ORDIN nr. 269 din 23 martie 2012pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Nr. 3.461 din 6 martie 2012
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 269 din 23 martie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2012    În baza art. 83 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 "Atribuţiile personalului implicat în asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a educaţiei pentru sănătate" la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul I "Atribuţiile medicului şcolar/medicului, după caz" titlul "Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor" tipul de servicii "Evaluarea stării de sănătate", litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) Examinează preşcolarii şi elevii care vor participa la concursuri, olimpiade şcolare (cu excepţia celor sportive) şi în vacanţe, în diferite tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologic, în care se va menţiona şi patologia cronică a copilului."2. La punctul I titlul "Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor" tipul de servicii "Evaluarea stării de sănătate", după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) Examinează preşcolarii şi elevii care vor participa la activităţi/lecţii de educaţie fizică şi la concursuri/competiţii sportive cu caracter de masă, eliberând avizul medical cu specificaţia «clinic sănătos», menţionându-se, după caz, şi patologia cronică a copilului. Pentru participările la evenimentele sportive destinate elevilor care practică sportul de performanţă este necesar avizul medicilor specialişti de medicină sportivă."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Cătălin Ovidiu BabaMinistrul sănătăţii,Ritli Ladislau__________