ORDIN nr. 277 din 19 martie 2012pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012  Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II lit. e) şi j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (2) şi art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:"- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare."2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.;PCU - punct de contact unic.3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Poate solicita autorizarea ca diriginte de şantier titularul unei diplome de inginer şi/sau arhitect, respectiv master/doctorat, în unul/mai multe dintre domeniile şi specializările universitare menţionate în tabelul prevăzut la alin. (4) dacă îndeplineşte condiţia de experienţă profesională minimă."4. La articolul 8, tabelul de la alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    Cod domeniu/ subdomeniu de autorizareDomeniul/subdomeniul de autorizareStudii universitareExperienţa profesională minimă
    DomeniulSpecializarea
    1.Consolidare şi restaurare monumente istorice - toate categoriile de importanţăInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Căi ferate, drumuri şi poduri  Amenajări şi construcţii hidrotehnice10 ani
    ArhitecturăArhitectură  Conservare şi restaurare de arhitectură
    2.Construcţii civile, industriale şi agricole
    2.1.Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă DInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Căi ferate, drumuri şi poduri  Amenajări şi construcţii hidrotehnice  Instalaţii pentru construcţii  Inginerie sanitară şi protecţia mediului  Inginerie urbană şi dezvoltare regională Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Construcţii miniere3 ani
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţii
    ArhitecturăArhitectură
    2.2.Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă CInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Inginerie urbană şi dezvoltare regională  Căi ferate, drumuri şi poduri  Amenajări şi construcţii hidrotehnice5 ani
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţii
    ArhitecturăArhitectură
    2.3.Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă BInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole  Căi ferate, drumuri şi poduri  Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie civilă8 ani
    ArhitecturăArhitectură
    2.4.Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă AInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole  Căi ferate, drumuri şi poduri  Amenajări şi construcţii hidrotehnice  Inginerie civilă10 ani
    3.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu
    3.1.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţionalInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduri  Infrastructura transporturilor metropolitane Construcţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Amenajări şi construcţii hidrotehnice8 ani
    3.2.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţeanInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduri  Inginerie urbană şi dezvoltare regională Infrastructura transporturilor metropolitane Construcţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Amenajări şi construcţii hidrotehnice  Construcţii miniere5 ani
    3.3.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes localInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduri  Inginerie urbană şi dezvoltare regională Infrastructura transporturilor metropolitane Construcţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Amenajări şi construcţii hidrotehnice  Construcţii miniere5 ani
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţii
    Mine, petrol şi gazeInginerie minieră
    4.Căi ferate, metrou, tramvaiInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduri  Infrastructura transporturilor metropolitane Construcţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Amenajări şi construcţii hidrotehnice  Construcţii miniere8 ani
    5.Lucrări hidrotehnice
    5.1.Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă DInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehnice  Construcţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Inginerie urbană şi dezvoltare regională  Căi ferate, drumuri şi poduri  Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală  Construcţii miniere3 ani
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţii
    Mine, petrol şi gazeInginerie minieră
    5.2.Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă CInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehnice  Construcţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Căi ferate, drumuri şi poduri  Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală  Construcţii miniere5 ani
    Mine, petrol şi gazeInginerie minieră
    5.3.Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă BInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehnice  Construcţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Căi ferate, drumuri şi poduri  Construcţii miniere8 ani
    5.4.Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă AInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehnice  Construcţii civile, industriale şi agricole10 ani
    6.Construcţii edilitare şi de gospodărie comunalăInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Căi ferate, drumuri şi poduri  Amenajări şi construcţii hidrotehnice  Inginerie sanitară şi protecţia mediului  Inginerie urbană şi dezvoltare regională5 ani
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţii
    Ingineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii
    7.Lucrări de îmbunătăţiri funciareInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă  Căi ferate, drumuri şi poduri  Amenajări şi construcţii hidrotehnice  Inginerie sanitară şi protecţia mediului  Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală  Inginerie urbană şi dezvoltare regională5 ani
    8.Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D)
    8.1.Instalaţii electriceIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii  Instalaţii pentru construcţii - pompieri5 ani
    Inginerie electricăSisteme electrice  Electrotehnică  Electromecanică
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicată  
    Inginerie energeticăEnergetică  Electroenergetică
    8.2.Instalaţii sanitare, termoventilaţiiIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Inginerie civilăInginerie sanitară şi protecţia mediului  Construcţii civile, industriale şi agricole*
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţii*
    8.3.Instalaţii gaze naturaleIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Inginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole  Inginerie civilă
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţii
    Mine, petrol şi gazeInginerie de petrol şi gaze
    9.Reţele
    9.1.Reţele electriceIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Inginerie civilăInginerie urbană şi dezvoltare regională
    Inginerie electricăSisteme electrice  Electrotehnică  Electromecanică
    Inginerie energeticăEnergetică  Electroenergetică
    9.2.Reţele termice şi sanitareIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Inginerie civilăInginerie sanitară şi protecţia mediului  Construcţii civile, industriale şi agricole*  Inginerie urbană şi dezvoltare regională*
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţii*
    Inginerie energeticăTermoenergetică  Energetică
    9.3.Reţele de telecomunicaţiiInginerie electronică şi telecomunicaţiiTehnologii şi sisteme de telecomunicaţii  Reţele şi software de telecomunicaţii  Electronică aplicată5 ani
    9.4.Reţele de gaze naturaleIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Mine, petrol şi gazeInginerie de petrol şi gaze
    9.5.Reţele pentru transportul produselor petroliereIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Mine, petrol şi gazeInginerie de petrol şi gaze  Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
  __________* Experienţa profesională minimă în domeniul instalaţiilor de termoventilaţie - 5 ani.5. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier titularii unei diplome de inginer, respectiv master/doctorat, în domenii (profiluri) şi specializări echivalente celor menţionate în tabelul prevăzut la alin. (4), dacă îndeplinesc condiţia de experienţă profesională minimă în domeniul/domeniile/subdomeniul/ subdomeniile solicitat/solicitate."6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru subdomeniile 8.3 «Instalaţii gaze naturale» şi 9.4 «Reţele de gaze naturale» pot participa la examen şi titularii unei diplome de inginer, respectiv master/doctorat, în profilul politehnic, care sunt şi titularii unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, şi care au o experienţă profesională minimă în domeniu/subdomeniu de 10 ani."7. La articolul 11, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) După înscrierea solicitanţilor prevăzuţi la alin. (1) în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi, I.S.C., în termen de 30 de zile de la înregistrare, le transmite o comunicare care atestă acest fapt şi care le va permite acestora exercitarea activităţii de diriginte de şantier în România pentru domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile în care au fost autorizaţi."8. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Autorizarea diriginţilor de şantier se face de I.S.C. astfel: a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri; b) fără examen, cu aprobarea comisiei de autorizare, pentru:1. solicitanţii cetăţeni români sau cetăţeni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E. care îndeplinesc condiţiile privind nivelul de studii şi experienţă profesională, deţin un titlu de cadru didactic universitar şi aparţin unei instituţii de învăţământ superior şi desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute la art. 8 alin. (4);2. solicitanţii cetăţeni români sau cetăţeni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E. care deţin un titlu ştiinţific de doctor în domeniul fundamental «ştiinţe inginereşti» în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute la art. 8 alin. (4) (sau un document echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.) pentru domeniul/subdomeniul în care a fost elaborată teza de doctorat."9. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) pct. 1 vor primi autorizarea astfel: a) pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomeniul în care îşi desfăşoară activitatea didactică/de cercetare; şi/sau b) pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomenii în care deţine un titlu ştiinţific de doctor în domeniul fundamental «ştiinţe inginereşti» în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute la art. 8 alin. (4) pentru domeniul/subdomeniul în care a fost elaborată teza de doctorat."10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Comisia de autorizare se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin decizie a inspectorului general al I.S.C."11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Pentru înscrierea la examenul de autorizare, transmiterea dosarelor de autorizare se face la I.S.C., prin serviciul poştal, electronic sau prin intermediul PCU electronic de la data la care acesta devine funcţional. (2) Termenul-limită de depunere a dosarelor este cu 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea sesiunii de examinare."12. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Analizarea/Acceptarea dosarului depus de către solicitantul cetăţean român sau de către solicitantul cetăţean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se face de către comisia de autorizare. (2) Comunicarea domeniului/domeniilor/subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare se face în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a completărilor solicitate."13. La articolul 18, litera d) a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) dovada achitării taxei de autorizare cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioară atrage respingerea dosarului. (2) În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, în termen de 7 zile de la data înregistrării dosarului, completări şi clarificări. Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile de la data primirii comunicării privind solicitările de completare."14. Articolele 21-23 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Examenul de autorizare se organizează, de regulă, în două sesiuni de examinare pe an. (2) Prin decizie a inspectorului general al I.S.C. se pot organiza examene şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare sesiuni speciale.Art. 22. - Anunţul privind organizarea şi nominalizarea centrelor în care urmează să se organizeze sesiune de examinare se publică pe pagina de internet a I.S.C., cu minimum 60 de zile înainte de data la care este programată sesiunea de examinare.Art. 23. - Cu cel puţin 5 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea sesiunii de examinare, pe pagina de internet a I.S.C. se publică listele candidaţilor şi domeniile/subdomeniile acceptate. Listele precizează pentru fiecare solicitant centrul de examinare în care urmează să susţină examenul de autorizare."15. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita I.S.C., în scris, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului: a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C.; b) retragerea cererii de autorizare."16. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Sesiunea de examinare se va desfăşura după un program aprobat de secretarul general al I.S.C. şi publicat pe pagina de internet a I.S.C. cu cel puţin 5 zile înainte de începerea sesiunii de examinare. (2) În data şi la ora programată candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen pe baza actului de identitate şi a semnării proceselor-verbale de participare. (3) Nu este permisă intrarea candidaţilor în sala de examinare după ora programată de începere a examenului."17. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Rezultatele se afişează pe pagina de internet a I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de examinare."18. La articolul 36, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului de autorizare se pot depune la I.S.C. în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului de autorizare................................................................... (4) Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 15 zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora. Rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează. Rezultatele se publică pe pagina de internet a I.S.C."19. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Autorizaţiile se emit de către I.S.C. în termen de 60 de zile de la data afişării rezultatelor examenului de autorizare, locaţia de unde pot fi ridicate de titulari, sub semnătură, fiind afişată pe pagina de internet a instituţiei."20. La articolul 42, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Ştampila poate fi comandată şi realizată numai în baza autorizaţiei eliberate de I.S.C. sau a comunicării prevăzute la art. 11 alin. (8), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.......................................................................... (6) În caz de pierdere ori de sustragere a ştampilei, deţinătorul are obligaţia să publice imediat un anunţ într-un cotidian de largă circulaţie şi să depună la I.S.C. o notificare scrisă, însoţită de dovada publicării anunţului."21. La articolul 44 litera A, punctele 8 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;.......................................................................14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;"22. La articolul 44 litera B, punctele 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"15. anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;16. anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;"23. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 45. - De la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, toţi diriginţii de şantier au obligaţia de a întocmi Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier, de a-l prezenta anual pentru vizare la I.S.C. şi de a-l prezenta ori de câte ori este solicitat de reprezentanţii I.S.C. Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 5."24. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea eliberării duplicatului prevăzut la alin. (1), titularul autorizaţiei adresează, în scris, conducerii I.S.C. o cerere însoţită de dovada achitării taxei de emitere a duplicatului, de o fotografie 3 x 4 cm şi de copia anunţului privind pierderea autorizaţiei apărut într-un cotidian de largă circulaţie sau autorizaţia deteriorată, după caz."25. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Suspendarea autorizaţiei de diriginte de şantier se poate dispune pe o perioadă limitată - de la 6 luni la 1 an - în situaţia încălcării art. 45 şi a încălcării repetate a prevederilor art. 42 alin. (1) şi ale art. 44, constatată şi sancţionată cu avertisment în procesul-verbal de control şi inspecţie, potrivit legii, de către organele de control ale I.S.C., astfel: a) pentru 6 luni, după a doua avertizare; b) pentru 1 an, după a treia avertizare."26. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Propunerea privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se face în urma constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 51, precum şi în cazul în care faptele constituie infracţiuni conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, în baza unui referat, elaborat de către direcţia de specialitate, prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul este înaintat secretarului general al I.S.C. în vederea analizării şi luării unei decizii."27. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) I.S.C. ţine evidenţa autorizaţiilor suspendate/anulate şi înscrie sancţiunea în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi."28. La articolul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Titularii autorizaţiilor suspendate/anulate trebuie să depună autorizaţia la I.S.C. în termen de 10 zile de la primirea comunicării privind suspendarea/anularea."29. La articolul 56, alineatul 4 se abrogă.30. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru preschimbarea autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) titularii vor depune la I.S.C., prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 15 alin. (1), următoarele documente: a) cerere de preschimbare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; b) copia/copiile autorizaţiei/autorizaţiilor emise anterior prezentei proceduri; c) copia actului de identitate; d) două poze color 3 x 4 cm."31. După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 57^1, cu următorul cuprins:"Art. 57^1. - Domeniile/Subdomeniile de autorizare a diriginţilor de şantier pentru care I.S.C. a emis autorizaţii, aflate în valabilitate, sunt prevăzute în anexa nr. 8."32. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Taxa de autorizare este în valoare de 200 lei şi se percepe pe domenii de autorizare, cu excepţia domeniilor 8 şi 9 din tabelul prevăzut la art. 8 alin. (4), pentru care aceasta se percepe pe subdomenii. Taxa de autorizare se achită de către solicitant în contul I.S.C. (2) Taxa de emitere a duplicatului este în valoare de 50 lei."33. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură.34. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.35. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.36. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.37. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.38. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.39. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIInspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucureşti, 19 martie 2012.Nr. 277.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la procedură)MODELUL CERERII DE AUTORIZAREINSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.*________________* Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier autorizaţi pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.Operator de date cu caracter personal nr. 16.017.Subsemnatul/Subsemnata, ......., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cetăţenia: ...... identificat/identificată cu ....... seria .... nr. ....., cu domiciliul/reşedinţa în ...../(adresa completă) ....., în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de şantier" pentru domeniile bifate mai jos:1. Consolidare şi restaurare monumente istorice2. Construcţii civile, industriale şi agricole:[] 2.1. categoria de importanţă D[] 2.2. categoria de importanţă C[] 2.3. categoria de importanţă B[] 2.4. categoria de importanţă A3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu:[] 3.1. de interes naţional[] 3.2. de interes judeţean[] 3.3. de interes local[] 4. Căi ferate, metrou, tramvai5. Lucrări hidrotehnice:[] 5.1. categoria de importanţă D[] 5.2. categoria de importanţă C[] 5.3. categoria de importanţă B[] 5.4. categoria de importanţă A[] 6. Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală[] 7. Lucrări de îmbunătăţiri funciare8. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D)[] 8.1 Instalaţii electrice[] 8.2. Instalaţii sanitare şi termoventilaţii[] 8.3. Instalaţii gaze naturale9. Reţele:[] 9.1. Reţele electrice[] 9.2. Reţele termice şi sanitare[] 9.3. Reţele de telecomunicaţii[] 9.4. Reţele de gaze naturale[] 9.5. Reţele pentru transportul produselor petroliereAnexez la prezenta cerere dosarul compus din:
    Nr. file ......Curriculum vitae, conform modelului comun european de curriculum vitae aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţa profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu
    [ ]Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională menţionate la art. 8 alin. (4) din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011 (procedura)
    [ ]Copia diplomei de studii
    [ ]Copia diplomei de doctor în ştiinţe inginereşti sau document echivalent
    [ ]Rezumatul tezei de doctorat
    [ ]Adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ superior pentru cei cu titlu de cadru didactic universitar sau document echivalent obţinut în U.E. sau S.E.E.
    [ ]Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeşte cetăţenia uneia dintre statele membre şi a documentelor de reşedinţă în România, după caz
    [ ]Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale
    [ ]Certificat de cazier judiciar, din care să rezulte că nu sunt înscris în cazierul judiciar
    [ ]Declaraţie scrisă pe propria răspundere că nu am săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă, certificată conform art. 16 alin. (2) lit. b) din procedură
    [ ]Două fotografii color format 3 x 4 cm
  Pot fi contactat la numerele de telefon ........., e-mail .............. .Autorizaţia o voi ridica de la ......................................... .Declar pe propria răspundere:[] sunt de acord/[] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele două variante.)Data: .......... Semnătura ...............
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la procedură)DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul/Subsemnata, ......., cetăţean ......, născut/născută la data de ....... în localitatea ........., domiciliat/domiciliată în ........, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ........., posesor/posesoare al/a ...... seria ..... nr. ......, eliberat de ....... la data de ........., CNP ........., cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia de experienţă profesională minimă pentru domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile de autorizare solicitat/solicitate prin cererea înregistrată la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., astfel:
    Nr. crt.Angajator/Obiective de investiţiiPerioadaFuncţia deţinutăResponsabilităţi
             
             
             
  Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru înscrierea la examenul de diriginte de şantier.Data Semnătura........... ..................
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 5 la procedură)REGISTRU DE EVIDENŢĂa activităţii de diriginte de şantierNumele ............., prenumele ..........................Autorizaţie nr. ............ data.........................Domeniul/Domeniile/Subdomeniul/Subdomeniile autorizat/autorizate .........
  Nr. crt. Obiectivul (denumirea, adresa, categoria de importanţă) Nr./data autorizaţiei de construire/emitentul Perioada Investi- torul Proiectantul Executantul
  1 ..........
  2 ..........
  ... ..........
            Semnătura şi ştampila dirigintelui de şantier
              ............................................
                                                   VIZAT ANUL ......
                                      INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.
   +  Anexa 4 (Anexa nr. 6 la procedură)MODELUL DECIZIEIde suspendare/anulare a autorizaţiei de diriginte de şantierANTET I.S.C.Către........................................................(numele titularului autorizaţiei de diriginte de şantier)Spre ştiinţă .........................................................(investitorul la care este angajat dirigintele de şantier)Ca urmare a analizării Referatului nr. ...../....... prin care se propune suspendarea/anularea autorizaţiei de "Diriginte de şantier" nr. .......-........ din cauza nerespectării:..................................................................................................................................................................................................................şi în conformitate cu prevederile cap. VIII din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011, s-a dispus:SUSPENDAREA AUTORIZAŢIEIpentru o perioadă de ......... luni, începând cu data de ...............sauANULAREA AUTORIZAŢIEIîncepând cu data de ..............................Secretar general,..........................L.S.  +  Anexa 5 (Anexa nr. 7 la procedură)MODELUL CERERIIde preschimbare a autorizaţiei de diriginte de şantierDomnule Secretar General al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.Subsemnatul/Subsemnata,........, cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, vă rog să aprobaţi preschimbarea autorizaţiei/autorizaţiilor de diriginte de şantier în valabilitate al cărei/al căror titular sunt şi pe care o/le menţionez mai jos:nr. autorizaţie:........... emisă la data:...............nr. autorizaţie:........... emisă la data:...............nr. autorizaţie:........... emisă la data:...............nr. autorizaţie:........... emisă la data:...............nr. autorizaţie:........... emisă la data:...............nr. autorizaţie:........... emisă la data:...............Ataşez la prezenta cerere:[] copia/copiile autorizaţiei/autorizaţiilor, certificată/certificate olograf de către subsemnatul privind conformitatea cu originalul;[] copia actului de identitate, certificată olograf de către subsemnatul privind conformitatea cu originalul;[] două fotografii color format 3 x 4 cm.Autorizaţia preschimbată o voi ridica de la ...................*)____________ Notă *) Se va menţiona inspectoratul judeţean în construcţii de unde doreşte solicitantul să ridice autorizaţia.Date de contact:Adresa: .................................Telefon: ................................E-mail: .................................Declar pe propria răspundere:[] sunt de acord/[] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (Bifaţi una dintre cele două variante.)Data ............... Semnătura ................Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier autorizaţi pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.Operator de date cu caracter personal nr. 16017  +  Anexa 6 (Anexa nr. 8 la procedură)NOMENCLATORULdomeniilor/subdomeniilor de autorizare a diriginţilor de şantier
  Denumirea domeniului de autorizare Codul domeniului pe ştampilă
  Produse pentru construcţii 1(PC)
  Consolidări construcţii 1(CC)
  Consolidare şi restaurare monumente istorice - toate categoriile de importanţă 1(CR)
  Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă - categoria de importanţă D 2.1
  Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă - categoria de importanţă C 2.2
  Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă - categoria de importanţă B 2.3
  Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă - categoria de importanţă A 2.4
  Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă D 2.1
  Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă C 2.2
  Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă B 2.3
  Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă A 2.4
  Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţional 3.1
  Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean 3.2
  Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local 3.3
  Căi ferate, metrou, tramvai 4
  Lucrări hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanţă D 5.1
  Lucrări hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanţă C 5.2
  Lucrări hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanţă B 5.3
  Lucrări hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanţă A 5.4
  Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă D 5.1
  Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă C 5.2
  Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă B 5.3
  Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă A 5.4
  Lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare - de alimentări cu apă şi de canalizare şi reţele 6.1
  Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă şi de canalizare 6.1
  Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală 6
  Lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare - de îmbunătăţiri funciare 6.2
  Lucrări tehnico-edilitare de îmbunătăţiri funciare 6.2
  Lucrări de îmbunătăţiri funciare 7
  Lucrări de construcţii silvice 7(LS)
  Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D) - Instalaţii electrice 8.1
  Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D) - Instalaţii sanitare, termoventilaţii 8.2
  Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D) - Instalaţii gaze 8.3
  Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D) - Instalaţii gaze naturale 8.3
  Reţele electrice 9.1
  Reţele termice 9.2(T)
  Reţele termice şi sanitare 9.2
  Reţele de telecomunicaţii 9.3
  Reţele de gaze 9.4
  Reţele de gaze naturale 9.4
  Reţele pentru transportul produselor petroliere 9.5
  Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură - consolidări 10.1
  Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură - restaurări 10.2
  Consolidări construcţii - inclusiv monumente 10
  __________