HOTĂRÂRE ARBITRALĂ nr. 3 din 15 martie 2012având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 2 aprilie 2012  Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de AutorDosar nr. 3/2012Completul de arbitraj este constituit din:Manolache Onofrei Tatiana - preşedinteTănăsescu Mihai Alexandru - arbitruGozia Dan-Cristian - arbitruNiţu Ion - arbitruŞtiolică Florin - arbitruPe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj formulate de Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. 274 din 11 ianuarie 2012, cerere având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune.Primul termen al arbitrajului a avut loc la data de 9 februarie 2012.Dezbaterile au avut loc la data de 2 martie 2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Completul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea succesiv pentru datele de 8 martie 2012 şi 15 martie 2012.Prin cererea arbitrală iniţială, ARAIEX a solicitat stabilirea unui procent de 0,8% din veniturile ce constituie baza de calcul sub condiţia stabilirii unui colector unic pe domeniu, prin mandatarea unuia dintre cele două organisme de gestiune colectivă existente să reprezinte în relaţia cu utilizatorii toţi artiştii interpreţi sau executanţi pentru care fiecare dintre acestea a primit mandat.La data de 27 ianuarie 2012, ARAIEX a formulat cerere completatoare prin care a solicitat stabilirea formei finale a metodologiei astfel:"1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual prin radiodifuzare, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi.2. Utilizarea prin radiodifuzare a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual aduse anterior la cunoştinţa publică şi ale căror drepturi patrimoniale conexe se află în termenele de protecţie prevăzute de lege de către organismele de televiziune se face în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă acordată de organismele de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi.3. Organismele de televiziune, denumite utilizatori în sensul prezentei metodologii, au obligaţia să plătească organismului de gestiune colectivă desemnat de ORDA drept colector pentru artiştii interpreţi sau executanţi o remuneraţie pentru utilizarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, ce reprezintă 1% din baza de calcul prevăzută la pct. 4 din prezenta metodologie.4. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare obţinute de fiecare dintre utilizatori, fără a include TVA şi alocaţia bugetară, dacă este cazul. În lipsa acestor venituri, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare.5. Prin excepţie, organismele de televiziune care, potrivit specificului serviciului de programe, utilizează, direct sau indirect, într-o proporţie minimă prestaţiile artistice din domeniul audiovizual (de exemplu, servicii de programe sportive, informative etc.) vor plăti o remuneraţie ce reprezintă un procent de 0,75% din baza de calcul menţionată mai sus.6. Remuneraţia se plăteşte trimestrial, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată. Pentru întârziere la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,1% pe zi de întârziere, aferente sumelor neachitate la termen.7. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă al artiştilor interpreţi sau executanţi, după efectuarea plăţilor, utilizatorul are obligaţia de a-i comunică acestuia copii, certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal, de pe documentele cuprinzând informaţiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismului de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile calendaristice pentru pregătirea documentaţiei solicitate. Organismul de gestiune colectivă are dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneraţiei, efectuat de către un auditor agreat de toate părţile.8. Utilizatorii au obligaţia să transmită organismului de gestiune colectivă al artiştilor interpreţi desemnat drept colector, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde: a) lista completă, în format electronic, a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual radiodifuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivă:
  *Font 8*
   
  Titlu autor Orchestră
  Nr. crt. Data difu- zării Minute Secunde Piesă Muzică Artist Formaţie Artişti Nr. album Ca- ta- log Nr. pro- ducă- tor În- re- gis- tra- re Anul Ţara F/V Grup
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  b) baza de calcul a sumelor virate.Raportul trebuie să fie transmis în format electronic şi să fie însoţit de o adresă de înaintare în scris purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor conţinute în raport.9. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau utilizatorii vor putea solicita iniţierea unei noi proceduri de negociere."Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) a formulat la termenul din data de 9 februarie 2012 cerere de suspendare a procedurii arbitrale, cerere respinsă de completul arbitral prin încheierea interlocutorie de la data arătată.Tot la termenul din data de 9 februarie 2012, drept chestiuni prealabile, CREDIDAM a invocat nulitatea procesului-verbal încheiat de ORDA la data de 16 ianuarie 2012, proces-verbal care consemnează acţiunea de tragere la sorţi a membrilor completului, excepţia prematurităţii arbitrajului şi excepţia inadmisibilităţii cererii de arbitraj.Completul a respins prin încheierea mai sus menţionată cererea de constatare a nulităţii procesului-verbal încheiat la data de 16 ianuarie 2012, a respins excepţia prematurităţii şi a unit cu fondul excepţia inadmisibilităţii cererii de arbitraj.La data de 13 februarie 2012, Societatea Română de Televiziune (SRTV) a formulat întâmpinare, solicitând ca la stabilirea metodologiei completul să aibă în vedere existenţa unui acord între utilizatori şi ARAIEX pentru procentul de 0,8% direct proporţional cu utilizarea repertoriului gestionat colectiv. Din dezbateri a rezultat că SRTV şi ARAIEX nu au fost în măsură să convină asupra formei finale a metodologiei în cadrul negocierilor, deoarece ARAIEX a solicitat ca acest procent să fie neponderat şi a condiţionat aplicabilitatea lui de desemnarea unui colector unic. CREDIDAM a formulat apărări pe cale de excepţie prin notele de şedinţă depuse la data de 9 februarie 2012 şi pe fondul cauzei prin notele de concluzii scrise.Pe fondul cauzei, CREDIDAM a solicitat să se constate că procentul propus de ARAIEX nu este în concordanţă cu practica europeană şi, deci, încalcă dispoziţiile art. 131^1 lit. h) şi art. 150 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. A mai solicitat CREDIDAM să se constate că cererea ARAIEX este nedovedită, la dosar neexistând niciun înscris, nicio dovadă privind practica europeană sau studiu/expertiză care să dovedească în vreun fel procentele solicitate.Ceilalţi participanţi la arbitraj [Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A. (Antena 1), Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L. (Prima TV), Societatea Comercială PRO TV - S.A.] nu au formulat concluzii, nu şi-au îndeplinit obligaţia de a achita onorariile arbitrilor, fiind decăzuţi din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii.Prin Încheierea din data de 13 februarie 2012, completul a admis, pentru toate părţile nedecăzute din dreptul de a propune probe, proba cu înscrisuri şi a prorogat discutarea admisibilităţii probei cu expertiza tehnică solicitată de CREDIDAM, probă la care, la termenul din data de 2 martie 2012, CREDIDAM a şi renunţat.Analizând actele şi lucrările dosarului, completul arbitral reţine:În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii formulate de CREDIDAM, completul de arbitraj apreciază drept pertinente susţinerile acestuia potrivit cărora în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 123^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Acest text prevede că "Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat şi elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licenţă".Ţinând seama că obiectul arbitrajului îl constituie remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru prestaţiile artistice din domeniul audiovizualului, în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 123^2 alin. (1) lit. d), aflându-ne în prezenţa unei gestiuni colective facultative.Faţă de acest aspect un organism de gestiune colectivă poate începe procedura negocierilor în vederea stabilirii unei metodologii doar pentru membrii săi, în limita repertoriului gestionat.În acest sens ARAIEX poate solicita declanşarea procedurii de arbitraj doar în privinţa membrilor săi, nu şi în privinţa repertoriului gestionat de CREDIDAM. Faţă de acest motiv de inadmisibilitate, pe care completul îl reţine ca fondat, efectele prezentei hotărâri arbitrale urmează a se produce numai cu privire la raporturile dintre ARAIEX, ca organism de gestiune colectivă, şi utilizatori, întrucât CREDIDAM nu a formulat cerere de arbitraj.Astfel, completul apreciază că cererea de arbitraj formulată de ARAIEX este inadmisibilă cu privire la repertoriul gestionat de CREDIDAM.Poziţia procesuală a CREDIDAM a fost una explicită, în sensul că nu a dorit să fie parte în prezentul arbitraj. În atari condiţii, completul nu poate obliga un organism de gestiune colectivă să negocieze o metodologie peste voinţa sa, ţinând seama de caracterul facultativ al gestiunii colective.Cu privire la metodologia propusă de ARAIEX ca anexă la cererea completatoare, completul constată că această variantă de metodologie nu a fost supusă negocierii părţilor, nefiind astfel îndeplinită condiţia prealabilă instituită de art. 131 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.În raport cu aceste considerente şi faţă de motivarea excepţiei de inadmisibilitate invocate de către CREDIDAM prin notele de şedinţă de la termenul din 3 februarie 2012, excepţie unită cu fondul, completul de arbitraj va respinge ca inadmisibilă cererea completatoare formulată de ARAIEX, rămânând învestit numai cu soluţionarea cererii iniţiale, constatând că părţile au purtat negocieri nefinalizate cu privire la "procentul de 0,8% din veniturile ce constituie baza de calcul sub condiţia stabilirii unui colector unic pe domeniu".Pe fondul cauzei, completul arbitral constată:1. Pe parcursul negocierilor, între organismele de gestiune colectivă şi utilizatori au avut loc două întâlniri în datele de 16 decembrie 2011 şi 19 decembrie 2011, în cadrul cărora ARAIEX a solicitat un procent de 0,8% neponderat şi condiţionat de stabilirea unui colector unic.În conformitate cu art. 131^2 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţiile se calculează direct proporţional cu gradul de utilizare a repertoriului, astfel încât orice altă metodă de calcul este nelegală.Cu privire la procentul ce reprezintă cuantumul remuneraţiei, completul constată că pe parcursul negocierii SRTV şi ARCA şi-au arătat disponibilitatea de a conveni cu ARAIEX cuantumul de 0,8% şi baza de calcul, procent ponderat, şi că, ulterior, ARAIEX şi-a modificat punctul de vedere, fără a fi în măsură nici în cadrul negocierii, nici în cadrul cauzei arbitrale să indice vreun temei legal care să justifice o altă modalitate de calcul decât aceea instituită de art. 131^2 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.2. În ceea ce priveşte baza de calcul la care se aplică remuneraţia procentuală, completul are în vedere dispoziţiile art. 123^2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că dreptul la remuneraţie recunoscut artiştilor interpreţi pentru prestaţiile din domeniul audiovizual este supus gestiunii colective facultative, iar organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat, direct sau indirect.Această reglementare exclude de la calculul remuneraţiei acele prestaţii artistice din domeniul audiovizual pentru care utilizatorii şi artiştii interpreţi au încheiat contracte directe în baza cărora sunt achitate direct remuneraţiile cuvenite, utilizarea nefiind condiţionată de plată unor remuneraţii suplimentare.În conformitate cu art. 131^1 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea de radiodifuzare remuneraţiile procentuale se vor stabili diferenţiat, direct proporţional cu ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv în această activitate.Faţă de această dispoziţie legală completul constată că este nefondată solicitarea ARAIEX de stabilire a cuantumului remuneraţiei procentual neponderat. O astfel de soluţie ar fi inechitabilă, întrucât repertoriile sunt utilizate în proporţii diferite de către utilizatori şi admiterea unui procent raportat la o bază de calcul care include toate veniturile obţinute, fără ponderare, cu utilizarea repertoriului gestionat ar reprezenta o încălcare a dispoziţiilor legale enunţate anterior.Completul a avut în vedere şi practica Corpului de arbitri de pe lângă ORDA, consolidată de către Curtea de Apel Bucureşti (Decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 271A/2007).3. Cu privire la solicitarea ARAIEX de desemnare a unui colector unic, completul urmează să respingă această cerere ca nefondată, întrucât vine în contradicţie cu dispoziţiile art. 123^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, din interpretarea căruia rezultă că pentru categoria de drepturi ce formează obiectul prezentului arbitraj organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat.Faţă de caracterul imperativ al textului, completul constată că nu se poate substitui titularilor de drepturi în exercitarea de către aceştia a dreptului de a acorda mandat unui organism de gestiune colectivă şi că a condiţiona stabilirea procentului datorat ca remuneraţie de existenţa unui colector unic ar reprezenta o încălcare a principiului consensualismului care stă la baza raporturilor juridice de mandat.4. Referitor la cheltuielile arbitrale, în temeiul art. 359 alin. 2 şi art. 359^1 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, raportat la art. 131^2 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că cererea de arbitraj iniţiată de ARAIEX urmează a fi admisă în parte, completul obligă, în solidar, Antena 1, ARCA, Prima TV şi Societatea Comercială PRO TV - S.A. la plata către SRTV a cheltuielilor arbitrale avansate de către aceasta, în sumă de 5.625 lei.Obligă ARAIEX la plata către CREDIDAM a cheltuielilor arbitrale, în sumă de 9.375 lei.Obligă Antena 1, ARCA, Prima TV şi Societatea Comercială PRO TV - S.A., în solidar, să achite către CREDIDAM cheltuielile arbitrale avansate de către aceasta, în sumă de 4.687,5 lei.Obligă Antena 1, ARCA, Prima TV şi Societatea Comercială PRO TV - S.A., în solidar, să achite către ARAIEX cheltuielile arbitrale avansate de către aceasta, în sumă de 4.687,5 lei.PENTRU ACESTE MOTIVECOMPLETUL DE ARBITRAJHOTĂRĂŞTE:Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de CREDIDAM cu privire la cererea completatoare de arbitraj depusă de ARAIEX şi înregistrată sub nr. 51 din data de 27 ianuarie 2012.Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de CREDIDAM cu privire la cererea de arbitraj depusă de ARAIEX şi, în temeiul art. 123^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, constată inopozabilitatea metodologiei faţă de CREDIDAM.Admite în parte cererea de arbitraj formulată de ARAIEX şi înregistrată sub nr. 274 din data de 11 ianuarie 2012 în contradictoriu cu SRTV, Antena 1, ARCA, Prima TV şi Societatea Comercială PRO TV - S.A.Stabileşte forma finală a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune:METODOLOGIE 15/03/2012