HOTĂRÂRE nr. 217 din 20 februarie 2012privind stabilirea cerinţelor pentru indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele privind informaţiile standard despre produs referitoare la consumul de energie şi, atunci când este relevant, de alte resurse esenţiale în timpul utilizării, precum şi informaţiile suplimentare privind produsele cu impact energetic, care trebuie indicate prin etichetare şi care sunt destinate utilizatorilor finali pentru a le da posibilitatea să opteze pentru produse mai eficiente.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor cu impact energetic direct sau indirect semnificativ asupra consumului de energie şi, atunci când este relevant, asupra altor resurse esenţiale în timpul utilizării. (2) Prezenta hotărâre nu se aplică: a) produselor second-hand; b) mijloacelor de transport de persoane sau de mărfuri; c) plăcuţei indicatoare a caracteristicilor tehnice sau echivalentului său ataşat pe produse din raţiuni de siguranţă.  +  Articolul 3Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) produs cu impact energetic sau produs - orice bun care are un impact asupra consumului de energie în timpul utilizării, care este introdus pe piaţă şi/sau pus în funcţiune pe teritoriul României ori al celorlalte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv piesele destinate spre a fi integrate în produsele cu impact energetic care fac obiectul prezentei hotărâri, care sunt introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune ca piese individuale pentru consumatorii finali şi a căror performanţă de mediu poate fi evaluată în mod independent; b) fişă - tabel standard cu informaţii referitoare la un produs; c) alte resurse esenţiale - apă, substanţe chimice sau orice altă substanţă consumată de produs pe durata utilizării sale normale; d) informaţii suplimentare - alte informaţii referitoare la performanţa şi caracteristicile unui produs, care se referă la utilizarea energiei sau a altor resurse esenţiale de către produsul respectiv ori care ajută la evaluarea acestei utilizări pe baza unor date măsurabile; e) impact direct - impactul produselor care sunt efectiv consumatoare de energie în timpul utilizării; f) impact indirect - impactul produselor care nu sunt consumatoare de energie, dar care contribuie la conservarea energiei în timpul utilizării; g) distribuitor - vânzătorul cu amănuntul sau o altă persoană care vinde, închiriază, oferă spre cumpărare în rate ori expune produse utilizatorilor finali; h) furnizor - producătorul ori reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, ori importatorul care introduce sau pune în funcţiune produsul pe piaţa Uniunii Europene. În absenţa acestora, este considerată furnizor orice persoană fizică sau juridică ce introduce pe piaţă ori pune în funcţiune produse reglementate de prezenta hotărâre; i) introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie a produsului pentru prima dată pe piaţa României sau a celorlalte state membre ale Uniunii Europene în vederea distribuţiei ori utilizării sale pe aceste pieţe, contra cost sau gratuit şi indiferent de modul de vânzare; j) punere în funcţiune - prima utilizare a produsului în scopul prevăzut în România sau în celelalte state membre ale Uniunii Europene; k) utilizare neautorizată a etichetei - utilizarea etichetei de către un utilizator, altul decât autorităţile române sau instituţiile Uniunii Europene, într-un mod care nu este prevăzut de prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 (1) Produsele oferite utilizatorilor finali spre vânzare, închiriere, cumpărare în rate sau expuse direct ori indirect prin intermediul vânzării la distanţă, inclusiv prin internet, trebuie să fie însoţite de o fişă şi o etichetă care conţin informaţii referitoare la consumul de energie electrică, de alte forme de energie şi, atunci când este relevant, de alte resurse esenţiale în timpul utilizării, precum şi informaţii suplimentare, în conformitate cu măsurile de punere în aplicare. (2) Pentru produsele integrate sau instalate, informaţiile prevăzute la alin. (1) se furnizează doar în cazul în care această cerinţă este prevăzută de măsura de punere în aplicare relevantă. (3) Publicitatea pentru un anumit model de produs cu impact energetic vizat de o măsură de punere în aplicare trebuie să includă o referire la clasa de eficienţă energetică a produsului, atunci când sunt făcute publice informaţii legate de impactul energetic sau de preţ. (4) Toate materialele tehnice promoţionale, respectiv manualele tehnice şi broşurile producătorului, imprimate sau online, oferite utilizatorilor finali, cu privire la produsele cu impact energetic, care descriu parametrii tehnici specifici produsului, trebuie să includă o referire la clasa de eficienţă energetică a produsului sau informaţii privind consumul de energie.  +  Articolul 5 (1) Furnizorii care introduc pe piaţă sau pun în funcţiune produsele care fac obiectul unei măsuri de punere în aplicare sunt obligaţi să furnizeze o etichetă şi o fişă, în conformitate cu prezenta hotărâre şi cu respectiva măsură de punere în aplicare. (2) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte o documentaţie tehnică care să permită evaluarea exactităţii informaţiilor redate pe etichetă şi în fişă. Documentaţia tehnică respectivă trebuie să includă: a) descrierea generală a produsului; b) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, dacă sunt relevante; c) rapoartele testărilor, dacă sunt disponibile, inclusiv cele efectuate de organismele notificate competente; d) dacă valorile sunt utilizate pentru modele similare, trimiterile care permit identificarea acestor modele.În acest scop, furnizorii pot folosi documentaţia deja stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului. (3) Furnizorii păstrează documentaţia tehnică pentru punerea ei la dispoziţie, în vederea controalelor, timp de 5 ani de la fabricarea ultimului produs vizat de control. (4) Dacă organismul de supraveghere a pieţei constată că un produs nu respectă toate cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre şi de măsurile de punere în aplicare referitoare la etichetă şi la fişă, furnizorul este obligat să asigure conformitatea produsului cu cerinţele respective în termenul impus. (5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea organismelor de supraveghere a pieţei sau a Comisiei Europene, furnizorii pun documentaţia tehnică, în format electronic, la dispoziţia acestora. (6) Furnizorii pun în mod gratuit la dispoziţia distribuitorilor etichetele aferente etichetării şi informaţiilor despre produs. Furnizorii livrează prompt etichetele, la solicitarea distribuitorilor, fără a aduce atingere opţiunii acestora privind sistemul de livrare a etichetelor. (7) Furnizorii au obligaţia să ofere, pe lângă etichete, o fişă a produsului. Aceasta este inclusă de furnizor în toate broşurile produselor. Dacă nu oferă broşuri despre produs, furnizorul furnizează fişele împreună cu un alt document care însoţeşte produsul. (8) Furnizorii sunt răspunzători pentru exactitatea datelor incluse în etichetele şi în fişele pe care le furnizează. (9) Se consideră că furnizorii şi-au dat consimţământul pentru publicarea informaţiilor de pe etichetă sau din fişă.  +  Articolul 6 (1) Distribuitorii au obligaţia să afişeze etichetele în mod adecvat, vizibil şi lizibil şi să includă fişa în broşura despre produs sau în alte documente care însoţesc produsul în momentul vânzării acestuia utilizatorilor finali. (2) De fiecare dată când expun un produs la care se referă o măsură de punere în aplicare, distribuitorii au obligaţia să ataşeze o etichetă adecvată, în poziţia vizibilă specificată în respectiva măsură de punere în aplicare şi redactată în limba română.  +  Articolul 7Dacă produsele sunt oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare în rate prin comandă poştală, prin catalog, prin internet, prin telemarketing ori prin orice alt mijloc care presupune faptul că eventualul utilizator final nu are posibilitatea de a vedea produsul expus, măsurile de punere în aplicare trebuie să prevadă faptul că acestor utilizatori finali potenţiali li se comunică informaţiile specificate pe eticheta produsului şi în fişă înainte de cumpărarea produsului. După caz, măsurile de punere în aplicare specifică modul în care eticheta, fişa sau informaţiile specificate pe etichetă sau pe fişă sunt expuse ori furnizate potenţialului utilizator final.  +  Articolul 8 (1) Introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune pe teritoriul României a produselor care intră sub incidenţa prezentei hotărâri şi sunt conforme cu aceasta şi cu măsura de punere în aplicare relevantă nu poate fi interzisă, limitată sau împiedicată. (2) Se consideră că etichetele şi fişele sunt conforme cu dispoziţiile prezentei hotărâri şi cu cele ale măsurilor de punere în aplicare. Dacă există suspiciuni cu privire la exactitatea informaţiilor furnizate pe etichete sau în fişe, organismele de supraveghere a pieţei solicită furnizorilor să ofere dovezi în înţelesul art. 5 cu privire la exactitatea acestora.  +  Articolul 9 (1) Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri se face de către organismele de supraveghere a pieţei desemnate în acest scop la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în funcţie de categoria de produs reglementată de măsurile de punere în aplicare. (2) În cazul în care furnizorii nu iau măsurile corective prevăzute la art. 5 alin. (4), autorităţile prevăzute la alin. (1) iau decizia de restricţionare ori de interzicere a introducerii pe piaţă şi/sau a punerii în funcţiune a produsului în cauză ori de garantare a retragerii de pe piaţă a acestuia. În cazul retragerii de pe piaţă a produsului sau al interzicerii introducerii pe piaţă a acestuia, organismele de supraveghere a pieţei informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care un produs este vizat de o măsură de punere în aplicare, autorităţile contractante prevăzute la art. 8 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor achiziţiona cu precădere produse care îndeplinesc criteriile de performanţă cele mai ridicate şi care aparţin clasei celei mai ridicate de eficienţă energetică. Autorităţile contractante pot solicita îndeplinirea acestor criterii în funcţie de eficienţa în materie de costuri, de fezabilitatea economică şi de adecvarea tehnică, precum şi de existenţa unei concurenţe suficiente. (2) În situaţia în care achiziţia produselor care îndeplinesc criteriile de performanţă cele mai ridicate şi aparţin clasei de eficienţă energetică celei mai ridicate nu este fezabilă din punct de vedere economic sau al concurenţei, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona produsele care îi îndeplinesc cel mai bine necesităţile. (3) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor a căror valoare se estimează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Dacă se prevăd măsuri de stimulare pentru un produs vizat de o măsură de punere în aplicare, acestea vizează nivelurile de performanţă cele mai ridicate, inclusiv clasa cea mai ridicată de eficienţă energetică stabilită în respectiva măsură de punere în aplicare. Măsurile de impozitare şi alte măsuri cu caracter fiscal nu constituie măsuri de stimulare în sensul prezentei hotărâri. (5) Dacă se prevăd măsuri de stimulare pentru produse, atât pentru utilizatorii finali care utilizează produse cu grad ridicat de eficienţă, cât şi pentru industriile care promovează şi produc astfel de produse, acestea exprimă nivelurile de performanţă sub formă de clase de performanţă, astfel cum sunt definite în măsura de punere în aplicare relevantă, cu excepţia cazului în care acestea impun niveluri de performanţă mai ridicate decât pragul corespunzător clasei de eficienţă energetică celei mai ridicate din măsura de punere în aplicare. (6) Introducerea sistemului de etichete şi fişe referitoare la consumul sau la conservarea de energie este însoţită de campanii de informare educaţionale şi promoţionale destinate promovării eficienţei energetice şi utilizării mai responsabile a energiei de către utilizatorii finali.  +  Articolul 11Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi organismele de supraveghere a pieţei participă la schimbul de informaţii dintre statele membre şi Comisia Europeană prin furnizarea reciprocă de informaţii.  +  Articolul 12Până la data de 19 mai 2014 şi, ulterior, la fiecare 4 ani, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri transmite Comisiei Europene un raport cu privire la aplicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 13 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 şi art. 5 alin. (6) şi (7), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1)-(5) şi (8), cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; d) afişarea altor etichete, marcaje, simboluri sau inscripţii care nu respectă cerinţele prezentei hotărâri şi ale măsurilor de punere în aplicare, dacă există probabilitatea inducerii în eroare a utilizatorilor finali ori a creării de confuzii în rândul acestora în ceea ce priveşte consumul de energie sau, atunci când este relevant, de alte resurse esenţiale în timpul utilizării, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (3) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prezenta hotărâre nu se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic second-hand, plăcuţei indicatoare a caracteristicilor tehnice sau echivalentului său ataşat pe aparatele frigorifice de uz casnic din raţiuni de siguranţă şi aparatelor frigorifice de uz casnic care sunt alimentate şi de la alte surse de energie, de exemplu acumulatoare."2. Articolul. 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) furnizor - producătorul ori reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, ori importatorul care introduce sau pune în funcţiune aparatul frigorific de uz casnic pe piaţa Uniunii Europene. În absenţa acestora, este considerată furnizor orice persoană fizică sau juridică ce introduce pe piaţă ori pune în funcţiune respectivul aparat; b) distribuitor - vânzătorul cu amănuntul sau o altă persoană care vinde, închiriază, oferă spre cumpărare în rate ori expune aparate frigorifice de uz casnic utilizatorilor finali; c) fişă - tabel standard cu informaţii referitoare la un aparat frigorific de uz casnic."*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 153 din 18 iunie 2010.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Lucian Nicolae BodePreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Constantin CerbulescuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementarea şi MonitorizareaAchiziţiilor Publice,Cristina TrăilăPreşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Iulius Dan PlavetiMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanBucureşti, 20 martie 2012.Nr. 217.________