NORME METODOLOGICE din 23 martie 2012de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2012   +  Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor aferente instrumentelor structurale şi a contribuţiei publice naţionale totale  +  Articolul 1 (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia rectificărilor bugetare. (2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuţi la art. 5 din Ordonanţă au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din instrumente structurale, conform formularului 1. (3) Fişa de fundamentare a proiectului este elaborată de departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea la finanţare/implementarea proiectului şi va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia. (4) Direcţia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, în calitate de beneficiar prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţă, va cuprinde în buget sumele menţionate la alin. (1) numai dacă fişa de fundamentare a proiectului este avizată de autoritatea de management a programului operaţional în cadrul căruia se propune la finanţare/se finanţează proiectul respectiv şi va avea în vedere, după caz, contractul/decizia/ordinul de finanţare aferent/aferentă proiectului.  +  Articolul 2 (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare. (2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţă au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din instrumente structurale, conform formularului 1, fără a mai solicita avizul autorităţilor de management. (3) Beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă au obligaţia ca la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar competent să prezinte o copie a formularului bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fişei de fundamentare menţionate la alin. (2), aferentă proiectului propus/aprobat la finanţare în cadrul programului operaţional respectiv, semnat şi ştampilat de ordonatorul principal de credite. (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor operaţionale, cât şi pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi publice locale finanţate integral/parţial din bugetul local. (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată, pe baza solicitării de finanţare transmise de beneficiari.  +  Articolul 3Formularul 1 este destinat fundamentării formularului bugetar privind proiectul finanţat/propus la finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.  +  Articolul 4 (1) În cazul proiectelor propuse la finanţare în anul bugetar curent, pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanţare nu au fost încheiate cu autorităţile de management/organismele intermediare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar solicită din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Notele justificative prevăzute la alin. (1) vor cuprinde informaţii privind eligibilitatea cheltuielilor şi necesitatea angajării acestora pentru implementarea proiectului. (3) Cheltuielile efectuate în cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) se consideră cheltuieli definitive în bugetul ordonatorului de credite beneficiar dacă nu se încheie contractele/deciziile/ordinele de finanţare.  +  Articolul 5 (1) Valoarea subvenţiei acordate beneficiarilor finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente contravalorii instrumentelor structurale, cofinanţării de la bugetul de stat şi finanţării contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate. (2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să informeze cu celeritate ordonatorul principal de credite privind sumele primite ca prefinanţare, în vederea diminuării corespunzătoare a subvenţiei acordate. (3) Beneficiarii finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale restituie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării, sumele rambursate de autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată, conform art. 10 lit. a) şi b), în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subvenţiile prevăzute la alin. (1). (4) În cazul în care restituirea subvenţiei menţionate la alin. (3) se efectuează în anul bugetar următor celui în care au fost primite subvenţiile, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Sumele reprezentând contravaloarea instrumentelor structurale şi contribuţia publică naţională totală pentru fiecare program operaţional se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, referitor la finanţarea programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene. (2) Contribuţia publică naţională totală, reflectată în formularul mai sus menţionat, pentru fiecare program operaţional, cuprinde cofinanţarea publică pentru alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţă, sumele reprezentând finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă, precum şi, spre informare, sumele reprezentând cofinanţarea publică a beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţă. (3) În cazul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", poziţia din formularul menţionat la alin. (1) corespunzătoare cofinanţării publice a beneficiarilor finanţaţi integral din bugetele publice centrale include, spre informare, şi cofinanţarea publică a beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului asigurărilor pentru şomaj. (4) Sumele prevăzute la art. 8-11 din Ordonanţă se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare şi plată conform prevederilor art. 12 din Ordonanţă, respectându-se metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.  +  Articolul 7 (1) Autorităţile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare eligibilă aferentă instrumentelor structurale şi cofinanţării de la bugetul de stat poate depăşi cu până la 20% valoarea sumelor alocate în euro, la nivel de axă prioritară, din instrumente structurale şi cofinanţare publică. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), valoarea eligibilă aferentă instrumentelor structurale şi cofinanţării de la bugetul de stat a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare poate depăşi cu până la 30% valoarea sumelor alocate în euro, la nivel de axă prioritară, din instrumente structurale şi cofinanţare publică, în cazul următoarelor axe prioritare: a) axa prioritară 2 "Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport" din cadrul Programului operaţional "Regional"; b) axa prioritară 1 "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată" din cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu"; c) axa prioritară 1 "Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE" şi axa prioritară 2 "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem naţional de transport durabil" din cadrul Programului operaţional sectorial "Transport". (3) Limitele admise pentru depăşirile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale. (4) Verificarea de către fiecare autoritate de management a respectării prevederilor alin. (1) şi (2) se face prin transformarea în euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele de finanţare încheiate, luându-se în considerare cursul InforEuro din luna verificării.  +  Capitolul II Fluxuri financiare şi evidenţă contabilă  +  Articolul 8Programul operaţional sectorial "Transport" utilizează mecanismul plăţii directe.  +  Articolul 9 (1) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţă care au în implementare proiecte finanţate din instrumente structurale: a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii instrumentelor structurale, cofinanţării publice şi finanţării taxei pe valoarea adăugată neeligibile aferente cheltuielilor eligibile efectuate, precum şi altor cheltuieli decât cele eligibile; b) sumele aferente rambursării cotei-părţi din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanţării din instrumente structurale, se virează cu celeritate de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată, conform art. 7 alin. (1) din Ordonanţă, în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea sau în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codurile de identificare fiscală ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în cazul proiectelor prevăzute la art. 5 alin. (2)-(3) şi art. (3^1) din Ordonanţă. (2) Autorităţile de management notifică în scris beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizând formularul 2.  +  Articolul 10În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţă, care au în implementare proiecte finanţate din instrumente structurale: a) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare cofinanţării de la bugetul de stat şi finanţării contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate, se virează de către autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată din conturile de disponibil prevăzute la art. 37, alimentate din bugetele ordonatorilor de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare şi plată, în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora sau în conturile de venituri ale bugetelor locale, după caz; b) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare finanţării din instrumente structurale, precum şi cele aferente prefinanţării, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată din conturile de disponibil prevăzute la art. 37 în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, în conturile de venituri ale bugetelor locale sau în conturile de disponibilităţi distincte deschise pentru gestionarea prefinanţării, după caz.  +  Articolul 11Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, conform art. 15 alin. (3) din Ordonanţă, se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 12Rambursarea către beneficiari a sumelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi art. 10 se realizează în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare, precum şi conform procedurilor interne ale autorităţilor de management/Autorităţii de certificare şi plată.  +  Articolul 13 (1) Transferul sumelor reprezentând contravaloarea instrumentelor structurale, inclusiv cele aferente prefinanţării, din conturile Autorităţii de certificare şi plată în conturile autorităţilor de management se realizează la termenele şi pe baza documentelor prevăzute în acordurile încheiate între Autoritatea de certificare şi plată şi fiecare autoritate de management. (2) Sumele reprezentând prefinanţări şi rambursări de cheltuieli eligibile primite de la Comisia Europeană se păstrează în euro în contul de disponibil deschis la Banca Naţională a României, pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de certificare şi plată, urmând ca Autoritatea de certificare şi plată să efectueze, în termenul prevăzut în procedurile interne, operaţiunile de schimb valutar numai pentru echivalentul în euro al sumelor solicitate de autorităţile de management prin cererile de fonduri/rambursare, precum şi prin cererile de prefinanţare.  +  Articolul 14 (1) Transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare se realizează cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe: a) depunerea de către beneficiar a unei solicitări scrise, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare; b) existenţa unui/mai multor contract/contracte de furnizare bunuri/prestare servicii/execuţie lucrări încheiat/încheiate între beneficiar şi unul sau mai mulţi operatori economici a/ale cărui/căror valoare/valori cumulate să fie de minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cazul proiectelor majore, respectiv de minimum 5% în cazul celorlalte proiecte, cu excepţia proiectelor a căror implementare se realizează fără încheierea vreunui astfel de contract; c) calendarul/graficul pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului asigură respectarea prevederilor art. 16 alin. (2)-(5); d) constituirea unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) proiectele care nu presupun, până la data solicitării prefinanţării, încheierea unui contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuţie lucrări, cu condiţia ca în contractele/deciziile/ordinele de finanţare să fie specificat termenul până la care beneficiarul se angajează să prezinte un astfel de contract. (3) În cazul în care beneficiarul nu face dovada încheierii unui contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuţie lucrări până la termenul prevăzut la alin. (2), autoritatea de management are responsabilitatea recuperării sumelor prevăzute la alin. (1). (4) Valoarea garanţiei constituite conform prevederilor alin. (1) lit. d) poate fi diminuată proporţional cu valoarea prefinanţării recuperate conform art. 16 alin. (3) şi alin. (5).  +  Articolul 15 (1) Prefinanţarea se acordă în cotă de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în cel puţin două tranşe. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prefinanţarea se acordă în cotă de maximum 20% din valoarea eligibilă a proiectului pentru: a) proiectele majore în sensul prevăzut de art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare; b) proiectele pentru care finanţarea acordată este egală cu valoarea totală eligibilă; c) proiectele a căror valoare eligibilă este mai mică de 1.000.000 lei. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanţare prevăd depunerea a cel mult două cereri de rambursare, prefinanţarea se poate acorda într-o singură tranşă. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prefinanţarea se poate acorda într-o singură tranşă, în cotă de maximum 35% din valoarea totală a finanţării, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare.  +  Articolul 16 (1) În condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), prima tranşă de prefinanţare se acordă în cotă de maximum 5% din valoarea eligibilă a proiectului. (2) Următoarele tranşe de prefinanţare pot fi acordate dacă au fost autorizate cheltuieli în valoare de minimum 60% din valoarea cumulată a tranşelor anterioare de prefinanţare. (3) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţă, autorităţile de management au obligaţia recuperării prefinanţării prin stabilirea în contractele/deciziile/ordinele de finanţare a unui procent de deducere a prefinanţării cel puţin egal cu cota de prefinanţare acordată la nivel de proiect, aplicat la valoarea fiecărei cereri de rambursare transmise de beneficiar, cu excepţia cererii de rambursare în cadrul căreia cuantumul prefinanţării rămase de recuperat reprezintă un procent mai mic decât cel stabilit şi cu excepţia ultimei cereri de rambursare. (4) Autorităţile de management au obligaţia recuperării integrale a prefinanţării acordate în cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare în termen de maximum 4 luni de la primirea acesteia, cu excepţia proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis. (5) În cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, în termen de maximum 6 luni de la primirea primei tranşe de prefinanţare, cereri de rambursare în cuantum de minimum 60% din valoarea prefinanţării acordate, autorităţile de management au obligaţia recuperării prefinanţării neutilizate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile incluse în cererile de rambursare primite şi a cheltuielilor pentru plata taxei pe valoarea adăugată neeligibile aferentă acestora. (6) Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) şi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţă, au obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori şi/sau transferul de sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat. (7) În cazul în care contul menţionat la alin. (6) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului. (8) Suma reprezentând diferenţa dintre dobânda acumulată în contul prevăzut la alin. (6) corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase disponibile în cont şi valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor aferente contului respectiv, în cazul programelor pentru care acestea nu sunt considerate cheltuieli eligibile, se raportează autorităţii de management şi se virează în contul din care a fost plătită prefinanţarea, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare. (9) În cazul în care comisioanele aferente contului prevăzut la alin. (6) sunt considerate cheltuieli eligibile, suma reprezentând diferenţa dintre dobânda acumulată şi valoarea impozitelor aferente se raportează autorităţii de management şi se virează în contul din care a fost plătită prefinanţarea, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare. (10) În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate conform alin. (8) şi (9) şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligaţia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă instrumentelor structurale în cazul plăţii finale. (11) Prefinanţarea restituită de beneficiari conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Ordonanţă poate fi reacordată o singură dată, în condiţiile respectării prevederilor prezentelor norme metodologice. (12) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 17 (1) Valoarea prefinanţării recuperate conform prevederilor art. 16 alin. (3) se deduce din cota-parte aferentă instrumentelor structurale. (2) Sumele rezultate din operaţiunile prevăzute la art. 16 alin. (8)-(10) sunt virate lunar de autoritatea de management în contul de venit al bugetului de stat.  +  Articolul 18Autorităţile de management au obligaţia stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare a termenilor şi condiţiilor privind derularea operaţiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a: a) procentului şi condiţiilor de acordare şi recuperare a prefinanţării; b) termenului maxim de efectuare de către autoritatea de management a plăţilor aferente prefinanţării/rambursării cheltuielilor eligibile/restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiarii prevăzuţi la art. 15 din Ordonanţă; c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de rambursare aferente perioadei de implementare a proiectului; d) documentelor justificative necesare acordării prefinanţării/rambursării cheltuielilor eligibile/restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiarii prevăzuţi la art. 15 din Ordonanţă; e) obligaţiei ca fiecare cerere de rambursare transmisă de beneficiar să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului; f) limitării la maximum 3 a numărului de solicitări de modificare a termenelor din calendarul/graficul de depunere a cererilor de rambursare, pe care beneficiarul le poate adresa justificat autorităţii de management, respectiv limitarea la un număr de ori cel mult egal cu numărul contractelor de achiziţie publică în cazul proiectelor cu o valoare totală mai mare de 50 milioane lei şi a căror implementare presupune încheierea a mai mult de 3 contracte de achiziţie publică, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare; g) regulilor conform cărora beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută; h) sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării termenelor şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice şi prin Ordonanţă, inclusiv prin includerea unor pacte comisorii de ultim grad.  +  Articolul 19Transferul sumelor aferente prefinanţării/rambursării cheltuielilor eligibile/restituirii sumelor pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile din conturile autorităţilor de management/Autorităţii de certificare şi plată în conturile beneficiarului/conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale se efectuează în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care: a) autoritatea de management autorizează plata, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte; b) Autoritatea de certificare şi plată primeşte de la autoritatea de management cererile de prefinanţare/cererile de rambursare întocmite conform acordului încheiat între cele două părţi privind managementul financiar şi controlul în cazul Programului operaţional sectorial "Transport".  +  Articolul 20 (1) Beneficiarii de proiecte finanţate din instrumente structurale au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte. (2) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local în calitate de beneficiari şi care nu au calitatea de lideri de parteneriat înregistrează în evidenţa extracontabilă rambursările de cheltuieli aferente instrumentelor structurale, pe baza notificărilor primite de la autorităţile de management conform art. 9 alin. (2).  +  Capitolul III Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionale  +  Articolul 21Organismele intermediare cărora li s-a delegat de către autorităţile de management faza de angajare şi/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 19 din Ordonanţă, precum şi autorităţile de management au obligaţia să respecte prevederile specifice prezentului capitol.  +  Articolul 22În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaţiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectuează următoarele operaţiuni: a) organismul intermediar întocmeşte lista proiectelor selectate, conform formularului 4 şi o transmite autorităţii de management; b) autoritatea de management completează, pe baza listei transmise de organismul intermediar, formularul 3 cu suma propusă a fi angajată, în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate în anexă la bugetul propriu, conform art. 6 alin. (1). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite împreună cu formularul 4; c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a formularului 4, vizat ca listă de proiecte aprobate, în vederea semnării angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare cu beneficiarii; d) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu şi întocmeşte lista cu acestea, pe care o transmite autorităţii de management, conform formularului 5; e) autoritatea de management înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale; f) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligaţia verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare semnate cu beneficiarii în valoarea listei de proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv formularul 4.  +  Articolul 23În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar întreaga fază de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectuează următoarele operaţiuni: a) autoritatea de management comunică organismului intermediar limita creditelor de angajament în cadrul căreia acesta poate semna angajamente legale, având în vedere limita creditelor de angajament reflectate în anexă la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, conform art. 6 alin. (1); b) organismul intermediar întocmeşte lista proiectelor selectate conform formularului 4 şi completează formularul 3 cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate în limita menţionată la lit. a). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, aprobat de către conducătorul organismului intermediar împreună cu formularul 4; c) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu, pe baza formularului 4; d) organismul intermediar transmite autorităţii de management o copie a formularului 3 şi a formularului 5, în vederea înregistrării în contabilitatea proprie a angajamentelor legale; e) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligaţia verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare semnate cu beneficiarii în limita creditelor de angajament prevăzute la lit. a).  +  Articolul 24În cazul în care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleagă unui organism intermediar, pentru angajamentul global, autoritatea de management efectuează următoarele operaţiuni: a) întocmeşte lista cu proiectele selectate, respectiv formularul 4, şi completează formularul 3 cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament prevăzute în anexă la bugetul propriu, conform art. 6 alin. (1). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, este aprobat de către ordonatorul principal de credite; b) semnează contractele/deciziile/ordinele de finanţare cu beneficiarii pe baza formularului 4, contractele/deciziile/ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu; c) înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale.  +  Articolul 25Formularul 3 poate fi completat şi în cazul în care autoritatea de management/organismul intermediar realizează propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.  +  Articolul 26 (1) În vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanţare şi plată, autorităţile de management rezervă, în prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevăzute, conform prevederilor art. 6 alin. (1), în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, completând formularul 6. (2) În cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplică în luna în care a intervenit modificarea respectivă.  +  Articolul 27În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectuează următoarele operaţiuni: a) organismul intermediar verifică existenţa cererilor de rambursare/prefinanţare/restituire a contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, precum şi a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanţare; b) în cazul în care se confirmă corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar:b1) acordă viza "Bun de plată", dacă această operaţiune a fost delegată prin acordul de delegare, şi transmite autorităţii de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea înregistrării în contabilitate şi a parcurgerii fazelor de ordonanţare şi plată a cheltuielilor;b2) transmite autorităţii de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea continuării fazei de lichidare prin acordarea vizei "Bun de plată" conform procedurilor interne, a înregistrării în contabilitate şi a parcurgerii fazelor de ordonanţare şi plată a cheltuielilor.  +  Articolul 28În cazul în care nicio parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegată organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea realizării operaţiunilor prevăzute la art. 27.  +  Articolul 29 (1) Ordonanţarea cheltuielilor se face la nivelul autorităţii de management, folosind formularul 7, în limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferentă contribuţiei publice naţionale şi în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentă instrumentelor structurale. (2) În cazul în care ordonanţarea se face pentru mai multe cereri de rambursare/prefinanţare/restituire a contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiari, formularul 7 va fi însoţit de o anexă, conform formularului 8, care trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare completării ordinelor de plată. (3) Formularul 7 se completează separat pentru fiecare tip de plată, respectiv pentru rambursare, prefinanţare sau restituire a contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiari.  +  Articolul 30Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare şi plată are obligaţia preluării în situaţiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilităţii, a operaţiunilor înregistrate în sistemul contabil al autorităţii de management/Autorităţii de certificare şi plată.  +  Articolul 31În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorităţilor de management şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale, beneficiarii au obligaţia transmiterii formularului 9, din care să rezulte sumele primite de la autorităţile de management şi cele plătite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanţare.  +  Articolul 32În cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe, autorităţile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile Autorităţii de certificare şi plată şi cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de certificare şi plată, pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor respective, conform acordurilor încheiate între cele două părţi privind managementul financiar şi controlul la nivelul programelor operaţionale.  +  Articolul 33Corespunzător excepţiei stabilite la art. 20 alin. (2) din Ordonanţă, în cazul proiectelor de operaţiuni pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare şi plată are calitatea de beneficiar, se aplică procedura vizei de control financiar preventiv delegat, stabilită conform reglementărilor în domeniu.  +  Capitolul IV Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat  +  Articolul 34Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţă este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar, precum şi cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 35 (1) Termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider şi parteneri. (2) Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România. (3) Modelul orientativ al acordului de parteneriat este stabilit la nivelul fiecărei autorităţi de management, în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare şi de orice altă natură, după caz, care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului respectiv. (4) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa autorităţii/instituţiei/organizaţiei care are calitatea de lider al parteneriatului, în cazul în care aceasta iniţiază stabilirea parteneriatului. (5) Autorităţile/Instituţiile finanţate din fonduri publice au obligaţia de a face publică intenţia de a stabili un parteneriat cu entităţi private în vederea implementării unui proiect finanţat din instrumente structurale, menţionând totodată principalele activităţi ale proiectului şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii. (6) În cazul parteneriatelor stabilite cu entităţi din sectorul privat înregistrate fiscal în România, procedura transparentă şi nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat prevăzută la art. 24 din Ordonanţă se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (5) prin intermediul canalelor media cu acoperire naţională sau prin internet şi demonstrează că a ales partenerii dintre entităţile private care au răspuns anunţului public. (7) În cazul parteneriatelor stabilite cu entităţi din sectorul privat înregistrate fiscal în alte state membre ale Uniunii Europene, procedura transparentă şi nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 24 din Ordonanţă, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada că partenerii au fost selectaţi dintre organizaţiile care au domenii de activitate în concordanţă cu obiectivele specifice ale proiectului.  +  Articolul 36 (1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/rambursare către autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată conform prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 9 şi 10, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul are obligaţia deschiderii unui cont de disponibilităţi în vederea primirii de la autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată atât a sumelor aferente prefinanţării, cât şi a celor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate şi restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, la nivelul proiectului. (3) Liderul parteneriatului care este finanţat integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate solicita: a) acordarea de prefinanţare în numele partenerilor care pot primi prefinanţare, conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanţă, proporţional cu contribuţia fiecărui partener în cadrul proiectului, conform acordului de parteneriat; b) restituirea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de partenerii prevăzuţi la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă. (4) Sumele necesare desfăşurării activităţilor proprii în cadrul proiectului sunt gestionate de lider şi parteneri prin: a) conturi distincte deschise pentru primirea sumelor aferente prefinanţării cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (6)-(9); b) conturi proprii prin care sunt gestionate bugetele de venituri şi cheltuieli sau conturile corespunzătoare prevăzute la art. 39. (5) Sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării, în conturile de disponibilităţi proprii şi/sau în conturile de disponibilităţi ale partenerilor deschise la Trezoreria Statului/instituţii de credit din România şi/sau în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscală propriu şi/sau al partenerilor, la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării, în: a) conturile de venituri ale bugetului de stat, deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în cazul liderilor de parteneriat/partenerilor ale căror proiecte sunt finanţate integral din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanţă; b) conturile de venituri ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale prin bugetele cărora sunt finanţate proiectele respective, în cazul liderilor de parteneriat/partenerilor care au calitatea de entităţi finanţate integral din bugetele locale. (7) Sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 6 zile lucrătoare de la data încasării, într-un cont deschis pe numele partenerului la o instituţie de credit din străinătate prin intermediul unui cont propriu deschis la o instituţie de credit din România, în situaţia în care partenerul este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România. (8) Liderul are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât şi autorităţii de management, cu privire la efectuarea viramentului în conturile de venituri conform prevederilor alin. (5), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont. (9) Partenerii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale au obligaţia verificării încasării sumelor în conturile de venituri conform prevederilor alin. (5), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării. (10) În cazul în care încasarea sumelor prevăzute la alin. (5) nu s-a efectuat, partenerii sunt obligaţi să transmită o notificare scrisă atât liderului, cât şi autorităţii de management, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării.  +  Capitolul V Conturile aferente derulării instrumentelor structurale şi a contribuţiei publice naţionale totale  +  Articolul 37 (1) În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea programelor operaţionale, reglementate prin Ordonanţă, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului. (2) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală următoarele conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea instrumentelor structurale, gestionate de Autoritatea de certificare şi plată: a) contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă"; b) contul 54.01.01.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional «Asistenţă tehnică»"; c) contul 54.01.01.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice»"; d) contul 54.01.01.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»"; e) contul 54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative»"; f) contul 54.01.01.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional «Regional»"; g) contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial «Transport»"; h) contul 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial «Mediu»". (3) În numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Operativă Centrală contul pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru cofinanţare în cazul programului operaţional care utilizează mecanismul plăţii directe, respectiv contul 54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial «Transport»", gestionat de Autoritatea de certificare şi plată. (4) În numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru asigurarea prefinanţării şi în cazul indisponibilităţii temporare de instrumente structurale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare şi plată, sunt următoarele: a) contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale"; b) contul 54.01.03.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional «Asistenţă tehnică»"; c) contul 54.01.03.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice»"; d) contul 54.01.03.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»"; e) contul 54.01.03.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative»"; f) contul 54.01.03.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional «Regional»"; g) contul 54.01.03.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional sectorial «Transport»"; h) contul 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional sectorial «Mediu»". (5) În numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Operativă Centrală contul pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile în cazul programului operaţional care utilizează mecanismul plăţii directe, respectiv contul 54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional sectorial «Transport»", gestionat de Autoritatea de certificare şi plată. (6) În numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli apărute în gestionarea instrumentelor structurale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare şi plată, sunt următoarele: a) contul 54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale"; b) contul 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional sectorial «Transport»". (7) În cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti conturi de disponibil pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de finanţarea de la bugetul de stat a proiectelor în cadrul programelor operaţionale aferentă instrumentelor structurale, inclusiv a prefinanţării. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operaţional, sunt următoarele: a) contul 54.01.06.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional «Asistenţă tehnică»"; b) contul 54.01.06.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice»"; c) contul 54.01.06.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»"; d) contul 54.01.06.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative»"; e) contul 54.01.06.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional «Regional»"; f) contul 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor în cadrul Programului operaţional sectorial «Mediu»". (8) În cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti conturi de disponibil pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru asigurarea cofinanţării programelor operaţionale. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operaţional, sunt următoarele: a) contul 54.01.02.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional «Asistenţă tehnică»"; b) contul 54.01.02.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice»"; c) contul 54.01.02.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»"; d) contul 54.01.02.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative»"; e) contul 54.01.02.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional «Regional»; f) contul 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial «Mediu»". (9) În cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti conturi de disponibil pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operaţional, sunt următoarele: a) contul 54.01.04.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional «Asistenţă tehnică»"; b) contul 54.01.04.02 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice»"; c) contul 54.01.04.03 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»"; d) contul 54.01.04.04 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative»"; e) contul 54.01.04.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional «Regional»"; f) contul 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Programului operaţional sectorial «Mediu»". (10) În cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli apărute în gestionarea instrumentelor structurale. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operaţional, sunt următoarele: a) contul 54.01.05.01 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional «Asistenţă tehnică»"; b) contul 54.01.05.02 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice»"; c) contul 54.01.05.03 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»"; d) contul 54.01.05.04 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative»"; e) contul 54.01.05.05 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional «Regional»"; f) contul 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operaţional sectorial «Mediu»". (11) În cazul plăţilor indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul de cheltuieli 23... "Cheltuieli ale bugetului de stat ..." pentru efectuarea de plăţi în limita creditelor bugetare deschise la poziţia bugetară corespunzătoare cofinanţării proiectelor şi pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile aflate în sarcina autorităţilor de management. Din acest cont se transferă fondurile în conturile de disponibil gestionate de autoritatea de management.  +  Articolul 38 (1) Sumele primite din prefinanţare, rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, precum şi restituirea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiari în scopul implementării proiectelor se gestionează de către beneficiarii prevăzuţi la art. 5 şi 6 din Ordonanţă, prin conturi deschise în sistemul Trezoreriei Statului. (2) În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţă, sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, precum şi restituirii de la bugetul de stat a sumelor reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite de beneficiari în scopul implementării proiectelor se încasează în conturile de disponibilităţi prin care aceştia îşi gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli. (3) Pentru operaţiunile financiare aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, derulate între Autoritatea de certificare şi plată/autorităţile de management şi categoriile de beneficiari, altele decât cele prevăzute la alin. (1), beneficiarii pot opta pentru deschiderea conturilor în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale.  +  Articolul 39 (1) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţă, conturile de venituri prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), în care se virează sumele aferente rambursării cheltuielilor corespunzătoare finanţării din instrumente structurale, sunt: a) conturile de venit ale bugetului de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din instrumente structurale:a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:a.1.1) 20.45.01.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";a.1.2) 20.45.01.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";a.2) pentru Fondul Social European:a.2.1) 20.45.01.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";a.2.2) 20.45.01.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";a.3) pentru Fondul de coeziune:a.3.1) 20.45.01.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";a.3.2) 20.45.01.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"; b) conturile de venit ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din instrumente structurale:b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:b.1.1) 22.45.03.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";b.1.2) 22.45.03.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";b.2) pentru Fondul Social European:b.2.1) 22.45.03.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";b.2.2) 22.45.03.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"; c) conturile de venit ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din instrumente structurale:c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:c.1.1) 28.45.04.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";c.1.2) 28.45.04.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";c.2) pentru Fondul Social European:c.2.1) 28.45.04.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";c.2.2) 28.45.04.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"; d) conturile de venit ale bugetului fondului naţional de asigurări sociale de sănătate, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din instrumente structurale:d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:d.1.1) 26.45.05.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";d.1.2) 26.45.05.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";d.2) pentru Fondul Social European:d.2.1) 26.45.05.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";d.2.2) 26.45.05.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori". (2) În cazul instituţiilor publice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţă, conturile în care se virează sumele aferente prefinanţării şi rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, precum şi a celor corespunzătoare contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite sunt: a) conturile de venit ale bugetului local, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din instrumente structurale:a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:a.1.1) 21.45.02.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";a.1.2) 21.45.02.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";a.1.3) 21.45.02.01.03 "Prefinanţare";a.2) pentru Fondul Social European:a.2.1) 21.45.02.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";a.2.2) 21.45.02.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";a.2.3) 21.45.02.02.03 "Prefinanţare";a.3) pentru Fondul de coeziune:a.3.1) 21.45.02.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";a.3.2) 21.45.02.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";a.3.3) 21.45.02.03.03 "Prefinanţare"; b) contul de venit al bugetului local, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare cofinanţării de la bugetul de stat şi finanţării contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile: 21.42.02.20 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare". (3) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz, pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont: a) Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pe al cărui cod de identificare fiscală sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţă; b) Ministerului Mediului şi Pădurilor, pe al cărui cod de identificare fiscală sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (3) din Ordonanţă; c) Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe al cărui cod de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, în cazul proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" (ELI-NP), al cărui beneficiar este Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH, conform prevederilor art. 5 alin. (3^1) din Ordonanţă. (5) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (2), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităţilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităţilor administrativ-teritoriale în calitate de beneficiari, cât şi pentru sumele cuvenite entităţilor finanţate integral din bugetele acestora. (6) În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţă, conturile deschise la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 16 alin. (6) sunt următoarele: a) 50.25.15 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009"; b) 50.03.23 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor publice de subordonare centrală reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009"; c) 50.04.01 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009"; d) 50.09.02 "Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate de la bugetul de stat reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009"; e) 50.36.01 "Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate de la bugetul asigurărilor de şomaj reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009"; f) 50.28.01 "Disponibil din venituri reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii"; g) 50.10.01 "Disponibil din venituri reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, al instituţiilor publice subvenţionate din bugetul local"; h) 50.98.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009"; i) 50.98.04 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alţii decât operatorii economici şi persoane fizice, reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din instrumente structurale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009". (7) În cazul beneficiarilor din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului în care se virează sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, precum şi a celor corespunzătoare contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite sunt următoarele: a) 50.98.01 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanţate din instrumente structurale şi din cofinanţarea acestora"; b) 50.98.02 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, alţii decât operatorii economici şi persoane fizice, aferent proiectelor finanţate din instrumente structurale şi din cofinanţarea acestora". (8) În cazul beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, care îşi gestionează sumele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli prin mai multe conturi de disponibilităţi, conturile în care se virează sumele aferente prefinanţării şi rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, precum şi a celor corespunzătoare contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite sunt următoarele: a) 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanţării pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor; b) 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", cont prin care se gestionează sumele rambursate de autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată. (9) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, contul de disponibilităţi care se deschide pe numele liderului parteneriatului, în vederea primirii sumelor aferente proiectului, conform prevederilor art. 36 alin. (2), este 50.14.01 "Disponibil aferent proiectelor derulate în parteneriat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare".  +  Articolul 40Formularele 1-9 sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa la normele metodologiceFormularul 1------------Ordonator de crediteDepartamentul (care propune/implementează proiectul) .......Bugetul din care este finanţat: .................I - Credite de angajament (CA)II - Credite bugetare (CB)Fişă de fundamentareProiect propus la finanţare/finanţat din instrumente structuraleDenumire proiect ....................şi/sauNr. şi dată contract/decizie/ordin de finanţare ....................Program/Instrument/Facilitate ....................Tipul fondului extern nerambursabil(FEN) postaderare - FEDR/FSE/FC ....................
        - mii lei -
    Perioada de implementareCA/CBBugetul proiectului* (realizat/estimat)
    TotalCheltuieli eligibileAlte cheltuieli decât cele eligibile
    FEN postaderareBuget propriuTotaldin care: TVA neeligibilă
    buget propriubuget propriu
    0   1=2+3+42345
    ...(anul 1)  (realizat/estimat)I          
    II          
    ...(anul 2)  (realizat/estimat)I          
    II          
    ...(anul 3)I          
    II          
    ...(anul n)I          
    II          
    TOTAL:I          
    II          
  -------- Notă *) Pentru proiectele în parteneriat se iau în considerare sumele angajate/asumate a fi asigurate în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat.    Descriere activităţi eligibile:    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                            ┌─────────────────────────────────┐                                            │ Avizat**) │                                            └─────────────────────────────────┘    Departament/Direcţie (beneficiar) Autoritatea de management    ................................ .....................    Director general/Director, Director general/Director,    ................................ .........................    Date de contact responsabil proiect:    Nume: ...................    Telefon: ................    Fax/e-mail: .............-------- Notă **) Numai pentru ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Formularul 2------------MODELde notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituricorespunzătoare rambursării cheltuielilor aferenteinstrumentelor structurale [conform art. 7 alin. (1)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009,aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009,cu modificările şi completările ulterioare]Nr. ....... din data de............De la: Autoritatea de management.................................Către: ............................................. (beneficiar)Referitor:Proiect .............................. (numărul contractului de finanţare) - Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile şi rambursare cotă-parte cheltuieli eligibile aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. ........ din data de ...............................Vă informăm că în data de .................... a fost virată suma de .......................... în contul de venituri ..............., reprezentând rambursarea cotei-părţi din cheltuielile eligibile aferente FEDR/FC/FSE.Suma menţionată anterior corespunde următoarelor categorii de cheltuieli eligibile cuprinse în cererea mai sus menţionată: ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐ │ Categorii de │Valoare totală │ │Suma solicitată│Suma virată în│ │ cheltuieli │ ├──────────────┤la rambursare │ contul de │ │ eligibile │ │ din care TVA │ │ venituri │ │ │ │ neeligibilă │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ ... │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ ... │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ TOTAL:│ │ │ │ │ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘Director general/Director,.........................Autoritatea de management....................Formularul 3------------Ministerul/Instituţia...........................Autoritatea de management/Organismul intermediar................................................Data emiterii ...............................Compartimentul de specialitate ......................Nr. .................................................PROPUNERE DE ANGAJARE(pentru acţiuni multianuale în limita creditelor de angajamentreflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal decredite cu rol de autoritate de management)Proiect individual selectat (beneficiar, denumire, valoare totală finanţare nerambursabilă) ................sauLista de proiecte selectate - nr. ........ din data de ..........................                                                                      - lei - ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐ │Anexă refe- │Credite de │Credite de │Disponibil │ Suma │Disponibil │ │ritoare la │angajament │angajament │de credite │ angajată │de credite │ │finanţarea │(ct. 8071 + │angajate │de angaja- │ │de angaja- │ │programelor │+ SID ct. │(cont 8072) │ment ce mai │ │ment rămas │ │aferente │8072) │ │poate fi │ │de angajat │ │politicii de│ │ │angajat │ │ │ │coeziune a │ │ │ │ │ │ │UE │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1 - 2 │ 4 │ 5 = 3 - 4 │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │Finanţare UE│ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ FEDR │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ FES │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ FC │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │Contribuţia │ │ │ │ │ │ │publică na- │ │ │ │ │ │ │ţională to- │ │ │ │ │ │ │tală │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │Cofinanţare │ │ │ │ │ │ │publică │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │TVA neeligi-│ │ │ │ │ │ │bilă │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘ ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │Compartiment de │Compartiment de │Control financiar │ │specialitate │contabilitate *) │preventiv propriu │ │ │ │ │ │ │ │CFPP │ │Data ................. │Data ................... │Data ................. │ │ │ │Viza │ │ │ │ │ │Semnătura ............ │Semnătura .............. │Semnătura ............ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘-------- Notă *) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 şi 3.Ordonatorul principal de credite/Conducătorul organismului intermediar,.....................Data ................Semnatură ...........Formularul 4------------Ministerul (Instituţia) .......................................Autoritatea de management/Organismul intermediar ..............Aprobat listă proiecte selectate:Autoritatea de management/Organismul intermediar .............Directorul general/Director,.../semnătura şi ştampila)..LISTAproiectelor selectateNr. ....... din data de .........
    Nr. crt.BeneficiarDenumire proiectValoare finanţare nerambursabilă eligibilă  - lei -Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile  - lei -
    Finanţare UE (FEDR/FSE/FC)Finanţare naţională eligibilă
               
               
               
    TOTAL:      
    Autoritatea de management/Organismul intermediar ....................  Director general/Director,  ......./(semnătura şi ştampila)........Formularul 5------------Ministerul (Instituţia) ..................................................Autoritatea de management/Organismul intermediar ..........................LISTAcontractelor/deciziilor/ordinelor de finanţareNr. ....... din data de ..............
    Nr. crt.Nr./Dată contract/decizie/ordin de finanţareBeneficiarDenumire proiectValoare finanţare nerambursabilă eligibilă  - lei -Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile  - lei -
    Finanţare UE (FEDR/FSE/FC)Finanţare naţională eligibilă
                 
                 
                 
    TOTAL:      
  Director general/Director,...../(semnătura şi ştampila)........Formularul 6------------Ministerul...........................Autoritatea de management..........................................Compartimentul de specialitate .......................................Nr. .................................................Data emiterii ..................................ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL(în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetulordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)                                                                     - lei - ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │Finanţare UE, din care: ........................ │ │ FEDR ........................ │ │ FSE ........................ │ │ FC ........................ │ │Contribuţia publică naţională, din care: │ │ Cofinanţare publică │ │ TVA neeligibilă │ │ │ │TOTAL: ........................ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Compartiment de specialitate │ │ Data: │ │ Semnătura: .................. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Spaţiu rezervat CFPP Data: │ │- Viza Semnătura: ............. │ │- Refuz de viză │ │- Înregistrare individuală Nr. ........... Data ................... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                        Ordonator principal de credite,                       ..................................                       Data: ...........................                       Semnătura: ..................    Formularul 7    ------------    Ministerul .............    Autoritatea de management ......................                                               Data emiterii ..................                                               Compartimentul de specialitate .                                               ................................                                               Nr. ............................                              ORDONANŢARE DE PLATĂ    Tipul plăţii:
    PREFINANŢARE  
    RAMBURSARE  
    TVA  
      Lista documentelor justificative:    conform anexei nr. ............    ...............................    Nr./Dată contract/decizie/ordin de finanţare sau    "conform anexei" ...........................................          Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:                                                                        - lei - ┌─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬───────────────┐ │ │Disponibil înaintea │Suma de plată│Disponibil după│ │ │ efectuării plăţii │ │ efectuarea │ │ │ (ct. 8066-770/5xx -│ │ plăţii │ │ │doc. în decontare)*)│ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = col. 1-2 │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Finanţare UE, din care: │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ - FEDR │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ - FSE │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ - FC │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │şi/sau │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Contribuţia publică │ │ │ │ │naţională totală, │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │- cofinanţare publică │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │- TVA neeligibilă │ │ │ │ └─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┴───────────────┘    TOTAL    Numele şi adresa beneficiarului**) Numărul de cont**) ................                                           Trezoreria    .................................. (Banca) ...........................    .................................. Cod ............................... ┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │Compartimentul Compartimentul │Control financiar preventiv│ │de specialitate de contabilitate***) │propriu │ │ │ │ │Data .......... Data .............. │Data .................. │ │ │Viza │ │Semnătura ..... Semnatura ......... │Semnătura ............. │ └────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘---------- Notă *) Disponibilul din prima ordonanţare emisă la începutul anului bugetar este compus din disponibilităţile reportate din anul bugetar anterior (conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare) şi creditele bugetare ale anului curent (plăţile pot fi mai mari decât deschiderile de credite bugetare). Notă **) Se va completa cu "conform anexei", în cazul ordonanţării globale la plată. Notă ***) Răspunde de datele înscrise în coloana 1.Ordonator principal de credite,...............................Data .....................Semnătura ................Formularul 8------------    Ministerul ...............................    Autoritatea de management ................                                     ANEXĂ            la Ordonanţarea de plată nr. ..... din data de ......... ┌────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┐ │Nr. │ Nr./Dată │Beneficiar│ Adresă │ Bancă │ Nr. cont │Suma │ │crt.│ contract/decizie/ │ │beneficiar│beneficiar│beneficiar│(lei)│ │ │ ordin de finanţare │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┘      Director general/Director,      ..........................       (semnătura şi ştampila)Formularul 9------------MODELde notificare cu privire la reconcilierea contabilăDe la: ............................ (beneficiar)Către: Autoritatea de management ...............Referitor: Proiect .......(număr contract de finanţare)Vă informăm că la data de .......... situaţia încasărilor/plăţilor a fost următoarea:- sume încasate de la autoritatea de management: ..........., conform:- O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...- O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...- ........................- sume plătite (restituite) către autoritatea de management: ............, conform:- O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...- O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; ...- ........................Beneficiar (reprezentant legal),................................------