ORDIN nr. 272 din 26 martie 2012privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 272 din 26 martie 2012
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 72 din 19 martie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2012  Văzând referatele de aprobare nr. R.L. 2.447/2012 al Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 644/2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor:- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii" capitolul III "Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012" titlul I "Programele naţionale privind bolile transmisibile" punctul 1 "Programul naţional de imunizare", după titlul "Calendarul de vaccinare 2011" se introduce un nou titlu, "Calendarul naţional de vaccinare 2012", cu următorul cuprins:"Calendarul naţional de vaccinare 2012*)------ Notă *) Se aplică începând cu data de 1 iunie 2012.
  Vârsta recomandată Vaccinul Comentarii
  Primele 24 de ore 2-7 zile Hep B BCG În maternitate
  2 luni DTPa-VPI-Hib-Hep B Medic de familie
  4 luni DTPa-VPI-Hib Medic de familie
  6 luni DTPa-VPI-Hib-Hep B Medic de familie
  12 luni DTPa-VPI-Hib, RRO Medic de familie
  4 ani**) DTPa Medic de familie
  6 ani DTPa-VPI Medic de familie
  7 ani (în clasa I) RRO Medic de familie
  9 ani***) VPI Medic de familie
  14 ani dt Medic de familie
   **) Se realizează în anul 2012 până la epuizarea stocurilor de vaccin
   existent în teritoriu.
   ***) Se realizează până în anul 2014.
  NOTĂ:Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.Abrevieri:DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelularVPI = vaccin polio inactivatHep B = vaccin hepatitic BDTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus BDTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic BRRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreionBCG = vaccin de tip Calmette GuerrindT = vaccin diftero-tetanic pentru adulţi"2. La secţiunea A capitolul III titlul IV "Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 8 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare" titlul "Intervenţii", punctul 1) "Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru" se modifică şi va avea următorul cuprins:"1) Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru: a) prevenţia şi tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie; b) tratamentul bolnavilor cu:b.1) scleroză multiplă;b.2) HTAP;b.3) mucoviscidoză (adulţi şi copii);b.4) boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică);b.5) miastenia gravis;b.6) osteogeneză imperfectă;b.7) boala Fabry;b.8) boala Pompe;b.9) tirozinemie;b.10) epidermoliză buloasă;b.11) sindromul Prader Willi;b.12) mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter);b.13) mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler);b.14) afibrinogenemie congenitală;b.15) sindrom de imunodeficienţă primară.Activităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care realizează intervenţia 1) lit. a) şi lit. b) pct. b1) - b11) sunt prevăzute în secţiunea B.Începând cu trimestrul II al anului 2012, medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip II, mucopolizaharidoză tip I, afibrinogenemie congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară sunt finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."3. La secţiunea B "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate" capitolul IV "Prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice decontate în cadrul programelor naţionale de sănătate" articolul 33, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz, cu excepţia medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu afecţiuni oncologice, cu infecţie HIV/SIDA, cu scleroză multiplă şi pentru stări posttransplant, cuprinşi în programul naţional cu scop curativ pentru care perioada poate fi de până la 90, respectiv 92 de zile, după caz. Pentru persoanele cu infecţie HIV/SIDA, la iniţierea/modificarea schemei de tratament, prescrierea medicamentelor specifice se va face pentru o perioadă de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz. Pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice şi bolnavii cu scleroză multiplă, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea în vedere starea bolnavului la momentul prescrierii şi prognosticul bolii."4. La secţiunea B capitolul VIII "Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012" titlul I "Programe naţionale de sănătate cu scop curativ" punctul 1 "Programul naţional de boli transmisibile" subpunctul 1.1 "Subprogramul de tratament a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere" titlul "Indicatori de evaluare" subtitlul indicatori de eficienţă, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat/an: 29.350 lei;"5. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 1 subpunctul 1.2 "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", titlul "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:- numărul de bolnavi de tuberculoză trataţi: 34.000;2) indicatori de eficienţă:- cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat/an: 409,23 lei."6. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 4 "Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)", titlul "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:- număr de implanturi cohleare: 70;- număr de proteze auditive BAHA: 15;- număr de proteze auditive VIBRANT: 6;2) indicatori de eficienţă:- cost mediu/implant cohlear: 90.000 lei;- cost mediu/proteză auditivă BAHA: 23.500 lei;- cost mediu/proteză auditivă VIBRANT: 41.250 lei."7. La secţiunea B capitolul VIII titlu I punctul 6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare" titlul "Activităţi" subpunctul 2) "asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru:", după litera g) se introduc patru noi litere, literele h) - k), cu următorul cuprins:"h) tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter); i) tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler); j) tratamentul bolnavilor cu afibrinogenemie congenitală; k) tratamentul bolnavilor cu sindrom de imunodeficienţă primară."8. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 6 titlul "Criterii de eligibilitate", după subpunctul 9) se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 9^1)-9^4), cu următorul cuprins:"9^1) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter);9^2) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler);9^3) bolnavii cu diagnostic cert de afibrinogenemie congenitală;9^4) bolnavii cu diagnostic cert de sindrom de imunodeficienţă primară."9. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 6, titlul "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi: 2.300; b) număr de bolnavi cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră: 1.160; c) număr de bolnavi cu hemofilie care necesită intervenţii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante: 38; d) număr de bolnavi cu talasemie: 240; e) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii: 104; f) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii: în puseu acut: 100; g) număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică: 300; h) număr de bolnavi cu miastenia gravis - crize miastenice: 53; i) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă: 37; j) număr de bolnavi cu boala Fabry: 4; k) număr de bolnavi cu boala Pompe: 1; l) număr de bolnavi cu tirozinemie: 1;l^1) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): 6;l^2) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler): 2;l^3) număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală: 1;l^4) număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară: 35; m) număr de bolnavi cu HTAP trataţi: 250; n) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (adulţi): 50; o) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (copii): 262; p) număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă: 83; q) număr de bolnavi cu Sindromul Prader Willi: 10;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an: 42.000 lei; b) cost mediu/bolnav cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră/an: 25.000 lei; c) cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenţie chirurgicală majoră/an: 50.000 lei; d) cost mediu/bolnav cu talasemie/an: 32.000 lei; e) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii: 50.000 lei; f) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii: în puseu acut: 30.000 lei; g) cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică: 9.000 lei; h) cost mediu/bolnav cu miastenia gravis - crize miastenice: 30.000 lei; i) cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă: 1.500 lei; j) cost mediu/bolnav cu boală Fabry: 500.000 lei; k) cost mediu/bolnav cu boală Pompe: 1.000.000 lei; l) cost mediu/bolnav cu tirozinemie: 130.000 lei;l^1) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): 1.793.500 lei*);------ Notă *) Costul prevăzut la lit. l^1) şi l^4) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel naţional, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcţie de doza necesară recomandată individual.l^2) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler): 1.113.000 lei;l^3) cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală: 60.000 lei;l^4) cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară: 61.911,76 lei*);------ Notă *) Costul prevăzut la lit. l^1) şi l^4) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel naţional, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcţie de doza necesară recomandată individual. m) cost mediu/bolnav HTAP/an: 65.000 lei; ... n) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (adulţi): 40.000 lei; o) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (copii): 38.000 lei; p) cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă: 17.030,12 lei; q) cost mediu/bolnav cu boala Prader Willi: 60.000 lei.Începând cu trimestrul II al anului 2012, medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip II, mucopolizaharidoză tip I, afibrinogenemie congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară sunt finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."10. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 6 titlul "Unităţi care derulează subprogramul", după subpunctul 9) se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 9^1) - 9^4), cu următorul cuprins:"9^1) mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): a) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare - secţia de pediatrie; b) Spitalul Municipal Caritas - Roşiorii de Vede; c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - secţia de pediatrie; d) Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani; e) Spitalul Clinic de Copii Braşov; f) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;9^2) mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler): a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;9^3) afibrinogenemie congenitală: a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;9^4) sindrom de imunodeficienţă primară: a) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca; b) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare; c) Spitalul Judeţean Bacău; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi; f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; g) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; h) Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare; i) Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău; j) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; k) Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara; l) Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti; m) Spitalul Clinic de Urgenţă Arad; n) Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu; o) Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău."11. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 8 "Programul naţional de boli endocrine", titlul "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi: 16.400, din care: a) 8.000 cu osteoporoză; b) 7.500 cu guşă prin tireomegalie cauzată de carenţa de iod; c) 900 cu guşă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat/an: 400,09 lei; b) cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie cauzată de carenţa de iod/an: 40 lei; c) cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă/an: 500 lei."12. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 10 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", titlul "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant: 2.500; b) număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice: 110;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 25.200 lei; b) cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice: 36.363,64 lei."13. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 11 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", titlul "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 9.781, din care:a.1) 8.726 prin hemodializă, din care:- hemodializă convenţională: 8.339;- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 387;a.2) 1.055 prin dializă peritoneală, din care:- dializă peritoneală continuă: 1.007;- dializă peritoneală automată: 48;2) indicatori de eficienţă: a) cost/şedinţă de hemodializă convenţională: 472 lei; b) cost/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line: 536 lei; c) cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă/lună: 4.233,33 lei; d) cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată/lună: 5.291,67 lei."
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă-------