LEGE nr. 31 din 19 martie 2012privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52 din 8 iunie 2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2011, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central și teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor finanțate din instrumente structurale, la toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru care a fost înștiințat de către autoritatea contractantă în baza art. 5 alin. (2).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  București, 19 martie 2012.Nr. 31._________