HOTĂRÂRE nr. 831 din 2 decembrie 1997pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 19 decembrie 1997  În temeiul art. 4 şi 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelele formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila, cuprinse în catalogul prezentat în anexa nr. 1A, precum şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, prevăzute în anexa nr. 1B. (2) Persoanele juridice şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 vor utiliza, pentru determinarea veniturilor din activitatea de exploatare, numai formularele tipizate cu regim special, comune pe economie. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care utilizează formulare specifice cu regim special ce nu se regăsesc în anexa nr. 1A, vor solicita Ministerului Finanţelor avizul pentru utilizarea machetelor acestora, cu respectarea normelor de tipărire, evidenta, întocmire şi utilizare a formularelor comune pe economie. (4) La propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finanţelor aproba introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune şi specifice, precum şi modificarea sau eliminarea celor aflate în uz. (5) Sistemul unitar de inseriere şi numerotare a formularelor tipizate cu regim special se asigura, la nivel naţional, de către Ministerul Finanţelor şi Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala".Formularele prevăzute în anexa nr. 1A se asigura de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" sau de alte unităţi tipografice sub supravegherea acesteia, selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor. (6) Necesarul de formulare tipizate cu regim special se stabileşte anual de către fiecare persoana prevăzută la alin. (2), care va transmite comenzi ferme direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv administraţiilor financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti.Formularele tipizate cu regim special prevăzute în anexa nr. 1A se distribuie utilizatorilor, contra cost, prin unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau prin unităţi agreate de acestea, cu care se vor încheia contracte de distribuire conform prevederilor ordinului ministrului finanţelor. În acest scop, până la data de 31 decembrie 1997 se vor crea, în cadrul Ministerului Finanţelor şi în unităţile sale teritoriale, servicii specializate şi se vor asigura spaţii de depozitare şi dotări corespunzătoare. (7) Evidenta operativă a formularelor tipizate cu regim special se tine cu ajutorul Fisei de magazie a formularelor cu regim special cod 14-3-8/b. (8) Formularele tipizate cu regim special prevăzute în anexa nr. 1A se distribuie persoanelor prevăzute la alin. (2) începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care prezenta hotărâre intră în vigoare şi vor fi utilizate numai de la data de 1 ianuarie 1998.Vechile formulare tipizate cu regim special existente în stoc la data de 31 decembrie 1997 se vor utiliza până la epuizarea stocului, fără a se folosi noile modele. În acest sens, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia sa comunice, până la data de 31 ianuarie 1998, direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, stocul existent la data de 31 decembrie 1997, conform situaţiei prezentate în anexa nr. 2.După data de 1 aprilie 1998, formularele tipizate cu regim special rămase în stoc la persoanele prevăzute la alin. (2) pot fi utilizate numai cu aprobarea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (9) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot solicita executarea formularelor tipizate cu regim special pe hârtie de calitate superioară şi/sau având imprimate în antetul modelului sigla, emblema sau datele de identificare, prin transmiterea unei comenzi ferme la Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", în condiţiile suportării eventualelor diferenţe de preţ. (10) Începând cu data de 1 ianuarie 1998, persoanele prevăzute la alin. (2), care utilizează tehnica de calcul pentru emiterea formularelor cu regim special, vor trece la utilizarea formularelor pretiparite, inseriate şi numerotate, pe hârtie de imprimanta, prin grija Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" sau a altei unităţi tipografice agreate, sub supravegherea acesteia, respectând regulile specifice acestora, prevăzute în anexa nr. 1A.În cazuri bine justificate, Ministerul Finanţelor poate aproba excepţii de la prevederile alineatului precedent. (11) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor va prezenta Guvernului Programul naţional de introducere a caselor de marcat fiscale.  +  Articolul 2 (1) Normele metodologice de întocmire şi de utilizare a celorlalte formulare tipizate, comune pe economie, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi modelele acestora, elaborate în baza art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, se aproba prin ordin al ministrului finanţelor. (2) Formularele tipizate prevăzute la alin. (1) nu au regim special de tipărire, inseriere, numerotare şi evidenta, iar modelele acestora pot fi adaptate în funcţie de specificul şi de necesităţile persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu condiţia respectării conţinutului de informaţii şi a normelor de întocmire şi de utilizare. Asigurarea necesarului pentru aceste formulare comune pe economie se va realiza de către utilizatori, cu respectarea prevederilor alineatului precedent.  +  Articolul 3Sursele financiare necesare tipăririi formularelor prevăzute la art. 1 se asigura de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" şi de către tipografiile selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, urmând a se recupera de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), pe măsura livrării acestora.  +  Articolul 4Utilizarea altor modele de formulare tipizate, comune pe economie, cu regim special, în locul formularelor menţionate la art. 1, se poate face numai cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 5Modelele formularelor tipizate comune şi specifice în legătură cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, aprobate de către Ministerul Finanţelor în baza art. 4, precum şi cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii şi gestionării formularelor tipizate comune şi specifice în legătură cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată rămân valabile până la data de 31 martie 1998.  +  Articolul 6Procurarea şi utilizarea de formulare tipizate cu regim special de inseriere şi numerotare din alte surse decât cele prevăzute în prezenta hotărâre sunt interzise. Operaţiunile consemnate în aceste formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac obiectul tranzacţiilor respective sunt considerate fără documente legale de provenienţă.  +  Articolul 7Anexele nr. 1A, 1B şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii şi gestionării formularelor tipizate comune şi specifice în legătură cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 decembrie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1A CATALOGUL formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare, privind activitatea financiară şi contabila NOMENCLATORUL formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare
         
    1.Aviz de însoţire a mărfii14-3-6/A
    2.Chitanţa14-4-1
      Chitanţa fiscală14-4-2
    3.Factura fiscală14-4-10/A
      Factura14-4-10/aA
    4.Bon de comandă-chitanţă (T.V.A.)14-4-11
      Bon de comandă-chitanţă14-4-11/a
    5.Fişa de magazie a formularelor cu regim special14-3-8/b
  AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII(cod 14-3-6A)Formular cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare.Tipărit în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte trei file, în culori diferite - albastru, exemplarul 1, roşu, exemplarul 2, verde, exemplarul 3.1. Serveşte ca:- document de însoţire a mărfii pe timpul transportului;- document ce sta la baza întocmirii facturii;- dispoziţie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiaşi unităţi;- document de primire în gestiunea cumpărătorului sau în gestiunea primitoare din cadrul aceleiaşi unităţi în cazul transferului.2. Se întocmeşte în trei exemplare de către unităţile care nu au posibilitatea întocmirii facturii în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale, datorită unor condiţii obiective şi cu totul excepţionale, făcându-se menţiunea "Urmează factura".În cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi unităţi patrimoniale dispersate teritorial, avizul de însoţire a mărfii va purta menţiunea "Fără factura".Se emite, pe măsura livrării, de către compartimentul desfacere, care semnează pentru întocmire.Pe avizul de însoţire a mărfii, emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terţi sau pentru vânzare în regim de consignaţie, se face menţiunea "Pentru prelucrare la terţi" sau "Pentru vânzare în regim de consignaţie", după caz, etc.În celelalte situaţii decât cele prevăzute mai sus se face menţiunea cauzei pentru care s-a întocmit avizul de însoţire a mărfii şi nu factura.3. Circula:* la furnizor:- la delegatul unităţii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire (exemplarul 1);- la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantităţilor livrate în evidentele acestuia şi pentru întocmirea facturii (exemplarele 2 şi 3);- la compartimentul financiar-contabil, atasat la factura (exemplarul 3);* la cumpărător:- la magazie, pentru încărcarea în gestiune a produselor, mărfurilor sau altor valori materiale primite, după efectuarea recepţiei de către comisia de recepţie şi după consemnarea rezultatelor (exemplarul 1);- la compartimentul aprovizionare, pentru înregistrarea cantităţilor aprovizionate în evidenta acestuia (exemplarul 1);- la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitica, atasat la factura (exemplarul 1).În cazul valorilor materiale prelucrate la terţi, pe exemplarul respectiv se face menţiunea "Din prelucrare la terţi".4. Se arhiveaza:* la furnizor:- la compartimentul desfacere (exemplarul 2);- la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 3 al facturii (exemplarul 3);* la cumpărător:- la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 1 al facturii (exemplarul 1).
                       
    Furnizor ...........................   Cumpărător ...........................
    (denumirea, forma juridică)   (denumirea, forma juridică)
    Nr. de înmatriculare în Registrul   Nr. de înmatriculare în Registrul
    comerţului/anul ....................   comerţului/anul ......................
    Nr. de înregistrare fiscală ........   Nr. de înregistrare fiscală ..........
    Sediul (localitatea, str. nr.) .....   Sediul (localitatea, str. nr.) .......
    Judeţul ............................   Judeţul ..............................
    Contul .............................   Contul ...............................
    Banca ..............................   Banca ................................
     
    AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII
     
      Nr. ..............................  
      Data (ziua, luna, anul) ..........  
     
    Nr. crt.SPECIFICAŢIA (produse, ambalaje etc.)U.M.Cantitatea livratăPreţul unitar (fără T.V.A.)  ─ lei ─Valoarea  ─ lei ─
    012345
               
               
               
    Semnătura şi ştampila furnizoruluiDate privind expediţia Numele delegatului ............ Buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. .............. eliberat/ă ........ Mijlocul de transport ........ nr. .......................... Expedierea s─a efectuat în prezenţa noastră la data de ...... ora ...... Semnăturile...................TOTAL:  
    Semnătura  de primire
    14─3─6A
    ─ verso ─
    Nr. crt.SPECIFICAŢIA (produse, ambalaje etc.)U.M.Cantitatea livratăPreţul unitar (fără T.V.A.)  ─ lei ─Valoarea  ─ lei ─
    012345
               
               
               
    Semnătura şi ştampila furnizoruluiDate privind expediţia Numele delegatului ............ Buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. .............. eliberat/ă ........ Mijlocul de transport ........ nr. .......................... Expedierea s─a efectuat în prezenţa noastră la data de ...... ora ...... Semnăturile...................TOTAL:  
    Semnătura  de primire
  CHITANŢA(cod 14-4-1)Formular cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare.Tipărit în carnete cu câte 100 de file.1. Serveşte ca:- document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii;- document justificativ de înregistrare în registrul de casa (cu respectarea Regulamentului operaţiunilor de casa) şi în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare, pentru fiecare suma încasată, de către casierul unităţii şi se semnează de acesta pentru primirea sumei.3. Circula la depunator (exemplarul 1, cu ştampila unităţii). Exemplarul 2 rămâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în registrul de casa.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, după utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).
       
    Unitatea ..............................  
    Codul fiscal ..........................  
    Nr. de înmatriculare în Registrul comerţului/anul .......................  
    Sediul (localitatea, str., nr.) .......  
    Judeţul ...............................  
     
    CHITANŢA Nr.
    Data ............. 199 ....
     
    Am primit de la ...........................................
    Adresa ....................................................
    Suma de ................ adică ............................ ...........................................................
    Reprezentând ..............................................
     
      Casier,
      14─4─1
  CHITANŢA FISCALĂ(cod 14-4-2)Formular cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare.Se distribuie numai plătitorilor de T.V.A.Tipărit în carnete cu 100 de file.1. Serveşte ca:- document justificativ privind cumpărarea unor bunuri sau prestarea unor servicii, în condiţiile în care nu se întocmeşte factura;- document justificativ de înregistrare în contabilitate, atunci când este însoţită de bonul eliberat de la casa de marcat, Bonul de vânzare (cod 11-1-12) sau Chitanţa (cod 14-4-1), şi de deducere a T.V.A.2. Se întocmeşte în doua exemplare de către vânzător sau de către prestatorul de servicii. Eliberarea chitanţei fiscale se face după ce bunurile şi serviciile au fost achitate, în care sens s-a eliberat bonul de la casa de marcat, Bonul de vânzare (cod 11-1-12) sau Chitanţa (cod 14-4-1).Chitanţa fiscală nu înlocuieşte Chitanţa (cod 14-4-1), care se întocmeşte pentru încasările în numerar la casieria unităţii.Chitanţa fiscală nu se utilizează pentru vânzarea bunurilor en gros către alte unităţi patrimoniale.În coloana "Specificaţie", bunurile sau serviciile se înscriu grupate pe cote de T.V.A.3. Circula:* la cumpărător, pentru înregistrare în jurnalul pentru cumpărări (exemplarul 1);* la furnizor, în cazul în care este scutit de obligaţia emiterii facturii (exemplarul 2).4. Se arhiveaza:* la cumpărător, la compartimentul financiar-contabil, împreună cu bonul de la casa de marcat, bonul de vânzare sau chitanţa eliberata de vânzător (exemplarul 1);* la furnizor sau la vânzător, după utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2). FACTURA FISCALĂ (cod 14-4-10/A)şiFACTURA(cod 14-4-10/aA)Formular cu regim special de inseriere şi de numerotare.Tipărit în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.1. Serveşte ca:- document pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a produselor şi mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate;- document de însoţire a mărfii pe timpul transportului;- document de încărcare în gestiunea primitorului;- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a cumpărătorului.2. Se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în trei exemplare, la livrarea produselor şi a mărfurilor, la executarea lucrărilor şi la prestarea serviciilor, de către compartimentul desfacere sau alt compartiment desemnat pe baza dispoziţiei de livrare, a avizului de însoţire a mărfii sau a altor documente tipizate care atesta executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor şi se semnează de compartimentul emitent.Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrării, datorită unor condiţii obiective şi cu totul excepţionale, produsele şi mărfurile livrate sunt însoţite, pe timpul transportului, de avizul de însoţire a mărfii. În vederea corelării documentelor de livrare, numărul şi data avizului de însoţire a mărfii se înscriu în formularul de factura.Factura fiscală (cod 14-4-10/A) se întocmeşte numai de către plătitorii de T.V.A. În Factura, bunurile, lucrările executate sau serviciile prestate se înscriu în coloana 1, grupate pe cote de T.V.A.Factura (cod 14-4-10/aA) se întocmeşte de către unităţile patrimoniale neplatitoare de T.V.A.3. Circula:* la furnizor:- la compartimentul în care se efectuează operaţiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control financiar preventiv se acordă numai pe exemplarul 3;- la persoanele autorizate sa dispună încasări în contul de la banca al unităţii (toate exemplarele);- la compartimentul desfacere, în vederea înregistrării în evidentele operative şi pentru eventualele reclamaţii ale clienţilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexează dispoziţia de livrare);- la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 3);* la cumpărător:- la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operaţiunii, având atasat exemplarul din avizul de însoţire a mărfii care a însoţit produsul sau marfa, dacă este cazul, inclusiv nota de recepţie şi constatare de diferenţe, în cazul în care marfa nu a fost însoţită de factura pe timpul transportului (exemplarul 1);- la compartimentul care efectuează operaţiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul 1, împreună cu avizul de însoţire a mărfii, inclusiv nota de recepţie şi de constatare de diferenţe, după caz);- la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea plăţii, precum şi pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1, împreună cu avizul de însoţire a mărfii, inclusiv nota de recepţie şi de constatare de diferenţe, după caz).4. Se arhiveaza:* la furnizor:- la compartimentul desfacere (exemplarul 2);- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3);* la cumpărător:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).
  Furnizor ...........................   Cumpărător ...........................
    ....................................   ......................................
    (denumirea, forma juridică)   (denumirea, forma juridică)
    Nr. de înmatriculare în Registrul   Codul fiscal .........................
    comerţului/anul ....................   Sediul (localitatea, str. nr.) .......
    Codul fiscal .......................   Judeţul ..............................
    Sediul (localitatea, str. nr.) .....   Contul ...............................
    Judeţul ............................   Banca ................................
    Contul .............................    
    Banca ..............................    
     
    FACTURA FISCALĂ
      Nr. facturii ...........................  
      Data (ziua, luna, anul) ................  
      Nr. avizului de însoţire a mărfii ......  
      (dacă este cazul)  
     
    Nr. crt.Denumirea produselor sau a serviciilorU.M.CantitateaPreţul unitar (fără T.V.A.) ─ lei ─Valoarea ─ lei ─Valoarea T.V.A. ─ lei ─
    012345 (3 x 4)6
                 
                 
                 
    Semnătura şi ştampila furnizoruluiDate privind expediţia Numele delegatului ............ Buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. .............. eliberat/ă ........ Mijlocul de transport ........ nr. .......................... Expedierea s─a efectuat în prezenţa noastră la data de ...... ora ...... Semnăturile...................TOTAL,    
    din care: accize   X
    Semnătura de primireTotal de plată (col. 5 + col. 6)
    14─4─10/A
     
    ─ verso
    Cota T.V.A. ........% Continuarea facturii nr. ....................
    Nr. crt.Denumirea produselor sau a serviciilorU.M.CantitateaPreţul unitar (fără T.V.A.) ─ lei ─Valoarea ─ lei ─Valoarea T.V.A. ─ lei ─
    012345 (3 x 4)6
                 
                 
                 
    Semnătura şi ştampila furnizoruluiDate privind expediţia Numele delegatului ............ Buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. .............. eliberat/ă ........ Mijlocul de transport ........ nr. .......................... Expedierea s─a efectuat în prezenţa noastră la data de ...... ora ...... Semnăturile...................TOTAL,    
    din care: accize   X
    Semnătura de primireTotal de plată (col. 5 + col. 6)
     
                           
    Furnizor ........................... ....................................   Cumpărător ........................... ......................................
    (denumirea, forma juridică)   (denumirea, forma juridică)
    Nr. de înmatriculare în Registrul   Codul fiscal .........................
    comerţului/anul ....................   Sediul (localitatea, str. nr.) .......
    Codul fiscal .......................   Judeţul ..............................
    Sediul (localitatea, str. nr.) .....   Contul ...............................
    Judeţul ............................   Banca ................................
    Contul .............................    
    Banca ..............................    
     
    FACTURA
      Nr. facturii ...........................  
      Data (ziua, luna, anul) ................  
      Nr. avizului de însoţire a mărfii ......  
      (dacă este cazul)  
     
    Nr. crt.Denumirea produselor sau a serviciilorU.M.CantitateaPreţul unitar ─ lei ─Valoarea ─ lei ─
    012345 (3 x 4)
               
               
               
    Semnătura şi ştampila furnizoruluiDate privind expediţia Numele delegatului ............ Buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. .............. eliberat/ă ........ Mijlocul de transport ........ nr. .......................... Expedierea s─a efectuat în prezenţa noastră la data de ...... ora ...... Semnăturile...................TOTAL,  
    din care: accize  
    Semnătura de primire
     
    14─4─10/aA
     
    ─ verso
    Continuarea facturii nr. ......................
    Nr. crt.Denumirea produselor sau a serviciilorU.M.CantitateaPreţul unitar ─ lei ─Valoarea ─ lei ─
    012345 (3 x 4)
               
               
               
    Semnătura şi ştampila furnizoruluiDate privind expediţia Numele delegatului ............ Buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. .............. eliberat/ă ........ Mijlocul de transport ........ nr. .......................... Expedierea s─a efectuat în prezenţa noastră la data de ...... ora ...... Semnăturile...................TOTAL,  
    din care: accize  
    Semnătura de primire
   
  BON DE COMANDA - CHITANŢA(cod 14-4-11 şi cod 14-4-11/a)Formular cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare.Tipărit în carnete cu câte 75 de file.1. Serveşte ca document pentru: contractarea serviciilor, confirmarea primirii şi evaluarea obiectului de executat sau de reparat, după caz, încasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate şi a materialelor consumate.Bonul de comanda - chitanţa (cod 14-4-11) se întocmeşte numai de către plătitorii de T.V.A.2. Se întocmeşte în trei exemplare de către unitatea prestatoare.3. Circula:- exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil;- exemplarul 2 se preda clientului;- exemplarul 3 rămâne în carnet.4. Se arhiveaza:- exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil;- exemplarul 3 rămâne în carnet.
  Unitatea ....................................
    Codul fiscal ................................
    Nr. de înmatriculare în Registrul comerţului/
    anul ........................................
    Sediul (localitatea, str. nr.) ..............
    Judeţul .....................................
     
    BON DE COMANDĂ─CHITANŢĂ Nr. ....
    din data de ....................
     
    Client ..................., str. .................... nr. ......., bl. ....., et. ......, ap. ....., sectorul/judeţul ............., localitatea .............
    CodulObiectul/OperaţiuneaU.M.CantitateaPreţul unitar/ Tarif ─ lei ─Valoarea ─ lei ─
               
               
               
               
      TOTAL I: ............................
      TOTAL II: ...........................
      TOTAL (I II): .....................
      T.V.A.: .............................
      TOTAL GENERAL: ......................
    Încasat avans ..............................................................
    Rest de plată ..............................................................
    Termen de execuţie .........................................................
    Valoarea obiectului adus la reparat ........................................
    Obiectul neridicat în termen de un an se valorifică conform normelor legale.
     
    Responsabil,Client,
    L.S.  
    ..................................................
     
    14─4─11 t2
     
               
    ─ verso ─
    Materiale date de unitate
    CodulDenumireaU.M.CantitateaPreţul unitar ─ lei ─Valoarea ─ lei ─
               
               
               
      TOTAL II: ...........................
     
    Materiale aduse de client
    DenumireaU.M.CantitateaPreţul unitar ─ lei ─Valoarea ─ lei ─
             
             
             
      TOTAL III: ..........................
               
     
    Unitatea ....................................
    Codul fiscal ................................
    Nr. de înmatriculare în Registrul comerţului/
    anul ........................................
    Sediul (localitatea, str. nr.) ..............
    Judeţul .....................................
     
    BON DE COMANDĂ─CHITANŢĂ Nr. ....
    din data de ....................
     
    Client ..................., str. .................... nr. ......., bl. ....., et. ......, ap. ....., sectorul/judeţul ............., localitatea .............
    CodulObiectul/OperaţiuneaU.M.CantitateaPreţul unitar/ Tarif ─ lei ─Valoarea ─ lei ─
               
               
               
               
      TOTAL I: ............................
      TOTAL II: ...........................
      TOTAL (I II): .....................
     
    Încasat avans ..............................................................
    Rest de plată ..............................................................
    Termen de execuţie .........................................................
    Valoarea obiectului adus la reparat ........................................
    Obiectul neridicat în termen de un an se valorifică conform normelor legale.
     
    Responsabil,Client,
    L.S.  
    ..................................................
     
    14─4─11/a t2
               
    ─ verso ─
    Materiale date de unitate
    CodulDenumireaU.M.CantitateaPreţul unitar ─ lei ─Valoarea ─ lei ─
               
               
               
      TOTAL II: ...........................
     
    Materiale aduse de client
    DenumireaU.M.CantitateaPreţul unitar ─ lei ─Valoarea ─ lei ─
             
             
             
      TOTAL III: ..........................
  FIŞA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL(cod 14-3-8/b)Formular cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare.1. Serveşte ca:- document de evidenta a intrărilor, iesirilor şi stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare, evidenta şi urmărire;- document de evidenta a formularelor anulate;- document pentru stabilirea grupelor de numere (serii), pe compartimentele unităţii, în vederea numerotarii formularelor;- sursa de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de formulare.2. Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de către gestionar.Fişele de magazie ale formularelor cu regim special se ţin la locul de depozitare a formularelor.3. Nu circula, fiind document de înregistrare.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
                             
    ........................... UnitateaRezervat numerele (seriile)Pentru compartiment
    FIŞĂ DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL
    de lapână la  
    Denumirea formularului ........................      
    Codul formularului ........ formatul ..........      
    Preţul unitar ...... U.M. ..... Codul .........      
     
    DataFelul şi numărul formularului de primire sau de eliberareCantitateaStoculNumerele (seria)Numele şi prenumele primi─ toruluiFormu─ larele neutili─ zabile (numărul şi seria)Data şi semnătura celui care predă formu─ larele neutili─ zabile
    primităelibe─ ratăde lapână la
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    14─3─8/b
     
    ─ verso ─
    DataFelul şi numărul formularului de primire sau de eliberareCantitateaStoculNumerele (seria)Numele şi prenumele primi─ toruluiFormu─ larele neutili─ zabile (numărul şi seria)Data şi semnătura celui care predă formu─ larele neutili─ zabile
    primităelibe─ ratăde lapână la
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   
   +  Anexa 1B NORME METODOLOGICE pentru întocmirea şi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila  +  Articolul 1Persoanele juridice şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, au obligaţia sa organizeze şi să asigure evidenta, gestionarea şi corecta utilizare a formularelor cu regim special de inseriere şi numerotare, cum sunt: facturile, chitanţele, avizele de însoţire a mărfii, alte documente, cu ajutorul cărora se stabilesc volumul de activitate, plăţile şi încasările efectuate în raport cu bugetul de stat, clienţii, furnizorii sau cu alte persoane fizice şi juridice.  +  Articolul 2Formularele care stau la baza determinării veniturilor persoanelor prevăzute la art. 1 se asigura prin Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" sau de către alte unităţi tipografice agreate, sub supravegherea acesteia.  +  Articolul 3Organizarea gestionării, folosirii şi evidentei formularelor prevăzute la art. 2 se face potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, iar răspunderea revine administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului.  +  Articolul 4La persoanele prevăzute la art. 1, evidenta operativă a formularelor se tine cu ajutorul Fisei de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b), care se completează distinct pentru fiecare tip de formular, pe măsura aprovizionarii acestora.  +  Articolul 5Formularele cu regim special de inseriere şi numerotare se eliberează utilizatorilor, pe baza aprobării administratorului, a ordonatorului de credite sau a altor persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului, în care se va specifică faptul ca formularele ridicate anterior au fost folosite în conformitate cu normele în vigoare, iar cele pierdute - seria ....... de la nr. ........ la nr. ......... - au fost declarate nule în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. ....... .Formularele cu regim special de inseriere şi numerotare se eliberează din magazie pe baza bonului de consum, dintr-un bonier distinct, gestionat de persoana imputernicita în acest scop de către administratorul, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului.La eliberarea din magazie a acestor formulare, în bonul de consum se înscriu, în mod obligatoriu, seria şi numerele aferente formularelor respective.  +  Articolul 6Salariaţii care primesc spre folosinţă aceste formulare răspund de utilizarea lor, pentru consemnarea operaţiunilor legale, şi au obligaţia să justifice în orice moment existenta lor.  +  Articolul 7Înscrierea datelor în aceste formulare se face potrivit reglementărilor cuprinse în normele generale privind documentele justificative şi financiar-contabile.  +  Articolul 8Formularele care nu se mai folosesc se restituie la magazie pe baza Bonului de predare-transfer, restituire, cod 14-3-3A, şi se înregistrează ca intrare în Fişa de magazie a formularelor cu regim special, cod 14-3-8/b, menţionându-se numerele şi seria formularelor primite.  +  Articolul 9În cazul în care o persoană prevăzută la art. 1 se lichidează, fuzionează sau se divizeaza, se va proceda astfel:- în cazul lichidării, formularele neutilizate se vor returna Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" sau tipografiilor agreate furnizoare, pe baza unui proces-verbal în care se vor înscrie felul, seria şi numărul documentelor, fără plata contravalorii acestora când formularele sunt individualizate;- în cazul fuzionării, formularele se vor folosi până în momentul în care acestea se epuizează;- în cazul divizării, formularele se vor folosi de către una dintre persoanele prevăzute la art. 1, nou-înfiinţate, cu aprobarea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 10Formularele neutilizabile, defectuos tipărite sau în alte cazuri similare se anulează prin barare pe diagonala, făcându-se menţiunea "ANULAT" pe toate exemplarele, şi se restituie, cu excepţia formularelor din carnete brosate, gestionarului de formulare, sub semnatura persoanei predatoare, în fişa de magazie a formularului cu regim special înscriindu-se numărul şi seria formularului respectiv în coloana "formulare neutilizabile", urmând a fi predate la arhiva şi păstrate conform normelor legale.  +  Articolul 11Formularele utilizate şi cele neutilizabile, până la predarea lor la arhiva, se păstrează la compartimentul care le-a folosit, în ordinea numerelor, pentru a permite controlul în orice moment al utilizării acestora.  +  Articolul 12Orice lipsuri sau pierderi de formulare numerotate, în magazie sau la compartimentele care le utilizează, vor fi aduse la cunoştinţa, în scris, administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane, care au obligaţia gestionării patrimoniului unităţii, care vor dispune cercetarea şi verificarea împrejurărilor în care s-au produs lipsurile sau pierderile şi eventuala tragere la răspundere a celor vinovaţi, conform legii.Formularele cu regim special de inseriere şi numerotare, pierdute sau sustrase se declara nule în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, după sesizarea organelor în drept.  +  Anexa 2     SITUAŢIA stocului de formulare cu regim special de inseriere şi numerotare la data de 31 decembrie 1997    - model -
                 
    Nr. crt.Denumirea formularuluiCodul formularuluiU.M.CantitateaNumerele (seria)
    de lapână la
                 
                 
                 
                 
                 
       
    Conducătorul unităţii,Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
  -----------