┐            │ │7 - Stabilire priorităţi│            └───────────→│ anuale pentru │                         │ expertizare tehnică │                         └──────────┬─────────────┘                                    ↓                         ┌────────────────────────┐                         │ 8 - Înştiinţare │                         │proprietari şi asociaţii├─────────────┐                         │ de proprietari │ │                         └────────────────────────┘ ↓                                                 ┌────────────────────┐                                                 │9 - Hotărârea asoci-│                                                 │aţiei de proprietari│                                                 │privind contractarea│                                                 │ expertizării │                                                 └──────────────┬─────┘                          ┌───────────────────────┐ │                          │ 10 - Constituirea │ │                          │asociaţiei contractante│←────────────┘                          └──────────┬────────────┘                                     │                                     ↓                          ┌───────────────────────┐                          │ 11 - Organizare │                          │ procedură achiziţie │                          │ publică şi atribuire ├──────────────────────┐                          │ contract expertizare │ │                          └───────────────────────┘ ↓                                                                     ┌─────────┐                                                                     │ 12 - │                                                                     │Elaborare│                                                                     │raport de│            ┌────────────────────────────────────────────────────────┤expertiză│            │ │ tehnică │            ↓ └─────────┘    ┌─────────────────┐    │ 13 - Avizare │    │raport în Comisia├───────────────┐    │ Naţională***) │ │    └─────────────────┘ ↓                          ┌──────────────────────┐                          │ 14 - Recepţie raport │                          │ expertiză tehnică ├────────┐                          └──────────┬───────────┘ │                                     ↓ │                          ┌──────────────────────┐ │                          │ 15 - Verificare │ │                          │documente, întocmire │ │                          │decont justificativ şi│ │                          │acordare viză control │ │                          │financiar preventiv │ │                          └──────────┬───────────┘ │                                     ↓ │                          ┌───────────────────────┐ │                          │ 16 - Centralizare │ │             ┌────────────┤deconturi justificative│ │             ↓ └───────────────────────┘ │    ┌──────────────────┐ │    │17 - Solicitare │ │    │deschidere credite│ │    │bugetare**) pentru│ │    │servicii executate│ │    └────────┬─────────┘ │             ↓ │    ┌──────────────────┐ │    │ 18 - Repartizare │ │    │ fonduri bugetare │ │    │ aprobate**) │ │    └─────────┬────────┘ │              │ ┌───────────────────────┐ │              │ │ 19 -Plată deconturi │ │              └──────────→│ justificative │ │                          └───────────────────────┘ │                                                          │                          ┌───────────────────────┐ │                          │ 20 - Notificare │ │                          │ proprietar/asociaţie │←──────┘                          │ de proprietari │                          └──────────┬────────────┘                                     │ ┌─────────────────────┐                                     │ │21 - Aprobare decizie│                                     └───────────→│ intervenţie pentru │                                                  │ proiectare şi │                                                  │ executare lucrări de│                                                  │ intervenţie │                                                  └───────────┬─────────┘                                                              ↓                                                  ┌─────────────────────┐                                                  │ 22 - Cerere emitere │                                                  │ certificat de │                                                  │ urbanism │                                                  └───────────┬─────────┘                         ╔═══════════════════════╗ │                         ║23 - Emitere certificat║←───────────┘                         ║ de urbanism ║                         ╚═══════════════════════╝------------*) Construcţiile cu destinaţia de locuinţă amplasate în localităţi situate în zone seismice de calcul cu valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare a(g) cuprinse între 0,32 g şi 0,12 g, conform hărţii de zonare seismică a teritoriului României, în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare a(g) pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani, prevăzută în reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minimum VII şi care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.**) Pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice, conform art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.***) Comisia Naţională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcţiilor de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.  +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la normele metodologice)PROIECTAREAlucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţiade locuinţă multietajate încadrate prin raportde expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi careprezintă pericol public şi emiterea autorizaţiei de construire ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Acţiuni în responsabilitatea: │ ├──────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┤ │ Autorităţilor │ Autorităţilor administraţiei│Proprietarilor│ Proiectan- │ │ administraţiei │publice locale, respectiv din│şi Asociaţia- │ tului │ │ publice centrale │ Municipiul Bucureşti │ ţiilor de │ │ │ │ │ proprietari │ │ └──────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘                   ╔═══════════════════════════════╗                   ║ 1 - Centralizare construcţii ║                   ║ cu destinaţia de locuinţă ║                   ║ multietajate încadrate în ║                   ║clasa I de risc seismic şi care║                   ║ prezintă pericol public şi ║         ┌─────────║estimare cheltuieli proiectare ║         │ ║ lucrări de intervenţie ║         ↓ ╚═══════════════════════════════╝ ┌───────────────────┐ │ 2 - Fundamentare │ │ necesar fonduri │ │ bugetare*) │ └───────┬───────────┘         ↓ ┌────────────────────┐ │ 3 - Comunicare │ │ fonduri bugetare │ │ aprobate*) │ └───────┬────────────┘         │ ┌──────────────────────────┐         │ │ 4 - Stabilire priorităţi │         └───────────→│ anuale pentru proiectare │                      │ lucrări de intervenţie │                      └───────────────┬──────────┘┌─────────────────────┐ ││5 - Avizare priori- │ ││ tăţi în Comisia │←──────────────┘│ Naţională**) │└────────┬────────────┘         ↓┌─────────────────────┐│6 - Promovare program││ anual de acţiuni ││ prin hotărâre ││ a Guvernului │└────────┬────────────┘         │ ┌──────────────────────────┐         └────────────→│7 - Notificare proprietar/│                       │ asociaţie de proprietari ├─────────┐                       │ şi notarea obligaţiilor │ │                       │ în cartea funciară - │ │                       │ Partea a III-a │ │                       └──────────────────────────┘ ↓                                                  ┌─────────────┐                                                  │8 - Hotărârea│                                                  │asociaţiei de│                                                  │ proprietari │                                                  │ privind │                                                  │contractarea │                                                  │ proiectării │                                                  │ în vederea │                                                  │ executării │                                                  │lucrărilor de│                                                  │intervenţie │                                                  └──────────┬──┘                       ┌───────────────────────────┐ │                       │9 - Constituirea asociaţiei│ │                       │ contractante │←────────┘                       └──────────┬────────────────┘                                  ↓                       ┌───────────────────────────┐                       │10 - Organizare procedură │                       │ achiziţie publică şi ├───────────────────┐                       │atribuire contract proiec- │ │                       │tare lucrări de intervenţie│ │                       └───────────────────────────┘ ↓                                                               ┌───────────────┐                                                               │ 11 - Elaborare│           ┌───────────────────────────────────────────────────┤ documentaţie │           │ │ de avizare │           ↓ │ D.A.L.I.***) │ ┌───────────────────┐ └───────────────┘ │ 12 - Avizare │ │D.A.L.I. în Comisia│ │ Naţională**) │ └─────────┬─────────┘           │ ┌──────────────────────────┐           │ │13 - Aprobare documentaţie│           └───────────→│ de avizare D.A.L.I. │                        └─────────┬────────────────┘                                  │ ┌───────────────┐                                  │ │14 - Elaborare │                                  │ │proiect tehnic,│                                  └───────────────────────────→│ caiete de │                                                               │ sarcini şi │                                                               │ detalii de │                                                               │ execuţie │                                                               └────┬──────────┘                                                                    ↓                                                               ┌───────────────┐                                                               │15 - Asigurare │                                                               │ verificare │                                                               │proiect tehnic │                                                               │ şi detalii │                                 ┌─────────────────────────────┤ de execuţie, │                                 │ │conform legii, │                                 │ │ la cerinţele │                                 │ │ esenţiale │                                 │ │ de calitate │                                 ↓ └───────────────┘                      ┌──────────────────────────┐                      │16 - Recepţie proiect │                      │ lucrări de intervenţie ├─────┐                      └──────────┬───────────────┘ │                                 ↓ │                      ┌──────────────────────────┐ │                      │ 17 - Verificare documente│ │                      │de plată, întocmire decont│ │                      │ justificativ şi acordare │ │                      │ viză control financiar │ │                      │ preventiv │ │                      └──────────┬───────────────┘ │                                 ↓ │                      ┌──────────────────────────┐ │                      │ 18 - Centralizare │ │        ┌─────────────┤ deconturi justificative │ │        ↓ └──────────────────────────┘ │┌───────────────────┐ ││ 19 - Solicitare │ ││deschidere credite │ ││bugetare*) pentru │ ││servicii executate │ │└────────┬──────────┘ │         ↓ │ ┌──────────────────┐ │ │20 - Repartizare │ │ │ fonduri bugetare │ │ │ aprobate*) │ │ └───────┬──────────┘ │         │ ┌────────────────────────┐ │         │ │ 21 - Plată deconturi │ │         └────────────→│ justificative │ │                       └────────────────────────┘ ↓                                                 ┌────────────────┐                                                 │ 22 - Cerere │                                                 │ emitere │                                                 │ autorizaţie de │                                                 │ construire │                                                 │pentru executare│                                                 │ lucrări │                                                 │ de intervenţie │                                                 └─────┬──────────┘                      ╔════════════════════════╗ │                      ║23 - Emitere autorizaţie║ │                      ║ de construire pentru ║ │                      ║ executare lucrări ║ │                      ║ de intervenţie ║←──────┘                      ╚════════════════════════╝-----------*) Pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de intervenţie la locuinţe proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă incluse în programele anuale, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.**) Comisia Naţională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcţiilor de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.***) D.A.L.I. - Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  +  Anexa 4(Anexa nr. 4 la normele metodologice)EXECUTAREAlucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţămultietajate încadrate prin raport de expertiza tehnică înclasa I de risc seismic şi care reprezintă pericol public┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Acţiuni în responsabilitatea: │├────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┤│ Autorităţilor │ Autorităţilor administraţiei │Proprietarilor şi│ Executantului ││ administraţiei │publice locale, respectiv din │Asociaţiilor de │ ││ publice centrale │ Municipiul Bucureşti │ proprietari │ │└────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘                     ╔══════════════════════════════╗                     ║1. Centralizare construcţii ║                     ║cu destinaţia de locuinţă ║                     ║multietajate încadrate în cla-║            ┌────────║sa I de risc seismic şi care ║            │ ║prezintă pericol public şi ║            │ ║estimare cheltuieli executare ║            │ ║lucrări de intervenţie ║            │ ╚══════════════════════════════╝            │            v    ┌──────────────────┐    │ 2. Fundamentare │    │ necesar fonduri │    │ bugetare*) │    └───────┬──────────┘            │            │            v    ┌──────────────────┐    │ 3. Comunicare │    │ fonduri bugetare │    │ aprobate*) │    └───────┬──────────┘            │            │ ┌───────────────────────┐            │ │4. Stabilire priorităţi│            └──────────────>│ anuale pentru │                            │ executare lucrări de │                            │ intervenţie │                            └─────────┬─────────────┘                                      │   ┌──────────────────┐ │   │5. Avizare priori-│ │   │ tăţi în Comisia │<──────────────┘   │ Naţională**) │   └────────┬─────────┘            │            │            v   ┌────────────────────┐   │6. Promovare program│   │ anual de acţiuni │   │ prin hotărâre a │   │ Guvernului │   └───────┬────────────┘           │           │ ┌─────────────────────────┐           │ │7. Notificare proprietar/│           └──────────────> │ asociaţie de proprietari├──────┐                            │ │ │                            └─────────────────────────┘ │                                                             │                                                             v                                                    ┌----------------┐                                                    | 8. Hotărârea |                                                    |asociaţiei de |                                                    | proprietari |                                                    |privind contrac-|                                                    |tarea executării|                                                    | lucrărilor de |                                                    | intervenţie |                                                    └----------------┘                            ┌────────────────┐ │                            │9. Constituirea │ │                            │ asociaţie │<────────────┘                            └────────┬───────┘                                     │                                     │                                     v                         ┌──────────────────────────┐                         │ 10. Organizare procedură │                         │achiziţie publică şi atri-│                         │buire contract executare │                         │ lucrări de intervenţie │                         └───────────┬──────────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌───────────────────┐                          │11. Asigurare, după│                          │ caz, locuinţe de │                          │ necesitate │                          └──────────┬────────┘                                     │                                     │                                     v                        ┌───────────────────────────┐                        │12. Încheierea contractelor│                        │pentru finanţarea cheltuie-│                        │lilor din transferuri de la│                        │bugetul de stat privind │                        │executarea lucrărilor de │                        │intervenţie şi notarea │                        │dreptului de creanţă în │                        │partea a III-a cărţii │                        │funciare a construcţiei cu │                        │destinaţia de locuinţă │                        └────────────┬──────────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌───────────────────────┐                          │13. Asigurare diriginţi│                          │ de şantier │                          └──────────┬────────────┘                                     │                                     │                                     │ ┌─────────────────┐                                     │ │14. Executare │                                     └───────────────────────────────>│ lucrări de │                                                                      │ intervenţie │                                                                      └────────┬────────┘                                                                               │                                                                               │                                                                               v                                                                  ┌──────────────────────┐                                                                  │15. Întocmire situaţii│                                   ┌──────────────────────────────│ de plată provizorii │                                   │ │ pentru lucrări │                                   │ │ executate │                                   │ └──────────┬───────────┘                                   │ │                                   │ │                                   │ v                                   │ ┌───────────────────────┐                                   │ │17. Organizarea inspec-│                                   │ │ ţiei la fazele │                                   │ │ determinante │                                   │ └───────────┬───────────┘                                   │ │                                   │ │                                   v v                        ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐                        │16. Verificare documente│ │18. Întocmire situaţie │                        │ de plată, întocmire │ │definitivă de plată la │                        │ decont justificativ │<───────────────│terminarea lucrărilor │                        │şi acordare viză control│ │ de intervenţie │                        │financiar preventiv │ └───────────────────────┘                        └────────────┬───────────┘                                     │                                     │                                     v                      ┌──────────────────────────┐                      │19. Centralizare deconturi│           ┌──────────│ justificative │           │ └──────────────────────────┘           │           │           v  ┌──────────────────┐  │ 20. Solicitare │  │deschidere credite│  │bugetare*) pentru │  │lucrări executate │  └────────┬─────────┘           │           │           v   ┌─────────────────┐   │ 21. Repartizare │   │fonduri bugetare │   │ aprobate*) │   └───────┬─────────┘           │           │ ┌───────────────────┐           │ │22. Plată deconturi│           └──────────────> │ justificative │                            │ │                            └────────┬──────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌────────────────────────┐                          │23. Organizare recepţie │                          │la terminarea lucrărilor│                          │ de intervenţie │                          └──────────┬─────────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌────────────────────────┐                          │24. Repartizare pe pro- │                          │prietari a cheltuielilor│                          │efectuate şi restituirea│                          │în condiţiile ordonanţei│                          │a sumelor avansate din │                          │transferuri de la │                          │bugetul de stat pentru │                          │executarea lucrărilor de│                          │ intervenţie │                          └──────────┬─────────────┘                                     │                                     │                                     v                         ╔═════════════════════════╗                         ║25. Radiere notări în ║                         ║partea a III-a a cărţii ║                         ║funciare a imobilului ║                         ║cu privire la obligaţiile║                         ║proprietarilor privind ║                         ║măsuri de reducere a ║                         ║riscului seismic al ║                         ║locuinţelor şi la ║                         ║dreptul de creanţă ║                         ╚═════════════════════════╝-----------*) Pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenţie la locuinţe proprietate privată a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă incluse în programele anuale, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.**) Comisia Naţională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcţiilor de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.  +  Anexa 5(Anexa nr. 5 la normele metodologice)    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI    Localitatea ........, judeţul (sectorul) .......,    str. ...., nr. ...., bl. ..., cod poştal .......,    cod fiscal: ..........    Nr. ..... din ........                           Nr. şi data înregistrării la Consiliul local .......                                                  VERIFICAT                                                  ---------                               .............................................                               (numele, funcţia, data şi semnătura persoanei                              desemnate, prin dispoziţie, din aparatul propriu                                       de specialitate al primarului)                          FIŞA DE IDENTIFICARE             a construcţiei tip clădire cu destinaţia de locuinţă┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Identificare generală │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 1.1. Destinaţia construcţiei: │*1) ││ ├─────────┤│ │*2) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 2. Localizarea construcţiei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 2.1. Localitatea: │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.2. Zona seismică (conform Codului de proiectare seismică, │Ks = ...;││ indicativ P100) │Tc = ... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.3. Dimensiuni generale în plan (m): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 3. Date privind concepţia de realizare a construcţiei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 3.1. Perioada de proiectare │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.2. Perioada de execuţie │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.3. Concepţia privind proiectarea antiseismică (normativul │ ││ în vigoare la data proiectării) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 4. Tipul proiectului │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 4.1. unicat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.2. tip │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.3. refolosibil │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 5. Topografia terenului │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 5.1. teren plat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5.2. teren în pantă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 6. Natura terenului de fundare │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 6.1. normal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.2. macroporic │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.3. contractil │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 7. Clasa de importanţă şi de expunere la cutremur a construcţiei (conform ││ Codului de proiectare seismică, indicativ P100) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 7.1. Clasa a II-a (clădirile de locuit declarate monumente │ ││ istorice) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7.2. Clasa a III-a (clădiri de locuit cu peste P+1 etaje) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 8. Alcătuirea generală constructivă şi de arhitectură a construcţiei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 8.1. Număr de niveluri (S+P+nE): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.2. Număr de tronsoane/Număr de tronsoane distincte: │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.3. Forma în plan (simetrică/nesimetrică): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.4. Poziţia în ansamblu edilitar (izolată, cu vecinătăţi): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.5. Suprafaţa construită (mp): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.6. Suprafaţa desfăşurată (mp): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.7. Număr de apartamente │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 9. Valoarea de patrimoniu │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 9.1. Amplasarea în funcţie de zonă de protecţie │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9.2. Includerea în lista monumentelor istorice │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│10. Date privind structura de rezistenţă a construcţiei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 10.1. Structura verticală de rezistenţă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.1. zidărie simplă (nearmată) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.2. zidărie cu stâlpişori şi centuri din beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.3. grinzi şi stâlpi din beton armat (care nu formează │ ││ structură în cadre) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.4. cadre din beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.5. pereţi structurali din beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.6. panouri mari │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.7. structură mixtă (cadre şi pereţi structurali) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2. Structura orizontală de rezistenţă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.1. bolţi de cărămidă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.2. profiluri metalice şi bolţişoare de cărămidă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.3. grinzi de lemn │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.4. beton armat monolit │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.5. beton armat prefabricat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3. Elemente nestructurale │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.1. zidărie cărămidă (B.C.A.) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.2. beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.3. lemn │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.4. alte materiale │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.4. Fundaţii │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.4.1. fundaţii din beton armat monolit │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.4.2. fundaţii din cărămidă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│11. Comportarea generală la cutremurele produse │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 11.1. Fără avarii semnificative │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.2. Cu avarii la elementele nestructurale │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.3. Avarii izolate la structură │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.4. Avarii grave la structură │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│12. Intervenţii efectuate în urma cutremurelor produse │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 12.1. Nicio măsură │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.2. Refaceri finisaje │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.3. Consolidare (parţială/totală) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.4. Demolare parţială │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│13. Alte intervenţii efectuate în timp asupra construcţiei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 13.1. Supraetajări │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 13.2. Modificări compartimentări şi/sau faţade │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│14. Factori care influenţează negativ comportarea construcţiei la cutremure │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 14.1. Înălţimea parterului mai mare decât a etajului şi/sau │ ││ configuraţia elementelor structurale diferită de a │ ││ etajelor (parter flexibil) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.2. Forma în plan şi/sau în elevaţie defavorabilă │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.3. Disimetrie în distribuţia maselor şi rigidităţilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.4. Poziţionarea în plan a elementelor structurale de la etaj│ ││ diferită de cea de la parter (în consolă) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│15. Alte categorii de defecte/evenimente constatate │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 15.1. Coroziune │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.2. Condens │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.3. Lemn putrezit │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.4. Igrasie │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.5. Tasări diferenţiate │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.6. Incendii/explozii │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    NOTĂ:    Se va marca cu X situaţia corespunzătoare construcţiei respective şi se vorînscrie datele tehnice solicitate prin formular (după caz, succinte descrieritehnice).    Răspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise.    Data întocmirii: .........                            ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI      Preşedinte,    ..............                             .............................................                        (administratorul/responsabilul cu urmărirea comportării                                        în timp a construcţiei)--------*1) Spaţii cu destinaţia de locuinţă.*2) Spaţii mixte - locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie (birouri, magazine, depozite etc.).  +  Anexa 6(Anexa nr. 6 la normele metodologice)    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI    Localitatea ........, judeţul (sectorul) .......,    str. ...., nr. ...., bl. ..., cod poştal .......,    cod fiscal: ..........    Nr. ..... din ........                           Nr. şi data înregistrării la Consiliul local .......                                                  VERIFICAT                                                  ---------                               .............................................                               (numele, funcţia, data şi semnătura persoanei                              desemnate, prin dispoziţie, din aparatul propriu                                       de specialitate al primarului)                                     LISTA               proprietarilor şi destinaţia spaţiilor de clădire                      - situaţia la data de ......... -    A. Spaţii cu destinaţia de locuinţe:
    Nr. crt.Nr. apartamentRegimul juridic al proprietăţii:Actul de proprietate*)Suprafaţa utilă în proprietate individuală - mp -Cota-parte indiviză din proprietatea comună - %-Semnătura proprietarului
    Proprietate privată a persoanelor fiziceÎn proprietatea sau în administrarea instituţiilor publiceÎn proprietatea sau în administrarea operatorilor economiciTipulEmitentulNr. şi data intabulării în cartea funciară
    Numele şi prenumeleDenumireaDenumirea
    012345678910
                         
                         
    TOTAL (A):        
      B. SPAŢII CU ALTA DESTINAŢIE
    Nr. crt.Nr. spaţiu cu altă destinaţieRegimul juridic al proprietăţii:Actul de proprietate*)Suprafaţa utilă în proprietate individuală - mp -Cota-parte indiviză din proprietatea comună - %-Semnătura proprietarului
    Proprietate privată a persoanelor fiziceÎn proprietatea sau în administrarea instituţiilor publiceÎn proprietatea sau în administrarea operatorilor economiciTipulEmitentulNr. şi data intabulării în cartea funciară
    Numele şi prenumeleDenumireaDenumirea
    012345678910
                         
                         
    TOTAL (B):      
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┐│ │ Nr. de │Suprafaţa│Cota- ││ │locuinţe│utilă în │parte ││ │ │proprie- │ din ││ RECAPITULAŢIE │ Nr. de │ tate │ pro- ││ │ spaţii │ indivi- │prie- ││ │ │ duală │tatea ││ │ │ - mp - │comună││ │ │ │- % - │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ A. LOCUINŢE - TOTAL, din care: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ A.1. Proprietate privată persoane fizice │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ A.2. În proprietatea sau în administrarea │ │ │ ││ instituţiilor publice │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ A.3. În proprietatea sau în administrarea │ │ │ ││ operatorilor economici │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ B. SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE - TOTAL, din care: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ B.1. Proprietate privată persoane fizice │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ B.2. În proprietatea sau în administrarea │ │ │ ││ instituţiilor publice │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ B.3. În proprietatea sau în administrarea │ │ │ ││ operatorilor economici │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ TOTAL (A+B):│ X │ │100,00│└────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┘    Răspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise.               Preşedinte, Administrator,              ............ ...............------*) Se anexează în copie.
   +  Anexa 7(Anexa nr. 7 la normele metodologice)ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea ........, judeţul (sectorul) .......,str. ...., nr. ...., bl. ..., cod poştal .......,cod fiscal: ..........Nr. ..... din ........CătreCONSILIUL LOCAL............................Asociaţia de proprietari din localitatea ............., judeţul (sectorul) ......., cod poştal ....., str. .......... nr. ...., bl. ...., cod fiscal .......,prin prezenta solicită includerea construcţiei cu destinaţia de locuinţă de la adresa sus-menţionată pe lista de priorităţi pentru expertizarea tehnică.În susţinerea cererii se anexează:- Fişa de identificare a construcţiei tip clădire cu destinaţia de locuinţă (anexa nr. 5 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare);- Lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire (anexa nr. 6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare).Am luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*), şi, în funcţie de concluziile fundamentate din raportul de expertiză tehnică, vom continua acţiunile, potrivit legii, pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie la construcţia din proprietate.Data întocmirii: ...........Preşedinte,.............---------*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007, în temeiul art. II din Legea nr. 195/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007. Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată în 2007, a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011.  +  Anexa 8(Anexa nr. 8 la normele metodologice)    Judeţul .............    Consiliul Local ...........    Nr. ..... din ........                                     LISTA          solicitărilor şi estimarea cheltuielilor pentru expertizarea     tehnică a construcţiilor cu destinaţia de locuinţă pentru anul .....
    Nr. crt.Adresa imobilului*1)Anul construiriiRegimul de înălţime S + P + ... ENumăr de apartamenteNumăr de tronsoaneSuprafaţa construită desfăşurată  - mp -Cota-parte*2) din proprietatea comună - % -Estimarea cheltuielilor de expertizare  - mii lei -
    unicatidenticelocuinţespaţii cu altă destinaţieTotal (inclusiv TVA)din care: sume necesare din transferuri de la bugetul de stat*3)
    01234567891011
                           
                           
    TOTAL:                
      Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şiexactitatea datelor înscrise.                          Primar                         ........     Direcţia tehnica-investiţii Direcţia              Director, economică-buget-finanţe     ............................ Director,                                                    ......................----------*1) Construcţiile cu destinaţia de locuinţă amplasate în localităţi situate în zone seismice de calcul cu valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare a(g) cuprinse între 0,32 g şi 0,12 g, conform hărţii de zonare seismică a teritoriului României, în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare a(g) pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani, prevăzută în reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minimum VII şi care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*2) Cota-parte din proprietatea comună a imobilului care revine locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*3) Finanţarea se asigură conform art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, col. 11 = (col. 9 x col. 10)/100.
   +  Anexa 9(Anexa nr. 9 la normele metodologice)    Consiliul Judeţean ......................../    Consiliul General al Municipiului Bucureşti    Nr. ........... din .........                             CENTRALIZATORUL     listelor de priorităţi şi estimarea cheltuielilor pentru expertizarea     tehnică a construcţiilor cu destinaţia de locuinţă pentru anul .......
    Nr. crt.LocalitateaAnul construiriiRegimul de înălţime S + P + ... ENumăr de apartamenteNumăr de tronsoaneSuprafaţa construită desfăşurată  - mp -Cota-parte *2)din proprietatea comună - % -Estimarea cheltuielilor de expertizare  - mii lei -
    Adresa imobilului*1)unicatidenticelocuinţespaţii cu altă destinaţieTotal  (inclusiv TVA)din care: sume necesare din transferuri de la bugetul de stat*3)
    01234567891011
                           
                           
                           
    TOTAL:              
      Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şiexactitatea datelor înscrise.                       Preşedinte / Primar general,                     ...............................     Direcţia tehnică-investiţii Direcţia              Director, economică-buget-finanţe     ............................ Director,                                                ........................                                 Vizat:                                 ------                Direcţia regională în construcţii/Direcţia                 regională în construcţii Bucureşti-Ilfov                                Director,                            ................----------*1) Construcţiile cu destinaţia de locuinţă amplasate în localităţi situate în zone seismice de calcul cu valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare a(g) cuprinse între 0,32 g şi 0,12 g, conform hărţii de zonare seismică a teritoriului României, în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare a(g) pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani, prevăzută în reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minimum VII şi care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*2) Cota-parte din proprietatea comună a imobilului care revine locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*3) Finanţarea se asigură conform art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, col. 11 = (col. 9 x col. 10)/100.
   +  Anexa 10(Anexa nr. 10 la normele metodologice)    Nr. şi data înregistrării la Consiliul Local ............../    Consiliul General al Municipiului Bucureşti                    SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ                ┌───────────────────────────────────────┐                │ │                │ Vedere generală a imobilului │                │ (foto color 6 x 9 cm) │                │ │                └───────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Obiectiv: expertizarea tehnică a construcţiei cu destinaţia de locuinţă │ │ din localitatea: ........................ str. ................., │ │ nr. ....., bloc ........., sector ......... │ │Acte normative şi reglementări tehnice în vigoare: │ │ Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea │ │riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificările│ │şi completările ulterioare; │ │ Codul de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru │ │evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2008, aprobat │ │prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009, │ │publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 1 octombrie│ │2009, precum şi Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ│ │P100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţii- │ │lor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificările şi completările ulterioare│ │EXPERT (persoana juridică autorizată): .................................... │ │Expert tehnic atestat pentru cerinţa de calitate A1 (rezistenţă şi │ │stabilitate): ............................................................. │ │Nr./data contractului:......., termenul de predare la Consiliul local:..... │ │Valoarea contractului pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică │ │(inclusiv TVA): ...... mii lei, din care: │ │ sume necesare din transferuri de la bugetul de stat (inclusiv TVA): ......│ │mii lei (sumă determinată din valoarea contractului, proporţional cu cota- │ │parte din proprietatea comună a imobilului care revine locuinţelor │ │proprietate privată a persoanelor fizice) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │PARTEA I: DATE GENERALE CU PRIVIRE LA CONSTRUCŢIA EXISTENTĂ │ ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │Anul construirii: ...............│Categoria de importanţă a construcţiei │ │Nr. niveluri (S+P+nE+M): ........│(conf. Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 │Nr. apartamente: ................│pentru aprobarea unor regulamente privind │ │Înălţimea curentă (S/P/E): │calitatea în construcţii, cu modificările │ │........./......./........... │şi completările ulterioare, Anexa 3): ....│ │Suprafaţa construită: ........ mp│Clasa de importanţă şi de expunere la │ │Suprafaţa construită desfăşurată:│cutremur a construcţiei (conf. P100-3/ │ │.............. mp, │2008) ................................ │ │ │Avarii constatate │ │din care: │- la elementele structurale:..............│ │aferentă spaţiilor cu destinaţia │- la elementele nestructurale: ...........│ │de locuinţă: ......... mp │Metode de investigare folosite (conf. │ │Număr tronsoane .................│P100-3/2008): ........................... │ │...... │Încercări nedistructive efectuate (conf. │ │din care: │P100-3/2008): ........................... │ │cu structură identică ...........│Natura terenului de fundare: .............│ │Sistemul structural (conf. │Gradul de îndeplinire a condiţiilor de │ │P100-3/2008): .............. │alcătuire seismică: │ │Parametri de calcul (conf. │R(1) = .................. │ │P100-1/2006) │Gradul de afectare structurală: │ │Acceleraţia terenului pentru │R(2) = .................. │ │proiectare: a(g) = ............ │Gradul de asigurare structurală seismică │ │Perioada de colţ: Tc = ....... │pe cele două direcţii principale ale │ │Factorul de importanţă şi │construcţiei neconsolidate: │ │expunere: │R(3)l = ......... R(3)t = ........... │ │gamma(l) = .................. │Valoarea recomandată pentru gradul de │ │Coeficientul seismic global pe │asigurare la acţiuni seismice corespunză- │ │cele două direcţii ale construc- │tor clasei de importanţă şi de expunere │ │ţiei: │la cutremur a construcţiei: │ │Cl = ........; Ct = .......... │R(3)(min) = ............... │ └─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │PARTEA a II-a: DATE REZULTATE DIN RAPORTUL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Clasa de risc seismic în care este încadrată construcţia expertizată tehnic │ │(conf. P100-3/2008) │ │Clasa Rs: ..................... │ │ │ │Măsuri de intervenţie propuse de către expertul tehnic atestat pentru │ │fundamentarea deciziei de intervenţie (conf. P100-3/2008 - minim două │ │soluţii de intervenţie, din care una minimală): │ │ │ │Soluţia 1 de intervenţie(consolidare): │ │────────────────────── │ │. descriere soluţie: ...................................................... │ │. estimare valori, (conf. deviz anexat): ......... mii lei (în preţuri la │ │ data de ..........., echivalent în Euro ..........) │ │. grad de asigurare a construcţiei după consolidare: R(3)l(1)=........; │ │ R(3)t(1)=......... │ │ │ │Soluţia 2 de intervenţie: │ │────────────────────── │ │. descriere soluţie: ..................................................... │ │. estimare valori, (conf. deviz anexat): ....... mii lei (în preţuri la data│ │ de ..........., echivalent în Euro ................) │ │. grad de asigurare a construcţiei după consolidare: R(3)l(2)=.........; │ │ R(3)t(2)=......... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │PARTEA a III-a: RECEPŢIA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │În şedinţa Comisiei de recepţie a autorităţii administraţiei publice locale │ │din data de ..............., a fost admisă recepţia Raportului de expertiză │ │tehnică, conform Procesului-verbal nr. .... din ...........(anexat) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │PARTEA a IV-a: LISTA DE SEMNĂTURI │ ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ EXPERT: ..................... │Expert tehnic atestat: .................. │ │ (persoana juridică │ (numele, ştampila şi semnătura) │ │ autorizată) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤ │Am primit un exemplar din Raportul de expertiză tehnică pentru care a fost │ │admisă recepţia şi am luat la cunoştinţă concluziile fundamentate în │ │Raportul de expertiză tehnică şi încadrarea în clasa ..... de risc seismic │ │a construcţiei cu destinaţia de locuinţă. │ │ │ │ │ │ ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI │ │ Localitatea ............., Judeţul (sectorul) ............, │ │ Str.: ........., nr. ....., bloc ......... │ │ │ │ │ │ │ │ Preşedinte, Administrator, │ │ ............. ............... │ │ │ │ │ │ Data .............. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Luat în evidenţă │ │ din punct de vedere al aplicării Legii nr. 10/1995 │ privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare │ │ │ │ Direcţia regională în construcţii / Direcţia regională │ │ în construcţii Bucureşti-Ilfov │ │ │ │ Director, │ │ ................. │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007, în temeiul art. II din Legea nr. 195/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007. Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată în 2007, a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011.  +  Anexa 11(Anexa nr. 11 la normele metodologice)Judeţul ............./ Municipiul BucureştiConsiliul Local ............................Nr. ...... din .............DECONT JUSTIFICATIVpe luna ............ anul ........pentru plata, din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privindexpertizarea tehnică, aferente locuinţelor proprietate privată apersoanelor fizice din construcţiile cu destinaţie de locuinţă
    Nr. crt.Adresă imobilContracte pentru expertizare tehnică*1)Nr. şi data proces-verbal*2) recepţie Raport expertiză tehnicăCota-parte*3) de proprietate indiviză  - % -Sume solicitate din transferuri de la bugetul de stat*4) - mii lei -
    Nr./data contractului înregistrat la consiliul localPreţ contractDenumirea expertului persoană juridică autorizată/persoană fizică atestată (numele şi nr. ştampilei)Nr. contului expertului deschis la trezorerie
    - mii lei - (inclusiv TVA)- sumă echivalentă în euro - (exclusiv TVA)
    0123456789
                       
                       
    TOTAL:     xxxx
     Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi   exactitatea datelor înscrise.                                      Primar,                                   ............     Direcţia tehnică-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe              Director Director      ......................... ...............................                                   Vizat:                                   ───────                           Control financiar preventiv                           ...........................-----*1) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică.*2) Procesele-verbale de recepţie se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.*3) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*4) Conform art. 6 alin.(2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa 12(Anexa nr. 12 la normele metodologice)Consiliul Judeţean ............./Consiliul General al Municipiului BucureştiNr. ...... din .............CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVEpe luna ............ anul ........pentru plata, din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privindexpertizarea tehnică, aferente locuinţelor proprietate privată apersoanelor fizice din construcţiile cu destinaţie de locuinţă
    Nr. crt.LocalitateContracte pentru expertizare tehnică*1)Nr. şi data proces-verbal*2) recepţie Raport expertiză tehnicăCota-parte*3) de proprietate indiviză - % -Sume solicitate din transferuri de la bugetul de stat*4) - mii lei -
    Adresă imobilNr./data contractului înregistrat la consiliul local/ Consiliul General al Municipiului BucureştiPreţ contractDenumirea expertului persoană juridică autorizată/persoană fizică atestată (numele şi nr. ştampilei)Nr. contului expertului deschis la trezorerie
    - mii lei - (inclusiv TVA)- sumă echivalentă în euro - (exclusiv TVA)
    0123456789
                       
                       
                       
                       
    TOTAL:     xxxx
     Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi   exactitatea datelor înscrise.                                 Preşedinte/Primar general,                                 .........................                                           L.S.     Direcţia tehnică-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe              Director Director      ......................... ...............................-----*1) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică.*2) Procesele-verbale de recepţie se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.*3) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*4) Conform art. 6 alin.(2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. col. 9 = (col. 3 x col. 8)/100
   +  Anexa 13(Anexa nr. 13 la normele metodologice)    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI                                                             Aprobat                                                             ───────                                                             Ministru,                                                             .........                              NOTĂ DE FUNDAMENTARE                           pe luna ........ anul .......    pentru deschiderea de credite bugetare privind finanţarea cheltuielilor       pentru expertizarea tehnică, aferente locuinţelor proprietate privată        a persoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţă┌────┬────────────┬────────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐│Nr. │Consiliul │Nr. şi data cen-│Număr │Suma din transferuri de la ││crt.│judeţean/ │tralizatorului │clădiri de │ bugetul de stat*1) ││ │Consiliul │deconturilor │locuit ├──────────────┬───────────────┤│ │General al │justificative │expertizate│ Solicitată │ Aprobată ││ │Municipiului│înregistrat la │tehnic │ de Consiliul │ - mii lei - ││ │Bucureşti │Ministerul │ │ judeţean/ │ ││ │ │Dezvoltării │ │ Consiliul │ ││ │ │Regionale şi │ │ General al │ ││ │ │Turismului │ │ Municipiului │ ││ │ │ │ │ Bucureşti │ ││ │ │ │ │ - mii lei - │ │├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┴────────────┼────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────┴────────────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┘                               Secretar de stat,                               ..................      Direcţia tehnică Direcţia generală economică      în construcţii şi administrativ         Director Director general,   ......................... ............................-----*1) Finanţarea se asigură conform art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulteriare.  +  Anexa 14(Anexa nr. 14 la normele metodologice)Consiliul Judeţean ............./Consiliul General al Municipiului BucureştiNr. ...... din .............Către,PROPRIETAR/ASOCIAŢIA DE PROPRIETARIlocalitatea ........., judeţul ........., str. ................, nr. ....,bl. .., sector ........, cod poştal ............Conform Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare,prin prezenta vă notificăm:1. Construcţia cu destinaţia de locuinţă din localitatea ........., str. ......., nr. ..., judeţul ......., a fost expertizată tehnic în anul ...........Raportul de expertiză tehnică întocmit de expertul tehnic atestat pentru cerinţa de calitate - rezistenţă şi stabilitate ...... /(numele expertului şi nr. ştampilei) .........., încadrează construcţia în clasa ....... de risc seismic*1).2. Pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, conform art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice şi asociaţiile de proprietari precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţia sunt obligaţi să procedeze, în condiţiile ordonanţei, la:- aprobarea deciziei de intervenţie;- proiectarea lucrărilor de intervenţie;- executarea lucrărilor de intervenţie.3. Proprietarii, persoane fizice sau juridice precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice care au în administrare construcţia de la adresa sus-menţionată îşi asumă riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor, în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale privind continuarea acţiunilor pentru reducerea riscului seismic al construcţiei.Preşedinte/Primar general...........................-----*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007, în temeiul art. II din Legea nr. 195/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007. Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată în 2007, a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011.*1) Clasele de risc seismic sunt definite la pct. 8 - Evaluarea finală şi formularea concluziilor, subpunctul 8.1 - Aspecte generale ale activităţii de evaluare, alin. (5) din Codul de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008, aprobat prin Ordinul ministerului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 1 octombrie 2009.  +  Anexa 15(Anexa nr. 15 la normele metodologice)ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea ......., Judeţul(sector) .................,Str: ............, nr. ..., bl. ... cod poştal ........Cod fiscal: ...............Nr. ......... din .........VERIFICAT:────────────────(numele, funcţia, data şi semnătura persoaneidesemnate, prin dispoziţie, din aparatulpropriu de specialitate al primarului)HOTĂRÂREA*1)asociaţiei de proprietari- conţinut cadru -Luând la cunoştinţă prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare,în baza Raportului de expertiză tehnică din anul ....., şi după caz, a Notei tehnice justificative prin care expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială de calitate - rezistenţă mecanică şi stabilitate .........../(numele expertului şi nrumărul ştampilei) ..... încadrează construcţia cu destinaţia de locuinţă de la adresa sus-menţionatăîn şedinţa din ........., adunarea generală a proprietarilor, legal constituită,HOTĂRĂŞTE:Se aprobă decizia de intervenţie fundamentată în Raportul de expertiză tehnică şi continuarea acţiunilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare a construcţiei cu destinaţia de locuinţă, conform Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare.Preşedinte.....................(numele şi semnătura)L.S.NOTĂ:Se anexează la prezenta hotărâre:- Lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire (anexa nr. 6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare);- declaraţiile (anexa nr. 16 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare), pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului referitoare la continuarea, conform Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificărilr şi completările ulterioare, a acţiunilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinţă.────────────*1) Extras din procesul-verbal al adunării generale a proprietarilor, pentru care se solicită autentificarea.*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007 în temeiul art. II din Legea nr. 195/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007.Ulterior Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată în 2007, a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011.  +  Anexa 16(Anexa nr. 16 la normele metodologice)Nr. şi data înregistrării laConsiliul Local .........../Consiliul General al Municipiului BucureştiDECLARAŢIE*1)Subsemnatul(a) ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip: .... seria: ....., nr. ....., eliberat de: ......., la data de: ......, cod numeric personal .........., cu domiciliul în localitatea: ........ judeţul/sectorul: ..........., str. ..........., nr. .., bl. .., scara: ..., etaj: ..., ap. ....., cod poştal: .............. .în calitate de proprietar persoană fizică/juridică a locuinţei din clădirea situată în localitatea: ......., judeţul/sectorul: ........., str. ........, nr. ....., bl. ....., scara: ....., et. ...., ap. ...., cod poştal: ....., având suprafaţa utilă în proprietate individuală de ....... mp. şi o cotă-parte indiviză din proprietatea comună de .........% conform actului de proprietate tip: ..... seria: ... nr.: ....., emis de ......, la data de: .... şi transcris cu nr. ..... din ...... la Judecătoria ........./nr. topografic ......... nr. carte funciară ....... Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară ............., pentru construcţia cu destinaţia de locuinţă situată în raza de activitate a acestuia,şi/sau:în calitate de proprietar persoană fizică/juridică a spaţiului cu altă destinaţie ......./(denumirea) .......... din clădirea de la adresa sus-menţionată având suprafaţa utilă în proprietate individuală de ....... mp şi o cotă-parte indiviză din proprietatea comună de .........% conform actului de proprietate tip: ..... seria: ... nr.: ....., emis de ......, la data de: .... şi transcris cu nr. ..... din ...... la judecătoria ........./nr. topografic ......... nr. carte funciară ....... Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară ............ pentru construcţia cu destinaţia de locuinţă situată în raza de activitate a acestuia,nominalizat la poziţia ...... din Lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire (anexa nr. 6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare) întocmită de asociaţia de proprietari,declar pe proprie răspundere:1. Am luat la cunoştinţă de: a) concluziile fundamentate în Raportul de expertiză tehnică şi, după caz, în Norma tehnică justificativă, din care rezultă încadrarea în clasa I de risc seismic a clădirii: b) Hotărârea adunării generale a proprietarilor din data de ......, privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru continuarea acţiunilor de proiectare şi executare a lucrărilor de intervenţie la clădire. c) prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare.2. Mă angajez să continui, în condiţiile ordonanţei, acţiunile pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinţă.Am luat la cunoştinţă faptul că declararea unor date nereale, în scopul vădit de a obţine foloase necuvenite, constituie infracţiune care se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal, inclusiv faptul că tentativa se pedepseşte.Data întocmirii ..........Proprietar...............-----*1) Se solicită autentificare.*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007 în temeiul art. II din Legea nr. 195/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007.Ulterior Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată în 2007, a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011.  +  Anexa 17(Anexa nr. 17 la normele metodologice)Consiliul Judeţean ......................./Consiliul General al Municipiului BucureştiNr. ....... din .............CENTRALIZAREconstrucţii cu destinaţia de locuinţămultietajate încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintăpericol public şi estimare cheltuieli proiectare lucrări de intervenţiepentru anul ..................
    Nr. crt.LocalitateaAnul construiriiRegimul de înălţime  S + P + ... ENumăr de apartamenteNumăr de tronsoaneSuprafaţa construită desfăşurată  - mp -Cota-parte *2) din proprietatea comună  - % -Estimarea cheltuielilor de proiectare, lucrări de intervenţie - mii lei -
    Adresa imobilului*1)unicatidenticelocuinţespaţii cu altă destinaţieTotal (inclusiv TVA)din care: sume necesare din transferuri de la bugetul de stat*3)
    01234567891011
                           
                           
    TOTAL:              
      Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi    exactitatea datelor înscrise.                      Preşedinte/Primar general                      .........................       Direcţia tehnică - investiţii Direcţia economică-buget-finanţe                Director, Director,       ............................. ..................................                                        Vizat:                                        ──────                          Direcţia regională în construcţii/                    Direcţia regională în construcţii Bucureşti-Ilfov                                        Director                                ........................-----*1) Se anexează sinteza Raportului de expertiză tehnică.*2) Cota de proprietate din proprietatea comună a imobilului, care revine locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*3) Finanţarea se asigură conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare col. 11 = (col. 9 x col. 10)/100.
   +  Anexa 18(Anexa nr. 18 la normele metodologice)Consiliul Judeţean .................../Consiliul General al Municipului BucureştiNr. ....... din .............Către,PROPRIETAR/ASOCIAŢIA DE PROPRIETARIlocalitatea ........, judeţul......, str. ........nr. ..., bl. ..., sectorul ......, cod poştal ......Conform art. 4 alin. (3) lit. c) ultimul paragraf din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare,prin prezenta vă notificăm:1. Construcţia cu destinaţia de locuinţă din localitatea ................, str. ......, nr. ......, judeţul .........., a fost expertizată tehnic în anul ...........Raportul de expertiză tehnică, şi după caz, Nota tehnică justificativă, întocmite de expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială de calitate-rezistenţă mecanică şi stabilitate ............./(numele expertului şi numărul ştampilei)......, încadrează construcţia în clasa I de risc seismic*1).2. Conform art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare, construcţia cu destinaţia de locuinţă de la adresa sus-menţionată a fost inclusă, pe criterii tehnice, în categoria construcţiilor cu destinaţia de locuinţe multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public şi nominalizată la poziţia ........ din anexa la Hotărârea Guvernului nr. ...../...... prin care se aprobă Programul de acţiuni pe anul ............ pentru proiectarea/executarea lucrărilor de intervenţie.3. În vederea constituirii asociaţiei conform art. 8 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea procedurii de achiziţie publică privind atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie, respectiv privind atribuirea contractului de executare a lucrărilor de intervenţie, respectiv privind atribuirea contractului de executare a lucrărilor de intervenţie, va rugăm să prezentaţi documentele nominalizate la art. 39 alin. (8) lit. b) sau, după caz, lit. c) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare.4. Proprietarii persoane fizice sau juridice, precum şi, după caz, persoanele juridice care au în administrare construcţia de la adresa sus-menţionată îşi asumă riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor, în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare la construcţia cu destinaţia de locuinţă.Preşedinte/Primar general,.................................----------*1) Clasele de risc seismic sunt definite la pct. 8 - Evaluarea finală şi formularea concluziilor subpunctul 8.1 - Aspecte generale ale activităţii de evaluare alin. (5) din Codul de proiectare seismică - partea III - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 1 octombrie 2009.*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007, în temeiul art. II din Legea nr. 195/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007.Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată în 2007, a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011.  +  Anexa 19(Anexa nr. 19 la normele metodologice)Nr. şi data înregistrării laConsiliul Local ...................../Consiliul Local al Municipiului BucureştiDocumentaţia de avizarepentru lucrări de intervenţii a fost aprobatăprin Hotărârea Consiliului Local ............,respectiv a CGMB nr. ......... din ........Sinteza documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţieConform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare, construcţia cu destinaţia de locuinţă, multietajată, amplasată în judeţul ............., localitatea ................, str. ................. nr. ......, încadrată prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public a fost nominalizată la poziţia ........... din anexa la Hotărârea Guvernului nr. ....../........, prin care se aprobă Programul de acţiuni pe anul ............ pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie.1. Date generale- Autoritatea contractantă: ......................- Beneficiar: ....................................- Proiectant: ....................................Nr. proiect: nr. .....................Denumirea proiectului: Lucrări de intervenţie la construcţia cu destinaţia de locuinţă din judeţul (sectorul) .............., localitatea ................., str. ................ nr. .......Faza: Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţieExpert tehnic atestat: .................................Verificator atestat pentru cerinţa A1: .................2. Date tehniceNr. de niveluri: S+P+........EAnul construirii: .............Aria desfăşurată (Ad): ......... mp┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐│ Structura funcţională a imobilului: │Suprafaţa│ Cota-parte ││ │ utilă │ indiviză din ││ │ (mp) │ proprietatea ││ │ │ comună (%) │├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤│A. Spaţii cu destinaţia de locuinţă nr. apart. ...│ │ ││din care: │ │ ││- proprietate privată persoane fizice nr. apart. ...│ │ ││- în proprietatea sau în administrarea │ │ ││ instituţiilor publice nr. apart. ...│ │ ││- în proprietatea sau în administrarea │ │ ││ operatorilor economici nr. apart. ...│ │ ││ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤│B. Spaţii cu altă destinaţie │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤│TOTAL: │ │ 100,00 │└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┘3. Devizul general al lucrărilor de intervenţie┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┐│(C+M) - TOTAL │Cotă procentuală din valoarea C+M│ Indici ││din care: │ % │ mii lei/mp Ad │├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤│ Rezistenţă │ │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤│ Arhitectură │ │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤│ Instalaţii │ │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤│ Organizare de şantier │ │ │└───────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────┘4. Soluţia de intervenţie4.1. Descrierea soluţiei4.2. Implicaţii în realizarea soluţiei de intervenţie5. Gradul de asigurare la acţiuni seismice după consolidare - gradul de asigurare structurală seismică R(3)R(3) (min) = .......... (conform Codului de proiectare seismică P100)6. Durata de realizare a lucrărilor de intervenţie............. luni calendaristice7. Finanţarea lucrărilor de intervenţiedin valoarea totală a lucrărilor de C+M:- ............ % se finanţează din transferuri de la bugetul de stat conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare;- ............ % se finanţează din bugetele locale conform art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare;- .......... % se finanţează din bugetul de stat, bugetele locale sau venituri extrabugetare conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994*), republicată*), cu modificările şi completările ulterioare;- ............ % se finanţează din fondurile proprii ale operatorilor economici conform art. 8 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare;- ............ % se finanţează din sursele proprii ale proprietarilor persoane fizice şi juridice, conform art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare;- ............ % se finanţează din bugetele locale conform art. 8 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare.8. Avize şi acorduri8.1. Certificat de urbanism nr. ........ din ........ emis de ..............
    8.2. Solicitări de avize conform certificatului de urbanism:Nr. de înregistrare la instituţia care urmează să emită avizulNr. avizului/data
         
         
         
  9. Lista de semnăturiProiectant,                                    Asociaţia de proprietari                                                           Preşedinte,.............................                         .........................(persoana juridică autorizată)                                           VIZAT:                                          ------                                     .....................                         Expert tehnic atestat: .............................                                                   (nume, ştampilă şi semnătură)                                       Luat în evidenţă                                        ----------------                    din punctul de vedere al aplicării Legii nr. 10/1995                    privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,                                        Direcţia regională în                    construcţii/Direcţia regională în construcţii Bucureşti-Ilfov                                        Director,                                     .....................Data .............----------*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007, în temeiul art. II din Legea nr. 195/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007.Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată în 2007, a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011.
   +  Anexa 20(Anexa nr. 20 la normele metodologice)    Judeţul .............../Municipiul Bucureşti    Consiliul Local ............................    Nr. ....... din .............                              DECONT JUSTIFICATIV                   pe luna ............... anul .............              pentru plata din transferuri de la bugetul de stat a                  cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor      de intervenţie la construcţii cu destinaţia de locuinţă multietaje      încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
    Nr. crt.Adresa imobilului*1)Contract pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie*2)Nr. şi data procesului-verbal*3) de recepţie proiect pentru lucrări de intervenţieCota-parte*4) de proprietate indiviză  - % -Sume solicitate din transferuri de la bugetul de stat*5) - mii lei -
    Nr./data contractului înregistrat la consiliul localPreţ contractDenumirea proiectantului persoană juridicăNr. contului proiectantului deschis la trezorerie
    - mii lei - (inclusiv TVA)- sumă echivalentă în euro - (exclusiv TVA)
    0123456789
                       
                       
    TOTAL:     xxxx
      Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şiexactitatea datelor înscrise.                                  Primar,                               ............     Direcţia tehnică-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe              Director, Director,      ......................... ..............................                                   Vizat                                   -----                           Control financiar preventiv                           ...........................----------*1) Construcţii cu destinaţia de locuinţă multietajate, nominalizate în programe anuale de acţiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.*2) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică.*3) Procesele-verbale de recepţie se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.*4) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*5) Conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; col. 9 = (col. 3 x col. 8)/100.
   +  Anexa 21(Anexa nr. 21 la normele metodologice)Consiliul Judeţean..............Consiliul General al Municipioului BucureştiNr. ...... din ...........CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVEpe luna ............... anul ...........pentru plata din transferuri de la bugetul de stat a cheltuielilor privindproiectarea lucrărilor de intervenţie, aferentelocuinţelor proprietate privată apersoanelor fizice din construcţiile cu destinaţia de locuinţămultietaje încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
    Nr. crt.LocalitateContract pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie*2)Nr. şi data procesului-verbal*3) de recepţie proiect pentru lucrări de intervenţieCota-parte*4) de proprietate indiviză - % -Sume solicitate din transferuri de la bugetul de stat*5) - mii lei -
    Adresa imobilului*1)Nr./data contractului înregistrat la consiliul localPreţ contractDenumirea proiectantului persoană juridicăNr. contului proiectantului deschis la trezorerie
    - mii lei - (inclusiv TVA)- sumă echivalentă în euro - (exclusiv TVA)
    0123456789
                       
                       
    TOTAL:     xxxx
  Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.                                           Preşedinte/Primar general                                                  ........................Direcţia tehnică-investiţii                             Direcţia economică-buget-finanţeDirector,                                                              Director,..........................                                         .......................----------*1) Construcţii cu destinaţia de locuinţă multietajate, nominalizate în programe anuale de acţiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.*2) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică.*3) Procesele-verbale de recepţie se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.*4) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*5) Conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; col. 9 = (col. 3 x col. 8)/100.
   +  Anexa 22(Anexa nr. 22 la normele metodologice)    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI                                                      Aprobat,                                                      --------                                                      Ministru                                                   ..............                              NOTĂ DE FUNDAMENTARE                           pe luna ...... anul ......           pentru deschiderea de credite bugetare privind finanţarea                  cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor      de intervenţie la construcţii cu destinaţia de locuinţă multietaje      încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
    Nr. crt.Consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului BucureştiNr. şi data centralizatorului deconturilor justificative înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi TurismuluiNumărul de clădiri de locuit cu proiecte pentru lucrări de intervenţieSuma de transferuri de la bugetul de stat*1)
    Solicitată de consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti  - mii lei -Aprobată  - mii lei -
    012345
               
               
               
    TOTAL:      
                                  Secretar de stat                            ........................           Direcţia tehnică Direcţia generală economică            în construcţii şi administrativ               Director, Director general,         ..................... .....................----------*1) Finanţarea se asigură conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa 23(Anexa nr. 23 la normele metodologice)Consiliul Judeţean ............../Consiliul General al Municipiului BucureştiNr. ...... din ...........                                  CENTRALIZARE                     Construcţii cu destinaţia de locuinţă      multietajate încadrate în clasa I de risc seismic şi care reprezintă pericol public şi estimare cheltuieli pentru executare lucrări de intervenţie                               pentru anul ......
    Nr. crt.LocalitateaAnul construiriiRegimul de înălţime S + P + ... ENumăr de apartamenteNumăr de tronsoaneSuprafaţa construită desfăşurată - mp -Cota-parte*2) din proprietatea comună  - % -Estimarea cheltuielilor de executare a lucrărilor de intervenţie  - mii lei -
    Adresa imobilului*1)unicatidenticelocuinţespaţii cu altă destinaţieTotal (inclusiv TVA)din care: sume necesare din transferuri de la bugetul de stat*3)
    01234567891011
                           
                           
    TOTAL:                
      Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şiexactitatea datelor înscrise.                            Preşedinte/Primar general                            ........................    Direcţia tehnică-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe             Director, Director,    .......................... .......................                                    Vizat:                                    ------                             Direcţia regională în         construcţii/Direcţia regională în construcţii Bucureşti-Ilfov                                   Director,                            .......................---------*1) Se anexează sinteza studiului de fezabilitate.*2) Cota de proprietate din proprietatea comună a imobilului, care revine locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*3) Finanţarea se asigură conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, col. 11 = (col. 9 x col. 10)/100.
   +  Anexa 24(Anexa nr. 24 la normele metodologice)Judeţul ................./Municipiul BucureştiConsiliul Local .....................Nr. ...... din ...........                              DECONT JUSTIFICATIV                       pe luna .......... anul .........               pentru plata din transferuri de la bugetul de stat          a cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenţie        la construcţii cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate           în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
    Nr. crt.Adresa imobilului*1)Contracte pentru executarea lucrărilor de intervenţie*2)Situaţia cumulată la finele lunii pentru care s-a întocmit decontul justificativCota-parte*5) de proprietate indiviză  - % -Sume solicitate din transferuri de la bugetul de stat*6)  - mii lei -
    Nr./data contractului înregistrat la consiliul localPreţ contractDenumirea executantului persoană juridicăNr. contului executantului deschis la trezorerieValoarea lucrărilor executate*3), cumulat de la semnarea contractului - sumă echivalentă în euro -din care: lucrări executate3) în luna pentru care s-a întocmit decontul justificativTransferuri de la bugetul de stat în anul curent  - mii lei -Plăţi efectuate în anul curent  - mii lei -Sold*4) - mii lei -
    - mii lei - (inclusiv TVA)- suma echivalentă în euro - (exclusiv TVA)Nr. şi data înregistrării situaţiei de lucrări la consiliul local- mii lei -  (inclusiv TVA)- suma echivalentă în euro - (exclusiv TVA)
    0123456789101112131415
                                   
                                   
    TOTAL:       xx   x           x
      col. 2 = Nr./data contractului înregistrat la consiliul local    col. 3 = -mil lei- (inclusiv TVA)    col. 4 = - suma echivalentă în euro - (exclusiv TVA)    col. 5 = Denumirea executantului persoană juridică    col. 6 = Nr. contului executantului deschis la trezorerie    col. 7 = Valoarea lucrărilor executate*3), cumulat de la semnarea             contractului - sumă echivalentă în euro -    col. 8 = Nr. şi data înregistrării situaţiei de lucrări la consiliul local    col. 9 = - mii lei - (inclusiv TVA)    col. 10 = - suma echivalentă în euro - (exclusiv TVA)    col. 11 = Transferuri de la bugetul de stat în anul curent - mii lei -    col. 12 = Plăţi efectuate în anul curent - mii lei -    col. 13 = Sold*4) - mii lei -    Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şiexactitatea datelor înscrise.                                     Primar                                  ............    Direcţia tehnică-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe             Director, Director,    .......................... .......................                                     Vizat:                                     ------                          Control financiar preventiv                            ........................---------*1) Construcţii cu destinaţia de locuinţă multietajate, nominalizate în programe anuale de acţiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.*2) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică.*3) Valoarea lucrărilor stabilită pe baza situaţiilor de plată pentru lucrări de intervenţie real executate, întocmite şi verificate în condiţiile legii; Col. 7≤ Col. 4.*4) col. 13 = col. 11 - col. 12.*5) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*6) Conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, col. 15 = (col. 9 x col. 14)/100 - col. 13.
   +  Anexa 25(Anexa nr. 25 la normele metodologice)Consiliul Judeţean ............../Consiliul General al Municipiului BucureştiNr. ...... din ...........                   CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE                       pe luna ........... anul ........       pentru plata din transferuri de la bugetul de stat a cheltuielilor    privind executarea lucrărilor de intervenţie la construcţii cu destinaţia         de locuinţă multietajate încadrate în clasa I de risc seismic                        şi care prezintă pericol public
    Nr. crt.Adresa imobilului*1)Contracte pentru executarea lucrărilor de intervenţie*2)Situaţia cumulată la finele lunii pentru care s-a întocmit decontul justificativCota-parte*5) de proprietate indiviză  - % -Sume solicitate din transferuri de la bugetul de stat*6)  - mii lei -
    Nr./data contractului înregistrat la consiliul local/Consiliul General al Municipiului BucureştiPreţ contractDenumirea executantului persoană juridicăNr. contului executantului deschis la trezorerieValoarea lucrărilor executate*3), cumulat de la semnarea contractului - sumă echivalentă în euro -din care: lucrări executate*3) în luna pentru care s-a întocmit decontul justificativTransferuri de la bugetul de stat în anul curent  - mii lei -Plăţi efectuate în anul curent  - mii lei -Sold *4) - mii lei -
    - mii lei - (inclusiv TVA)- suma echivalentă în euro - (exclusiv TVA)Nr. şi data înregistrării situaţiei de lucrări la consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti- mii lei -  (inclusiv TVA)- suma echivalentă în euro - (exclusiv TVA)
    0123456789101112131415
                                   
                                   
    TOTAL:       xx   x           x
      col. 2 = Nr./data contractului înregistrat la consiliul local/Consiliul             General al Municipiului Bucureşti    col. 3 = -mil lei- (inclusiv TVA)    col. 4 = suma echivalentă în euro - (exclusiv TVA)    col. 5 = Denumirea executantului persoană juridică    col. 6 = Nr. contului executantului deschis la trezorerie    col. 7 = Valoarea lucrărilor executate*3), cumulat de la semnarea             contractului - suma echivalentă în euro -    col. 8 = Nr. şi data înregistrării situaţiei de lucrări la Consiliul             Local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti    col. 9 = - mii lei - (inclusiv TVA)    col. 10 = - suma echivalentă în euro - (exclusiv TVA)    col. 11 = Transferuri de la bugetul de stat în anul curent - mii. lei -    col. 12 = Plăţi efectuate în anul curent - mii. lei -    col. 13 = Sold*4) - mii lei -    Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şiexactitatea datelor înscrise.                           Preşedinte/Primar General,                               ..................    Direcţia tehnică-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe             Director, Director,    .......................... .......................-----------*1) Clădiri cu destinaţia de locuinţă multietajate, nominalizate în programe anuale de acţiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.*2) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică.*3) Valoarea lucrărilor stabilită pe baza situaţiilor de plată pentru lucrări de consolidare real executate, întocmite şi verificate în condiţiile legii; col. 7≤ col. 4.*4) col. 13 = col. 11 - col. 12*5) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*6) Conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; col. 15 = (col. 9 x col. 14) / 100 - col. 13.
   +  Anexa 26(Anexa nr. 26 la normele metodologice)MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI                                                            Aprobat                                                            --------                                                            Ministru,                                                         ...............                              NOTĂ DE FUNDAMENTARE                           pe luna ...... anul ......           pentru deschiderea de credite bugetare privind finanţarea          cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de intervenţie la          construcţii cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate                           în clasa I de risc seismic                        şi care prezintă pericol public
    Nr. crt.Consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului BucureştiNr. şi data centralizatorului deconturilor justificative înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi TurismuluiNumărul de construcţii cu destinaţia de locuinţă cu situaţii de plată pentru lucrări de intervenţieSuma de transferuri de la bugetul de stat*1)
    Solicitată de consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti  - mii lei -Aprobată  - mii lei -
    012345
               
               
               
    TOTA L:      
                                  Secretar de stat                            ........................       Direcţia tehnică Direcţia generală economică        în construcţii şi administrativ           Director, .......................        ................------------*1) Finanţarea se asigură conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa 27(Anexa nr. 27 la normele metodologice)Nr. şi data înregistrării laConsiliul local ..................../Consiliul General al Municipiului BucureştiCONTRACTnr. ..... din .............pentru restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate dintransferuri de la bugetul de statprivind execuţia lucrărilor de intervenţie- conţinut cadru -  +  Articolul 1Părţile contractanteÎntre:1. primarul municipiului/oraşului, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti ...(nume şi prenume)...., în calitate de şi denumit în continuare autoritate contractantă,pe de o parte,şi....(nume şi prenume)...., proprietar al locuinţei, persoană fizică, din imobilul situat în: localitatea ............. judeţul/sectorul: .............., str. ................, nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., legitimat cu act de identitate tip ...... seria ...... nr. .......... eliberat la data de ............ de către ..................., cod numeric personal ................., deţinător al actului de proprietate tip: seria ....., nr. ............., emis de: ............, la data de: ............, nr. topografic ......... nr. de înregistrare în cartea funciară ........... deschisă la Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară ............. pentru construcţia cu destinaţia de locuinţă situată în raza de activitate a acestuia, în calitate de şi denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte,a intervenit prezentul contract.  +  Articolul 2Obiectul contractului îl constituie finanţarea executării lucrărilor de intervenţie la construcţia cu destinaţia de locuinţă multietajată, de la adresa înscrisă la art. 1 - construcţie încadrată în clasa I de risc seismic, care prezintă pericol public şi este nominalizată în programul anual de acţiuni pe anul ........, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ...../............., precum şi recuperarea cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat, în condiţiile şi cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă.----------- Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007, în temeiul art. II din Legea nr. 195/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007.Ulterior, Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată în 2007, a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011.  +  Articolul 3Suma din preţul contractului de executare a lucrărilor de intervenţie, ce revine beneficiarului pentru finanţarea, în condiţiile Ordonanţei, a cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de intervenţie, determinată din preţul contractului proporţional cu cota-parte indiviză de ............% deţinută de beneficiar din proprietatea comună din cadrul condominiului, este de ............. mii lei, din care TVA ............. mii lei, sumă reprezentând ........... euro.  +  Articolul 4Autoritatea contractantă se obligă:4.1. să asigure, în baza prezentului contract şi în condiţiile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, notarea în partea a IIIa a cărţii funciare a construcţiei cu destinaţia de locuinţă multietajate, de la adresa înscrisă la art. 1, inclusă în programul anual de acţiuni pe anul ....., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ...../............., a următoarelor menţiuni privind: a) dreptul de creanţă constituit în favoarea autorităţii administraţiei publice locale pentru suma stabilită în euro la art. 3 din prezentul contract, ce urmează a fi restituită pentru executarea lucrărilor de intervenţie finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile Ordonanţei şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a Ordonanţei; b) interdicţia de înstrăinare a locuinţei/apartamentului proprietatea ...................... în cartea funciară a Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară ........................... .În condiţiile art. 15 din Ordonanţă, pentru locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice dobândite în condiţiile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, notarea menţiunilor prevăzute la lit. a) şi b) în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului se realizează odată cu dobândirea dreptului de proprietate.4.2. să asigure: a) diriginte de şantier autorizat; b) verificarea şi decontarea prin personal de specialitate autorizat a lucrărilor real executate în baza documentaţiei tehnico-economice legal aprobate; c) stabilirea situaţiei valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate şi repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de intervenţie, proporţional cu cotaparte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului; d) evidenţa, calcularea şi încasarea ratelor lunare şi urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanţi; e) virarea sumelor încasate din rate lunare, precum şi a celor aferente ratelor rămase de achitat şi actualizate la data înstrăinării, în contul de venituri al bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, deschis la Trezoreria Statului, pentru finanţarea în continuare a acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă;4.3. să verifice declaraţiile de venituri nete, să acorde, în condiţiile legii, viza de control financiar preventiv şi să aprobe, conform Ordonanţei, referatele lunare (anexa nr. 29 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei);4.4. să solicite radierea notării dreptului de creanţă numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.  +  Articolul 5Beneficiarul se obligă:5.1. să respecte întocmai prevederile prezentului contract;5.2. să restituie, la terminarea lucrărilor de consolidare, sumele datorate corespunzător cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat şi, după caz, de la bugetul local, pentru executarea lucrărilor de intervenţie, în baza graficului întocmit de autoritatea contractantă, în rate lunare egale în lei, fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepţiei terminării lucrărilor de intervenţie; suma de plată poate fi restituită integral sau parţial de către proprietar în orice moment anterior scadenţei, cu respectarea următoarelor precizări: a) graficul de restituire a sumelor, la data recepţiei la terminarea lucrărilor de intervenţie, va constitui anexă, care va face parte integrantă din prezentul contract; b) ratele lunare scadente se vor plăti până la ultima zi lucrătoare a lunii următoare, fără vreo înştiinţare prealabilă, prima rată scadentă fiind în luna următoare datei admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare; plata se face la casieria din sediul ......................; c) în cazul întârzierii la plată a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se vor calcula majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare de ........%, stabilită în condiţiile legii pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;5.3. să suporte toate cheltuielile efectuate de autoritatea contractantă pentru urmărirea debitorului şi recuperarea sumelor datorate;5.4. să completeze, pentru fiecare rată lunară scadentă, declaraţia de venituri nete (anexa nr. 28 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei), pe propria răspundere, pe care o va înregistra la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare în cazul în care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; pe perioadele în care realizează aceste venituri este scutit de la plata ratelor lunare, obligaţia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenţie diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare;5.5. să ramburseze integral ratele neachitate, actualizate la data înstrăinării, conform evidenţei consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. În cazul înstrăinării, în decurs de 25 de ani de la recepţia terminării lucrărilor de consolidare, a locuinţei proprietate privată la care s-au executat lucrări de intervenţie finanţate prin transferuri de la bugetul de stat, actualizarea se efectuează în funcţie de indicele preţurilor de consum total al populaţiei, publicat lunar de către Institutul Naţional de Statistică în Buletinul statistic de preţuri, pentru intervalul cuprins între luna de referinţă a recepţiei la terminarea lucrărilor de intervenţie şi luna actualizării ratelor neachitate.  +  Articolul 6Actele juridice de înstrăinare, încheiate cu încălcarea prevederilor art. 12 din Ordonanţă, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credinţă neputând fi invocată în astfel de cazuri.  +  Articolul 7Autoritatea contractantă nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de beneficiar (declaraţii de venituri nete, act de identitate, act de proprietate, altele asemenea).  +  Articolul 8Relaţiile reciproce dintre părţile contractante, nereglementate de prezentul contract, sunt supuse regulilor generale de creditare şi legilor române.  +  Articolul 9Litigiile de orice fel dintre părţile contractante ce nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.  +  Articolul 10Prezentul contract: a) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de intrevenţie şi îşi încetează valabilitatea odată cu radierea, în condiţiile Ordonanţei, a notării dreptului de creanţă; b) are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu, conform art. 11 alin. (2) din Ordonanţă, autoritatea contractantă având dreptul să solicite investirea prezentului contract cu formulă executorie.  +  Articolul 11Fiecare parte semnatară a contractului răspunde, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor conform actelor normative în vigoare a contractului încheiat.  +  Articolul 12Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..........., în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.Autoritatea contractantă                                         BeneficiarPrimar/Primar general,                                 Proprietarul locuinţei, persoană fizică,...............                                                     ..........................  +  Anexa 28(Anexa nr. 28 la normele metodologice)Nr. şi data înregistrării laConsiliul Local........./Consiliul General al Municipiului Bucureşti                          DECLARAŢIE DE VENITURI NETE                      pentru luna ........., anul ........Subsemnatul(a):Numele şi prenumele proprietarului:
                                                 
  Data naşterii:
                   
  Domiciliul:
    Str.                                 Nr.          
                                             
    Bl.         Sc.         Ap.         OP       Sector  
  Localitatea:
                                                 
  Judeţul:
                                 
  Act de identitate:
    Tip     Seria     Nr.               Eliberat de:              
                                             
                            La data de:                
  Cod numeric personal:
                                                 
  în calitate de proprietar persoană fizică al locuinţei din imobilul situat în:Localitatea:
                                                 
  Judeţul:
                                 
                                             
    Bl.         Sc.1         Ap.         OP       Sector
   beneficiind, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuripentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*),cu modificările şi completările ulterioare, de finanţare a cheltuielilor dintransferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenţiela imobil,    declar pe propria răspundere următoarele:1.1. Familia*1) este compusă din ...... persoane, cu acelaşi domiciliu cu almeu înscrise în cartea de imobil şi cu care locuiesc şi gospodărescîmpreună, după cum urmează:
    Nr.  crt.Numele şi prenumeleCalitatea în familie (soţ, soţie, copil, părinţii acestora)Act de identitate (tip, serie, număr, emitent)Cod  numeric  personalData naşterii (zi, lună, an)
    1(proprietarul)        
               
               
               
     
    Total (1) - Număr membri de familie: ..........................
  ---------    *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din5 decembrie 2007, în temeiul art. III din Legea nr. 195/2007 pentru modificareaşi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentrureducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007.    Ulterior, Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată în anul 2007, afost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011.    *1) Prin familie, în sensul Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cumodificările ulterioare, se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilorcare locuiesc şi gospodăresc împreună.    2. 
    VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE ÎN LUNA:     ANUL:        
           
    CodCategoria de venituriActul doveditor*2)Venitul realizat*3) - lei -
  Salariul şi alte drepturi salariale:
    01- pe bază de contract de muncă- adeverinţă eliberată de angajator                  
    02- pe bază de convenţie civilă de prestări servicii- adeverinţă eliberată de angajator                  
    03- salariul asistentului personal al persoanei cu handicap- adeverinţă eliberată de angajator                  
    04- salariul asistentului maternal- adeverinţă eliberată de angajator                  
    05- salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente- adeverinţă eliberată de angajator                  
    06- venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă- adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară                  
    07- indemnizaţia de şomaj- talon de plată                  
    Pensii:
    08- pensia pentru limită de vârstă- talon de pensie                  
    09- pensia anticipată- talon de pensie                  
    10- pensia anticipată parţială- talon de pensie                  
    11- pensia de invaliditate- talon de pensie                  
    12- pensia de urmaş- talon de pensie                  
    Pensii militare:
    13- pensia de serviciu- talon de pensie                  
    14- pensia de invaliditate- talon de pensie                  
    15- pensia de urmaş- talon de pensie                  
    16- pensia I.O.V.R.- talon de pensie                  
    17- indemnizaţia pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la Revoluţia şi pentru urmaşii acestora- talon                  
    18- pensia socială pentru nevăzători- talon de pensie                  
    19- indemnizaţia de însoţitor pentru pensionarii gr. I de invaliditate- talon de pensie                  
  Alte drepturi de asigurări sociale:
    20- indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă- adeverinţă eliberată de angajator                  
    21- indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani- adeverinţă eliberată de angajator sau, după caz, de casa de pensii                  
    22- indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 sau 18 ani- adeverinţă eliberată de angajator                  
    23- indemnizaţia de maternitate- adeverinţă eliberată de angajator sau, după caz, de casa de pensii                  
    Indemnizaţii cu caracter permanent
    24- indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din motive politice- talon de plată                  
    25- indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive politice sau etnice- talon de plată                  
    26- indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război- talon de plată                  
    27- indemnizaţia pentru părinţii persoanelor care au decedat în timpul revoluţiei din 1989- talon de plată                  
    28- indemnizaţia de îngrijire pentru revoluţionarii invalizi de gr. I- talon de plată                  
    29Sumă fixă acordată mamelor eroilor-martiri- talon de plată                  
    30- alocaţia de stat pentru copii- talon de plată/adeverinţă                  
    31- alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii- talon de plată/adeverinţă                  
    32- alocaţia de întreţinere pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii sau persoane- talon de plată/adeverintă                  
    Burse:
    33- pentru elevi- adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ                  
    34- pentru studenţi- adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ                  
    35- ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unor pedepse private de libertate- talon de plată                  
    36- ajutorul social acordat persoanelor cu handicap- talon de plată                  
    37- ajutorul social lunar pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu- adeverinţă eliberată de centrul militar                   
       
    Total (2) - Total venituri permanente nete realizate: (rd. 01 + ... + rd. 37) (lei)
  3. 
    VENITURI NETE ANUALE REALIZATE DIN:
                           
    Poz.Surse de venit*4)Actul doveditorVenitul realizat*5)  (lei)
    1                      
                           
                           
       
    Total (3) venituri nete anuale: (poz. 1 + .....) (lei)  
  4.
    VENITUL MEDIU LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE:(T (2) + T (3) /12 luni)                  
    T(1)                  
  ---------    *2) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei.    *3) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a        acestora.    *4) Vânzări terenuri, clădiri, închirieri, alte surse de venit.    *5) Se înscriu veniturile realizate în anul curent.    Subsemnatul/a ......................., cunoscând prevederile art. 292 dinCodul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspunderecă datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.     Data ..............                             Proprietar,                          ................
   +  Anexa 29(Anexa nr. 29 la normele metodologice)Consiliul Local.........../---------------------------Consiliul General al Municipiului BucureştiREFERATAprobat--------Primar/Primar General........................Subsemnatul ....... (numele, funcţia, persoanei desemnate, prin dispoziţie, din aparatul propriu de specialitate al primarului) ....., ca urmare a verificării: declaraţiei pe propria răspundere înregistrate la Consiliul Local ......./ Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu nr. ....... din ....... şi a documentelor anexate, prezentate de către proprietarul locuinţei, persoană fizică ......................, semnatar al Contractului nr. ........ din ......... pentru restituirea sumelor cheltuite din transferuri de la bugetul de stat privind executarea lucrărilor de intervenţie la construcţia cu destinaţie de locuinţă multietajată încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, situată în localitatea ..........., str. ............, nr. ........, judeţul/sectorul ............,am constatat că venitul meu mediu net lunar pe membru de familie de .............. lei, în luna ........... anul ....... se situează sub/peste câştigul salarial mediu net lunar pe economie de ............... lei, comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna ......, anul ........., astfel căproprietarul locuinţei beneficiază/nu beneficiază de scutirea de la plata ratei lunare de ...... lei, pentru luna ....., anul ......, conform art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), cu modificările şi completările ulterioare.────────────*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007, în temeiul art. II din Legea nr. 195/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007.Ulterior, Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată în 2007, a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011.    Data: .............               Verificat: Întocmit               ---------- --------      Direcţia economică-buget-finanţe               Director, ..................             ............ (data şi semnătura)                                Vizat:                                ------                       Control financiar preventiv                        ....................  +  Anexa 30(Anexa nr. 30 la normele metodologice)Nr. şi data înregistrării laConsiliul Local ............................/Consiliul General al Municipiului BucureştiCONVENŢIE CIVILĂ ÎN VEDEREA CONSTITUIRIIUNEI ASOCIERI- conţinut-cadru -În scopul contractării serviciilor (expertizarea tehnica sau proiectarea lucrărilor de intervenţie), respectiv executarea lucrărilor de intervenţie,în conformitate cu art. 8 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru constituirea asociaţiei,între:● autoritatea contractantă, reprezentată prin ........................., primarul municipiului/oraşului, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, ca autoritate executivă a administraţiei publice locale;● asociaţia de proprietari, legal constituită ca persoană juridică, reprezentată prin .................., preşedintele asociaţiei; şi,● după caz, proprietarii persoane fizice şi juridice care, potrivit ordonanţei, finanţează din surse proprii acţiunile pentru reducerea riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinţă,se încheie prezenta convenţie civilă.1. Prin convenţia civilă de constituire a asociaţiei se stabilesc, în condiţiile şi cu respectarea ordonanţei şi a celorlalte acte normative în domeniu: a) proprietarii, destinaţia spaţiilor din clădire şi cotele-părţi indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăţi individuale, conform actelor de proprietate intabulate în cartea funciară; b) sursele de finanţare asigurate, în condiţiile ordonanţei, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor; c) obligaţiile în sarcina fiecărei părţi, conform ordonanţei şi celorlalte acte normative în vigoare, privind:(i) atribuirea, prin procedură de achiziţie publică, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrărilor;(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, precum şi existenţa certificatului de urbanism, respectiv a autorizaţiei de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de intervenţie;(iii) notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a menţiunilor privind:- obligaţiile stabilite prin notificările/renotificările proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. e) din Ordonanţa nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, precum şi, după caz, prin decizia de intervenţie aprobată prin dispoziţie a primarului, prevăzută la art. 4 alin. (4) lit. d) din ordonanţă;- dreptul de creanţă, în baza contractelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. h) din ordonanţă, cu menţionarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar, pentru executarea lucrărilor de intervenţie la imobilele incluse în programele anuale, în condiţiile ordonanţei şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;(iv) derularea contractelor, recepţia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanţare şi pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate şi recuperarea, în condiţiile ordonanţei, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenţie.2. Autoritatea contractantă reprezintă părţile asocierii, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu persoana juridică ce prestează serviciile pentru expertizarea tehnică/proiectarea lucrărilor de intervenţie sau efectuează executarea lucrărilor de intervenţie.3. Fiecare parte semnatară a convenţiei civile răspunde, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor, conform actelor normative în vigoare şi convenţiei încheiate.4. La convenţia civilă se anexează: a) pentru expertizarea tehnică:(i) lista cuprinzând proprietarii şi destinaţia spaţiilor din clădire, actualizată la data încheierii convenţiei (anexa nr. 6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare);(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea, în condiţiile ordonanţei, a expertizării tehnice;(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 6 din ordonanţă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor; b) pentru proiectarea lucrărilor de consolidare:(i) lista cuprinzând proprietarii şi destinaţia spaţiilor, actualizată la data încheierii convenţiei (anexa nr. 6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare);(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie (anexa nr. 15 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare), precum şi declaraţiile proprietarilor (anexa nr. 16 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare), autentificate;(iii) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea proiectării, în condiţiile ordonanţei, în vederea executării lucrărilor de intervenţie;(iv) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 8 din ordonanţă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor; c) pentru executarea lucrărilor de consolidare:(i) lista cuprinzând proprietarii şi destinaţia spaţiilor, actualizată la data încheierii convenţiei (anexa nr. 6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare);(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea, în condiţiile ordonanţei, a executării lucrărilor de intervenţie;(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 8 din ordonanţă, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor;(iv) documentele, potrivit legii, pentru notarea dreptului de creanţă în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului inclus în programele anuale, cu menţionarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar, pentru executarea lucrărilor de intervenţie.5. Convenţia civilă pentru constituirea asociaţiei îşi încetează valabilitatea o dată cu admiterea recepţiei prestării de servicii, respectiv odată cu admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de intervenţie.6. Prezenta convenţie civilă a fost încheiată astăzi ............., în .......... exemplare, câte un exemplar cu valoare de original pentru fiecare parte semnatară.Autoritatea contractantă Asociaţia de proprietari Proprietari*)  Primar/Primar general, Preşedinte,     ............. ............... ..............──────────*) Proprietarii persoane fizice şi juridice, care finanţează, din surse proprii, conform ordonanţei, acţiunile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă.-------