ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012    Având în vedere că Ministerul Sănătăţii trebuie să organizeze în trimestrul I al anului 2012 o sesiune de examen de specialist şi o sesiune de examen de obţinere a gradului de primar în trimestrul II al anului 2012,luând în considerare că Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, impune drept cerinţă de prezentare la concursurile de ocupare a funcţiilor didactice de predare în învăţământul superior medical deţinerea titlului de specialist sau primar,având în vedere că în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi desemnate coordonatori de program şi îndrumători/responsabili de formare prin rezidenţiat într-o anumită specialitate numai cadrele didactice universitare care, după caz, sunt medici, medici dentişti sau farmacişti confirmaţi specialişti ori primari în specialitatea respectivă şi că titlul de specialist se obţine în urma efectuării pregătirii prin program de rezidenţiat, care, în funcţie de specialitate, are o durată de 3 până la 6 ani, iar gradul de primar se obţine prin examen susţinut la împlinirea vechimii de 5 ani ca specialist,ţinând cont de faptul că demararea procesului de formare a specialiştilor într-o specialitate nou-înfiinţată, la momentul introducerii acesteia în Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, constituie o excepţie, iar imposibilitatea desemnării formatorilor riscă să facă imposibilă atât organizarea şi derularea programului respectiv de specializare, cât şi organizarea examenelor de obţinere a titlului de specialist şi de obţinere a gradului de primar în această specialitate,dat fiind faptul că, în urma repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat organizat în sesiunea noiembrie 2011, un număr important de locuri/posturi de medic rezident au rămas neocupate şi că, în absenţa organizării unei sesiuni suplimentare a concursului de rezidenţiat pentru ocuparea acestora, se va accentua deficitul de medici specialişti cu care se confruntă reţeaua de asistenţă medicală în contextul migraţiei personalului din sănătate către statele membre ale Uniunii Europene dezvoltate economic,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 15 se introduc trei noi articole, articolele 15^1-15^3, cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 15, se confirmă specialişti într-o specialitate medicală, medico-dentară sau farmaceutică nou-înfiinţată, cadrele didactice universitare titulare în instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, care la data înfiinţării noii specialităţi sunt încadrate la disciplinele corespondente acesteia sau la disciplinele care includ domeniul de formare al noii specialităţi şi sunt confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii, specialişti sau primari într-o altă specialitate. (2) Confirmarea titlului de medic specialist, medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz, în specialitatea nou-înfiinţată se face nominal, prin ordin al ministrului sănătăţii, la cererea cadrelor didactice universitare prevăzute la alin. (1).Art. 15^2. - (1) Se confirmă în gradul de medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar, după caz, în specialitatea nou-înfiinţată, profesorii universitari, conferenţiarii universitari şi lectorii/şefii de lucrări titulari la data înfiinţării noii specialităţi în instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman şi care au dobândit titlul de specialist în noua specialitate înfiinţată în condiţiile prevăzute la art. 15^1. (2) Confirmarea în gradul de primar în specialitatea nou-înfiinţată se face nominal, prin ordin al ministrului sănătăţii, la cererea cadrelor didactice universitare prevăzute la alin. (1).Art. 15^3. - Cadrele didactice universitare care au beneficiat de prevederile art. 15^1 şi 15^2 la înfiinţarea unei noi specialităţi medicale, medico-dentare sau farmaceutice obţin titlul de specialist într-o altă specialitate nou-înfiinţată numai potrivit prevederilor art. 19 şi se pot prezenta la examenul pentru obţinerea gradului de primar în această specialitate, după îndeplinirea condiţiei de vechime ca specialist prevăzută în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar."2. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - Prin excepţie de la prevederile art. 16 şi 18, în cazul în care la finele repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza, pentru ocuparea acestora, o sesiune extraordinară de concurs de rezidenţiat în primul semestru al anului următor."  +  Articolul II (1) În cazul specialităţilor endodonţie, parodontologie şi protetică dentară, prevederile art. 15^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică cadrelor didactice, medici dentişti confirmaţi specialişti sau primari în una dintre specialităţile chirurgie dento-alveolară, ortodonţie şi ortopedie dento-facială sau stomatologie generală, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt titulare pe funcţii didactice la disciplinele corespondente specialităţilor medico-dentare nouînfiinţate menţionate, în cadrul facultăţilor de medicină dentară. (2) Cadrele didactice universitare care au dobândit titlul de specialist în una dintre specialităţile endodonţie, parodontologie sau protetică dentară în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt titulare pe funcţia didactică de profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector/şef de lucrări la disciplinele corespondente specialităţilor medico-dentare menţionate, în cadrul facultăţilor de medicină dentară, se confirmă primari în specialitatea - după caz - endodonţie, parodontologie sau protetică dentară, cu respectarea prevederilor art. 15^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se va face cu respectarea prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIIDispoziţiile art. 18^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt aplicabile şi pentru locurile rămase vacante în urma desfăşurării concursului de rezidenţiat din noiembrie 2011.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli Ladislaup. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Nicolae Ivăşchescu,secretar de statMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Cătălin Ovidiu BabaMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 27 martie 2012.Nr. 6.----