ORDIN nr. 296 din 23 martie 2012pentru modificarea şi completarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012  Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 10 lit. k) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, precum şi ale art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi art. 15 din Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005,în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II lit. c) şi j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi completările ulterioare;.................................................................... d) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;"2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:- ISC pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii;- PCU pentru punct de contact unic."3. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În urma anunţului, inspectorii evaluatori din cadrul ISC vor evalua laboratorul şi vor încheia un proces-verbal de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, fără însă a fi necesară autorizarea lui."4. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Autorizarea laboratoarelor se face de către ISC prin comisia de autorizare."5. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Comisia de autorizare a laboratoarelor se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin decizie a inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C."6. La articolul 14, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Procesul de autorizare se declanşează prin transmiterea de către persoana juridică solicitantă la ISC, prin serviciul poştal, electronic sau prin intermediul PCU electronic de la data la care acesta devine funcţional, a dosarului de autorizare, care trebuie să conţină:"7. La articolul 14 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) documente care atestă îndeplinirea cerinţelor de studii şi experienţă profesională prevăzute în anexa nr. 5."8. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.9. La articolul 15, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Dosarul prevăzut la art. 14 alin. (1) se analizează, din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele prezentei proceduri, de către secretariatul comisiei de autorizare, care verifică dacă:"10. La articolul 16, alineatele (2), (10) şi partea introductivă a alineatului (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În termen de 10 zile de la primirea dosarului, comisia de autorizare comunică solicitantului data la care va avea loc evaluarea la faţa locului a laboratorului..................................................................... (10) Evaluarea laboratorului la care s-au constatat neconformităţi se consideră încheiată în doar în momentul remedierii acestora..................................................................... (12) ISC eliberează autorizaţia, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, în cel mult 15 zile de la data înregistrării raportului de evaluare, pe baza următoarelor documente:"11. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Autorizaţia emisă de către ISC are termen de valabilitate nelimitat, titularul autorizaţiei având obligaţia să solicite o dată la 4 ani reînnoirea acesteia, cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor de autorizare."12. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În situaţia în care nu se îndeplinesc cerinţele de autorizare a laboratorului solicitant, comisia de autorizare comunică acestuia, printr-o notă scrisă, decizia de respingere a cererii de autorizare, care poate fi contestată în termen de 15 zile de la data comunicării."13. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Contestaţiile formulate de către persoanele juridice solicitante cărora li s-a respins cererea de autorizare se primesc la ISC şi sunt reanalizate de comisia de autorizare împreună cu toate documentele depuse la dosar, care va dispune, după caz, admiterea/respingerea contestaţiei."14. La articolul 22, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Laboratoarele se supun, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, condiţiei îndeplinirii continue a tuturor cerinţelor de autorizare. (2) Pe durata valabilităţii autorizaţiei ISC efectuează inspecţii de supraveghere programate privind verificarea menţinerii condiţiilor avute în vedere la autorizarea laboratoarelor..................................................................... (4) Echipa de inspecţie are ca sarcini principale: a) verificarea laboratorului privind menţinerea standardelor de performanţă declarate şi verificate la autorizarea iniţială; b) efectuarea de inspecţii şi evaluări suplimentare ca urmare a unor reclamaţii dovedite; c) întocmirea unui proces-verbal de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, în care se consemnează dacă sunt menţinute criteriile de autorizare, stadiul rezolvării măsurilor de remediere dispuse la supravegherea anterioară, neconformităţile depistate în cursul supravegherii, măsuri de remediere, precum şi alte informaţii necesare."15. La articolul 23, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ISC, în termen de 15 zile de la finalizarea evaluării, va completa anexa la autorizaţia în vigoare cu toate profilurile şi încercările pentru care se solicită extinderea autorizării, pe baza următoarelor documente:"16. La articolul 24, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) laboratorul autorizat va notifica ISC despre modificările survenite şi va transmite un dosar cu acelaşi conţinut ca acela prevăzut la art. 14 alin. (1) şi o declaraţie pe propria răspundere a conducerii persoanei juridice titulare a laboratorului din care să rezulte că laboratorul îndeplineşte în mod continuu cerinţele de autorizare;"17. La articolul 24, literele b) şi c) se abrogă.18. La articolul 24, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) ISC va elibera o nouă autorizaţie în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării de modificare."19. La articolul 25, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) laboratorul autorizat va transmite o cerere la ISC prin care solicită evaluarea noului şef de laborator;"20. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea reînnoirii autorizaţiei, laboratorul solicitant transmite ISC prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1), cu cel puţin 45 de zile înainte de împlinirea termenului de 4 ani de la data emiterii autorizaţiei sau a ultimei reînnoiri, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente: a) cererea de reînnoire, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 12; b) lista profilurilor şi încercărilor în construcţii pentru care se solicită reînnoirea autorizaţiei; c) fişa de identificare a laboratorului; d) autorizaţia/autorizaţiile şi anexele la aceasta/acestea ale laboratorului, în original, pentru autorizaţiile emise cu valabilitate nelimitată; e) copii ale autorizaţiei/autorizaţiilor şi anexele la aceasta/acestea ale laboratorului, pentru autorizaţiile emise cu termen de valabilitate; f) notificarea privind orice modificare a datelor cuprinse în fişele de prezentare cu privire la structura de personal, aparatura de măsurare, respectarea condiţiilor declarate şi a criteriilor de autorizare."21. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care dosarul de reînnoire nu se transmite în termenul prevăzut la alin. (2), se iniţiază procedura de autorizare a laboratorului."22. La articolul 27, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Comisia de autorizare, constituită la nivelul ISC, analizează dosarul depus pentru reînnoirea autorizaţiei laboratorului..................................................................... (3) În baza documentelor prevăzute la art. 26 alin. (2) şi a proceselor-verbale de evaluare întocmite de evaluatori cu ocazia inspecţiilor de supraveghere programate şi cu ocazia reînnoirii autorizaţiei, comisia de autorizare propune admiterea sau respingerea cererii pentru reînnoirea autorizaţiei."23. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Reînnoirea autorizaţiilor se va efectua de către ISC în termen de 15 zile de la data înregistrării raportului de evaluare întocmit de comisia de autorizare, pe baza documentelor prevăzute la art. 26 alin. (2) şi a procesului-verbal/proceselor-verbale de evaluare în vederea reînnoirii autorizaţiei, întocmit/întocmite de evaluatori."24. La articolul 30, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) ISC poate dispune sancţiuni împotriva laboratoarelor autorizate, având în vedere documentele menţionate la art. 11 lit. g) din Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005, pentru următoarele fapte:"25. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Decizia de suspendare a autorizaţiei este luată de inspectorul general al ISC. Propunerea privind suspendarea autorizaţiei se face în baza unui referat, elaborat de către direcţia de specialitate din cadrul ISC."26. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) ISC comunică laboratoarelor decizia de suspendare a autorizaţiei şi operează noua situaţie în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, autorizate."27. La articolul 31, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) După aplicarea/realizarea acţiunilor corective de eliminare a neconformităţilor care au condus la suspendarea autorizaţiei, laboratorul va notifica/înştiinţa ISC. (4) Inspectorii evaluatori vor efectua, la solicitarea comisiei de autorizare, după caz, o inspecţie pentru evaluarea modului de eliminare a neconformităţilor şi, în funcţie de constatări, vor propune menţinerea sau ridicarea suspendării."28. La articolul 32, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Decizia de retragere a autorizaţiei este luată de inspectorul general al ISC. Propunerea privind retragerea autorizaţiei se face în baza unui referat, elaborat de către direcţia de specialitate din cadrul ISC.................................................................... (4) În cazul retragerii autorizaţiei, laboratorul are obligaţia să predea autorizaţia/autorizaţiile în original la ISC în termen de 10 zile de primirea comunicării."29. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35 Laboratoarele cărora li s-a retras autorizaţia pot solicita o nouă autorizare, după remedierea deficienţelor, nu mai devreme de 6 luni de la comunicarea deciziei de retragere a autorizaţiei, prin iniţierea procedurii de autorizare."30. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Cheltuielile de autorizare sunt în valoare de 200 lei pentru un set de 5 încercări şi se modifică prin decizie a inspectorului general al ISC."31. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37 - (1) În situaţia desfiinţării/întreruperii activităţii unui laborator autorizat, conducerea unităţii tutelare va informa în scris ISC, în termen de 10 zile de la desfiinţare/întreruperea activităţii."32. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) ISC operează noua situaţie în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, autorizate."33. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Cheltuielile pentru emiterea duplicatului sunt în valoare de 100 lei."34. La articolul 41 alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:"c) originalul autorizaţiei deteriorate împreună cu anexele; d) dovada achitării cheltuielilor pentru emiterea duplicatului."35. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se fac de către ISC."36. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.37. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.38. Anexa nr. 10 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.39. În întreg cuprinsul procedurii şi în titlul acesteia, cuvântul "analiză" se înlocuieşte cu cuvântul "analize".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucureşti, 23 martie 2012.Nr. 296.  +  Anexa 1(Anexa nr. 4 la procedură)PROCES-VERBALde evaluare laboratorÎncheiat azi, ..........
    Evaluare în vederea autorizării   Evaluare în vederea menţinerii autorizării  
    Date de identificare laborator
    Proprietar laborator:Nr. de înregistrare la registrul comerţului:
    Adresă proprietar:CUI societate:
    Nr. telefon:
    Adresă laborator:Banca/cod IBAN:
    Numele şi prenumele inspectorilorNr. legitimaţieNumerele de înregistrare de la:
        I.S.C.  
        Unitatea evaluată  
    1. Baza legală a inspecţiei:
    • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare  • Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare  • Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994  • Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005  • SR EN ISO CEI 17025:2005 şi SR EN ISO CEI 17025:2005/AC: 2007 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări• Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011, cu modificările şi completările ulterioare  • Reglementări tehnice (regulamente, proceduri, specificaţii, normative, instrucţiuni, ghiduri, metodologii, manuale etc.)  • Regulamentul privind activitatea de metrologie în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare
    2. Inspecţia s-a efectuat în prezenţa reprezentanţilor laboratorului:
    Numele şi prenumeleCalitateaTelefon:
         
         
         
    3. La inspecţie au mai participat:
    Nume şi prenumeCalitatea  
         
         
    4. Stadiul realizării măsurilor constatate anterior:
    ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................  ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................
       
    5. Controlul documentelor (organizare generală şi resurse umane):  Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)
    5.1. Autorizaţia laboratorului nr. ............../....................  
    5.2. Autorizaţia de construire a laboratorului nr. ....../............  
    5.3. Certificat sistem calitate nr. ............../....................  
    5.4. Regulament de organizare şi funcţionare  (Nu este obligatoriu, dacă organizarea şi funcţionarea sunt documentate în sistemul de management)  
    5.5. Organigrame oficiale ( ale organizaţiei din care face parte laboratorul, ale laboratorului)  
    5.6. Organizarea permite activitatea fără presiuni  
    5.7. Manual management calitate (propriu)  
    5.8. Proceduri generale (sistem şi operaţionale)  
    5.9. Proceduri de lucru încercări de laborator  
    5.10. Laboratorul dispune de standarde, normative, legislaţie etc. corespunzătoare activităţii autorizate  
    5.11. Laboratorul foloseşte personal angajat permanent  (lista personalului de laborator permanent şi/sau cu contract de colaborare)  
    5.12. Decizia de numire a şefului de laborator nr. ............../....................  
    5.13. Decizia de numire a specialistului de încercări nedistructive nr. ......./......  
    5.14. Personal tehnic corespunzător profesional şi numeric  
    5.15. Fişe post  
    5.16. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificările pct. 5 ( cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025: 2005/AC: 2007)  
    6. Observaţii la pct. 5:
    ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................  ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................
    7. Sistemul de management  Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)
    7.1. Documentele sistemului de management sunt aprobate  
    7.2. Documentele modificate sunt reexaminate şi aprobate  
    7.3. Documentele sunt identificate şi difuzate în ediţia în vigoare la locurile de utilizare  
    7.4. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a documentelor  
    7.5. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate  
    7.6. Este realizată analiza Sistemului de management al calităţii - SMC - de către managementul de vârf la intervale planificate pentru a-i asigura continua conformitate, adecvare şi eficacitate  
    7.7. Înregistrările analizei de management sunt păstrate  
    7.8. Este realizată analiza cerinţelor privind încercările înaintea emiterii ofertei şi înaintea acceptării contractului/comenzii/modificărilor la contract/comandă  
    7.9. Este asigurat controlul încercărilor subcontractate  
    7.10. Program audit intern anul ........  
    7.11. Este asigurată efectuarea la intervale planificate de audituri interne pentru a stabili dacă se menţin cerinţele sistemului de management şi cerinţele SR EN ISO CEI 17025:2005/AC: 2007  
    7.12. Managementul responsabil pe zona auditată a adoptat acţiuni pentru a elimina neconformităţile detectate şi cauzele acestora, acolo unde a fost cazul  
    7.13. Au fost întocmite rapoarte de neconformitate  
    7.14. Au fost întocmite rapoarte de acţiuni corective/preventive  
    7.15. S-a efectuat verificarea implementării acţiunilor stabilite  
    7.16. Registrul de reclamaţii  
    7.17. Program instruire personal anul ........./Înregistrări privind realizarea instruirii  
    7.18. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 7 (cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 1702517025:2005/AC: 2007)  
    7.19. Se arhivează corespunzător documentele  
    8. Observaţii la pct. 7:
    .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................
    9. Organizare şi dotare - spaţiu şi mediu laborator:  Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)
    9.1. Laboratorul este prevăzut cu utilităţile necesare  
    9.2. Spaţii corespunzătoare păstrare probe  
    9.3. Spaţii şi dotări corespunzătoare efectuare încercări  
    9.4. Spaţiu special amenajat cu fişete metalice/dulapuri sigure, pentru arhivarea documentelor specifice laboratorului  
    9.5. Flux de încercări organizat corespunzător  
    10. Observaţii la pct. 9:
    .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................
    11. Verificare aparatură şi dispozitive de măsurare  Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)
    11.1. Aparatura de laborator (Echipamente metrologice de măsură (EMM), echipamente auxiliare) este identificată/etichetată (în corelare cu lista de profiluri şi încercări în care este specificată aparatura/dispozitivele auxiliare utilizate de laborator pentru fiecare încercare)  
    11.2. Registrul de evidenţă a aparaturii şi echipamente de laborator/Fişe de evidenţă  
    11.3 Laboratorul dispune de tot echipamentul de măsură şi încercare, precum şi de materialele, produsele şi dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare  
    11.4. Instrucţiuni utilizare, funcţionare, întreţinere aparatură de laborator  
    11.5. Aparatura şi dispozitivele de măsurare defecte sunt identificate  
    11.6. Aparatura şi dispozitivele de măsurare defecte sunt izolate  
    11.7. Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare şi încercare este cel puţin cel indicat de standardul sau norma tehnică de încercare  
    11.8. Programe etalonări/verificări metrologice, verificări aparatură din laborator anul .......  
    11.9. Se efectuează etalonarea/verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare şi încercare din laborator  
    11.10. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a etalonărilor/verificărilor metrologice a aparaturii din laborator  
    11.11. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 11 ( cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 1702517025:2005/AC: 2007)
         
    12. Observaţii la pct. 11:
    .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................
    13. Verificare realizare încercări/emiterea rapoartelor de încercări
    13.1. Contracte/Comenzi scrise pentru încercările efectuate  
    13.2. Plan control calitate verificări şi încercări (PCCVI) întocmit pe tipuri de materiale, faze de control care să includă frecvenţa de efectuare a încercărilor  (se aplică în cazul laboratoarelor care efectuează încercări pentru operatorul economic de care aparţine/în cazul contractelor sau lucrărilor unde este asumată responsabilitatea de către laborator)  
    13.3. Se respectă procedurile de eşantionare, pregătire, efectuare încercări (după caz)  
    13.4. Raportarea rezultatelor; rapoarte de încercări (corectitudinea redactării, transmiterii)  (conf. anexei 1 pct. 5 - Procedura de autorizare şi cap. 5.10 din SR EN ISO/CEI 1702517025:2005/AC: 2007)  
    13.5. Asigurarea trasabilităţii încercărilor şi rezultatelor  
    13.6. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 13 (cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC: 2007)  
    14. Diverse  Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)
    14.1. A fost dispusă suspendarea autorizaţiei laboratorului  
    14.2. A fost dispusă retragerea autorizaţiei  
    14.3. După remedierea neconformităţilor care au dus la suspendarea autorizaţiei, reînceperea activităţii s-a efectuat pe baza reconfirmării certificatului de autorizare de către comisia de autorizare  
    15. Observaţii la pct. 14:
    .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................
    16. Alte constatări
    .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................
    17. Neconformităţi constatate:Abateri faţă de:
    ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ...............................................
         
    18. Măsuri dispuse
    01   Termen:
    Răspunde:
    02   Termen:
    Răspunde
    03   Termen:
    Răspunde:
    04   Termen:
    Răspunde:
    Responsabilii desemnaţi în prezentul raport de evaluare vor prezenta în scris la ISC modul de  ducere la îndeplinire a măsurilor stabiliteTERMEN:
       
    19. Paginile anexate, în număr de ....................., fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.
    Prezentul proces-verbal de evaluare a fost întocmit în ........................................ exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
    SEMNĂTURI
    Din partea ISC:  Nume:  Prenume:  Semnătura:Din partea:
  NOTĂ:În cazul în care spaţiile alocate rubricilor sunt insuficiente, se pot ataşa pagini care devin parte integrantă a procesului-verbal de evaluare.
   +  Anexa 2(Anexa nr. 5 la procedură)Cerinţe de studii şi experienţă profesională pentru evaluarea personaluluiŞef laborator în construcţii     Tabel 1.1
    Grad laboratorCerinţe de calificare
    StudiiVechime în activitatea de laborator
    IIITehnician - specializarea:  construcţii/chimist (materiale de construcţii)5 ani
    Studii de scurtă durată/Subinginer/Licenţă - specializarea:2 ani
    - Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi ferate, drumuri şi poduri, Amenajări şi construcţii hidrotehnice, Îmbunătăţiri funciare, Instalaţii, Inginerie civilă
    - Chimie anorganică
    - Chimie (materiale de construcţii)
    - Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (energetică şi electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)
    Studii de lungă durată/Inginer/Master/Doctorat - specializarea:1 an
    - Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi ferate, drumuri şi poduri, Amenajări şi construcţii  hidrotehnice, Îmbunătăţiri funciare, Instalaţii, Inginerie civilă
    - Chimie anorganică
    - Chimie (materiale de construcţii)
    - Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (ing. geolog, energetică şi  electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)
    IIStudii de scurtă durată/Subinginer/Licenţă - specializarea:5 ani
    - Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi ferate, drumuri şi poduri, Amenajări şi construcţii  hidrotehnice, Îmbunătăţiri funciare, Instalaţii, Inginerie civilă
    - Chimie anorganică
    - Chimie (materiale de construcţii)
    - Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (ing. geolog, energetică şi  electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)
    Studii de lungă durată/Inginer/Master/Doctorat - specializarea2 ani
    - Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi ferate, drumuri şi poduri, Amenajări şi construcţii  hidrotehnice, Îmbunătăţiri funciare, Instalaţii, Inginerie civilă
    - Chimie anorganică
    - Chimie (materiale de construcţii)
    - Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (ing. geolog, energetică şi  electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)
    IStudii de lungă durată/Inginer/Master/Doctorat - specializarea:3 ani
    - Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi ferate, drumuri şi poduri, Amenajări şi construcţii  hidrotehnice, Îmbunătăţiri funciare, Instalaţii, Inginerie civilă
    - Chimie anorganică
    - Chimie (materiale de construcţii)
    - Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (ing. geolog, energetică şi  electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)
  Specialist încercări nedistructive
  *Font 9*
      Tabel 1.2
  Cerinţele minime de calificare Vechimea minimă în activitatea de laborator
  Studii de lungă durată Inginer/Master/Doctorat Studii de scurtă durată/ subinginer/Licenţă Absolvent de facultate tehnică 4 ani
  Curs de instruire în domeniu
  Alte documente eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, - CNCAN, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR (după caz)
   +  Anexa 3(Anexa nr. 10 la procedură)RAPORT DE EVALUAREa laboratorului de analize şi încercări în activitatea de construcţiiÎncheiat azi, .....
  *Font 9*
  Datele de identificare a laboratorului
  Instituţia tutelară: Nr. registrul comerţului:
  CUI societate:
  Adresa instituţiei tutelare: Nr. de telefon:
  Nr. fax:
  Adresa laboratorului: Nr. de telefon laborator:
  Nr. fax laborator:
  Baza legală a atestării:
  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare ● Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 ● Regulamentul privind autorizarea laboratoa relor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005 ● SR EN ISO CEI 17025: 2005 şi SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări ● Procedura privind evaluarea laboratoare- lor de analize şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltă- rii regionale şi turismului nr. 1.497/2011, cu modificările şi completările ulterioare ● Reglementări tehnice (regulamente, pro- ceduri, specificaţii, normative, instruc- ţiuni, ghiduri, metodologii, manuale etc.) ● Regulamentul privind activitatea de metrologie în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modi- ficările şi completările ulterioare
  Comisia de autorizare, compusă din: Numele şi prenumele
  Preşedinte
  Membru
  Membru
  Secretar comisie
  În urma analizării dosarului de autorizare de către comisia de autorizare s-au constatat următoarele:
  Nr. crt. Criteriul analizat DA NU
  1. Fişa de identificare este completată cu toate datele de identificare necesare în faza de autorizare/extindere/modificare/reînnoire?
  2. Lista documentelor sistemului de management al calităţii conţine documentele necesare funcţionării sistemului?
  3. Lista profilurilor şi încercărilor de laborator pentru care se solicită autorizarea
  4. Chestionarul de informare şi autoevaluare s-a completat conform cerin- ţelor etapei de autorizare/extindere/modificare/reînnoire?
  5. S-a constatat realizarea tuturor acţiunilor corective stabilite în procesul-verbal rezultat în urma verificărilor efectuate în baza chestionarului de informare şi autoevaluare?
  Alte constatări rezultate în urma analizei:
  Paginile anexate, în număr de ......., fac parte integrantă din prezentul raport de evaluare.
  CONCLUZIA COMISIEI DE AUTORIZARE În urma analizei documentelor, laboratorul ............, cu sediul în ................, indeplineşte/nu indeplineşte cerinţele de autorizare/extindere/modificare/reînnoire.
  Comisia de autorizare Numele şi prenumele Semnătura
  Preşedinte
  Membru
  Membru
  Secretar comisie
  Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în ................... exemplare.-------